Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 268/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)

Částka 43/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.09.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (§ 4 - § 9a)

268

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské republiky podle § 51 odst. 4 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., a zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Ústřední rady odborů a státního úřadu sociálního zabezpečení č. 76/1957 Ú. l., o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity), se mění a doplňuje takto:

1. V § 1 se vypouštějí slova "podle zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení".

2. V § 2 se na konci věty první připojují tato slova: "pokud nezanikl již dříve."; věta druhá se vypouští.

3. § 4 a 5 zní:

"§ 4

Zdravotní stav zaměstnance neschopného práce posuzuje pro účely uznání invalidity nebo částečné invalidity příslušný státní orgán.

§ 5

(1) Rozhodnutí o tom, že zaměstnanec neschopný práce je invalidní nebo částečně invalidní, se oznámí zaměstnanci a vyrozumí se o něm také lékařská poradní komise, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Při oznámení rozhodnutí se zaměstnanci doporučí, aby co nejdříve požádal o přiznání invalidního (částečného invalidního) důchodu se zřetelem k tomu, že se mu zastaví výplata nemocenského podle ustanovení § 8.

(2) Jestliže příslušný státní orgán dospěl k závěru, že zaměstnanec neschopný práce není invalidní ani částečně invalidní, sdělí svůj posudek zaměstnanci a lékařské poradní komisi, která dala podnět k posouzení zaměstnancova zdravotního stavu. Rozhodnutí se v takovém případě nevydává.".

4. § 6 odst. 1 zní:

"(1) Proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1 lze podat odvolání, o němž se rozhodne po přezkoumání zdravotního stavu zaměstnance neschopného práce.".

5. V § 7 se vypouštějí slova "odboru sociálního zabezpečení", "okresní posudkové komise", "orgánů státní zdravotní správy", "odborových orgánů" a "orgánů sociálního zabezpečení".

6. § 8 zní:

"§ 8

(1) Byl-li zaměstnanec uznán invalidním nebo částečně invalidním v řízení podle § 3 až 6, vydá příslušný státní orgán bez ohledu na právní moc rozhodnutí podle § 5 odst. 1 rozhodnutí, kterým se zastavuje výplata nemocenského po uplynutí jednoho měsíce ode dne vydání rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského.

(2) Podá-li zaměstnanec neschopný práce odvolání proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1, kterým byl uznán invalidním (částečně invalidním), a namítá, že není invalidní ani částečně invalidní, má takové odvolání odkladný účinek pro rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského. Nevyhoví-li odvolací orgán tomuto odvolání, zastaví se výplata nemocenského ode dne následujícího po dni, kdy rozhodnutí o odvolání bylo vydáno, ne však dříve, než uplyne doba uvedená v odstavci 1.

(3) Podá-li zaměstnanec neschopný práce odvolání proti rozhodnutí podle § 5 odst. 1, kterým byl uznán invalidním (částečně invalidním), a domáhá se jiného stupně invalidity, nemá takové odvolání odkladný účinek pro rozhodnutí o zastavení výplaty nemocenského. Výplata nemocenského se zastaví v tomto případě po uplynutí doby uvedené v odstavci 1.

(4) Jestliže by podpůrčí doba plynoucí podle § 15 odst. 3, popřípadě odst. 4 zákona skončila dříve než doby stanovené v předchozích odstavcích, zastaví se výplata nemocenského ode dne následujícího po skončení podpůrčí doby.".

7. Za § 9 se vkládá nový § 9a, který zní:

"§ 9a

Ustanovení této vyhlášky platí obdobně pro družstevní rolníky.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:
Miller v. r.

Přesunout nahoru