Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 29/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektronických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

Částka 8/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

29

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

ze dne 15. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky, stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, federálního ministerstva všeobecného strojírenství a federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu č. 13/1985 Sb., o základních podmínkách strojírenských a elektrotechnických dodávek uskutečňovaných vyššími dodavatelskými formami a některých dalších dodávek určených pro tuzemsko, se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 odst. 1 se vypouští písmeno b). Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b) a mění se interpunkční znaménko na konci písmene na čárku.

2. V § 2 odst. 1 se za nově označené písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:

"c) vyšší dodávky podle hlavy páté této části.".

3. V § 2 odst. 2 se vypouští středník a část věty za středníkem se nahrazuje slovy "nebo finální poddodávky".

4. V § 2 odst. 3 a 4 se slova "projektovou dokumentací" nahrazují slovem "projektem".

5. V § 3 odst. 1 se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

6. V § 3 odst. 1 a 2 se vypouštějí poslední slova "z dovozu".

7. V § 3 odst. 2 se slova "projektové dokumentaci" nahrazují slovem "projektu".

8. V § 5 se vypouští odstavec 3.

9. § 6 zní:

"§ 6

Jestliže určený vyšší dodavatel požádá o stanovení rozhodujících poddodavatelských organizací a způsobu jejich dodávek8) nejpozději před dokončením prací na zadání, má to důsledky podle ustanovení § 9 odst. 1.".

10. § 7 zní:

"§ 7

Stroje a zařízení nebo soubory z dovozu uvedené v zadání a specifikované v projektu nakupují dodavatelé jako součást svých dodávek za předpokladu, že investor zajistí pro dodavatele potřebné devizové krytí způsobem stanoveným Státní bankou československou, nebo je dodavatelé obstarávají na základě smlouvy o obstarání strojů a zařízení nebo souborů z dovozu (§ 21) jménem a na účet investora.".

11. § 8 včetně nadpisu zní:

"§ 8

Zvláštní dodací podmínky pro provozně nevyzkoušené stroje nebo zařízení

(K § 298 zákona)

(1) Zvláštní dodací podmínky platí pro provozně nevyzkoušené stroje nebo zařízení, které jsou součástí dodávky uskutečňované vyšší dodavatelskou formou a nemohou být vyzkoušeny jinak, než v podmínkách budoucího provozu.

(2) Pokud mají být provozně nevyzkoušené stroje nebo zařízení nebo provozně nevyzkoušené soubory součástí dodávky, musí být dodavatelem jako takové označeny v projektových podkladech nebo v jím zpracované části projektu, projednávány v průběhu zpracování projektu a dohodnuty v příslušné smlouvě. Důsledky jejich použití jsou řešeny podle těchto dodacích podmínek, pokud nejsou promítnuty do ceny dodávky tvořené dohodou podle zvláštních předpisů.

(3) Vlastnosti provozně nevyzkoušených strojů nebo zařízení, které musí být při jejich vyzkoušení prokázány, jsou sjednány ve smlouvě pro každý provozně nevyzkoušený stroj nebo zařízení jednotlivě. Vlastnosti provozně nevyzkoušených souborů, které musí být při jejich vyzkoušení prokázány, jsou sjednány ve smlouvě pro soubor jako celek.

(4) Pokud je dodavatelem řešení provozně nevyzkoušených strojů nebo zařízení nebo provozně nevyzkoušeného souboru vyšší dodavatel nebo některý z jeho dodavatelů, je vyšší dodavatel povinen zahrnout je do své vyšší dodávky a navrhnout současně náhradní řešení. Pokud je dodavatelem řešení organizace na straně odběratele, včlení je vyšší dodavatel do své dodávky jako cizí stroje nebo soubory (§ 3), které popřípadě pro odběratele obstará.

(5) Úspěšným použitím provozně nevyzkoušených strojů a zařízení se rozumí, že při ověřovacích zkouškách bude dosaženo k tomu účelu smluvených hodnot vybraných jakostně technických ukazatelů. Pokud těchto hodnot nelze dosáhnout, považuje se použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení za neúspěšné. Při neúspěšném použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, popřípadě provozně nevyzkoušených souborů, organizace dohodnou změnu smluvených jakostně technických ukazatelů a jejich hodnot, nebo použijí ve smlouvě dohodnuté náhradní řešení.

(6) Informace nebo projektové podklady, popřípadě dílčí projektové výsledky o provozně nevyzkoušených strojích a zařízeních pro zpracování zadání, popřípadě projektu nebo jeho části, poskytují dodavatelé v hloubce, rozsahu a závaznosti odpovídající současnému stavu vědeckého a technického poznání.

(7) Pokud úspěšné použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, popřípadě provozně nevyzkoušených souborů, nelze prokázat před komplexním vyzkoušením nebo v jeho průběhu, organizace dohodnou ve smlouvě provedení ověřovacích zkoušek v průběhu zkušebního provozu, který je součástí dodávky za podmínek obdobného použití ustanovení § 50 odst. 5.

(8) Pokud v důsledku použití provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, popřípadě provozně nevyzkoušených souborů, nemohlo být komplexní vyzkoušení, nebo zkušební provoz, je-li součástí dodávky, provedeno ve sjednaném čase, protože nebyly dodrženy podmínky smluvního zabezpečení úkolu vědeckotechnického rozvoje, není dodavatel v prodlení se splněním vyšší dodávky po dobu, po kterou nebyla z těchto důvodů dodržena dodací lhůta. To platí, jestliže dodavatel prokáže, že na splnění dodávky vynaložil úsilí, které lze na něm požadovat, a prokáže dohodnutými zkouškami kvalitu ostatních strojů a zařízení. Dodavatel rovněž není v prodlení po dobu, po kterou odstraňoval vady způsobené použitím provozně nevyzkoušených strojů a zařízení, v jejichž důsledku nebylo komplexní vyzkoušení úspěšné. To platí, jestliže prokáže, že odstraňování vad prováděl s veškerým úsilím, které lze na něm požadovat, a ostatní dodávky byly provedeny řádně a včas.".

12. § 9 včetně nadpisu zní:

"§ 9

Povinnost k uzavírání smluv

(K § 158 odst. 1 a § 159 odst. 1 zákona)

(1) Organizace nejsou povinny uzavřít smlouvu o přípravě dodávek před ukončením prací na zadání. Pokud dodavatel požádá o určení svých rozhodujících dodavatelů a o způsobu jejich dodávek (§ 6),8) uzavírá smlouvu o přípravě dodávek bezprostředně po jejich určení.

(2) Povinnost uzavřít smlouvu o obstarání strojů a zařízení nebo souborů z dovozu mají při splnění podmínek podle § 7 přímí dodavatelé, pokud mají povinnost uzavřít smlouvu o dodávce.".

13. § 10 se vypouští.

14. V § 11 se v první větě slova "na prováděcím projektu, pokud je součástí dodávky" nahrazují slovy "na projektu nebo jeho části, pokud jsou součástí dodávky".

15. § 12 včetně nadpisu zní:

"§ 12

Náležitosti smlouvy o přípravě dodávek

(K § 163 zákona)

(1) Smlouvou o přípravě dodávek se organizace zavazují uzavřít na předpokládaný rozsah dodávky budoucí smlouvu. Smlouva musí obsahovat

a) závazky k časově vymezené spolupráci na projektu, popřípadě na prováděcí dokumentaci, zabezpečující jejich včasné vypracování a projednání, nebo závazky k tomu, v jakých termínech bude spolupráce dodatkem ve smlouvě vymezována,

b) závazek odběratele předložit dodavateli v dohodnuté lhůtě poptávku doloženou projektem nebo jeho částí,

c) závazek dodavatele předložit v dohodnuté lhůtě po předložení poptávky odběrateli návrh smlouvy o dodávce, jejíž předpokládaný rozsah a termín zahájení a dokončení je ve smlouvě o přípravě dodávek orientačně uveden.

(2) Smlouva dále obsahuje zejména

a) v případech, kdy dodavatel bude zajišťovat dovoz strojů a zařízení podle § 7, závazek investora zajistit na základě rozpisu dovozního investičního limitu pro dodavatele potřebné devizové krytí,

b) v případech, kdy dodavatel bude obstarávat stroje a zařízení nebo soubory z dovozu, vzájemný závazek uzavřít smlouvu o obstarání strojů a zařízení nebo souborů z dovozu a závazek investora poskytnout potřebné údaje pro její přípravu, uzavření a plnění.".

16. § 13 zní:

"§ 13

Závazky k časově vymezené spolupráci podle § 12 odst. 1 písm. a) jsou zejména závazky

a) k předávání výchozích technických údajů pro zpracování projektových podkladů, popřípadě pro vyžádanou spolupráci na projektu, nebo prováděcí dokumentaci,

b) k předávání výkresů, technicko-ekonomických a cenových údajů a jiných projektových podkladů včetně údajů o strojích a zařízeních, které je nutno vzhledem k plánovanému postupu výstavby objednat před uzavřením smlouvy o dodávce včetně poskytování výsledků předvýrobní přípravy pro projekt,

c) k postupnému předávání údajů odpovídajících rozpracovanosti řešení úkolů plánu rozvoje vědy a techniky,

d) k objednání strojů a zařízení podle § 15,

e) při stanovení požadavků, popřípadě podmínek na provádění stavby,

f) ke konzultacím, popřípadě k řešení speciálních technických otázek budoucích dodávek.".

17. § 14 se vypouští.

18. § 15 včetně nadpisu zní:

"§ 15

Předobjednávky

(1) V zájmu včasného zajištění strojů a zařízení, které je nutno vzhledem k plánovanému postupu výstavby objednat před uzavřením smlouvy o dodávce, specifikovaných na základě zadání a rozpracovaného projektu, objedná odběratel tyto stroje a zařízení u dodavatele, se kterým uzavřel smlouvu o přípravě dodávek, ještě před dokončením prací na projektu, popřípadě jeho části.

(2) Dodavatel nesmí odmítnout uzavřít na základě včasné objednávky podle odstavce 1 s odběratelem smlouvu o dodávce výrobků. Závazek z této smlouvy zaniká uzavřením smlouvy o dodávce podle § 2 odst. 1, do které je dodavatel povinen uvedené stroje a zařízení jako součást dodávky zahrnout.

(3) Odběratel je povinen uhradit dodavateli všechny náklady spojené s případnými úpravami nebo změnami vyplývajícími z projektu, jakož i jiné vzniklé náklady po odečtení nákladů, které dodavatel postupem odběratele uspořil.".

19. § 16 se vypouští.

20. V § 17 se vypouštějí slova "schváleného úvodního (jednostupňového), popřípadě prováděcího" a předložka "ze" se nahrazuje předložkou "z".

21. § 18 až 20 se vypouštějí.

22. § 23 zní:

"§ 23

(1) Příslušnou částí projektové dokumentace (§ 301 zákona) se rozumí projekt nebo jeho příslušná část, popřípadě prováděcí dokumentace, která odpovídá rozsahu dodávky.

(2) Prováděcí dokumentaci zpracovávají vyšší dodavatelé adresně v souladu s projektem stavby nebo jeho části v rozsahu potřebném pro realizaci vlastní dodávky a dodávají popřípadě jako součást své dodávky. Pokud cena prováděcí dokumentace není promítnuta do ceny dodávky tvořené dohodou podle zvláštních předpisů, oceňuje se samostatně obdobně podle pravidel pro oceňování projektů. Prováděcí dokumentace obsahuje podle potřeby dopracování projektu včetně postupu realizace dle podmínek a nároků na provádění stavby, a dále zejména

a) dokumentaci programového vybavení,

b) dokumentaci pro zkoušky a uvádění do provozu.

(3) Pokud vyšší dodavatelé dodávají jako součást svých dodávek též projekt nebo jeho příslušnou část, zpracovávají prováděcí dokumentaci v podrobnostech umožňujících též koordinaci realizace stavby na straně odběratele včetně změn a doplňků na úrovni dokumentace skutečného provedení stavby. Totéž platí, jestliže je prováděcí dokumentace dodávána jako součást dodávky vyšších dodavatelů.

(4) Finální dodávkou se rozumí dodávka souboru na úrovni provozního souboru včetně včlenění cizích strojů způsobem uvedeným v § 57.

(5) Generální dodávkou se rozumí dodávka souboru alespoň na úrovni provozního celku včetně včlenění cizích souborů, popřípadě cizích strojů způsobem uvedeným v § 57. Generální dodávku tvoří funkčně navazující finální dodávky (odstavec 4) a může obsahovat i dodávky jednotlivých strojů a zařízení, smontovaných strojů a dodávky montáží.

(6) Finální poddodávkou se rozumí dodávka souboru včetně včlenění cizích strojů způsobem uvedeným v § 57, a to na úrovni dílčího provozního souboru, popřípadě provozní jednotky pro finální dodávku (odstavec 4, § 66 odst. 4).".

23. § 24 včetně nadpisu zní:

"§ 24

Předložení poptávky

(1) Poptávka musí být dodavateli předána nejpozději ve lhůtě dohodnuté ve smlouvě o přípravě dodávek, ve smlouvě o spolupráci, nebo v jiné dohodě; není-li jí, ve lhůtě umožňující uskutečnění dodávky v požadovaném termínu.

(2) Při změně požadavků, popřípadě podmínek na provádění stavby, je dodavatel oprávněn požadovat jejich přepracování, jestliže poptávka je předložena s takovým zpožděním, že lhůty v nich uvedené již nelze dodržet. Odběratel je povinen bezodkladně zajistit přepracování podmínek na provádění stavby.".

24. § 25 včetně nadpisu zní:

"§ 25

Poptávka

(1) Odběratel uvede v poptávce celý rozsah předmětu plnění, čas plnění a lhůtu, ve které žádá od dodavatele zaslání návrhu smlouvy, jakož i další požadavky a potřebné údaje technické a obchodní povahy. Poptávka musí být doložena údajem o důležitosti stavby a jejím evidenčním číslem. Pokud součástí vyšší dodávky bude též projekt nebo jeho příslušná část, je součástí poptávky zadání nebo jeho příslušná část.

(2) Dodavatel je povinen po obdržení zadání, popřípadě projektu nebo jeho části, bez zbytečného odkladu nejpozději však před zahájením prací na prováděcí dokumentaci prověřit, zda byly předány všechny jejich části podle specifikace předané odběratelem, a dále, zda nevykazují zřejmé nedostatky, zejména zda výsledky výpočtů nejsou ve zřejmém rozporu se stanovenými technickými ukazateli a parametry; přitom však není povinen podrobně přezkoumávat správnost výpočtů nebo takové výpočty sám provádět.

(3) Zjistí-li dodavatel nedostatky podle odstavce 2, popřípadě jiné vady zadání, popřípadě projektu nebo jeho části, je povinen na ně upozornit. V případě, že odběratel i přes upozornění dodavatele trvá na provedení dodávky podle takového zadání, popřípadě projektu nebo jeho části dodavatel za závady dodávky, jejichž původ záleží ve vadách zadání, popřípadě projektu nebo jeho části, neodpovídá.

(4) Nemůže-li odběratel odstranit nedostatky, popřípadě vady (odstavce 2 a 3) do jednoho týdne poté, kdy obdržel upozornění dodavatele, sjedná s dodavatelem lhůtu k jejich odstranění a postup do té doby; ustanovení § 24 odst. 2 se použije přiměřeně.".

25. § 26 včetně nadpisu zní:

"§ 26

Náležitosti smlouvy

(1) V návrhu smlouvy uvede dodavatel kromě náležitostí nutných pro vznik smlouvy20) zpravidla též

a) lhůty pro odevzdání technologických a stavebních podkladů, popřípadě dílčích projektových výsledků pro prováděcí dokumentaci,

b) lhůty pro odevzdání projektu nebo jeho části, popřípadě prováděcí dokumentace tvořící součást dodávky,

c) vymezení montážního pracoviště v rámci staveniště,

d) rozsah a termíny připravenosti stavebních prací k montáži (stavební připravenost) a další spolupůsobení odběratele a povinnosti dodavatele, na nichž závisí splnění dodacích lhůt, rozsah a termíny připravenosti pro dokončování stavebních prací (montážní připravenost), u finálních dodávek též termíny a rozsah vzájemných připraveností navazujících souborů pro plynulé pokračování montážních prací,

e) podmínky a lhůty poskytování cizích strojů, pokud je sám neobstarává,

f) rozsah, lhůty a podmínky poskytnutí prováděcídokumentace,

g) specifikaci prováděcí dokumentace, popřípadě též dokumentace investora podmiňujících komplexní vyzkoušení, popřípadě garanční zkoušky a termíny jejich předání,

h) způsob provedení a podmínky komplexního vyzkoušení, popřípadě přípravy k němu,

i) dohodu o částech dodávek, které budou samostatně odevzdávány, přejímány a provozovány,

j) podmínky zkušebního provozu a dodavatelovy účasti na něm,

k) hodnoty jakostně technických ukazatelů k provedení garančních zkoušek a důsledky jejich nedodržení,

l) podmínky provádění garančních zkoušek,

m) zvláštní podmínky pro provozně nevyzkoušené stroje nebo zařízení, popřípadě provozně nevyzkoušené soubory,

n) podrobnosti o výkonu technického dozoru investora a autorského dozoru generálního projektanta a o vedení montážního deníku,

o) v případech, kdy neuzavírá smlouvu o zařízení staveniště, též požadavky na zařízení staveniště v souladu s projektem,

p) závazek k dodávce náhradních dílů (§ 4) požadovaných odběratelem v poptávce,

r) podmínky zajišťování nebo obstarávání strojů a zařízení z dovozu,

s) podmínky, které musí organizace zabezpečit pro plynulý a nepřerušený postup montážních prací v případě, že v souladu s požadavky, popřípadě podmínkami na provádění stavby dojde na montážním pracovišti k souběhu prací dvou nebo více dodavatelů,

t) lhůty pro odeslání faktury,

u) lhůtu pro předání té části projektu, která podle zvláštních předpisů podléhá schválení,

v) lhůtu pro předání té části projektu, která se přikládá podle zvláštního předpisu k žádosti o vydání stavebního povolení, nebo jiného obdobného povolení.

(2) Požaduje-li odběratel jako součást dodávky část projektu, je součástí návrhu smlouvy jeho část zpracovaná v rozsahu potřebném pro uzavření smlouvy. Práce vynaložené na rozpracování projektu nebo jeho části se považují za práce podle § 282 odst. 3 zákona.".

26. V § 27 se za slovo "splátku" vkládají slova "nebo zálohu".

27. V § 28 se vypouštějí odstavce 1 a 2 a zároveň se zrušuje číslování odstavců.

28. V § 30 se vypouštějí slova "pokud jejich použití dodavatel navrhuje se souhlasem generálního projektanta a" a slova na konci "náklady dodávky" se nahrazují slovy "rozpočty, popřípadě cena dodávky". Slova "projektovou dokumentací" se nahrazují slovem "projektem".

29. V názvu § 31 se odkaz na "§ 125 odst. 5" zákona mění na "§ 125 odst. 4" zákona.

30. V § 31 odst. 2 se v druhé větě vypouštějí slova "v souladu s časovým plánem výstavby", ve třetí větě se slova "plánu organizace výstavby" nahrazují slovy "sjednaným podmínkám" a v páté větě se slova "v termínech podle časového plánu výstavby" nahrazují slovy "ve sjednaných termínech".

31. V § 31 odst. 6 se odkaz na "§ 125 odst. 5" zákona mění na "§125 odst. 4" zákona.

32. V názvu § 33 se odkaz na "§ 125 odst. 5" zákona mění na "§ 125 odst. 4" zákona.

33. V § 33 odst. 2 se odkaz na "§ 125 odst. 5" zákona mění na "§ 125 odst. 4" zákona.

34. V § 34 odst. 4 písm. b) se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

35. V § 34 odst. 4 písm. e) zní:

"e) seznam změn a doplňků projektu, popřípadě jeho části,".

36. V § 34 odst. 6 se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

37. V § 34 odst. 11 se v druhé větě slova "dohody o odbytových nákladech" nahrazují slovy "rozpočtových nákladů, popřípadě smluvní ceny", vypouští se odkaz na poznámku 24, která se zároveň zrušuje, a slova "projektové dokumentace" se nahrazují slovem "projektu".

38. V § 35 odst. 1 se slova "schválené dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

39. V § 36 odst. 1 se slova "způsobem stanoveným zvláštními předpisy.25)" nahrazují slovy "na základě smlouvy o obstarání zařízení staveniště.".

40. V § 38 odst. 1 se v druhé větě slova "podle časového plánu výstavby" nahrazují slovy "podle požadavků a podmínek na provádění stavby".

41. V § 39 odst. 7 se vypouští odkaz na poznámku 28, která se zároveň zrušuje.

42. V § 42 odst. 2 se v první větě slova "schválené dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

43. V § 43 odst. 1 písm. a) se vypouští slovo "prováděcí" a na závěr se doplňují slova "pokud je součástí jeho dodávky, popřípadě dohodnutou prováděcí dokumentaci,".

44. V 43 odst. 2 písm. a) se slova "schválené projektové dokumentaci" nahrazují slovem "projektu".

45. V § 45 odst. 4 se nahrazuje slovo "ucelených" slovem "dokončených" a vypouští se část věty na konci odstavce "[§ 10 odst. 2 písm. d)]".

46. § 46 se vypouští.

47. § 48 odst. 1 zní:

"(1) Jestliže se odběratel, popřípadě s jeho souhlasem provozovatel, dohodne s dodavatelem, že nepřevzatá dodávka má být zcela nebo zčásti předčasně provozována (užívána), současně organizace sjednají podrobnosti zejména o předmětu a způsobu předčasného užívání, bezpečnostní a ostatní opatření a podmínky, které pro toto předčasné užívání organizace vytvoří. Předčasné užívání musí být časově omezeno na nezbytné minimum a stanoven termín jeho ukončení.".

48. V názvu § 49 se odkaz v závorce na "§ 295 odst. 8" zákona mění na "§ 295 odst. 9" zákona.

49. V § 49 odst. 1 se ve větě druhé vypouští slovo "prováděcího".

50. V § 50 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5, který zní:

"(5) Je-li součástí dodávky též zkušební provoz, v němž má dodavatel prokázat dosažení všech hodnot jakostně technických ukazatelů k tomu účelu sjednaných, dohodnou organizace též rozsah a podmínky odběratelovy účasti na něm.".

51. V § 52 odst. 1 se slova "prováděcího projektu" nahrazují slovy "projektu nebo jeho části, popřípadě prováděcí dokumentace, pokud byly součástí dodávky".

52. V § 52 odst. 2 písm. a) se slova "projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

53. V § 52 se vypouští odstavec 4.

54. § 56 se vypouští.

55. § 57 včetně nadpisu zní:

"§ 57

Zvláštní ustanovení o některých důsledcích použití cizích strojů a cizích souborů

(1) Finální dodavatel (poddodavatel) včlení jednotlivé cizí stroje (§ 3) do své finální dodávky (poddodávky), pokud jde o zpracování části projektu (je-li součástí dodávky), prováděcí dokumentace, provedení montáže, přípravu ke komplexnímu vyzkoušení, komplexní vyzkoušení a o účast na uvedení do zkušebního provozu. Cizí soubor včlení generální dodavatel do své generální dodávky, pokud jde o zajištění souladu dokumentace tohoto souboru s příslušnou částí projektu (je-li součástí dodávky), zpracování prováděcí dokumentace, zajištění montáže a komplexního vyzkoušení, popřípadě přípravy k němu a o účast na uvedení do zkušebního provozu.

(2) Finální dodavatel (poddodavatel) odpovídá za vazby cizích strojů, popřípadě souborů, řešené v projektu, popřípadě v prováděcí dokumentaci, jsou-li součástí jeho dodávky a za včasnost, správnost a úplnost provedení jejich montáže. Provádí-li pouze příslušné montážní práce pod cizí šéfmontáží, odpovídá jen za prodlení svých prací, pokud nebylo způsobeno dodavatelem šéfmontáže, a za jejich vady, kromě vad, které vznikly v důsledku neudělení příkazu, či udělení nesprávného příkazu.

(3) Generální dodavatel odpovídá za soulad dokumentace cizího souboru s projektem nebo jeho částí, pokud je součástí jeho dodávky; za montáž, popřípadě za příslušné montážní práce pod cizí šéfmontáží odpovídá obdobně jako finální dodavatel (poddodavatel).".

56. Za § 57 se vkládá nový § 57a, který zní:

"§ 57a

Při vyšších dodávkách systémů řízení obsahujících počítačové systémy dohodnou organizace podmínky dodávky s přiměřeným použitím ustanovení o dodávkách počítačových systémů (§ 87 odst. 2 a 3, § 88 odst. 3, § 89 odst. 2, § 90, § 92 odst. 2, § 96).".

57. Hlava třetí se vypouští.

58. § 66 včetně nadpisu zní:

"§ 66

(1) Vyšší dodávkou rekonstrukce nebo modernizace se rozumí dodávka strojů, zařízení a prací podle příslušné projektové dokumentace zpracované v rozsahu souboru (§ 2 odst. 2) dosavadního technologického zařízení.

(2) Příslušnou projektovou dokumentací (§ 318b odst. 1 zákona) se rozumí projekt nebo jeho příslušná část, popřípadě prováděcí dokumentace, která odpovídá rozsahu dodávky.

(3) Požaduje-li to odběratel v poptávce, je dodavatel povinen se zavázat, že ve sjednané lhůtě dodá i náhradní díly (§ 4).

(4) Finální dodávkou (poddodávkou) se rozumí rekonstrukce nebo modernizace souboru dosavadního technologického zařízení na úrovni původního provozního souboru (dílčího provozního souboru) včetně včlenění cizích strojů způsobem uvedeným v § 57.

(5) Generální dodávkou se rozumí rekonstrukce nebo modernizace dosavadního technologického zařízení prováděná na úrovni provozního celku včetně včlenění cizích strojů a souborů způsobem uvedeným v § 57. Pokud generální dodávka zahrnuje též dodávku nových souborů v míře větší než 10 % generální dodávky, člení se generální dodávka pro účely oceňování na generální dodávku nových a generální dodávku rekonstruovaných zařízení podle příslušného ceníku. Generální dodávkou je též rekonstrukce nebo modernizace dosavadního technologického zařízení na úrovni nejméně dvou provozních souborů, z nichž alespoň jeden není vlastní finální dodávkou, za předpokladu, že dodávka zahrnuje celý rozsah rekonstrukce nebo modernizace prováděné na provozním celku, jehož jsou rekonstruované nebo modernizované provozní soubory součástí.".

59. § 67 včetně nadpisu zní:

"§ 67

Poptávka

Poptávka obsahuje kromě náležitostí podle § 25 odst. 1 zejména

a) podrobné údaje o stavu základních prostředků, které budou předmětem rekonstrukce nebo modernizace,

b) údaje o rozsahu nezbytných provizorií a o zahájení a ukončení nutných odstávek provozu po dobu provádění rekonstrukce nebo modernizace,

c) dokumentaci dosavadního stavu včetně popisu technického stavu a rozhodujících technicko-ekonomických údajů o provozu (užívání) základních prostředků, které budou předmětem rekonstrukce nebo modenizace.".

60. § 68 písm. a) zní:

"a) náležitosti uvedené v § 26 odst. 1,".

61. V § 70 se odkaz na "§ 125 odst. 5" zákona mění na "§ 125 odst. 4" zákona.

62. V § 71 se slova "způsobem stanoveným zvláštním předpisem.36)" nahrazují slovy "na základě smlouvy o obstarání zařízení staveniště.". Zároveň se zrušuje poznámka 36.

63. V § 72 odst. 2 písm. c) se vypouští odkaz na poznámku 28.

64. V § 72 odst. 3 se slova "schválené projektové dokumentace" nahrazují slovem "projektu".

65. V § 73 se v první větě vypouštějí slova "v souladu s přípravnou a projektovou dokumentací", v poslední větě se vypouštějí slova ",popřípadě § 46".

66. V § 76 se vypouští odstavec 2. Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.

67. § 77 se vypouští.

68. V § 78 odst. 1 se za slovo "ustanovení" vkládají slova "§ 23 odst. 2 a 3" a na konci textu se vypouštějí slova "§ 63".

69. V § 78 odst. 2 se slova "§ 25 odst. 1, 3 až 5" nahrazují slovy "§ 25 odst. 1 až 4".

70. Za § 78 se vkládá nová hlava pátá části druhé a § 78a, které včetně nadpisu zní:

"HLAVA PÁTÁ

Dodávka včetně souvisejících stavebních prací

(K § 352 zákona)

§ 78a

Jestliže se dodavatel vyšší dodávky (§ 2 odst. 1) dohodne s odběratelem, že součástí dodávky budou též související stavební práce, organizace uzavřou smlouvu podle části desáté zákona s obdobným použitím § 318a zákona a s přiměřeným použitím ustanovení § 299 až § 318b zákona.".

71. V § 79 odst. 1 se v poslední větě slova "příslušná část projektové dokumentace, popřípadě jiné dokumentace38)" nahrazují slovy "projekt, popřípadě jeho část". Zároveň se zrušuje poznámka 38.

72. V § 80 písm. d) se vypouští slovo "úvodním" a odkaz na poznámku 37, která se zároveň zrušuje.

73. Za § 87 odst. 3 se vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Při dodávkách počítačových systémů podle odstavců 2 a 3 se dodavatel zavazuje též udělit souhlas k užití, popřípadě k nakládání s programovým vybavením v rozsahu a k účelu stanovenému smlouvou, pokud se organizace nedohodnou, že právo užívat programové vybavení a nakládat s ním, přechází na odběratele.".

74. V § 88 odst. 2 se v poslední větě slova "příslušná část schválené projektové dokumentace" nahrazují slovy "projekt nebo jeho část".

75. V § 89 odst. 1 písm. h) se vypouští část věty "v souladu s plánem organizace výstavby, popřípadě s režimem stavby".

76. V § 89 odst. 1 písm. j) se vypouští odkaz na poznámku 37, která se zároveň zrušuje, a slova "se schváleným úvodním projektem" se nahrazují slovy "s projektem".

77. V § 90 se vypouští druhá věta.

78. § 91 se vypouští.

79. V názvu § 96 se odkaz v závorce na "§ 191" zákona mění na "§ 291" zákona.

80. § 97 zní:

"§ 97

(1) Při jednotlivých dodávkách provozně nevyzkoušených strojů a zařízení formou smontovaných strojů a zařízení se použije přiměřeně ustanovení § 8.

(2) Smontované provozně nevyzkoušené stroje a zařízení se odevzdávají postupem podle ustanovení § 92 odst. 1. Pokud je potřebné ověření provozem, organizace dohodnou postup ověřovacího provozu a vzájemnou spolupráci.".

81. V § 98 odst. 1 se za slovem "§ 28" vypouštějí slova "odst. 1 a 3".

82. V § 99 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

83. § 100 se vypouští.

84. § 102 se vypouští.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.

Přesunout nahoru