Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.01.1992 (513/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva zahraničního obchodu

ze dne 26. června 1990

o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob

Federální ministerstvo zahraničního obchodu v dohodě s federálním ministerstvem financí, federálním ministerstvem dopravy, federálním ministerstvem spojů a Státní bankou československou stanoví podle § 39 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění zákona č. 102/1988 Sb. a zákona č. 113/1990 Sb. (dále jen "zákon"):


Oddíl 1

Způsob a rozsah činnosti obchodních zastupitelství

§ 1

(1) Zahraniční osoba může na území České a Slovenské Federativní Republiky vykonávat prostřed

nictvím obchodního zastupitelství, které je její organizační složkou, (dále jen "zastupitelství")

a) činnost spočívající v propagaci vlastních výrobků a služeb,

b) činnost spočívající v uzavírání smluv mezi zahraniční osobou, jejíž je zastupitelství organizační složkou, a československými osobami oprávněnými k provádění zahraničně hospodářské činnosti.

(2) Zahraniční osoba může prostřednictvím svého zastupitelství vykonávat i jinou hospodářskou činnost,1) a to v mezích povolení uděleného této zahraniční osobě, pokud nejde o činnost, k níž se povolení nevyžaduje.

§ 2

Součástí zastupitelství může být více místně odloučených pracovišť (dále jen "pobočky").

§ 3

Zaměstnávání československých fyzických a zahraničních fyzických osob upravují zvláštní předpisy.

§ 4

(1) Náklady spojené se zřízením a provozováním zastupitelství na území České a Slovenské Federativní Republiky, včetně daní a poplatků, hradí zahraniční osoba z prostředků uložených na účtu vedeném v cizí měně, zřízeném za tímto účelem u československého peněžního ústavu nebo z účtu zahraniční osoby vedeného u československého peněžního ústavu v československé měně.

(2) Zahraniční osoba provozující zastupitelství vede průkaznou evidenci příjmů a výdajů rozhodných pro vyměření daní a poplatků, případně jiných dávek, kterým její činnost v souladu s československými předpisy podléhá.

Oddíl 2

Návrh na registraci zřízení a provozování zastupitelství

§ 5

(1) V návrhu na registraci zastupitelství uvede zahraniční osoba:

a) svůj název, popřípadě jméno a sídlo, popřípadě bydliště;

b) předmět činnosti navrhovatele;

c) osoby jednající jako statutární orgány zahraniční osoby;

d) předmět a rozsah činnosti prováděné na území České a Slovenské Federativní Republiky prostřednictvím zastupitelství;

e) dobu trvání zastupitelství;

f) adresu zastupitelství, popřípadě jeho poboček v České a Slovenské Federativní Republice, pokud je v době podání návrhu na registraci známa;

g) jméno osoby pověřené vedením zastupitelství, pokud je v době podání návrhu na registraci známo;

h) počet zahraničních fyzických osob, které bude zahraniční osoba v zastupitelství zaměstnávat;

i) počet československých fyzických osob s trvalým bydlištěm na území České a Slovenské Federativní Republiky, které bude zahraniční osoba v zastupitelství zaměstnávat;

j) označení československé osoby oprávněné k poskytování služeb2) zmocněné k přijímání sdělení týkajících se vyřizování návrhu na registraci, její změnu nebo prodloužení, pokud zahraniční osoba nepředkládá návrh na registraci přímo.

(2) Zahraniční osoba doloží údaje návrhu na regisraci

a) výpisem z obchodního rejstříku nebo obdobným úředně ověřeným dokladem osvědčujícím právní postavení zahraniční osoby;

b) kopií smlouvy o pronájmu provozních prostor, obsahující adresu sídla zastupitelství i jeho poboček, předpokládá-li se jejich zřízení v době podání návrhu, byla-li taková smlouva před podáním návrhu na registraci uzavřena;

c) zmocněním osoby oprávněné k poskytování služeb2) k přijímání sdělení týkajících se vyřizování návrhu na registraci, její změnu nebo prodloužení, pokud návrh na registraci nepředkládá zahraniční osoba přímo.

(3) Návrh na registraci včetně příloh se podává v českém nebo slovenském jazyce ve dvou vyhotoveních orgánu, který je podle § 38 odst. 1 zákona příslušný k registraci (dále jen "příslušný orgán"). Pokud doklady přikládané k návrhu na registraci nejsou v jazyce českém nebo slovenském, předkládá se rovněž jejich překlad pořízený do českého nebo slovenského jazyka československým soudním tlumočníkem.

Oddíl 3

Registrace zřízení zastupitelství

§ 6

(1) Příslušný orgán v dokladu o registraci zastupitelství uvede

a) název, popřípadě jméno a sídlo, popřípadě bydliště zahraniční osoby, která o zřízení zastupitelství požádala,

b) druh a rozsah zaregistrované činnosti zastupitelství,

c) adresu zastupitelství, popřípadě též adresy jeho poboček, pokud byly uvedeny v návrhu na registraci,

d) jméno osoby pověřené vedením zastupitelství, pokud bylo uvedeno v návrhu na registraci,

e) počet československých a zahraničních fyzických osob zaměstnaných zahraniční osobou v zastupitelství,

f) dobu platnosti registrace,

g) dobu, kdy registrace nabývá účinnosti,

h) datum registrace, přidělené registrační číslo a označení pracovníka, který registraci provedl.

(2) Současně s vydáním dokladu o registraci zastupitelství vyměří příslušný orgán zahraniční osobě správní poplatek.3)

§ 7

(1) Na základě řádného návrhu na registraci příslušný orgán zřízení zastupitelství zaregistruje do 30 dnů od doručení návrhu.

(2) Nemá-li návrh na registraci náležitosti podle § 5, vyzve příslušný orgán navrhovatele, aby ve stanovené lhůtě zjištěné nedostatky odstranil. Neodstraní-li navrhovatel nedostatky návrhu na registraci ve stanovené lhůtě, příslušný orgán registraci odmítne.

§ 8

(1) Změní-li se v průběhu registrace nebo po registraci skutečnosti uvedené v návrhu na registraci, je zahraniční osoba povinna tyto změny oznámit příslušnému orgánu do 15 dnů ode dne, kdy se o těchto změnách dozvěděla.

(2) Zahraniční osoba, jejíž zastupitelství bylo příslušným orgánem zaregistrováno, sdělí tomuto orgánu do 30 dnů od doručení dokladu o registraci

a) adresu zastupitelství, popřípadě též adresy jeho poboček na území České a Slovenské Federativní Republiky, pokud nebyly uvedeny v návrhu na registraci,

b) jméno osoby pověřené vedením zastupitelství, pokud nebylo uvedeno v návrhu na registraci.

(3) Údaje uvedené v odstavci 2 doloží zahraniční osoba

a) kopií smlouvy o pronájmu provozních prostor,

b) ověřenou kopií dokumentu o pověření československé fyzické nebo zahraniční fyzické osoby vedením zastupitelství, podepsaného statutárním zástupcem zahraniční osoby.

(4) Zahraniční osoba, jejíž zastupitelství bylo příslušným orgánem zaregistrováno, tomuto orgánu do 30 dnů od doručení dokladu o registraci dále předloží

a) potvrzení československého peněžního ústavu o zřízení účtu v cizí měně určeného ke krytí veškerých nákladů spojených s činností zastupitelství na území České a Slovenské Federativní Republiky, popřípadě potvrzení československého peněžního ústavu o zřízení účtu vedeného v československé měně zřízeného ke stejnému účelu,

b) potvrzení o přihlášení k daňové povinnosti u československého orgánu vykonávajícího správu daní.4)

§ 9

Příslušný orgán, který zastupitelství zaregistroval, může registraci zrušit, jestliže

a) zahraniční osoba opětovně nebo závažným způsobem poruší československé právní předpisy;

b) zahraniční osoba nedodrží povinnost uloženou jí v § 8 vyhlášky.

Oddíl 4

Zřizování a provozování zastupitelství bez registrace

§ 10

Registrace zastupitelství na území České a Slovenské Federativní Republiky se nevyžaduje, jestliže zřízení zastupitelství a způsob a rozsah jeho činnosti stanoví mezinárodní smlouva, kterou je Česká a Slovenská Federativní Republika vázána.


Oddíl 5

Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 11

Příslušné orgány mohou zaregistrovat zastupitelství na základě dříve podaných žádostí o povolení jeho zřízení a provozování nebo žádostí o prodloužení platnosti povolení ke zřízení a provozování zastupitelství, pokud jsou splněny podmínky pro registraci uvedené v § 5.

§ 12

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 63/1980 Sb., o zřizování a provozování obchodních zastupitelství zahraničních osob.

§ 13

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čarou

1) Například zahraničně hospodářskou činnost podle § 6 odst. 2 a § 17 zákona č. 42/1980 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím, ve znění pozdějších předpisů.

2) Například § 6 odst. 1 písm. c) a § 17 odst. 2 písm. c) zákona č 42/1980 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

3) Vyhláška FMF č. 231/1988 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 39/1990 Sb.

4) § 11 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru