Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 28/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.

Částka 8/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

28

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

ze dne 15. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb. a vyhlášky č. 107/1981 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V nadpise se za slovo "strojírenských" vkládají slova "a elektrotechnických".

2. § 1 odst. 1 písm. a) zní:

"a) strojírenských a elektrotechnických výrobků a náhradních dílů k nim,".

3. § 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Návrh smlouvy (objednávka) (§ 152 a 165 zákona) Objednávka, kromě určení předmětu a času plnění, obsahuje požadavek na první vybavení náhradními díly, pokud jej odběratel uplatňuje.".

4. § 4 odst. 2 zní:

"(2) U poddodávek pro vývozní investiční celky a pro stavby zařazené jako jmenovité úkoly státního plánu, včetně závazných státních zakázek, pokud jsou takto v objednávce označeny, činí lhůta pro odmítnutí objednávky nejvýše 10 dnů. Lhůty pro vyjádření k objednávkám na tyto dodávky se počítají ode dne obdržení objednávky.".

5. § 4 odst. 4 se vypouští.

6. V § 4 se dosavadní odstavec 5 označuje jako odstavec 4 a vypouští se z něj druhá věta.

7. § 5 se vypouští.

8. V § 6 odst. 2 se text v závorce nahrazuje slovy: "nebo příjemce dodávky" a závorka se vypouští.

9. V § 6 odst. 3 se v poslední větě vypouští slovo "strojírenských".

10. V § 7 se vypouštějí slova: "v plánovacím aktu, nebo".

11. § 9 se vypouští.

12. Dosavadní text § 10 se označuje jako odstavec 1 a doplňuje se novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Dodavatel výrobků, který je v prodlení s dodávkou výrobků určených k prodeji občanům a s dodávkou náhradních dílů určených servisní organizaci, je povinen zaplatit odběrateli za první den prodlení penále ve výši 10% z ceny nedodaných výrobků, a trvá-li prodlení déle než jeden měsíc, ještě další penále ve výši 10% z ceny výrobků nedodaných ani během měsíce po dodací lhůtě. Penále, které je dodavatel povinen zaplatit za první den prodlení, se snižuje na 1% z ceny těch nedodaných výrobků, které dodal dodavatel nejpozději do 15 dnů po uplynutí sjednané dodací lhůty.".

13. § 15 se vypouští.

14. § 16 se vypouští.

15. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Záruční doba činí, pokud v technické normě není stanovena jiná záruční doba, dvanáct měsíců od splnění dodávky. Záruční doba u poddodávek všech stupňů trvá po dobu, po kterou je odběratel poddodávky povinen plnit své závazky z odpovědnosti za vady, nejdéle však 4 roky od splnění dodávky.".

16. V § 27 se vypouštějí slova "o lhůtách pro předkládání objednávek".

17. V § 34 se vypouštějí slova: "o lhůtách pro předkládání návrhů smluv (objednávek) a".

18. Za § 34 se vkládá nová část čtvrtá A, která zní:

"Část čtvrtá A

DODÁVKY ORGANIZACÍM VNITŘNÍHO OBCHODU A SPOTŘEBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ

§ 34a

Pro dodávky organizacím vnitřního obchodu a spotřebního družstevnictví platí ustanovení vyhlášky, pokud v této části není stanoveno jinak.

Smlouvy o spolupráci při zajišťování dodávek pro vnitřní trh

§ 34b

V zájmu prohloubení spolupráce mezi výrobními a obchodními organizacemi, lepšího uspokojování vnitřního trhu, zajištění výroby spotřebního zboží v potřebném předstihu a s víceletou perspektivou a vytvoření podmínek ve výrobě, uzavírají organizace smlouvy o spolupráci podle § 164 zákona.

§ 34c

Smlouva obsahuje zejména

a) systém, formy a metody průzkumu spotřebitelské poptávky tak, aby mohly sloužit jako podklad pro dlouhodobý rozvoj výroby a prodeje, pro sestavování plánů a pro zajišťování dodávek výrobků,

b) ujednání o stanovení záručních podmínek, způsobu provádění záručních oprav a jejich vyhodnocování,

c) ujednání o propagaci a reklamě, zajišťování katalogů apod.,

d) ujednání o jakosti, balení a označování výrobků,

e) kontraktační řád, zejména organizaci, průběh a postup při uzavírání smlouvy o dodávce výrobků,

f) ujednání o tom, že neskončí-li kontraktační jednání uzavřením smlouvy o dodávce výrobků, uzavřou zúčastněné organizace tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů po skončení kontraktačního jednání, pod smluvenou majetkovou sankcí.".

19. § 35 odst. 4 se vypouští.

Čl. II

1. Zrušuje se vyhláška č. 57/1972 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstev všeobecného strojírenství a těžkého strojírenství č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků.

2. Zrušuje se vyhláška č. 107/1981 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.

Přesunout nahoru