Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 327/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice

Částka 52/1990
Platnost od 15.08.1990
Účinnost od 20.04.1990
Zrušeno k 09.06.2005 (92/2005 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

327

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí oznamuje, že dne 11. října 1989 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v ČSSR a v MLR. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 10 dnem 20. dubna 1990.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o vzájemném uznávaní rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Maďarské lidové republiky

vedeny úmyslem rozvíjet vzájemnou spolupráci v oblasti školství a vědy,

ve snaze napomáhat studiu na různých stupních a v různých institucích druhého státu,

vycházejíce z Kulturní dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky z 13. března 1986, v souladu s Dohodou o vzájemném uznávání ekvivalentnosti dokladů o absolvování středních, středních odborných vysokých škol a rovněž i dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů, podepsané v Praze 7. června 1982,

se dohodly se takto:

Článek 1

Vysvědčení ze základní školy v Československé socialistické republice a vysvědčení ze základní školy (?alános iskola) v Maďarské lidové republice se uznávají za rovnocenná.

Článek 2

Za rovnocenná se uznávají vysvědčení o maturitní zkoušce vydávaná v Československé socialistické republice po skončení studia na gymnáziích, středních odborných školách, středních odborných učilištích a vysvědčení o maturitní zkoušce, vysvědčení o maturitně kvalifikační zkoušce vydávaná po skončení studia na gymnáziích a středních odborných školách, v Maďarské lidové republice.

Tato vysvědčení potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu požadovaném v obou státech pro přijetí na vysokoškolské studium.

Článek 3

Za rovnocenná se uznávají vysvědčení a doklady o ukončení studia na tříletých učebních oborech středních odborných učilišť v Československé socialistické republice a vysvědčení a doklady o ukončení studia na tříletých učebních oborech odborných učilišť v Maďarské lidové republice.

Za rovnocenná se rovněž uznávají vysvědčení o vzdělání odpovídající studiu uvedenému v odstavci z tohoto článku, získaná jinými formami přípravy na středních školách.

Článek 4

Diplomy vydávané po skončení čtyř nebo víceletého studia na československých vysokých školách a doklady o výsledcích studia, částečném studiu a jednotlivých zkouškách vydávané v Československé socialistické republice a diplomy vydávané po skončení studia na maďarských univerzitách a doklady o výsledcích studia, částečném studiu a jednotlivých zkouškách vydávané v Maďarské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Tyto diplomy potvrzují, že jejich držitelé získali vzdělání v rozsahu požadovaném k přijetí do výchovy vědeckých pracovníků v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice.

Článek 5

Tituly absolventů udělované vysokými školami v Československé socialistické republice uvedenými v článku 4 na základě státní závěrečné zkoušky se uznají v Maďarské lidové republice.

Tituly absolventů udělované univerzitami v Maďarské lidové republice na základě státní zkoušky se uznávají v Československé socialistické republice.

Tituly absolventů udělované vysokými školami v Československé socialistické republice uvedenými v článku 4 na základě státní rigorózní zkoušky se uznávají v Maďarské lidové republice.

Vědecký stupeň univerzitní doktor (Doctor universitatis) získaný v doktorském řízení na univerzitách v Maďarské lidové republice se uznává v Československé socialistické republice.

Článek 6

Doklady o udělení vědeckých hodností „kandidát věd“ a „doktor věd“ v Československé socialistické republice a v Maďarské lidové republice se uznávají za rovnocenné.

Článek 7

V případě vysvědčení a diplomů o ukončení studia, u kterých není rovnocennost Dohodou řešena, smluvní strany uznávají úroveň ukončeného vzdělání.

Článek 8

Smluvní strany budou spolupracovat na provádění této Dohody a v zájmu toho se budou navzájem informovat o změnách ve svých výchovně vzdělávacích soustavách a budou si vyměňovat vzory dokladů uvedených v článcích 1, 2, 3, 4, 5 a 6 této Dohody.

Článek 9

Smluvní strany budou uznávat vysvědčení, diplomy, vědecké hodnosti a tituly na základě originálu dokladu nebo ověřené kopie.

Článek 10

Tato Dohoda podléhá schválení podle vnitrostátních právních předpisů smluvních stran a vstoupí v platnost dnem výměny nót o tomto schválení.

Článek 11

Tato Dohoda se uzavírá na dobu neurčitou. Každá smluvní strana ji může písemně vypovědět diplomatickou cestou. V takovémto případě tato Dohoda pozbývá platnosti uplynutím jednoho roku ode dne doručení takovéto výpovědi.

Dáno v Praze dne 11. října 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v českém a maďarském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky: Ing. Evžen Vacek v. r.

Za vládu Maďarské lidové republiky: Istvan Oszi v. r.

Přesunout nahoru