Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Ústavní zákon č. 294/1990 Sb.Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů

Částka 47/1990
Platnost od 19.07.1990
Účinnost od 24.11.1990
Zrušeno k 01.01.1993 (1/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

294

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 18. července 1990,

kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, a ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, a kterým se zkracuje volební období národních výborů

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto ústavním zákoně:


Čl. I

Ústavní zákon č. 100/1960 Sb., Ústava Československé socialistické republiky, se mění a doplňuje takto:

1. Článek 2 odst. 3 zní:

"(3) Zákonodárné sbory v České a Slovenské Federativní Republice jsou: Federální shromáždění, Česká národní rada a Slovenská národní rada.". Odstavec 4 se vypouští.

2. V článku 2 odst. 2, článku 3 a článku 29 se slovo "zastupitelské" vždy nahrazuje slovem "zákonodárné".

3. Název hlavy sedmé zní:

"Hlava sedmá

MÍSTNÍ SAMOSPRÁVA".

4. Články 86 a 87 znějí:

"Čl. 86

(1) Základem místní samosprávy je obec.

(2) Obec je samosprávným společenstvím občanů. Je právnickou osobou; má vlastní majetek, s nímž samostatně hospodaří. Zákon stanoví, které daně a poplatky jsou příjmem obce.

(3) O věcech místní samosprávy rozhodují občané na obecních shromážděních nebo referendem anebo prostřednictvím zastupitelstva obce.

(4) Právo volit členy zastupitelstva obce je obecné, rovné a přímé; uskutečňuje se tajným hlasováním.

(5) Obec vydává ve věcech místní samosprávy obecně závazné vyhlášky. Vyhlášky může též vydávat ve věcech státní správy, byla-li k tomu zmocněna zákonem.

Čl. 87

(1) Obce se mohou sdružovat k zabezpečování věcí společného zájmu.

(2) Hranice obce lze měnit jen s jejím souhlasem. Podmínky a způsob vzniku, zániku, rozdělení nebo sloučení obcí stanoví zákony národních rad.

(3) Zákony národních rad dále stanoví zejména

a) postavení, organizaci a působnost obcí,

b) podmínky výkonu volebního práva a způsob provádění voleb do zastupitelstev obcí a jejich volební období,

c) prostředky ochrany práva obcí na místní samosprávu,

d) které věci se považují za věci místní samosprávy,

e) ve kterých věcech se obce pověřují výkonem státní správy.".

5. Články 88 až 96 se zrušují.

6. Článek 101 odst. 3 zní:

"(3) Volby soudců z lidu krajských a okresních soudů upraví zákony národních rad; volby soudců z lidu vojenských soudů upraví zákon Federálního shromáždění.".

7. V článku 104 odst. 1 se vypouštějí slova "národními výbory".

Čl. II

Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, se mění a doplňuje takto:

1. V článku 2 se odstavec 2 vypouští.

2. V článku 11 odst. 2 druhá věta zní: "Součástí státního rozpočtu každé republiky jsou i dotace do rozpočtů obcí.".

3. V článku 12 odst. 4 v prvé větě se slova "z jejich pověření národním výborům nebo jiným orgánům" nahrazují slovy "v zákonem stanoveném rozsahu jiným orgánům a obcím".

4. Článek 102 odst. 3 zní:

"(3) Národní rada je jediným zákonodárným orgánem republiky.".

5. článek 107 odst. 1 písm. a) zní:

"a) usnášet se na ústavních a jiných zákonech republiky a sledovat, jak jsou prováděny,".

6. Článek 108 se zrušuje.

7. V článku 122 odst. 2 se slova "národních výborů" nahrazují slovy "zastupitelstev obcí".

8. Článek 136 zní:

"Čl. 136

Vláda republiky řídí a kontroluje činnost obcí, po kud jde o výkon státní správy, který na ně byl zákonem přenesen.".

9. Za článek 139 se vkládá nový článek 139a, který zní:

"Čl. 139a

Místní orgány státní správy mohou na základě zákonů Federálního shromáždění i zákonů národní rady a v jejich mezích vydávat obecně závazné právní předpisy pro obvody své působnosti, jsou-li k tomu zákonem zmocněny.".

Čl. III

Volební období národních výborů zvolených v roce 1986 skončí dnem voleb do zastupitelstev obcí.


Čl. IV

Tento ústavní zákon nabývá účinnosti dnem voleb do zastupitelstev obcí. Ustanovení upravující právo volit členy zastupitelstev obcí, vyhlašování voleb do zastupitelstev obcí, volební období národních výborů zvolených v roce 1986, jakož i ustanovení prováděná zákony národních rad, však nabývají účinnosti již dnem vyhlášení.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Přesunout nahoru