Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 304/1990 Sb.Zákon o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění

Částka 48/1990
Platnost od 20.07.1990
Účinnost od 20.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

304

ZÁKON

ze dne 20. července 1990

o platu a náhradách výdajů poslanců Federálního shromáždění

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

POSLANECKÝ PLAT

§ 1

Poslanci Federálního shromáždění (dále jen "poslanec") náleží poslanecký plat (dále jen "plat") ve výši 7000 Kčs měsíčně počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib. Plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy došlo k zániku jeho poslaneckého mandátu.

ČÁST DRUHÁ

FUNKČNÍ PŘÍPLATKY

§ 2

(1) Kromě platu podle § 1 náleží poslanci, který vykonává ve Federálním shromáždění některou z funkcí uvedených v následujících ustanoveních, měsíční funkční příplatek, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž byl do funkce zvolen.

(2) Předsedovi Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 10 000 Kčs.

(3) Prvnímu místopředsedovi Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 6000 Kčs.

(4) Předsedům sněmoven náleží funkční příplatek ve výši 5000 Kčs.

(5) Místopředsedům Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 4000 Kčs.

(6) Místopředsedům sněmoven Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 3000 Kčs.

(7) Předsedům výborů sněmoven Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 2500 Kčs.

(8) Místopředsedům výborů sněmoven Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 1000 Kčs.

(9) Tajemníkům výborů sněmoven Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 500 Kčs.

(10) Členům předsednictva Federálního shromáždění náleží funkční příplatek ve výši 500 Kčs; funkční příplatek však nenáleží poslancům vykonávajícím funkce uvedené v § 2 odst. 2, 3 a 5.

(11) Funkcionářům komisí předsednictva Federálního shromáždění a sněmoven náleží funkční příplatek jako funkcionářům výborů, rozhodne-li o tom předsednictvo Federálního shromáždění nebo předsednictvo sněmovny.

ČÁST TŘETÍ

CESTOVNÍ NÁHRADY

§ 3

(1) Poslanci náleží diety v paušální výši 2000 Kčs měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, kdy složil ústavním zákonem předepsaný slib.

(2) Poslanci též náleží náhrada za ubytování v prokázané výši, pokud cestu konal v souvislosti s výkonem poslanecké funkce.

(3) Cestovní náhrady při cestách do zahraničí, které souvisejí s výkonem poslanecké funkce, stanoví předsednictvo Federálního shromáždění.

§ 4

(1) Poslanci mohou bezplatně používat prostředků veřejné hromadné dopravy na území České a Slovenské Federativní republiky.

(2) Letadel veřejné letecké dopravy může poslanec bezplatně použít tam i zpět

a) pro cesty na schůze sněmovny, jejích orgánů nebo orgánů Federálního shromáždění, nebo

b) pro cesty, k nimž byl pověřen předsednictvem sněmovny, popř. předsednictvem Federálního shromáždění, anebo

c) pro cesty, k nimž byl pověřen výborem nebo komisí některé ze sněmoven, nebo komisí předsednictva Federálního shromáždění, dá-li k tomu souhlas předseda některé ze sněmoven, popř.

předseda Federálního shromáždění.

ČÁST ČTVRTÁ

NÁHRADY DALŠÍCH VÝDAJŮ

§ 5

K náhradě věcných výdajů, popř. nákladů za služby, potřebných pro výkon poslanecké funkce, náleží poslanci náhrada ve výši 4000 Kčs měsíčně, a to počínaje prvním dnem měsíce, v němž složil ústavním zákonem předepsaný slib.

§ 6

Kromě nároku podle § 5 mají poslanci vykonávající funkce uvedené v § 2 odst. 2 až 6 tyto další nároky:

a) předseda Federálního shromáždění má po dobu výkonu této funkce právo bezplatně užívat přiměřeně vybavený byt; ostatní poslanci vykonávající funkce uvedené v § 2 odst. 3 až 6 mají toto právo jen mají-li bydliště mimo sídlo Federálního shromáždění;

b) právo používat bezplatně služební vozidla;

c) právo na zřízení a bezplatné používání účastnické telefonní stanice.

ČÁST PÁTÁ

ZTRÁTA NAROKŮ

§ 7

(1) Nezúčastní-li se poslanec bez řádné omluvy dvou jednacích dnů výboru nebo sněmovny v období jednoho kalendářního měsíce, ztrácí nárok na polovinu poslaneckého platu, polovinu funkčního příplatku a polovinu paušálních náhrad (§ 3 a 5), které by mu jinak náležely na měsíc následující.

(2) Nezúčastní-li se poslanec bez řádné omluvy čtyř jednacích dnů výboru nebo sněmovny v období jednoho kalendářního měsíce, ztrácí nárok na celý poslanecký plat, celý funkční příplatek a celé paušální náhrady (§ 3 a 5), které by mu jinak náležely na měsíc následující.

(3) Způsob rozhodování o ztrátě nároků podle odstavců 1 a 2 upraví jednací řád Federálního shromáždění.


ČÁST ŠESTÁ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 8

(1) Požádá-li o to poslanec, poskytne mu zaměstnavatel pracovní volno;1) náhrada mzdy od zaměstnavatele mu nepřísluší.

(2) Poslanci, který je v pracovním nebo obdobném poměru, náleží za vykonanou práci mzda (odměna) podle obecně závazných právních předpisů.

(3) Pracovní nebo obdobný poměr poslance může být proti vůli poslance skončen jen s předchozím souhlasem předsednictva Federálního shromáždění; to platí i po dobu šesti měsíců po zániku poslaneckého mandátu. Jinak je skončení pracovního nebo obdobného poměru neplatné.

§ 9

(1) Poslanci jsou účastni nemocenského pojištění2) a sociálního zabezpečení3) stejně jako pracovníci v pracovním poměru.

(2) V době, kdy poslanec nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu plat podle § 1, nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nenáleží nemocenské.

(3) Poslanci náleží přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.4)

§ 10

(1) Platy (§ 1) a funkční příplatek (§ 2) podléhají dani ze mzdy.5)

(2) Paušální náhrady (§ 3 a 5) dani ze mzdy nepodléhají.

§ 11

Poslanci nenáležejí nároky podle tohoto zákona v době, po kterou je členem vlády České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky nebo Slovenské republiky anebo vedoucím federálního nebo republikového ústředního orgánu státní správy.

§ 12

(1) Federální shromáždění odpovídá poslanci za škodu, která mu vznikla při výkonu poslanecké funkce nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

(2) Poslanec odpovídá Federálnímu shromáždění za škodu, kterou mu způsobil při výkonu poslanecké funkce nebo v přímé souvislosti s ním, podle pracovněprávních předpisů.6)

§ 13

Zrušují se § 22 až 25 zákona č. 32/1989 Sb., o poslancích Federálního shromáždění.

§ 14

(1) Poslancům, kteří vykonávají poslaneckou funkci ke dni účinnosti tohoto zákona, náležejí nároky podle tohoto zákona od prvního dne měsíce, v němž zákon nabyl účinnosti.

(2) Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 124 odst. 1 zákoníku práce.

2) Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů.

3) Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

4) Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

5) Zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.

6) § 172 a násl. zákoníku práce.

Přesunout nahoru