Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 30/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu

Částka 8/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

30

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

ze dne 15. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 82/1977 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutních výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu, se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 odst. 2 se vypouští slova "a na dodávky kovového odpadu národním podnikům Sběrné suroviny".

2. § 2 odst.2 se vypouští včetně poznámky č. 1. Současně se dosavadní odstavce 3 a 4 označují jako odstavce 2 a 3.

3. V § 2 odst. 4 se vypouští věta druhá.

4. V § 3 odst. 1 se slova "popřípadě na tiskopisech poskytnutých dodavatelem" nahrazují slovy "pokud nedohodl s dodavatelem jinak".

5. § 3 odst. 2 zní:

"(2) V objednávce uvádí odběratel svou potřebu jednoho druhu výrobku v jedné jakosti a rozměru pro jedno místo určení a zpravidla na jedno kalendářní čtvrtletí. U objednávek předkládaných odbytové organizaci lze na jednu objednávku uvést i různé jakosti a rozměry. Objednávku předkládá odběratel dodavateli nejpozději ve lhůtě uvedené v příloze č. 1 této vyhlášky. Lhůty uvedené v příloze č. 1 nelze prodloužit jednostranným prohlášením. Předkládání objednávek odbytové organizaci na výrobky specifikované v příloze č. 2 není časově omezeno.".

6. V § 3 odst. 3 v první odrážce se vypouštějí slova "nadřízeného středního článku řízení a ústředního orgánu".

7. § 4 se vypouští.

8. V § 7 odst. 1 se odkaz na "§ 201 odst. 3" zákona mění na "§ 201 odst. 5" zákona.

9. V § 8 odst. 1 se v poslední větě vkládají za slova "číslo smlouvy a" nová slova "podle možnosti též číslo".

10. V § 8 se vypouštějí odstavce 3 a 4. Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 3.

11. Poznámka č. 4 k § 14 odst. 3 zní:

"4) ČSN 44 1812 Železné rudy, koncentráty, aglomeráty a pelety. Metody odběru a příprava vzorků pro chemický rozbor a stanovení obsahu vlhkosti.".

12. V § 16 se vypouštějí v první větě slova "nár. podnikem Východoslovenské železiarne Košice" a celá věta druhá.

13. V § 20 se vypouštějí odstavce 1, 2 a 3. Dosavadní odstavce 4, 5, 6, 7 a 8 se označují jako odstavce 1, 2, 3, 4 a 5.

14. V § 20 odst. 4 v první větě se slova "Určené organizace" nahrazují slovy "Organizace oprávněné k výkupu a dodávkám kovového odpadu (dále jen "oprávněné organizace")".

15. V § 20, 22, 23, 25, 26 se slova "určených", "určené", "určená", "určenými" nahrazují slovy "oprávněných", "oprávněné", "oprávněná", "oprávněnými".

16. V § 20 a 26 se slovo "šrot" nahrazuje slovem "odpad".

17. V § 24 odst. 4 poznámka č. 7) zní:

"7) Vyhláška Státní arbitráže Československé socialistické republiky č. 4/1986 Sb., o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků.".

18. V § 24 odst. 5 se poznámka č. 8 doplňuje slovy "ocelový a litinový odpad".

19. § 27 odst. 5 zní:

"(5) U velkých spotřebitelů s ročním odběrem převyšujícím 100 000 tun kovového odpadu může ustanovit dodavatel svého stálého zástupce, který má funkci výstupní technické kontroly; za jeho účasti se zjišťují vady dodávek kovového odpadu dodaného některou oprávněnou organizací. Tito spotřebitelé jsou povinni vytvořit podmínky pro řádný výkon stálého zástupce. Podrobnosti o výkonu této funkce organizace dohodnou.".

20. Příloha k vyhlášce č. 82/1977 Sb. se ruší a nahrazuje se Přílohou č. 1 k vyhlášce č. 30/1990 Sb., jejíž znění se připojuje.

21. Doplňuje se nová Příloha č. 2 k vyhlášce č. 30/1990 Sb., jejíž znění se připojuje.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.


Příloha č. 1 vyhlášky č. 30/1990 Sb.

Lhůty pro předkládání objednávek

Obor podle JKPOVDruh výrobkuLhůta před dodávkovým čtvrtletím
109Produkty vedlejší při tepelném zpracování tuhých paliv v hutních koksovnách2 měsíce
121Rudy železné a manganové včetně rud upravených2 měsíce
122Odpady při výrobě a zpracování železa, oceli, litiny a feroslitin2 měsíce
123Železo surové a feroslitiny vysokopecní2 měsíce
124Feroslitiny vyráběné elektrotermicky nebo metalotermicky, kromě ferovanadu a feroslitin ostatních50 dnů
124 9Ferovanad a feroslitiny ostatní2 měsíce
125Ocel surová2 měsíce
126 ××0ažPředvalky pro válcování profilů a plechů (duplicitní): sochory, bloky, ploštiny,
××6bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů a plechů z ocelí
××90 ažneušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových, kromě ocelí ušlechtilých speciálních,
××97rychlořezných a ocelí přetavovaných45 dnů
U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy, svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.
126 ××7sochory, bloky, ploštiny, bramy a svitky vč. kontislitků pro válcování profilů
××98a plechů z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných a ocelí přetavovaných.75 dnů
××99U objednávek výrobků určených pro další válcování s kooperací (ploštiny-bramy, svitky-bramy) se předkládací lhůta prodlužuje o 5 dnů.
131 ××0 ažPředvalky pro jiné účely než válcování profilů a plechů (distribuční); z ocelí
××6neušlechtilých, ocelí ušlechtilých uhlíkových, legovaných, kromě ocelí
××90 ažpřetavovaných
××972 měsíce
131 ××7z ocelí ušlechtilých speciálních, rychlořezných kromě ocelí přetavovaných
××98
××993 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných4 měsíce
z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných6 měsíců
132 ažOcel profilová: ušlechtilá uhlíková a legovaná,
135 ××××××0 ažkromě ocelí přetavovaných a oceli
××××××5profilové na duté vrtáky - ve stavu přírodním nebo žíhaném2 měsíce
132 ažve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních
135 ××××××6 ažpředpisů2)
××××××93 měsíce
ušlechtilá uhlíková a legovaná přetavovaná3 měsíce
132 467ušlechtilá na duté vrtáky a nožová dvojitě konická4 měsíce
132 ažušlechtilá speciální a rychlořezná,
135 ××7kromě oceli přetavované a nožové dvojitě
××98konické
××993měsíce
ocel profilová ušlechtilá speciální a rychlořezná přetavovaná4 měsíce
136 aPlechy ocelové tlusté a tenké: z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových
137 ××××××0 aža legovaných - ve stavu přírodním nebo žíhaném
××××××52 měsíce
××××××6 ažve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů1)
××××××93měsíce
136 az ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných
137 ××7
××98
××993měsíce
138 1 až 5Plechy ocelové pokovované, lakované a potažené plasty, kromě výroby
7 až 9Kovohutě Velvary2 měsíce
138 6ocelové lakované výroby Kovohutě Velvary4 měsíce
139Plechy pro elektrotechniku válcované za tepla a za studena2 měsíce
141 aTrubky ocelové bezešvé z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových, kromě
142 ××0 ažtrubek přesných a z ocelí přetavovaných
××22 měsíce
141 az ocelí ušlechtilých legovaných
142 ××3 až
××63 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
141 az ocelí ušlechtilých speciálních, kromě ocelí přetavovaných a trubek vyráběných
142 ××7 ave VŽ SKG
××94 měsíce
z ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽSKG7 měsíců
143 2 ažTrubky ocelové svařované z ocelí neušlechtilých, kromě trubek přesných
62 měsíce
143 1průměru do 152 mm a pro závlahová potrubí3 měsíce
143 8z ocelí ušlechtilých třídy 174 měsíce
144 ××1 aTrubky ocelové bezešvé přesné z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových,
××2kromě z ocelí přetavovaných3 měsíce
144 ××3 ažz ocelí ušlechtilých legovaných a speciálních, kromě z ocelí přetavovaných
××7a trubek vyráběných ve VŽSKG4 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
z ocelí ušlechtilých speciálních přetavovaných a vyráběných ve VŽ SKG7 měsíců
145Trubky ocelové svařované přesné z ocelí neušlechtilých včetně tenkostěnných
profilů uzavřených3 měsíce
146 ××1 aTrubky ocelové bezešvé naftové a pro geologický průzkum z ocelí neušlech-
××2tilých a ušlechtilých uhlíkových, kromě z ocelí ušlechtilých legovaných2 měsíce
146 ××3 ažz ocelí ušlechtilých legovaných
××53 měsíce
151 ××0 ažOcel pásová válcovaná za studena, klasická, z neušlechtilých, ušlechtilých uhlí-
××6kových a legovaných ocelí
××90 až
××973 měsíce
151 ××7z ušlechtilých speciálních a rychlořezných ocelí
××98
××994 měsíce
152 ××0Ocel pásová válcovaná za studena, podélně dělená ze širokých pásů z neušlechti-
××1lých ocelí2 měsíce
152 ××2z ušlechtilých ocelí uhlíkových a pro elektrotechniku
××33 měsíce
153 1 ažOcel pásová pokovovaná, lakovaná, potažená plasty a plátovaná, kromě oceli
7pásové podélně dělené ze širokých pásů, pozinkované nebo pocínované3 měsíce
153 8podélně dělená ze širokých pásů pozinkovaná nebo pocínovaná2 měsíce
154 1 ažProfily ocelové tenkostěnné otevřené, kromě ohýbaných širokých
73 měsíce
154 8ohýbané široké2)2 měsíce
155 ××0 ažOcel tažená (včetně loupané, broušené, leštěné, broušené a leštěné, protlačované)
××6z ocelí neušlechtilých, ušlechtilých uhlíkových a legovaných, kromě ocelí ve stavu zušlechtěném nebo tepelně zpracovaném podle zvláštních předpisů a z ocelí přetavovaných3 měsíce
××90 až
××97
155 ××××××6 ažz ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných ve stavu zušlechtěném nebo tepelně
××××××9zpracovaném podle zvláštních předpisů3)4 měsíce
155 ××7z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných, kromě ocelí přetavovaných4 měsíce
z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných přetavovaných5 měsíců
z ocelí ušlechtilých speciálních a rychlořezných přetavovaných7 měsíců
156Drát tažený nepatentovaný z neušlechtilých ocelí3 měsíce
157 ××2Drát tažený nepatentovaný z ocelí ušlechtilých uhlíkových a legovaných
××33 měsíce
157 ××4z ocelí ušlechtilých speciálních vč. odporových drátů4 měsíce
158Drát tažený patentovaný3 měsíce
159Výrobky hutní pro stavby4), kovové tryskací prostředky, tahokov a ostatní hutní výrobky2 měsíce
175Odpady neželezných kovů a jejich slitin2 měsíce
181Kovy s nízkou teplotou tání a jejich slitiny; zinek, kadmium, cín, antimon, rtuť, olovo, vizmut, kromě kovů zvlášť vysoké čistoty2 měsíce
181 ×1kadmium, cín, antimon, olovo, vizmut zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před dodávkovým rokem na celý rok
182Kovy se střední teplotou tání a jejich slitiny: mangan, kobalt, nikl, měď, mosaz, bronz, kromě manganu technické čistoty a mosazného prachu2 měsíce
182 12mangan technické čistoty6 týdnů
182 59prach mosazný4 měsíce
183 629prášek molybdenový4 měsíce
183 82wolfram technické čistoty6 týdnů5)
3 měsíce6)
4 měsíce7)
184Kovy lehké a jejich slitiny: berylium, hořčík, hliník, titan, kromě hliníku zvlášť vysoké čistoty, krupice hliníkové a prachu hliníkového2 měsíce
184 31hliník zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před dodávkovým rokem na celý rok
184 398krupice hliníková3 měsíce
184 399prach hliníkový2 měsíce
185Kovy ušlechtilé: ruthenium, rhodium, paladium, stříbro, osmium, iridium, platina, zlato2 měsíce
189Kovy polovodičové a metaloidy: křemík, germanium, arsen, selen, telur, bor, galium, indium, thalium, kromě křemíku zvlášť vysoké čistoty2 měsíce
189 11křemík zvlášť vysoké čistoty (polokrystaly)4 měsíce
189 141 ažmonokrystaly křemíku
1434 měsíce
189 216germanium zónované6 týdnů
189 81indium zvlášť vysoké čistotydo 15. 11. před dodávkovým rokem, na celý rok
191Pájka Cd84Zn16, anody z kadmia, pásy, pruhy a anody z cínu, dráty z cínu (kru- hové), folie z cínu, pájky z cínu tvářené s obsahem cínu nad 50 %, tyče, profily, plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky, dráty, folie z olova a z jeho slitin a pájky z olova tvářené s obsahem nad 50 % olova, kromě pásů ze slitiny PbIn15Zn12 měsíce
191 629pásy ze slitiny PbIn15Zn1 rozměru 0,13 × 32 mmdo 15. 11. před dodávkovým rokem, na celý rok
Dráty ze slitiny SnGa 0,5 Ø 2 mm
192Tyče, plechy, pásy, pruhy, kotouče, trubky a dráty z niklu a z jeho slitin3 měsíce
193Výrobky hutní z tantalu, molybdenu, wolframu a jejich slitin, kromě tyčí a drátů z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)2 měsíce
193 6 ažtyče a dráty z molybdenu, wolframu a jejich slitin8)4 měsíce
194Výrobky hutní z hliníku a jeho slitin, na které jsou k dispozici nástroje z hliníku a jeho slitin, na které se zhotovují nové nástroje2 měsíce
6 měsíců
194 2plechy, pásy, kotouče z hliníku a z jeho slitin, kromě Cupalových plechů2 měsíce
194 29plechy Cupalové3 měsíce
194 71 ažplechy a pásy z hliníku a jeho slitin jednostranně a oboustranně lakované
744 měsíce
195Výrobky hutní z paladia a jeho slitin, výrobky hutní ze stříbra a jeho slitin,
výrobky hutní z platiny a jejich slitin, výrobky hutní ze zlata a jeho slitin,
výrobky hutní dentální2 měsíce
196Výrobky hutní z mědi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje2 měsíce
profily měděné, na které se zhotovují nové nástroje6 měsíců
197Výrobky hutní z mosazi, kromě profilů, na které se zhotovují nové nástroje2 měsíce
profily mosazné, na které se zhotovují nové nástroje6 měsíců
198Výrobky hutní z bronzu2 měsíce
199 4Výrobky hutní z titanu a jeho slitin, kromě trubek6 měsíců
199 43trubky bezešvé přesné z titanu a jeho slitin7 měsíců
201Druhovýrobky základní hutní z neželezných kovů a jejich slitin, kromě plechů děrovaných z neželezných kovů2 měsíce
201 7plechy děrované z neželezných kovů9 měsíců
205 3karbidy slinuté a jejich polotovary3 měsíce
205 5materiály a výrobky feromagnetické kysličníkové3 měsíce
206Výrobky ze slinutých karbidů opracované5 měsíců
211pyrit, baryt, mastek, kazivec2 měsíce
212Kysličník hlinitý, kysličník antimonitý, kysličník železitý, kysličník Ni a Co, hydroxid hlinitý, kysličník galitý2 měsíce
214Soli anorganické, kromě síranu antimonitého2 měsíce
214 48síran antimonitý6 týdnů
226 41koks smolný2 měsíce
245 19tavidla pro Ag pájky a As pájky2 měsíce
245 9smáčedla pro dia-pasty4 měsíce
251 11hnojiva dusíkatá tuhá (síran amonný)1 měsíc
253Chemikálie čisté:
kysličník stříbrný, kyselina chloroplatičitá R 400, chlorid zlatitý, bromid rhoditý, dusičnan rhoditý, chlorid rhoditý R 370, bromičňan stříbrný, bromid stříbrný, dusičnan stříbrný, dvojchroman stříbrný, fluorid stříbrný, chlorid stříbrný, jodid stříbrný, kyanid stříbrný, manganistan stříbrný, rhodanid stříbrný, síran stříbrný, sirník stříbrný, uhličitan stříbrný, bromid zlatitý, chlorid zlatitý, dusičnan paladnatý, kyanid stříbrnodraselný, kyanozlatan draselný, chlorozlatitan draselný, chlorozlatitan sodný, chloroplatičitan amonný, Pd asbest, octan stříbrný, šťavelan stříbrný, kysličník galitý
2 měsíce
309šrouby z ocele a z neželezných kovů, kromě šroubů 8E a 10K3 měsíce
309 4 ašrouby 8E a 10K
74 měsíce
311 1 ažMatice, podložky, závlačky, vruty, čepy a kolíky, nýty, kroužky stavěcí
8a pojistné, konzoly, podpěry apod., upevňovací části venkovního vedení napětí, roubíky3 měsíce
311 9paprsky kol motocyklů a jízdních kol, matice paprsků kol, vzpěry blatníkové motocyklů a jízdních kol4 měsíce
311 98materiál spojovací pro železniční svršek2 měsíce
311 9815hřeby pro značení dřevěných pražců3 měsíce
312elektrody a dráty svařovací a tavidla3 měsíce
313sítě drátěné, kromě sít papírenských a dialyzátorových3 měsíce
313 17síta papírenská6 měsíců
síta dialyzátorová4 měsíce
314 1 ažhřebíky ocelové
32 měsíce
314 4 aždrát vázací, lanka plombovací, lana ocelová, kordy ocelové, praménce ocelové pro elektrická vedení jako duše do ocelohliníkových lan, dvojdráty a trojdráty, praménce ocelové pro předpínací výztuž, úvazky pytlové, hřebíky mosazné, měděné a ze slitin hliníku, kromě ohebných hřídelů, ostnatého drátu a ocelo-hliníkového lana
8
3 měsíce
314 721hřídele ohebné4 měsíce
314 785drát ostnatý2 měsíce
314 863ocelohliníková lana4 měsíce
315 1 ažPružiny šroubovité, kuželové, spirálové, tvarové, kroužky a torzní tyče, pružiny
9talířové, kromě pružin z dováženého ocelového drátu, z neželezných kovů a profilových ocelí4 měsíce
315 12 az dovezeného ocelového drátu
158 měsíců
315 18pružiny a pružnice z neželezných kovů, kromě pružin vláskových3 měsíce
25
35
45
55
68
88
315 78pružiny vláskové z neželezných kovů2 měsíce
316 11tvarovky z trubek bezešvých k trubkám hladkým, kromě výrobků z VŽSKG3 měsíce
tvarovky z trubek k trubkám hladkým výroby VŽSKG6 měsíců
316 2tvarovky z trubek tavně svařovaných z ocelí ušlechtilých speciálních4 měsíce
316 31 ažoblouky trubkové z neušlechtilých ocelí, kromě oblouků lisovaných z plechu
353 měsíce
316 33oblouky trubkové lisované z plechu z ocelí ušlechtilých tř. 17 mořené (908a 1808-
- vnější průměr 14 až 318 mm)4 měsíce
316 41trubky ocelové žebrové3 měsíce
316 51 a 52láhve ocelové bezešvé a svařované3 měsíce
316 53nádrže ocelové4 měsíce
316 61trubky ohýbané, kromě trubek vyráběných ve VŽSKG3 měsíce
trubky ohýbané vyráběné ve VŽSKG3 měsíce
z ocelí neušlechtilých a ušlechtilých uhlíkových6 měsíců
z ocelí ušlechtilých tř. 15 a 177 měsíců
316 62hady3 měsíce
316 63kompenzátory3 měsíce
316 71stožáry napínací (pro trakční vedení)4 měsíce
316 81sloupy nosné4 měsíce
317řetězy a výrobky řetězářské ostatní, kromě řetězů kloubových, kovových drobných a řetízků z plastů3 měsíce
318řetězy kloubové dopravní5 měsíců
323ložiska kluzná:
pouzdra silnostěnná ložisková, pouzdra přírubová ložisková a pánvice
tenkostěnné ložiskové4 měsíce
325kola disková a jiná3 měsíce
344uhlíky odporové2 měsíce
346články - akumulátory olověné vratné, díly zdrojů proudu elektrochemických, nerozbíratelné2 měsíce
372 71termistory běžného typu3 měsíce
termistory průmyslové9 měsíců
374 99obvod feritový reproduktorový4 měsíce
395 13hroty diamantové na měření tvrdosti6 měsíců
403 31 amatice paměťové a bloky a plovoucí hlavy pro diskové paměti
946 měsíců
411 46pily a frézy diamantové6 měsíců
411 48orovnávače prachové diamantové4 měsíce
411 511korunky jádrovací diamantové6 měsíců
411 515dláta vrtací diamantová6 měsíců
411 516přiběráky diamantové6 měsíců
411 775průvlaky diamantové6 měsíců
415 8nástroje diamantové:
kotouče diamantové brousicí, vrtáky, orovnávače, bloky orovnávací prachové, pilníky prachové, trny zabrušovací, lišty honovací prachové, orovnávače několikakrystalové, destičky orovnávací několikakrystalové nebroušené, tablety brousicí prachové4 měsíce
421 8pasty brusné diamantové4 měsíce
432 91díly zařízení chladicích a mrazicích rozebíratelné:2 měsíce
trubky žebrové ocelové a mosazné9)
437 71pražce ocelové pro železniční svršek3 měsíce
437 73kolejivo drobné pro svršek železniční a městské pouliční dráhy2 měsíce
437 74kolejivo drobné pro svršek důlní a polní dráhy3 měsíce
484 1kotle článkové litinové3 měsíce
484 5tělesa otopná článková pro soustavy ústředního vytápění
litinová a ocelová3 měsíce
desková a panelová a typu FONAL2 měsíce
429oblouky ocelové důlní3 měsíce
552 51trouby a tvarovky litinové tlakové2 měsíce
553 21dílce stavební obvodové rámové kovové mimo FEAL15 měsíců
553 28dílce stavební obkladové vnitřní (optické podhledy)5 měsíců
553 41výplně otvorů staveb kovové (kovová křídla a obklady rámů k oknům a balkónovým dveřím v kombinaci dřevo a slitina hliníku, hliníková křídla a rámy pro zdvojená dřevohliníková okna a balkónové dveře)6 měsíců
553 42příslušenství stavební kovové (žaluzie)2 měsíce
553 51soubory kombinované z dílců FEAL9 měsíců
553 53pláště střešní FEAL (COVERVAR)9 měsíců
553 55pláště fasádní FEAL (SIDALVAR, kovové fasády a kamenné obklady, svislé a vodorovné alunolamy) okna a dveře FEAL, osazení hliníkových stavebních prvků, okna otočná čtyřlištová, prosklené dílce portálové příčkové9 měsíců
15 měsíců
553 56podhledy FEAL (podhledy lamelové ALPO 249 a ALSTROP, podhledy kazetové FEAL)
5 měsíců
podhledy lamelové š. 75 a 1506 měsíců
553 57příčky FEAL9 měsíců
553 23tuby hliníkové2 měsíce
598 1 ažvýrobky šamotové kromě tvarovek
43 měsíce
598 18tvarovky šamotové4 měsíce
598 5výrobky dinasové, kromě tvarovek3 měsíce
598 58tvarovky dinasové4 měsíce
598 7výrobky žárovzdorné korundové a výrobky z karbidu křemíku3 měsíce
598 9zásypy izolační, exosměsi a exotermické zásypy2 měsíce
599 1hmoty žárovzdorné zásadité zrněné2 měsíce
599 4staviva žárovzdorná zásaditá tvarová2 měsíce
599 6výrobky žárovzdorné tubové a uhlíkové, kromě hmoty elektrodové a anodové hmota elektrodová a anodová3 měsíce
2 měsíce
745výrobky zlatnické a šperkařské2 měsíce
748 11hĺiníkové COMBI a MONTI stánky6 měsíců
792 21prášek diamantový syntetický a kubický nitrid boru3 měsíce

Příloha č. 2 vyhlášky č. 30/1990 Sb.

Seznam výrobků objednávaných bez lhůt (průběžně) u odbytové organizace Ferona1)

Obor podle JKPOVDruh výrobkuPoznámka
132 11Tyče ocelové jemné kruhového průřezu do průměru 32 mmVýrobky oborů JKPOV
132 až 134 se dodávají ve
výrobních
délkách, obvyklých jakostech
oceli, v přírodním
nebo normalizačně žíhaném
stavu materiálu2)
132 2Tyče ocelové jemné ploché
Tyče ocelové jemné průřezu L
132 31rovnoramenného L do 45 × 45 mm
132 32nerovnoramenného L do 56 × 36 mm
132 8Tyče ocelové pro výztuž do betonu (betonářská ocel)
133 11Tyče ocelové střední kruhového průřezu o průměru nad 32 mm pod 100 mm
133 2Tyče ocelové střední ploché
Tyče ocelové střední průřezu L
133 31rovnoramenného L 50 × 50 až 110 × 110 mm
133 32nerovnoramenného L 60 × 40 až 140 × 90 mm
133 5Ocel pásová za tepla válcovaná ve svitcích
133 8Tyče ocelové střední průřezu I a U do 160 mm
133 92Kolejnice důlní
134 11Tyče ocelové hrubé kruhového průřezu o průměru od 100 do 210 mm
134 3Tyče ocelové hrubé průřezu L
134 8Tyče ocelové hrubé průřezu I a U nad 160 mm
138 1Plechy hladké pozinkované v tabulích
138 6Plechy pocínované v tabulích
143 2Trubky ocelové svařované závitovéDodávají se ve výrobních délkách
151 4Ocel pásová válcovaná za studena, klasická obalová
Šrouby hrubé
309 001se šestihrannou hlavou
309 003se šestihrannou hlavou
se závitem k hlavě
311 1011Matice hrubé korunové
311 13Matice hrubé šestihranné
311 21Podložky ocelové
314 110Hřebíky stavební

Poznámky pod čarou

1) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6 až 9

2) Výroba: Východoslovenské železiarne, Košice

3) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materiálu první doplňkovou číslicí 6 až 9

4) (štetovnice rohové)

5) Výroba: Spolek pro chemickou a hutní výrobu, Ústí nad Labem

6) Výroba: Rudné doly Jeseník, Zlaté hory

7) Výroba: Tesla Rožnov

8) Výroba: Tesla Rožnov

9) Výroba: Kovohutě Příbram

1) Týká se objednávek, jejichž objem obsahuje maximálně horního množstevního pásma "b" dle ceníku OPS 22/5/89. objednávky s vyšším objemem je nutno předkládat ve lhůtách podle přílohy č. 1.

2) Jedná se o stav materiálu podle příslušných technických norem, který se vyjadřuje v číselné značce materkálu první doplňkovou číslicí 0 a 1.

Přesunout nahoru