Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 271/1990 Sb.Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky o stravování v zařízeních sociální péče

Částka 43/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.03.1993 (83/1993 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

271

VYHLÁŠKA

ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky

ze dne 26. června 1990

o stravování v zařízeních sociální péče

Ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí České republiky stanoví v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí a zúčastněnými ústředními orgány podle § 177 odst. 4 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., a podle § 58 písm. d), f) a h) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení:


ČÁST PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje podmínky pro stravování v zařízeních sociální péče1) (dále jen "zařízení"), pro společné stravování starých občanů a těžce zdravotně postižených občanů zajišťované z těchto zařízení,2) pro stravování příjemců některých dalších služeb sociální péče3) (dále jen "stravování") a stanoví výši úhrady za poskytovanou stravu.

§ 2

Strávníci

Stravování se poskytuje

a) svěřencům a obyvatelům ústavů sociální péče,

b) starým občanům,

c) těžce zdravotně postiženým občanům,

d) dětem umístěným ve stanici pečovatelské služby pro děti,

e) účastníkům rekreačně výchovných táborů a sociálně zdravotních a jiných kursů,

f) občanům vykonávajícím civilní službu,4)

g) dobrovolným pracovníkům pečovatelské služby,

h) pracovníkům zařízení podle zvláštního předpisu,14)

i) se souhlasem vedoucího zařízení dalším občanům.

§ 3

(1) Celodenním stravováním se rozumí snídaně, oběd, večeře a dvě vedlejší jídla; u diety diabetické, bílkovinné a výživné snídaně, oběd, večeře a tři vedlejší jídla.

(2) Dietní stravu lze poskytovat na základě doporučení příslušného lékaře; strávníkům uvedeným v § 2 písm. h) a i) lze dietní stravu poskytovat za předpokladu, že se příslušný druh diety v zařízení pravidelně připravuje.

(3) Způsob přihlašování a odhlašování stravy stanoví vedoucí zařízení.

§ 4

Stravovací jednotky

Stravování se poskytuje v souladu se zásadami správné výživy, s ohledem na věk, zdravotní stav strávníků a podle stravovacích jednotek. Stravovací jednotkou se v zařízení s celodenním stravováním rozumí finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jeden ubytovací den; v zařízení, v němž se neposkytuje celodenní stravování, se stravovací jednotkou rozumí denní finanční norma průměrných nákladů na potraviny připadající na jedno hlavní jídlo (snídani, oběd, večeři), popřípadě jedno vedlejší jídlo.

§ 5

Náklady na stravování

Dodržování norem průměrných nákladů na potraviny se sleduje nejméně jednou měsíčně tak, že hodnota skutečně spotřebovaných potravin se porovnává s náklady vypočtenými podle skutečného počtu strávníků za sledované období a stravovací jednotky. Případné rozdíly se vyúčtují k 31. prosinci kalendářního roku podle zvláštního předpisu.15)

§ 6

(1) Stravování se zajišťuje přípravou stravy v zařízení, odběrem stravy z jiného zařízení, popřípadě odběrem stravy z jiných organizací.

(2) Odběr stravy z ústavů sociální péče (dále jen "ústav")5) do jiného zařízení, popřípadě i do domácností strávníků uvedených v § 2 písm. b), c) a i) lze sjednat jen za předpokladu dostatečné kapacity a vybavenosti stravovacích provozů ústavů a nezhorší-li se tím úroveň stravování svěřenců a obyvatel ústavů.

(3) Odběr stravy z jiných organizací do zařízení musí být sjednán písemně; v dohodě se sjednají zejména konkrétní podmínky odběru stravy a výše úhrady za ni.

ČÁST DRUHÁ

STRAVOVÁNÍ V JEDNOTLIVÝCH DRUZÍCH ZAŘÍZENÍ

DÍL PRVNÍ

STRAVOVÁNÍ V ÚSTAVECH

§ 7

V ústavech5) s výjimkou domovů-penziónů pro důchodce se poskytuje celodenní stravování jako součást komplexní péče podle stravovacích jednotek uvedených v § 8; v ústavech s denním pobytem se poskytuje oběd a dvě vedlejší jídla.

§ 8

(1) Stravovací jednotky činí

a) v ústavech pro tělesně postiženou mládež, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s přidruženým mentálním postižením, v ústavech pro tělesně postiženou mládež s více vadami, v ústavech pro mentálně postiženou mládež a v samostatných odděleních (ústavech) pro týdenní pobyt16) tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami nebo mentálně postižené mládeže

1. ve věku od 3 do 6 let22,50 Kčs až 25,30 Kčs,
2. ve věku od 6 do 12 let27,30 Kčs až 29,50 Kčs,
3. ve věku od 12 let29,70 Kčs až 33,00 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se rozpětí stravovacích jednotek o 5 Kčs na osobu a den, u diety diabetické o 10 Kčs na osobu a den,

b) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt tělesně postižené mládeže, tělesně postižené mládeže s přidruženým mentálním postižením, tělesně postižené mládeže s více vadami, mentálně postižené mládeže a pro mládež docházející do ústavů pro tělesně postiženou mládež

1. ve věku od 3 do 6 let2,40 Kčs až 13,30 Kčs,
2. ve věku od 6 do 12 let15,00 Kčs až 16,30 Kčs,
3. ve věku od 12 let16,30 Kčs až 18,10 Kčs,

pokud se poskytuje dietní strava, zvyšují se rozpětí stravovacích jednotek o 3 Kčs na osobu a den, u diety diabetické o 6 Kčs na osobu a den,

c) v domovech důchodců a v ostatních ústavech pro dospělé občany, včetně ústavů pro týdenní pobyt16)

1. strava normální29,70 Kčs až 33,00 Kčs,
2. strava dietní 32,10 Kčs až 35,00 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná41,00 Kčs až 43,00 Kčs,

d) v samostatných odděleních (ústavech) pro denní pobyt dospělých občanů

1. strava normální16,30 Kčs až 18,10 Kčs,
2. strava dietní17,70 Kčs až 19,30 Kčs,
3. dieta diabetická, bílkovinná a výživná20,50 Kčs až 21,50 Kčs.

(2) Výši stravovací jednotky určí v rámci rozpětí, stanoveného v odstavci 1, příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje.

(3) Při stravě normální a dietní se počítá za snídani 15 %, za oběd 35 %, za večeři 30 % a za jedno vedlejší jídlo 10 % celodenní stravovací jednotky. Při stravě diabetické, bílkovinné a výživné se počítá za snídani 14 %, za oběd 32 %, za večeři 27 % a za jedno vedlejší jídlo 9 % celodenní stravovací jednotky.

(4) Na zlepšení stravy o svátcích se dále zvyšují náklady na potraviny o 100 Kčs na osobu za kalendářní rok.

(5) Při stravování v zotavovacích táborech, při rekreačních pobytech, zájezdech a sportovních hrách může příslušný orgán sociálního zabezpečení, který ústav spravuje, stanovit stravovací jednotku až do výše 52 Kčs; tuto částku může zvýšit o 20 Kčs při odběru stravy z jiných organizací.

§ 9

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelé a svěřenci ústavu hradí náklady na stravu v úhradách za ústavní sociální péči podle zvláštního předpisu.6)

(2) Staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z ústavů, hradí za stravu částky odpovídající pořizovací ceně surovin zvýšené o věcné a osobní náklady (dále jen "režie") související s přípravou stravy ve výši 35 % pořizovací ceny surovin; částka režie se zaokrouhlí na desetihaléře. Pořizovací cenou surovin se rozumí náklady na potraviny spotřebované na přípravu jídel včetně ztrát vzniklých přirozeným úbytkem surovin.

(3) Při stravě normální a dietní se počítá za snídani 15 %, za oběd 35 %, za večeři 30 % a za jedno vedlejší jídlo 10 % celodenní stravovací jednotky. Při stravě diabetické, bílkovinné a výživné se počítá za snídani 14 %, za oběd 32 %, za večeři 27 % a za jedno vedlejší jídlo 9 % celodenní stravovací jednotky.

(4) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu částky určené podle odstavců 2 a 3; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

(5) Při sportovních hrách zdravotně postižených, při zotavovacích táborech, rekreačních pobytech a zájezdech je doprovázejícím pracovníkům poskytováno stravování bezplatně, a to ve stejné hodnotě jako účastníkům sportovních her zdravotně postižených, zotavovacích táborů a rekreačních pobytů, jestliže se jim neposkytuje za příslušný den stravné podle předpisů o náhradách cestovních výdajů.7)

§ 10, § 11zrušeno

DÍL DRUHÝzrušeno

§ 12 – § 14zrušeno

DÍL TŘETÍ

STRAVOVÁNÍ V DOMOVECH-PENZIÓNECH PRO DŮCHODCE, SAMOSTATNÝCH JÍDELNÁCH S VLASTNÍ KUCHYNÍ PRO DŮCHODCE A STANICÍCH PEČOVATELSKÉ SLUŽBY PRO DĚTI

§ 15

(1) Stravování v domovech-penziónech pro důchodce (dále jen "penzion") je službou poskytovanou podle možnosti tohoto ústavu a požadavků obyvatel.11) Obyvatelům penzionu lze poskytnout celodenní stravování nebo jednotlivá hlavní či vedlejší jídla.

(2) V samostatných jídelnách s vlastní kuchyní pro důchodce (dále jen "jídelna")12) se poskytuje oběd.

(3) Ve stanicích pečovatelské služby pro děti (dále jen "stanice")13) se poskytuje celodenní stravování.

§ 16

(1) Stravovací jednotku pro obyvatele penzionu stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který penzion spravuje, po projednání s obyvateli, přitom lze vycházet ze stravovacích jednotek stanovených pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. a)].

(2) Stravovací jednotku pro důchodce stravující se v jídelně a děti umístěné ve stanici stanoví příslušný orgán sociálního zabezpečení, který tato zařízení spravuje; přitom lze vycházet z 35% hodnoty stravovací jednotky stanovené pro obyvatele ústavů [§ 8 odst. 1 písm. c)], jde-li o jídelnu, a ze stravovací jednotky stanovené pro svěřence ústavů [§ 8 odst. 1 písm. a)], jde-li o stanici.

§ 17

Úhrady za stravu

(1) Obyvatelé penziónů, staří občané, občané těžce zdravotně postižení a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby, jimž se stravování zajišťuje z penziónu nebo jídelny, hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2 a 3.

(2) Rodiče dětí umístěných ve stanici nebo jiné osoby odpovědné za jejich výchovu hradí za stravu částky určené podle § 9 odst. 2 a 3.

(3) Strávníci uvedení v § 2 písm. i) hradí za stravu poskytovanou v penziónu, jídelně nebo stanici částky určené podle § 9 odst. 2 a 3; tuto úhradu lze zvýšit o přirážku až do výše 20 % pořizovací ceny surovin.

DÍL ČTVRTÝ

STRAVOVÁNÍ V REKREAČNĚ VÝCHOVNÝCH TÁBORECH A SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍCH A JINÝCH KURSECH

§ 18

(1) Při stravování v rekreačně výchovných táborech a sociálně zdravotních a jiných kursech (dále jen "kurs") stanoví stravovací jednotku příslušný orgán sociálního zabezpečení, který kurs pořádá (dále jen "pořadatel") až do výše 52 Kčs při celodenním stravování.

(2) Zajišťuje-li pořadatel stravování dovozem z jiných organizací nebo v jiných organizacích, může zvýšit stravovací jednotku až o dalších 20 Kčs.

(3) Účastníkům kursu se stravování poskytuje bezplatně; pracovníkům pořadatele se stravování poskytuje za podmínek stanovených v § 9 odst. 5. Jestliže pracovníku pořadatele není strava poskytována bezplatně, hradí úhradu za stravu v částkách stanovených podle § 9 odst. 2 a 3.


ČÁST TŘETÍ

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 19

(1) Je-li stravování zajišťováno odběrem stravy z jiných organizací, hradí strávníci za stravu částky sjednané v dohodě (§ 6 odst. 3).

(2) Příslušný orgán sociálního zabezpečení může uhradit zařízení nebo jiné organizaci, v níž se zabezpečuje stravování starých a těžce zdravotně postižených občanů, ze svého rozpočtu režii do výše 35% pořizovací ceny surovin.

(3) Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.17)

§ 20

Sociálně potřebným starým občanům a občanům těžce zdravotně postiženým lze poskytnout příspěvek na společné stravování podle zvláštního předpisu.14)

Závěrečná ustanovení

§ 21

Zrušují se

1. výnos MPSV ČSR ze dne 22. 6. 1987 č. j. 431-2160-16. 6. 1987 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče (reg. v částce 17/1987 Sb.);

2. výnos MPSV ČSR ze dne 8. 9. 1987 č. j. 413-1110-4. 9. 1987 o stravování pracovníků v zařízeních sociální péče a některých dalších občanů z kuchyní těchto zařízení (reg. v částce 21/1987 Sb.).

§ 22

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Prof. MUDr. Klener DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 45 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

2) § 73 odst. 6 písm. i) a f) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
§ 58 vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 152/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon ČNR o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení.

3) § 13 odst. 2 a 3 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.
§ 65 odst. 1 a 2 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

4) § 8 odst. 1 zákona č. 73/1990 Sb., o civilní službě.

5) § 61 odst. 1 vyhlášky MPSV ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení.

6) § 122 a násl. vyhlášky FMPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

7) Vyhláška FMPSV č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů.

8) Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

9) § 9 nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb.

10) § 92 odst. 2 písm. d) zákona č. 100/1988 Sb.

11) § 92 odst. 3 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

12) § 127 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

13) § 122 vyhlášky MZSV ČSR č. 152/1988 Sb.

14) Nařízení vlády ČSSR č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

15) Zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky).

16) § 74 vyhlášky č. 182/1991 Sb.

17) § 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
§ 5 odst. 1 nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.

Přesunout nahoru