Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 27/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

Částka 8/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

27

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

ze dne 15. prosince 1989,

kterou se mění vyhláška č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 136/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav strojírenských výrobků, se mění takto:

1. V nadpise se za slovo "strojírenských" vkládají slova "a elektrotechnických".

2. V § 1 odst. 1 se za slovo "strojírenských" vkládají slova "a elektrotechnických".

3. § 2 odst. 1 se vypouští. Zároveň se zrušuje číslování odstavců.

4. § 3 odst. 1 se vypouští. Dosavadní odstavce 2, 3 a 4 se označují jako odstavce 1, 2 a 3.

5. V § 13 odst. 1 se vypouštějí slova "ve lhůtách stanovených metodickými pokyny; nejsou-li v nich lhůty stanoveny, předkládají ji".

6. § 14 se vypouští.

7. V § 16 odst. 2 se vypouštějí slova: "u těch strojů, u nichž je tak v metodických pokynech stanoveno, jakož i".

8. V § 21 odst. 1 písm. b) se slova "ústředním orgánem nadřízeným dodavateli" nahrazují slovy "orgánem hodpodářského řízení".

9. V § 22 odst. 1 se vypouštějí slova "do 15 dnů po lhůtě stanovené pro rozeslání rozpisu plánu na příslušný rok".

10. V § 36 odst. 1 se vypouští poslední věta.

11. § 39 se vypouští.

12. V § 40 odst. 2 se vypouštějí slova "ve svém konečném zpřesnění".

13. V § 40 se vypouštějí odstavce 3 a 4.

14. V § 41 se vypouštějí slova "v metodických pokynech, popř. seznamu výrobků vydaných ministerstvem stavebnictví nebo".

15. V § 42 odst. 1 se vypouštějí slova "metodické pokyny nestanoví nebo".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.

Přesunout nahoru