Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 297/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 19.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

297

ZÁKON

ze dne 19. července 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouštějí slova "vytyčených Komunistickou stranou Československa".

2. V § 9 se vypouští odstavec 6.

3. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Federální ministerstva informují veřejnost o návrzích závažných opatření týkajících se zejména životní úrovně, ochrany zdraví, sociálních a kulturních potřeb občanů.".

4. § 19 až 21 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo pro strategické plánování

§ 19

Federální ministerstvo pro strategické plánování je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro dlouhodobou strategii hospodářského a sociálního rozvoje.

§ 20

(1) Federální ministerstvo pro strategické plánování společně s ústředními orgány pro národohospodářskou strategii republik a ve spolupráci s ústředními orgány federace a republik koordinuje přípravu strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální ministerstvo pro strategické plánování v procesu přípravy a tvorby strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky vypracovává zejména návrhy:

a) základních směrů, věcných a systémových podmínek hospodářského a sociálního rozvoje a státní politiky strukturálních změn;

b) koncepcí rozvoje vědy a vědeckotechnické politiky;

c) koncepce ekonomického zabezpečení obranyschopnosti a bezpečnosti státu;

d) dlouhodobých koncepcí zapojení československé ekonomiky do světové ekonomiky;

e) hlavních záměrů v oblasti životních podmínek a životní úrovně obyvatelstva.

§ 21

Federální ministerstvo pro strategické plánování vyhodnocuje uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje České a Slovenské Federativní Republiky, jakož i opatření přijatá k její realizaci a jejich účinnost.".

5. § 22 se vypouští.

6. § 23 a 24 včetně nadpisu znějí:

"Federální výbor pro životní prostředí

§ 23

Federální výbor pro životní prostředí je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast životního prostředí.

§ 24

(1) Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a dalšími federálními ústředními orgány státní správy a ústředními orgány státní správy republik zpracovává návrh státní ekologické politiky a způsoby její realizace. Po projednání ve vládách republik předkládá návrh této politiky vládě České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Federální výbor pro životní prostředí v úzké součinnosti s ústředními orgány republik pro životní prostředí a s dalšími ústředními orgány federace a republik způsob realizace státní ekologické politiky, zejména:

a) navrhuje programy realizace státní ekologické politiky, včetně vybraných staveb k ochraně životního prostředí, převážně financovaných z rozpočtu federace;

b) koordinuje v návaznosti na mezinárodní dohody celostátní informační systém o životním prostředí;

c) podněcuje a podporuje řešení vybraných vědeckých a technických problémů v oblasti životního prostředí;

d) navrhuje ekonomické nástroje realizace státní ekologické politiky.

(3) Federální výbor pro životní prostředí koordinuje plnění úkolů na úseku územního plánování a stavebního řádu ve věcech, které se svými důsledky dotýkají obou republik, anebo které se dotýkají zájmů sousedních států.

(4) Federální výbor pro životní prostředí uskutečňuje mezinárodní spolupráci v působnosti federace a koordinuje mezinárodní spolupráci v působnosti republik.

(5) Federálnímu výboru pro životní prostředí podléhá státní dozor nad jadernou bezpečností.".

7. § 25 až 29 se vypouštějí.

8. V § 40 se na závěr doplňují slova "pokud zvláštní zákon nestanoví jinak".

9. V § 45 odst. 2 se na závěr doplňují slova "a metodicky řídí a kontroluje šifrovou službu".

10. § 48 se vypouští.

11. V § 49 se na závěr doplňují slova "a cen".

12. § 72 až 77 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo hospodářství

§ 72

Federální ministerstvo hospodářství je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro uskutečňování strategie hospodářského a sociálního rozvoje a realizaci státní hospodářské, zejména strukturální politiky.

§ 73

Federální ministerstvo hospodářství

a) v úzké součinnosti s příslušnými orgány republik koordinuje přípravu státní strukturální, zejména průmyslové, energetické, zemědělské, výživové a surovinové politiky, vypracovává její návrhy a předkládá je vládě České a Slovenské Federativní Republiky;

b) rozpracovává koncepci státní investiční politiky včetně její realizace a zabezpečení státní expertizy u investičních akcí, u nichž mají být použity finanční zdroje z rozpočtu federace;

c) formuluje státní podnikatelské záměry a priority, vyhlašuje konkursní řízení na státní zakázky a obecně podporuje podnikatelskou činnost;

d) navrhuje a koordinuje programy a projekty k realizaci státní vědeckotechnické politiky včetně způsobů jejich financování, nákupu licencí a zabezpečení soustavy vědeckých, technických a ekonomických informací;

e) při realizaci stabilizační politiky uplatňuje v mezích stanovených zákonem vůči jednotlivým subjektům nástroje přímé regulace;

f) předkládá vládě návrhy na použití prostředků přímé zahraniční pomoci a koordinuje a vyhodnocuje návrhy na umístění zahraničních investic.

§ 74

(1) Federální ministerstvo hospodářství vypracovává koncepci tvorby a využívání státních hmotných rezerv.

(2) Federální ministerstvo hospodářství navrhuje při tvorbě a realizaci hospodářské politiky opatření potřebná pro zabezpečení obrany a bezpečnosti státu.

§ 75

Federální ministerstvo hospodářství dále

a) zajišťuje v oblasti energetiky mezinárodní spolupráci České a Slovenské Federativní Republiky i v návaznosti na ni stanoví zásady rozvoje zařízení pro přenos elektrické energie;

b) stanoví zásady rozvoje tranzitní soustavy zemního plynu v souladu s mezinárodními závazky České a Slovenské Federativní Republiky;

c) organizuje a řídí státní službu pro drahé kovy;

d) vykonává v rozsahu stanoveném zákonem státní správu ve věcech výroby, dovozu a uvádění do oběhu prostředků k ochraně rostlin, ochrany práv k odrůdám rostlin a plemenům zvířat;

e) zabezpečuje jednotné provádění státního zkušebnictví a normalizace a dále řešení mezinárodních normalizačních úkolů.

§ 76

Federální ministerstvo hospodářství schvaluje na úseku těžby a zpracování radioaktivních surovin projektování a financování geologických prací podle zvláštních předpisů, přezkoumává a schvaluje výpočty jejich zásob a vydává na základě tohoto zákona obecně závazné právní předpisy o jejich klasifikaci, odpisech a evidenci.

§ 77

Federální ministerstvo hospodářství na základě tohoto zákona vydává obecně závazné právní předpisy na úseku

a) vědeckotechnického rozvoje, výzkumné a vývojové základny;

b) projektové přípravy staveb, státní expertizy a vyhodnocování staveb;

c) investorské, projektové, inženýrské a typizační činnosti.".

13. § 78 až 80 včetně nadpisu znějí:

"Federální úřad pro hospodářskou soutěž

§ 78

Federální úřad pro hospodářskou soutěž je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro podporu a ochranu hospodářské soutěže.

§ 79

Federální úřad pro hospodářskou soutěž dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže stanovených zvláštním zákonem.

§ 80

(1) Federální úřad pro hospodářskou soutěž

a) sleduje vývoj soutěže na trhu a provádí rozbory trhu z hlediska hospodářské soutěže;

b) sleduje hospodářskou činnost podnikatelských subjektů, aby nedocházelo ke zneužívání jejich monopolního nebo dominantního postavení;

c) zjišťuje případy narušení hospodářské soutěže a v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem rozhoduje o nápravě a postihu.

(2) Federální úřad pro hospodářskou soutěž v rozsahu stanoveném zvláštním zákonem

a) schvaluje smlouvy o sloučení podnikatelských subjektů nebo jejich hospodářských činností nebo o spolupráci týkající se hospodářské soutěže;

b) přijímá protimonopolní opatření.".

14. § 81 až 84 se včetně nadpisu vypouštějí.

15. § 95 až 99 včetně nadpisu znějí:

"Federální ministerstvo kontroly

§ 95

Federální ministerstvo kontroly je ústředním orgánem státní správy České a Slovenské Federativní Republiky pro oblast kontroly.

§ 96

(1) Federální ministerstvo kontroly kontroluje federální ústřední orgány státní správy, orgány jim podřízené, organizace jimi zřízené nebo založené a organizace zřízené federálním zákonem.

(2) Federální ministerstvo kontroly kontroluje podle pokynů vlády

a) jak jsou plněny povinnosti vyplývající ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření na jejich základě vydaná;

b) úroveň vyřizování stížností, podnětů a petic občanů a závažné z nich prověřuje.

(3) Při výkonu kontrolní činnosti federální ministerstvo kontroly zkoumá zákonnost, účelnost a hospodárnost.

§ 97

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v oblasti obrany a ve věcech bezpečnosti svěřených do působnosti federace plnění povinností vyplývajících organizacím ze zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 98

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s věcně příslušnými federálními ústředními orgány státní správy, zda jakost výrobků, prací a služeb státních podniků jimi založených odpovídá obecně závazným právním předpisům a opatřením vydaným na jejich základě a technickým normám, zejména z hlediska ochrany životního prostředí, ochrany spotřebitele a ochrany dobrého jména tuzemské produkce v zahraničí.

§ 99

Federální ministerstvo kontroly kontroluje v součinnosti s příslušnými orgány republik u orgánů a organizací řízených orgány republik v případech uvedených v § 97, jak jsou prováděna opatření federálních orgánů.".

16. Za § 99 se vkládají § 99a až 99d, které znějí:

"§ 99a

Kontrolní působnost podle § 96 vykonává federální ministerstvo kontroly v obdobném rozsahu vůči organizacím pověřeným zákonem Federálního shromáždění plněním úkolů v oblasti státní správy.

§ 99b

Kontrolní působnost federálního ministerstva kontroly se nevztahuje na činnost politických stran, politických hnutí, občanských sdružení, odborových organizací a orgánů, družstev a dalších družstevních organizací, jakož i jiných nestátních organizací s výjimkou kontroly nakládání s prostředky poskytnutými jim ze státního rozpočtu federace, popřípadě z federálních účelových fondů.

§ 99c

Federální ministerstvo kontroly

a) v oblasti působnosti federace usměrňuje činnost orgánů na úseku kontroly;

b) koordinuje svoji činnost s ostatními ústředními orgány státní správy vykonávajícími kontrolu a s příslušnými orgány republik pro kontrolu;

c) upozorňuje ostatní státní orgány na porušování zákonů, ostatních obecně závazných právních předpisů a opatření vydaných na jejich základě.

§ 99d

Federální ministerstvo kontroly podle požadavků předsednictva Federálního shromáždění

a) předkládá zprávy o poznatcích ze své kontrolní činnosti;

b) provádí kontrolu pro plnění úkolů Federálního shromáždění a jeho orgánů, zejména v souvislosti s projednáváním státního rozpočtu a státního závěrečného účtu federace a s prošetřováním stížností, návrhů a petic podaných Federálnímu shromáždění;

c) opatřuje podklady pro kontrolní činnost Federálního shromáždění, jeho orgánů a poslanců a vyjadřuje se k těmto podkladům.".

17. § 100 včetně nadpisu se vypouští.

18. § 101 až 107 se označují jako § 60a až 60g a slova "Federální cenový úřad" se v nich nahrazují slovy "Federální ministerstvo financí".

19. V § 124 se vypouštějí slova "§ 29" a spojka "a" a za číslovku "75" se doplňují slova "77 a".

Čl. II

(1) Majetková práva, práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí

a) ze Státní plánovací komise na federální ministerstvo pro strategické plánování;

b) ze Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj na Federální výbor pro životní prostředí;

c) z federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, z federálního ministerstva zemědělství a výživy a z federálního ministerstva paliv a energetiky na federální ministerstvo hospodářství;

d) z Výboru lidové kontroly České a Slovenské Federativní Republiky na federální ministerstvo kontroly;

e) z Federálního cenového úřadu na federální ministerstvo financí.

(2) K právním subjektům zřízeným nebo založeným dosavadními federálními ústředními orgány státní správy, nebo ke kterým obdobný vztah stanoví obecně závazný právní předpis, mají stejné postavení federální ústřední orgány státní správy, kterým byla příslušná oblast svěřena do působnosti tímto zákonem.

Čl. III

Působnost federálního ministerstva vnitra upravená v § 41, 42 a 43 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, se nevztahuje na útvary Sboru národní bezpečnosti řízené ministerstvem vnitra České republiky a ministerstvem vnitra Slovenské republiky.

Čl. IV

(1) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní plánovací komisi, vykonává tuto působnost podle povahy věci federální ministerstvo pro strategické plánování, popřípadě federální ministerstvo hospodářství.

(2) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj, vykonává tuto působnost v oblasti životního prostředí, územního plánování a stavebního řádu Federální výbor pro životní prostředí, v ostatních oblastech podle povahy věci federální ministerstvo hospodářství nebo federální ministerstvo pro strategické plánování.

(3) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost Federálnímu cenovému úřadu, vykonává tuto působnost federální ministerstvo financí.

(4) Pokud obecně závazné právní předpisy svěřují působnost federálnímu ministerstvu paliv a energetiky, federálnímu ministerstvu hutnictví, strojírenství a elektrotechniky a federálnímu ministerstvu zemědělství a výživy, vykonává tuto působnost federální ministerstvo hospodářství, a to v rozsahu působnosti federace.

Čl. V

O federálním ministerstvu kontroly a o oprávněních a povinnostech pracovníků jeho aparátu platí až do vydání zákona o kontrole přiměřeně ustanovení zákona č. 103/1971 Sb., o lidové kontrole.


Čl. VI

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Přesunout nahoru