Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 275/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy

Částka 43/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.06.1990
Zrušeno k 01.07.2006 (65/2006 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

275

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. června 1988 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy.

S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval.

Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 15 odst. 1 dnem 1. června 1990. Tímto dnem pozbyla platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaj, Morava a Dyje ze dne 5. prosince 1975, vyhlášená č. 34/1976 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci při předcházení a odhalování soudně trestných činů a zajišťování bezpečnosti silniční dopravy

Vláda Československé socialistické republiky

a

vláda Rakouské republiky

vedeny přáním usnadnit a prohloubit spolupráci bezpečnostních orgánů obou smluvních stran při předcházení a odhalování soudně trestných činů a při zajišťování bezpečnosti v silniční dopravě;

se dohodly na tomto:

I. ČÁST

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Smluvní strany se zavazují v rozsahu ustanovení této dohody spolupracovat a poskytovat si pomoc při předcházení a odhalování soudně trestných činů a při zajišťování bezpečnosti v silniční dopravě.

Článek 2

Smluvní strany si poskytují vzájemně pomoc na žádost; bez žádosti, předpokládá-li se zájem druhé smluvní strany.

Článek 3

(1) Při vyřizování žádostí se použije právního řádu dožádaného státu. Pokud je to slučitelné se zásadami právních předpisů o řízení dožádaného státu mohou však být na požádání státu dožadujícího použity jeho odlišné předpisy o řízení.

(2) Pravomoci bezpečnostních orgánů se řídí vnitrostátními právními předpisy.

Článek 4

Každá smluvní strana si hradí náklady, které jí vznikly v souvislosti s poskytnutím pomoci.

Článek 5

Při provádění této dohody se veškerý služební styk uskutečňuje přímo mezi federálním ministerstvem vnitra Československé socialistické republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky.

Článek 6

(1) Žádosti o pomoc a vzájemná výměna informací se předávají písemně; v případě naléhavosti ústně s tím, že následně budou písemně potvrzeny.

(2) Každá smluvní strana používá svůj jazyk.

(3) S informacemi označenými jednou smluvní stranou jako důvěrné musí druhá smluvní strana zacházet jako s vlastními důvěrnými informacemi. Bez výslovného souhlasu nesmějí být dále předávány.

II. ČÁST

SPOLUPRÁCE A POMOC PŘI PŘEDCHÁZENÍ A ODHALOVÁNÍ SOUDNĚ TRESTNÝCH ČINŮ

Článek 7

Pomoc podle této dohody zahrnuje zejména:

1. Vzájemnou informaci o okolnostech, jejichž znalost může přispět k zabránění nebo odhalení soudně trestného činu anebo k objasnění podezření z takového činu.

2. Zjišťování místa pobytu osob podezřelých ze spáchání soudně trestného činu na území druhé smluvní strany, jakož i místa pobytu osob uprchlých a pohřešovaných, nelze-li vyloučit, že se staly obětí soudně trestného činu.

3. Zjišťování místa pobytu a předběžné zadržení:

a) osob vyšetřovaných pro soudně trestný čin, které uprchly z vyšetřovací vazby nebo z místa předběžného zadržení, osob uprchlých z výkonu trestu odnětí svobody nebo z výkonu ochranného opatření spojeného s omezením svobody;

b) osob nezletilých, jsou-li hledány na žádost jejich rodičů nebo osob, jimž jsou svěřeny do výchovy nebo do opatrovnictví, uprchlých chovanců nebo osob duševně nemocných, a to za účelem zabránění soudně trestným činům.

4. Součinnost při identifikaci osob uvedených v bode 2 a 3 a poskytování si jejich fotografií a daktyloskopických otisků prstů.

5. Součinnost při identifikaci neznámých mrtvol.

6. Pátrání po předmětech, na kterých nebo kterými byl na území druhé smluvní strany spáchán soudně trestný čin, jakož i jejich zajištění.

Článek 8

(1) Orgány uvedené v článku 5 této dohody si budou vyměňovat zkušenosti a spolupracovat při organizaci a taktice předcházení a odhalování zvláště nebezpečných soudně trestných činů, zejména na úseku:

a) trestných činů proti životu a zdraví, včetně projevů mezinárodního terorismu;

b) kriminality v oblasti omamných látek;

c) padělání platidel;

d) krádeží uměleckých předmětů a automobilů.

(2) Orgány uvedené v článku 5 této dohody budou si dále vyměňovat zkušenosti o používaných metodách, prostředcích a kriminalistické technice.

(3) Výměna zkušeností zahrnuje i předávání odborné literatury a jiných publikací v záležitostech, které jsou předmětem této dohody.

Článek 9

(1) Pomoc se neposkytuje, jestliže:

a) čin, kterého se žádost týká, není podle práva dožádaného státu činem soudně trestným;

b) vyřízení žádosti by mohlo být zásahem do svrchovanosti dožádaného státu, ohrozit jeho bezpečnost, příčit se zásadám jeho právního řádu nebo poručit jiné podstatné zájmy dožádaného státu;

c) se o ni žádá pro čin, který podle názoru dožádaného státu je trestným činem politického charakteru, u něhož se zřetelem ke všem okolnostem případu, zejména způsobu spáchání, použitým nebo zamýšleným prostředkům nebo závažnosti vzniklých nebo možných následků nepřevažuje kriminální charakter;

d) čin, jehož se žádost týká, je podle názoru dožádaného státu vojenským trestným činem;

e) čin, jehož se žádost týká, spočívá podle názoru dožádaného státu výhradně v porušení předpisů o daních a dávkách, monopolních nebo devizových předpisů nebo předpisů o hospodaření se zbožím nebo o zahraničním obchodě;

f) čin, jehož podstata podle názoru dožádaného státu v souladu s jeho právním řádem spočívá výlučně v porušení předpisů o dovozu, výozu a průvozu zboží.

(2) Neposkytne-li se právní pomoc zcela nebo zčásti nebo jsou-li překážky vyřízení žádosti, vyrozumí se o tom s uvedením důvodů dožadující orgán.

Článek 10

Za účelem objasnění podezření ze spáchání soudně trestného činu, odborné konzultace a pomoci, po dohodě orgánů uvedených v článku 5 této dohody, mohou být jejich zástupci přítomni na území druhé smluvní strany; nejsou však oprávněni vykonávat úřední činnost.

Článek 11

(1) Na žádost se umožní osobám urychleně se dostavit na místo identifikace na území druhé smluvní strany. Náklady s tím spojené uhradí dožadující smluvní strana.

(2) Tyto osoby nesmějí být na území druhé smluvní strany trestně stíhány ani vzaty do vazby ani jinak podrobeny omezení osobní svobody pro soudně trestný čin spáchaný před vstupem na její území, nebo z jiného dříve nastalého důvodu, jestliže jejich přítomnost již není nutná a neprodleně opustí území dožadující smluvní strany v době stanovené pro návrat.

III. ČÁST

SPOLUPRÁCE PŘI ZAJIŠŤOVÁNÍ BEZPEČNOSTI V SILNIČNÍ DOPRAVĚ

Článek 12

(1) Orgány uvedené v článku 5 v této dohodě se budou vzájemně informovat a poskytovat si analýzy a výsledky výzkumů, týkajících se bezpečnosti silničního provozu a prostředků, sloužících k jeho zajišťování. Spolupráce v této oblasti zahrnuje zejména:

a) výměnu informací o okolnostech důležitých pro silniční provoz, jako jsou hustota provozu, poruchy provozu, mimořádné vlivy počasí a opatřeních - jako objížďky, omezení provozu - která jsou prováděna v zájmu plynulého provozu a k ulehčení provozu přes státní hranice;

b) výměnu informací o získaných zkušenostech z oblasti organizace a řízení silniční dopravy;

c) výměnu informací o formách a výsledcích předcházení dopravní nehodovosti;

d) výměnu zkušeností z postupu při vyšetřování dopravních nehod a z organizace záchranné služby na místě nehody;

e) výměnu informací o platných dopravních předpisech a o jejich změnách.

(2) V záležitostech zajišťování bezpečnosti v silniční dopravě se uskutečňuje veškerý služební styk přímo mezi orgány uvedenými v článku 5 této dohody. Tyto orgány si vzájemně sdělí jiné příslušné orgány, které také budou provádět výměnu informací podle odst. 1 písmene a).

IV. ČÁST

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 13

Zástupci orgánů uvedených v článku 5 této dohody se setkají alespoň jednou ročně k projednaní všech otázek, které vyplynou z provádění této dohody.

Článek 14

Tato dohoda se nedotýká závazků obsažených v jiných dvoustranných smlouvách, zejména ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních ze dne 18. listopadu 1982 a ve Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vydávání z 18. listopadu 1982, a ve smlouvách mnohostranných.

Článek 15

(1) Tato dohoda nabývá platnosti prvním dnem třetího měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém si smluvní strany vzájemně písemně diplomatickou cestou sdělí, že jsou splněny vnitrostátní předpoklady pro vstup této dohody v platnost.

(2) Tato dohoda zůstává v platnosti, pokud ji jedna z obou smluvních stran písemně diplomatickou cestou nevypoví. V tomto případě pozbývá dohoda platnosti uplynutím 6 měsíců ode dne doručení výpovědi.

Článek 16

Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, pozbývá platnosti Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o kriminalistické spolupráci na řekách Dunaj, Morava a Dyje ze dne 5. prosince 1975.

Dáno v Praze dne 21. června 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v českém a německém jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za vládu Československé socialistické republiky:
JUDr. Vratislav Vajnar v. r.
ministr vnitra ČSSR

Za vládu Rakouské republiky:
dr. Karl Blecha v. r.
spolkový ministr vnitra Rakouské republiky

Přesunout nahoru