Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 302/1990 Sb.Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

302

VYHLÁŠKA

Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti

z 27. júna 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností

Slovenská komisia pre vedecké hodnosti po dohode so Slovenskou akadémiou vied, Ministerstvom školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej republiky a so Slovenskou komisiou pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj podľa § 12 ods. 3 zákona č. 53/1964 Zb. o udeľovaní vedeckých hodností a o Štátnej komisii pre vedecké hodnosti (ďalej len "zákon") ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti č. 65/1977 Zb. o konaní pri udeľovaní vedeckých hodností sa mení a dopĺňa takto:

1. § 3 odsek 1 písmeno c) sa vypúšťa.

2. § 5 odsek 1 písmeno d) sa vypúšťa.

3. § 5 odsek 3 sa vypúšťa.

4. § 6 včítane nadpisu znie:

"§ 6

Náležitosti kandidátskej a doktorskej dizertácie

(1) Téma kandidátskej a doktorskej dizertácie má byť aktuálna z hľadiska stavu poznatkov vedy alebo spoločenskej praxe.

(2) Z kandidátskej a doktorskej dizertačnej práce musí byť jednoznačne zrejmý jej vedecký prínos.

(3) Kandidátska dizertácia sa predkladá na obhajobu v slovenskom alebo českom jazyku. Uchádzači môžu so súhlasom komisie pre obhajoby dizertáciu predložiť aj v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom, ruskom alebo španielskom. Ako doktorská dizertácia sa predkladá publikované dielo alebo súbor publikovaných prác v slovenskom, českom alebo v niektorom z vyššie uvedených svetových jazykov. V doktorskej dizertačnej práci majú byť jasne vyznačené časti práce, ktoré boli podkladom pre udelenie iných vedeckých hodností a vedecko-pedagogických titulov.

(4) Kandidátska dizertácia musí byť vytlačená, iným spôsobom rozmnožená alebo napísaná na stroji a zviazaná. Ako kandidátsku dizertáciu možno predložiť aj tematicky jednotný súbor publikovaných prác (článkov, prípadne správ o vyriešených a oponovaných výskumných úlohách a pod.), ak takýto súbor osvedčuje spôsobilosť na tvorivú vedeckú prácu podľa § 1 ods. 1.

(5) Ak predkladá uchádzač na obhajobu výsledky kolektívnej vedeckej práce, ktorej je spoluautorom, musia sa v dizertácii vyznačiť časti, ktoré uchádzač spracoval ako autor. Zároveň sa musí pripojiť vyhlásenie spoluautorov, v ktorom potvrdia autorstvo uchádzača pri označených častiach a zhodnotia jeho podiel na celkovom spracovaní.

(6) V dizertácii sa musí presne a konkrétne uviesť použitá literatúra a iné pramene, z ktorých uchádzač vychádzal alebo na ktoré reagoval.

(7) Rozsah dizertácie nemá pri kandidátskej dizertácii presahovať spravidla osem autorských hárkov a pri doktorskej dizertácii pätnásť autorských hárkov. Ak uchádzač predkladá ako doktorskú dizertačnú prácu publikované dielo väčšieho rozsahu, vyznačí tú jeho primeranú časť, ktorá má byť predmetom obhajoby. Kresby, schémy, zoznamy literatúry a iné prílohy sa nezahŕňajú do počtu autorských hárkov. Dizertácia z odboru spoločenských vied môže mať rozsah najviac o 30 % väčší.

(8) Dizertácia musí vyhovovať aj po jazykovej stránke i vonkajšou úpravou. Jednotlivé listy dizertácie napísanej na stroji musia byť pevne spojené a treba uviesť, kedy bola ukončená.

(9) Ak komisia pre obhajoby zistí, že dizertácia nemá náležitosti podľa odsekov 1 až 8, postupuje podľa ustanovenia § 21 ods. 1.".

5. § 9 odsek 3 znie:

"(3) Kandidátske skúšky uchádzača v samostatnej vedeckej príprave tvoria:

a) odborná skúška,

b) skúšky z dvoch svetových jazykov, ktorými sú jazyk anglický, francúzský, nemecký, ruský a španielský.".

6. V § 9 odseku 4 sa vypúšťajú slová "a skúšky z marxizmu-leninizmu".

7. § 12 sa vypúšťa.

8. V § 13 odsekoch 2 a 3 sa vypúšťa text "a 12".

9. § 14 odsek 2 sa vypúšťa.

10. § 14 odsek 4 znie:

"(4) Odborná skúška platí 6 rokov. Doba jej platnosti sa počíta od vykonania skúšky do dňa podania žiadosti o povolenie obhajoby kandidátskej dizertácie. Doba platnosti skúšok z jazykov nie je obmedzená.

11. § 14 odsek 5 sa vypúšťa.

12. § 15 odsek 2 písmeno e) sa vypúšťa.

13. § 15 odsek 2 písmeno g) znie:

"g) zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi.".

14. V § 15 odseku 3 prvá veta znie: "V posudku uvedenom v odseku 2 písmene f) sa hodnotí najmä podiel uchádzača na získaní nových vedeckých poznatkov, ktoré sú súčasťou dizertácie, a možnosti pracoviska na ich ďalšie využitie.".

15. V § 15 odseku 4 sa vypúšťa posledná veta.

16. § 16 odsek 1 znie:

"(1) Autoreferát kandidátskej dizertácie alebo autoreferát doktorskej dizertácie (ďalej len "autoreferát") je stručné zhrnutie základných výsledkov dizertácie, vymedzenie jej prínosu a údajov o jej ohlase.".

17. § 17 odsek znie:

"(2) Hlavnou časťou autoreferátu je stručné a výstižné zhrnutie výsledkov dizertácie a presné vymedzenie jej vedeckého prínosu. Ak dizertácia predstavuje súbor prác, uvedie sa v autoreferáte ich presný zoznam.".

18. § 17 odsek 4 znie:

"(4) Súčasťou autoreferátu je zoznam najdôležitejších publikovaných prác uchádzača, ktoré majú vzťah ku skúmanej problematike, ako aj ohlas autorových prác s uvedením presných bibliografických údajov, zoznam použitej literatúry a resumé v dvoch svetových jazykoch.".

19. V § 18 odseku 1 posledná veta znie: "Ich zoznam podľa jednotlivých skupín vied určia vedecké kolégie Slovenskej akadémie vied, rektori vysokých škôl a dekani fakúlt.".

20. V § 21 odseku 1 sa vypúšťa text "12".

21. § 24 odsek 2 znie:

"(2) Posudok má obsahovať rozbor predností a nedostatkov dizertácie, má byť stručný a nemá sa v ňom opakovať obsah dizertácie. Oponent sa v posudku vyjadrí:

a) k vedeckému prínosu práce,

b) či kandidátska dizertačná práca spĺňa podmienky ustanovené v § 1 odseku 1 a doktorská dizertačná práce podmienky ustanovené v § 2 odseku 1.".

22. V § 26 odseku 3 písmeno f) znie:

"f) Slovenskej komisii pre vedecké hodnosti na tlačive podľa vzoru uvedeného v prílohe vyhlášky (Príloha IIa a IIb).".

23. § 27 odsek 3 znie:

"(3) V jednom dni možno na zasadaní komisie pre obhajoby uskutočniť len 2 obhajoby doktorskej dizertácie alebo najviac 3 obhajoby kandidátskych dizertácií.".

24. § 40 odsek 2 znie:

"(2) Diplom vydá a slávnostným spôsobom odovzdá Slovenská akadémia vied alebo vysoká škola, ktorých orgány o udelení vedeckej hodnosti rozhodli. Ak ide o udelenie vedeckej hodnosti doktora vied, diplom odovzdá na slávnostnom zhromaždení usporiadanom Slovenskou akadémiou vied alebo vysokou školou spravidla predstaviteľ Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti.".

25. § 41 odsek 2 písmeno c) sa vypúšťa.

26. Prílohy IIa, IIIa, IIIb vyhlášky č. 65/1977 Zb.

sa nahrádzajú novými prílohami IIa, IIIa, IIIb, uvedenými v prílohe tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Predseda:
Brunovský v. r.


Príloha IIa vyhlášky č. 302/1990 Zb.

Príloha IIa vyhlášky č. 302/1990 Zb
.

Príloha IIIa vyhlášky č. 302/1990 Zb.

Príloha IIIa vyhlášky č. 302/1990 Zb
.

Príloha IIIb vyhlášky č. 302/1990 Zb.

Príloha IIIb vyhlášky č. 302/1990 Zb
.

Poznámky pod čarou

*) Čo sa nehodí, prečiarknite.

**) Uveďte i príslušný jazyk.

*) Čo sa nehodí, prečiarknite.

Přesunout nahoru