Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 289/1990 Sb.Vyhláška Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, uhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Částka 46/1990
Platnost od 13.07.1990
Účinnost od 01.08.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

289

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií a cien Slovenskej republiky

z 2. júla 1990,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov

Ministerstvo financií a cien Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1973 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti cien ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci textu pripája táto veta: "Na prevody medzi občanmi sa vyhláška vzťahuje, ak sa nedohodnú inak.".

2. V § 1 ods. 2 písm. b) znie:

"b) náhrady za dočasné užívanie pozemkov, pokiaľ pri vzťahoch medzi občanmi sa nedohodne inak.".

3. V § 1 ods. 3 písm. a) a b) sa slová "medzi socialistickými organizáciami" nahrádzajú slovami "medzi právnickými osobami zapísanými v podnikovom registri,".

4. § 3 znie:

"§ 3

Ostatné obytné domy

Cena ostatných obytných domov sa rovná cene zistenej podľa § 2 zníženej koeficientom:

a) 0,95, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 150 m2 do 250 m2

b) 0,85, ak ide o obytný dom so zastavanou plochou nad 250 m2.".

5. V § 6 nadpis znie: "Samostatné, radové a poschodové garáže".

6. § 6 ods. 1 a 2 znejú:

"(1) Cena samostatnej a radovej garáže sa zistí súčtom ocenenia jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.

(2) Cena poschodovej garáže ako celku sa zistí podľa odseku 1.".

7. § 7 sa vypúšťa.

8. § 10 ods. 1 znie:

"(1) Cena stavieb tvoriacich príslušenstvo stavieb hlavných alebo prislúchajúcich k pozemku (dreváreň, kôlňa, práčovňa a pod.) sa zistí súčtom ocenení jednotlivých podlaží. Podlažie sa ocení vynásobením hodnoty jedného bodu počtom bodov zistených z prílohy č. 3 a plochou podlažia v m2 podľa § 2 ods. 2 a 3. Hodnota jedného bodu je 1,- Kčs.".

9. V § 10 ods. 2 sa vypúšťa prvá a druhá veta.

10. § 11 znie:

"§ 11

Prevádzkové a poľnohospodárske stavby

(1) Cena stavieb určených na ubytovanie (hotely, rekreačné a školiace strediská, ubytovne a pod.) a cena administratívnych budov, škôl, telocviční, obchodných budov, zdravotníckych zariadení sa zistí podľa § 3.

(2) Cena stavieb určených na poľnohospodárske účely (chlievy, stodoly, stajne, kôlne, sýpky a pod.) mimo objektov poľnohospodárskej veľkovýroby (kravín, ošipáreň a pod.) a cena dielní a skladov do 150 m2 zastavanej plochy sa zistí podľa § 10.

(3) Cena prevádzkových stavieb neuvedených v odsekoch 1 a 2 sa zistí vynásobením ceny za 1 m3 počtom m3 obostavaného priestoru7):

StavbaKčs/m3 obostavaného priestoru
budovy výrobné pre priemysel829,-
budovy výrobné pre energetiku878,-
budovy kotolní1009,-
budovy určené na
poľnohospodárske účely
(stodoly, kôlne, sýpky)167,-
budovy na poľnohospodársku
veľkovýrobu552,-
haly kotolní428,-
ostatné haly381,-

Ustanovenie § 2 ods. 5 a 6 platí obdobne s tým, že predpokladaná životnosť je spravidla pri bežnej údržbe pri murovaných a betónových stavbách 80 rokov, okrem stavieb na poľnohospodársku veľkovýrobu. Pre stavby poľnohospodárskej výroby a pre ostatné stavby je predpokladaná životnosť 50 rokov.

(4) Cena obytnej časti prevádzkových stavieb sa zistí samostatne podľa § 3 s tým, že opotrebenie sa vypočíta pre celú stavbu jednotne, vrátane obytnej časti a môže byť najviac 85 %.".

11. § 14 znie:

"§ 14

(1) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu16) alebo na zriadenie záhrady alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako zastavaná plocha, nádvorie,17) záhrada,18) ak nejde o pozemok oceňovaný podľa odseku 2, je:

250,- Kčs v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
150,- Kčs v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach
100,- Kčs v ostatných mestách, ktoré sú sídlom okresu, a v mestách, v ktorých pôsobia národné výbory I. kategórie19)
70,- Kčs v ostatných mestách
20,- Kčs v ostatných obciach.

Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(2) Cena za 1 m2 pozemku alebo jeho časti určeného na stavbu15) na individuálnu rekreáciu20) alebo pozemku vedeného v evidencii nehnuteľností ako plocha zastavaná stavbou na individuálnu rekreáciu a nádvorie17) alebo záhrada,18) ktorý tvorí s touto stavbou jeden funkčný celok, je 100,- Kčs, ak nie je v odseku 1 pre obec, v ktorej sa pozemok nachádza, ustanovená vyššia cena. Cena sa upraví podľa prílohy č. 7.

(3) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako orná pôda, ovocný sad, vinica alebo chmeľnica sa určí podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9.

(4) Cena pozemku zapísaného v evidencii nehnuteľností ako lúka a pasienok je 75 % z ceny poľnohospodárskej pôdy určenej podľa sadzieb uvedených v prílohe č. 9 so zaokrúhlením výslednej hodnoty na násobky 0,05 Kčs za 1 m2.

(5) Cena iných pozemkov než uvedených v odsekoch 1 až 4 je 3,- Kčs za 1 m2.".

12. § 16 ods. 1 a 2 znejú:

"(1) Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku24) sa vypočíta percentuálnou sadzbou z úhrady, ktorú by bolo možné požadovať za zriadenie práva osobného užívania, ak nie je v odseku 2 ustanovené inak. Percentuálna sadzba je ročne:

a) 5 % pri pozemkoch prenechávaných pre potreby podnikania

b) 2 %, ak je pozemok na území mesta a nejde o pozemky uvedené pod písmenom a)

c) 4 % v ostatných prípadoch.

(2) Výška náhrady za dočasné užívanie poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej (orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, lúky, pasienky) a pôdy, ktorá bola a má byť naďalej pôdohospodársky obhospodarovaná, ale dočasne obrábaná nie je, sa vypočíta percentuálnou sadzbou z cien poľnohospodárskej pôdy podľa § 14 ods. 3 až 5 za m2 ročne:

a) 2,0 % pri sadoch, viniciach a chmeľniciach

b) 1,5 % pri ornej pôde

c) 1,0 % pri lúkach a pasienkoch

d) 0,5 % pri iných pozemkoch.

Výška náhrady za dočasné užívanie pozemku,24) ktorý je prenechaný do užívania ako záhrada, a pozemku na tento účel už užívaného, vypočíta sa podľa odseku 1.".

13. § 16 ods. 4 sa vypúšťa.

14. Desiaty oddiel sa vypúšťa.

15. Jedenásty oddiel sa vypúšťa.

16. § 20 a 21 znejú:

"§ 20

Ak nadobudol vlastník stavbu po 1. júni 1953 za cenu vyššiu než zistenú podľa § 2 až 13, je táto vyššia cena po odpočítaní zvýšenia ceny pri predchádzajúcom prevode podľa § 21 tejto vyhlášky, prípadne § 21 vyhlášky č. 129/1984 Zb. a po odpočítaní opotrebenia platnou cenou i pre ďalšie prevody alebo prechody vlastníctva týchto stavieb. Vyššiu cenu možno preukázať kúpnou zmluvou, faktúrami dodávateľa stavby alebo podrobným položkovým rozpočtom stavby v cenovej úrovni platnej s čase jej výstavby.

§ 21

Ceny zistené podľa predchádzajúcich ustanovení môžu byť pri prevodoch alebo prechodoch zvýšené až o 40 %, najmä vzhľadom na miesto, polohu a zvláštne vybavenie. Zvýšenie nie je možné hradiť zo štátného rozpočtu.".

17. § 23 znie:

"§ 23

Pri prevodoch stavieb a pozemkov okrem prevodov od občanov do štátneho vlastníctva môže Ministerstvo financií a cien SR na žiadosť prevodcu pred uzavretím zmluvy výnimočne povoliť vyššiu cenu z ustanovení tejto vyhlášky. Obdobne je možné zvýšiť náhradu za dočasné užívanie pozemkov v štátnom vlastníctve.".

18. V prílohe č. 1 sa vypúšťa posledná veta.

19. Doterajšie prílohy č. 3 a č. 5 sa nahrádzajú novou prílohou č. 3 - Garáže a vedľajšie stavby, doterajšia príloha č. 7 sa nahrádza novou prílohou č. 7 - Pozemky a dopĺňa sa príloha č. 9 - Ceny poľnohospodárskej ornej pôdy.


Čl. II

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1990.


Minister:
Ing. Kováč CSc. v. r.


Príloha č. 3

GARÁŽE A VEDĽAJŠIE STAVBY

Znak č.Konštrukcia a vybaveniePočet bodov za 1 m2
1Osadenie do terénu v priemernej hĺbke nad 1 m
a)so zvislou izoláciou320
b)bez zvislej izolácie140
2Základy a podmurovka
2.1betónové, podmurovka tehlová alebo kamenná, škárovaná alebo omietaná65
2.2betónové, podmurovka betónová40
2.3bez podmurovky, iba základové pásy35
2.4bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi25
3Zvislé konštrukcie (okrem spoločných)
3.1murované, min. hrúbky 45 cm490
3.2murované alebo betónové s tepelnou izoláciou, min. hrúbky 30 cm445
3.3murované, betónové bez tepelnej izolácie, hrúbky menej než 30 cm alebo drevené trámčekové obojstranne obité390
3.4drevené trámčekové jednostranne obité alebo kovová kostra či pilierky s dreveným plechovým alebo azbestocementovým opláštením360
3.5iba pilierky185
4Stropy
4.1železobetónové alebo keramické s podhľadom a s tepelnou izoláciou110
4.2železobetónové alebo keramické bez tepelnej izolácie alebo klenuté do oceľových nosníkov90
4.3trámčekové s podhľadom80
4.4trámčekové bez podhľadu70
4.5plechové alebo azbestocementové na kovovej kostre65
4.6podbitie krovu30
5Krov
5.1s možnosťou podkrovia50
5.2ostatné, bez možnosti podkrovia30
6Krytina
6.1plechová
a)z medi200
b)z hliníku85
c)pozinkovaná70
6.2škridlová alebo azbestocementové šablóny60
6.3živičná zvarovaná55
6.4lepenková alebo vlnité azbestocementové dosky40
7Vonkajšia úprava povrchov
7.1brizolit80
7.2striekaný brizolit, vápenná štuková omietka70
7.3vápenná hladká omietka, škárované murivo50
7.4vápenná hrubá omietka alebo náter40
7.5napustenie impregnáciou10
8Vnútorná úprava povrchov
8.1vápenná štuková omietka70
8.2vápenná hladká omietka45
8.3vápenná hrubá omietka30
8.4nátery35
8.5napustenie impregnáciou10
9Kanalizácia
9.1napojenie na kanalizačný zberač, vrátane lapača olejov a benzínu95
9.2napojenie na kanalizáciu alebo žumpu60
9.3odvodnenie vtokom pred garážou do kanalizácie35
9.4zberná jamka v garáži alebo napojenie na trativod10
10Rozvod vody
10.1studenej a teplej z centrálneho zdroja70
10.2len studenej45
10.3vodovodný kohút na vonkajšom líci múra30
11Vykurovanie
11.1ústredné
a)kotol ústredného vykurovania (započítava sa do najväčšieho podlažia)100
b)radiátory (za vykurované podlažie)50
11.2lokálne
a)akumulačné za každý kus80
b)naftové, na tuhé palivá stáložiarne za každý kus25
c)na tuhé palivá za každý kus10
d)krb za každý kus80
12Elektroinštalácia
12.1svetelná a motorická65
12.2svetelná40
12.3provizórna10
12.4bleskozvod20
13Okná
13.1dvojité60
13.2zdvojené40
13.3jednoduché25
14Dvere
14.1vstupné masívne, ostatné hladké do oceľových zárubní30
14.2hladké25
14.3náplňové20
14.4zvlakové, latové10
15Vráta
15.1výklopové, drevené prírodné85
15.2drevené alebo plechové natreté krycím náterom55
15.3drevené zvlakové alebo roleta40
16Podlahy
16.1palubovkové, liate terazzo, štrkové, keramická dlažba95
16.2doskové, lepené podlahové povlaky, xylolit, drevotrieska70
16.3betónové s poterom, terazzové alebo cementové dlaždice55
16.4hrubé betónové, tehlová dlažba40
17Klampiarske konštrukcie
17.1z medeného plechu (min. žľaby, zvody, okolo komínov, prieniky)230
17.2z pozinkovaného plechu
a)úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky)50
b)len žľaby a zvody25
c)parapety5
18Vnútorné vybavenie (za každý kus)
18.1elektrický bojler60
18.2kúpelňové kachle alebo kotol na bielizeň na tuhé palivo25
18.3vaňa30
18.4umývadlo5
18.5záchodová misa10
18.6elektrický alebo plynový sporák40
18.7sporák na uhlie15
18.8malý sporáčik na uhlie10
19Schody
19.1drevená konštrukcia, schody s podstupnicami90
19.2drevená konštrukcia, schody bez podstupníc60
19.3kovová konštrukcia s akýmikoľvek stupňami50
19.4betónové alebo tehlové70
20Okenice50
21Mreže40
22Sauna240

Počet bodov pre jednotlivé konštrukcie a vvbavenie je nemenný. Pokiaľ sa niektoré znaky na objekte nevyskytujú, je počet bodov pre tieto znaky 0.

Počet znakov nesmie byť rozširovaný.

Pokiaľ sa niektoré konštrukcie a vybavenie vyskytujú na objekte v inom vyhotovení, ohodnotia sa počtom bodov podľa najbližšieho porovnateľného vyhotovenia.

Počet bodov jednotlivých znakov sa určí podľa prevažujúceho vyhotovenia.

Pri znakoch č. 12, 17, 18 a 19 sa sčíta počet bodov za každú vyskytujúcu sa položku.

Príloha č. 7

POZEMKY

I. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
1.Ak ide o samostatné sídlo alebo časť obce, ktoré nie sú s obcou stavebne zrastené
1.1v hl. m. SR Bratislave60
1.2v Banskej Bystrici, Košiciach, Piešťanoch, Sliači, Starom Smokovci, Štrbskom Plese, Tatranskej Lomnici a Trenčianskych Tepliciach40
1.3v ostatných mestách a obciach30
2.Prístup po nespevnenej komunikácii10
3.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejný vodovod5
4.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu7
5.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac než 200 m8
6.Nepriaznivé dochádzkové vzdialenosti od pozemku patriaceho k rodinnému domčeku alebo určeného na výstavbu rodinného domčeka - viac než 1,5 km (neberie sa do úvahy, ak je v mieste mestská doprava)
6.1ak nie je v mieste obchod s potravinami4
6.2ak nie je v mieste národný výbor2
6.3ak nie je v mieste základná škola (I. stupeň)4
7.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 7
8.Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ4
9.Sťažené zakladacie podmienky25)
-svahovitosť terénu4
-hladina spodnej vody5
-únosnosť základovej pôdy5
10.Obmedzenie užívania pozemku
10.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom)5
10.2chránená krajinná oblasť3
10.3stavebná uzávera5
10.4stavba pod povrchom pozemku5

I. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, okrem pozemkov, ktoré sú v evidencii nehnuteľností označené ako záhrady, ktoré netvoria (nebudú tvoriť) funkčný celok s akoukoľvek stavbou hlavnou a ktoré nie sú určené na zastavanie, cena týchto pozemkov sa zníži podľa II. tabuľky.

Pokiaľ sa cena pozemku znižuje podľa položky č. 1, počítajú sa položky č. 2 až 10 z už takto upravenej ceny a nie zo základnej ceny uvedenej v § 14 ods. 1.

POZEMKY

II. tabuľka

Pol. č.Dôvod zníženia ceny pozemkuZrážka v %
1.Prístup po nespevnej komunikácii7
2.Ak nie je v mieste možnosť napojenia na rozvod elektriny alebo vzdialenosť ku zdroju je viac ako 200 m5
3.Negatívne účinky okolia (škodlivé exhalácie, hluk, otrasy, prach a i.)max. 4
4.Svahovitý pozemok orientovaný na SV, S, SZ3
5.Sťažené zakladacie podmienky25)
5.1svahovitosť terénu5
5.2hladina spodnej vody3
6.Obmedzenie užívania pozemku
6.1ochranné pásmo (určené právnym predpisom)5
6.2chránená krajinná oblasť3
6.3stavebná uzávera3
6.4stavba pod povrchom pozemkov oceňovaných podľa § 14 ods. 23
7.Vzdialenosť k zastávke verejnej dopravy viac ako 2,5 km5
8.Pozemky oceňované podľa § 14 ods. 1, ktoré netvoria a nebudú tvoriť podľa platnej územnoplánovacej dokumentácie funkčný celok s akoukoľvek stavbou (územie so zákazom výstavby, vrátane záhradkárskych chát)15
9.Záhrady v záhradkových osadách30
10.Úhrnná výmera pozemkov patriacich k rekreačnému objektu je menšia než 400 m24

II. tabuľka platí pre pozemky oceňované podľa § 14 ods. 2 a pozemky vyňaté z I. tabuľky.

Príloha č. 9

CENY POĽNOHOSPODÁRSKEJ ORNEJ PÔDY

SADZBA KČS ZA m2ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH BPEJ
12.00017010170201703
017040190101902
11.8002201
11.4001705
11.3503601
11.0503701
11.0001904
10.75117011190111902
10.7000201202
10.60018010230103901
10.5002001
10.401220112202
10.3000601
10.250440111703
10.1512203
10.0021901
9.951180122202
9.9003702
9.8512001
9.8013701
9.701390122203
9.650180212301
9.6002601
9.551180222301
9.450020310201
9.2500301
9.05106011060214401
8.9520201
8.8000701
8.550390210603
8.5020601
8.4520203
8.40011010220310203
24401
8.35103011390231701
8.3020301
8.25003400200340120034032
03602
8.20044021260112602
14501
8.052060320701
8.0010701
7.9520602
7.900400312603
7.08111011410114402
22602
7.70146011500124801
4020140202
7.60024013020152201
7.5014801
7.301110222603
7.25004012440224901
7.20002040060301102
019030260225001
7.15140032110131702
3410140602
7.10139031390414103
14802
7.0514502
7.0004403
6.95146022110230601
3060250201
6.907030170701
6.8500340030380103802
1240144801
6.7552203
6.70150025230160201
602026060160602
6.65102021020411903
202022190324502
24802
6.60012010270134801
408016220162203
720017200272901
72902
6.5510604
6.50040045060150602
6.4560801
6.404070140802
6.3550202
6.3010401
6.2564801
6.20138011380220204
244032440430801
623017020170202
6.15247017060170602
7110276101
6.102490254801
6.05140041440324503
25002
6.001460352204
5.9554101
5.901510150701
5.851450314504
5.8014701
5.751450530701
5.65112013410244802
5.60031010400524803
5.55001500200150120015042
00151021500315004
2510144901
5.50127017630176302
5.45426017610276501
5.40450015060380201
803018060182001
820028290182902
5.35013010280115102
151031510415201
250032500441101
411027020370603
711017110376601
768017690177101
7710286501
5.302490360701
5.2515601
5.20031023260134901
6220480203
5.15227013480250203
548026060364802
6500181102
5.10012025270271201
5.05212012560135001
448034480480603
5.00549016110176303
763057640176502
4.95251024490260203
80602
4.90212022510325104
311013110277001
4.8586301
406034060442401
506045500176103
7610576602
4.80112025110154803
54804
4.75156028730187302
4.701400592901
4.65157012520180202
856018570186101
4.60256024090145002
456015110295601
4.553090154902
4.50348033480456501
4.45302023060330604
556016110275601
4.40411034490344904
4.35113014500360604
648036480465002
6510187101
4.30165012520234902
350024270145101
55002
4.2500302011250112502
157022250125603
452014650176104
761067630476306
76701
4.2000101150010015011
00151010160103501
040010400214001
140024560264902
81103
4.15117021210112102
265015490354904
014011280141202
4.10550035500476802
76902
4.05556028650286601
4.00161011650316505
257013270132702
45202
3.95221012210235101
456034560452701
5570156101
3.90160011650235003
55101
3.85001022750145103
451044650346505
55201
3.80356014610152704
556035560465003
650046560166501
9730197302
3.75105013120131202
356045120155202
565026490364904
65102
3.70032011710130902
311034090260501
8680186901
3.65035020420112103
175022610142801
451025510355104
3.60205012130122201
257022650326505
453024650256503
5650586201
3.55274012750246001
471035530157101
656026640166502
812019560295701
3.500085601008560216002
188014710156301
575016120186401
3.45260015630356401
902019020290301
90601
3.40165044530152705
553026510365104
665036710178801
3.35221032880134201
351023510335104
365015510256001
560025710566505
787019650196502
3.30161023310255702
756027560386102
3.25171022710135602
3.20105021710317104
561026630166303
3.15114012650246504
465066270166102
671026710367105
76402
3.10001033570156901
5690366101
3.05328013560356504
565066140165603
656047650376505
902039060290603
912019120296601
96801
3.00214012650437101
401015630260502
657016690175701
77002
2.95187012050247102
566015690257103
86602
2.9016103
2.85188021880326002
313013130241302
488015010150501
669028560285603
2.80361016650466506
666017570286302
9630196307
2.7500856032610266403
7690581101
2.70105032710256403
566025880162704
627057660376605
771037710586503
8650596503
2.65058901305891020589202
05892122050336502
561035610457102
663027140173201
760017600296401
968029690197101
2.600885212088921266103
661046660276804
7720287102
2.55159011740327402
669036690567104
671067640376504
76506
2.50174014710447106
587016570266003
660047700386403
864059110191102
2.45159024880248803
560035600476703
8670186902
2.4059011740246102
6700181401
2.35274035690458802
764048630386305
2.300333003033300435901
361023710257104
769038660386605
88801
2.25570015710666904
6690677201
2.20259012590268701
2.15288022880377104
771068620287105
9630297202
2.1008892141740426103
274046640476003
760048570286001
865048650686903
869058700287103
871048750187503
9660297102
2.05766047660677005
8640296505
2.000398004
1.95028923303300030330004
04890120940109501
271032710477204
861038610486802
870018720187202
9620196902
1.90361034610356905
569067670476803
964039640596803
1.85459014880476904
769069600196002
961019630396305
967019680597001
1.80860038600486604
866069140196504
9690497103
1.75159034880568802
863048630686705
870038700587106
969039690597005
1.70287012870250502
587025870377004
772038640486702
867039660397105
1.6507912632950178702
787037880288701
888029630496306
963089660596804
970039710497201
1.60259038690486906
960039600496102
961039610496202
966049660696703
967059680698701
1.55396015140168702
794017950183201
894018950197503
9750598801
1.5096018880396402
9880298803
1.45870048700696404
97004
1.4003894121790119001
194011950129401
394014940157701
860028670486706
872038720496311
969069700297006
1.35594016940169501
967049670697502
9940199501
1.3000890012770127901
290013770137901
477014790157801
579015880359001
678016790169001
776017770177801
779017900187601
877018780187901
887028870389001
972039720497901
1.2096310
1.1098703
1.0598702
1.00154011540295801
9770199001
0.85158012540125402
0.800089201008920325801
354014540145402
455014550245802
554015540255801
55802
0.75654016540265801
658027580185801
0.65009820100982020098203
009820400990010099201
0099202009920310000
180011800318301
183021830319201
197012000028001
280032810128103
281042830128302
283032920129701
381013810239701
400004810148102
481034830148302
483034930149302
493034930549306
493074930849701
500005810158102
581035810458201
582025820358204
583015830258303
583045920159301
593035930559307
597016000068201
682026820368204
683016830368304
692016970170000
780017800278003
780047810178102
781037810478201
782027820378204
782057820678207
782087830178302
783037830479201
792027920379204
793017930279303
793047970180000
880018800288003
880048810188102
882018820288203
882048820588206
882078820888301
883028830388304
892018920289203
892048930189302
893038930489701
900009760197801
978029800198002
980039800498101
981029820198202
982039820498205
982069820798208
982099821098211
982129821398214
982159821698217
982189821998220
983019830298303
983049840198402
984039840498601
986029860398604
992019920299203
9920499303

Bonitovaná pôdno-ekologická jednotka (BPEJ) je základnou mapovacou a oceňovacou jednotkou bonitácie poľnohospodárskych pôd ČSFR.

Konkrétne vlastnosti BPEJ sú v SR vyjadrené päťmiestnym číselným kódom. Jeho 1. číslica značí príslušnosť ku klimatickému regiónu, 2. a 3. číslica stanovuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 4. číslica označuje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku ku svetovým stranám a 5. číslica vyjadruje kombináciu hĺbky pôdy a jej skeletovitosti.

V organizáciách, kde bola vykonaná revízia bonitácie, sa používajú BPEJ so sedemmiestnym číselným kódom. Jeho prvé dvojčíslie predstavuje klimatický región, druhé dvojčíslie charakterizuje príslušnosť k určitej hlavnej pôdnej jednotke, 5. číslica vyjadruje kombináciu svahovitosti a expozície pozemku, 6. číslica označuje kombináciu skeletovitosti a hĺbku pôdy a 7. číslica stanovuje zrnitosť pôdy.

Podrobný popis BPEJ zverejnilo FMPVž, MPVž ČR a MPVž SR v Užívateľskej príručke "Bonitácia čs. poľnohospodárskych pôd a smery ich využitia" - diel 1: Vymedzenie a mapovanie bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek ČSSR". Praha - Bratislava 1984, 132 s.

Údaje BPEJ konkrétneho pozemku určí okresné oddelenie MPVž SR.

Poznámky pod čarou

25) Výnos FMTIR č. 5 z 31. 3. 1982 - Spravodajca FMTIR č. 1 - 2/1982.

Přesunout nahoru