Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 276/1990 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.

Částka 44/1990
Platnost od 09.07.1990
Účinnost od 09.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

276

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu,

ministerstva financí, cen a mezd České republiky

a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky ze dne 26. června 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb.

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb., a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:


Čl. 1

Seznam výrobků a výkonů, u nichž se uplatňují smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen "seznam"), který tvoří přílohu vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, ve znění vyhlášky č. 170/1990 Sb., se v části II. doplňuje a mění takto:

1. Za položku č. 89 se doplňuje položka č. 89a, která zní:

"89a.583Kámen přírodní a štěrkopísky - jen velkoobchodní ceny, kromě velkoobchodních cen dodávek těch organizací, které ve skutečnosti roku 1989 dosáhly u tohoto oboru vyšší rentabilitu než 20 % ze zpracovacích nákladů - do smluvních cen lze kalkulovat sazbu zisku maximálně do výše 20 % ze zpracovacích nákladů".

2. Za položku č. 145 se doplňuje položka č. 145a, která zní:

"145a. 764 151 Skopové maso (i kozí) v jateční úpravě
764 166Maso koňské a hříběcí
764 167Maso z jehňat z intenzívního a polointenzívního výkrmu
764 175Syrový skopový lůj
764 176Syrové koňské sádlo
764 241-3Čerstvé, mražené a balíčkované skopové (i kozí) výsekové maso
764 3 Výseková masa z jiných zvířat
764 841Skopové (i kozí) droby
764 861Koňské droby".

3. Položka č. 146 zní:

"146.765 4Zvěřina drobná upravená
765 5Zvěřina dělená, porcovaná a jinak upravená
765 6 Zvířata zabitá drobná hospodářská (mimo drůbež) a výrobky z nich".

4. Za položku č. 146 se doplňuje položka č. 146a, která zní:

"146a. 766Vejce a vaječné výrobky".

5. Za položku č. 147 se doplňuje položka č. 147a, která zní:

"147a.773 4Výrobky pekárenské extrudované - kromě skupiny 773 410 - extrudované výrobky z obilovin".

6. Položka č. 151 zní:

"151.791 Krmiva průmyslová - jen maloobchodní ceny;
toto omezení se nevztahuje na krmné pasty a krmiva tekutá z odpadních surovin".

7. Za položku č. 280 se doplňuje položka č. 280a, která zní:

"280a. 1. Objekty a provozní soubory staveb s rozpočtovou dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb - ceny lze sjednávat při dodržení podmínky nepřekročení celkových rozpočtových nákladů hl. II až VIII souhrnného rozpočtu ve schváleném úvodním projektu
a) v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací53) platné v době sjednání smluvní ceny s dohodnutou odchylkou, nebo
b) podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů, nebo
c) do výše schválených rozpočtových nákladů při respektování cen materiálů, výrobků a služeb platných v době sjednání smluvní ceny.
Součástí podstatných kvalitativních a dodacích podmínek ceny je i termín dokončení objektu nebo provozního souboru respektující termín dokončení celé stavby
2. Stavby, objekty a provozní soubory s dokumentací zpracovanou podle vyhlášky č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb - ceny lze sjednávat
a) je-li vypsána soutěž tuzemskou organizací (odběratelem), které se zúčastní alespoň dva uchazeči o dodávku stavby, objektu nebo provozního souboru, nebo
b) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby obsahuje technicky nové řešení (zejména nové stroje a zařízení) a investorem odsouhlasený propočet rentability budoucí produkce je příznivější než rentabilita produkce porovnatelné, nebo
c) nabídka vyššího dodavatele technologické části stavby je svojí cenou a lhůtami výstavby srovnatelná s nabídkou vyššího dodavatele akceptovanou v zahraničí nebo nabídkou zahraničního dodavatele přijatou v ČSFR, nebo
d) v rámci maximálních cen, kterými jsou velkoobchodní ceny stavebních a montážních prací53) platné v době sjednání smluvní ceny s povolenou odchylkou do +7%, nebo
e) podle § 3 odst. 2 písm. d), přičemž sazba zisku může činit maximálně 12 % ze zpracovacích nákladů
3. Stavby, objekty a provozní soubory, pro které investor zabezpečuje účast zahraničního dodavatele (poddodavatele) a tuzemský dodavatel se zaváže v rámci podstatných kvalitativních a dodacích podmínek smluvní ceny, že splní podmínky dodávky jako zahraniční dodavatel - ceny se sjednávají v rámci maximálních cen, jimiž jsou ceny vypočtené podle zvláštních rozhodnutí.53a)
Při sjednání cen podle bodu 1 písm. a) a c), bodu 2 písm. d) lze uplatnit též přirážku za zkrácení lhůty výstavby podle položky č. 277.
Dodavatel, který sjedná smluvní cenu s odběratelem (stavebníkem), může obdobně sjednávat smluvní cenu se svým poddodavatelem.
Smluvní ceny sjednané podle bodu 1, bodu 2 písm. b) až e) a bodu 3 zasílá dodavatel, podle bodu 2 písm. a) odběratel, k evidenci53b) příslušnému ústřednímu cenovému orgánu".

8. Doplňuje se položka č. 285, která zní:

"285.Vývozní finální dodávky pro hlavního dodavatele, který oceňuje dodávku vývozního investičního celku kupní cenou a dodávky v navazujících poddodavatelských vztazích".

Čl. 2

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. července 1990.


Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:
Ing. Dvořák v. r.
Ministr financí, cen a mezd ČR:
Ing. Nikodým v. r.
Ministr financí,cen a mezd SR:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

53) Výměr FCÚ č. 8241/331/88, kterým se stanoví Pravidla pro stanovení cen stavebních prací (Cenový věstník částka 2-3/1989), ve znění pozdějších předpisů.
Výměr FCÚ č. 5030/5.1/89, kterým se stanoví Pravidla pro stanovení cen montážních prací (Cenový věstník částka 9/1989), ve znění pozdějších předpisů.
Výměr FCÚ č. 8170/331/88, kterým se stanoví sazby vedlejších rozpočtových nákladů staveb (Cenový věstník částka 45/1988), ve znění pozdějších předpisů.

53a) Čl. 10 odst. 1 výměru FCÚ č. 8241/331/88, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 23 odst. 1 výměru FCÚ č. 5030/5.1/89, ve znění pozdějších předpisů.

53b) Výměr FCÚ č. 5012/5/90 o podmínkách uplatnění smluvních cen stavebních a montážních prací prováděných při rekonstrukcích, modernizacích, opravách a údržbě (Cenový věstník částka 21/1990), ve znění výměru FCÚ č. 5135/7.3/90 (Cenový věstník částka 30/1990).

Přesunout nahoru