Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 314/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.

Částka 50/1990
Platnost od 31.07.1990
Účinnost od 01.10.1990
Zrušeno k 19.07.2000 (203/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

314

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva spojů

ze dne 12. července 1990,

kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb.

Federální ministerstvo spojů stanoví podle § 22 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě, ve znění vyhlášky č. 75/1987 Sb. a vyhlášky č. 38/1988 Sb., se mění takto:

§ 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Osvobození od sazby za používání

(1) Občanům, kteří jsou již účastníky, je možno na jejich žádost přiznat osvobození od sazby za používání, nepřekračuje-li jejich roční čistý příjem spolu s příjmy ostatních příslušníků domácnosti dvanáctinásobek částky stanovené zvláštním předpisem4) jako hranice nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

(2) Do částek rozhodných pro přiznání osvobození se nezapočítávají

a) výchovné nebo výživné,

b) zvýšení důchodu (výchovného) pro bezmocnost,

c) příspěvky sociální péče,

d) odměna za výkon pěstounské péče,

e) státní vyrovnávací příspěvek,

f) částka, o kterou důchod v důsledku jeho valorizace překračuje hranici nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu,

g) pracovní příjem důchodce nebo jeho rodinného příslušníka z činnosti, která netrvá déle než 60 pracovních dnů v kalendářním roce, pracovní příjem důchodce nebo rodinného příslušníka staršího 70 let a příjem ze záhumenku.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 1990.


Ministr:

Prof. Ing. Petrik CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

4) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb.
Nařízení vlády ČSFR č. 231/1990 Sb., o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu.

Přesunout nahoru