Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 264/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 29.06.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

264

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva vnitra

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu

Federální ministerstvo vnitra v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 7 odst. 2 a § 62 zákona č. 147/1983 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění zákona č. 49/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 10/1984 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o zbraních a střelivu, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 odst. 2 zní:

"(2) K žádosti o vydání zbrojního průkazu je žadatel povinen

a) připojit lékařský posudek o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně,

b) připojit potvrzení zaměstnavatele nebo národního výboru, popřípadě předložit k nahlédnutí platnou koncesi, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň používanou v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání,

c) předložit k nahlédnutí platný lovecký lístek, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň určenou pro lovecké účely,

d) předložit k nahlédnutí platný doklad o dosažení příslušné výkonnostní třídy, žádá-li o vydání zbrojního průkazu na kulovou zbraň pro sportovní účely.".

2. § 1 odst. 3 se vypouští.

3. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který zní:

"§ 1a

(1) Za zbraň určenou pro lovecké účely se považuje zbraň, jejíž držení a nošení má být povoleno držiteli platného loveckého lístku k výkonu práva myslivosti.

(2) Za zbraň určenou pro sportovní účely se považuje zbraň, jejíž držení a nošení má být povoleno ke sportovní činnosti nositeli výkonnostní třídy ve střelbě nebo v jiné sportovní disciplíně, jejíž součástí je střelba.

(3) Za zbraně používané v souvislosti s výkonem povolání nebo zaměstnání se považují speciální expanzní přístroje uvedené v § 32 odst. 1 zákona a zbraně, jejichž držení a nošení má být povoleno osobám, které podle zvláštních předpisů při výkonu povolání nebo zaměstnání musí být ozbrojeny anebo jsou při něm oprávněny k použití zbraně.".

4. § 2 odst. 2 zní:

"(2) Žádost o prodloužení doby platnosti zbrojního průkazu musí mít náležitosti uvedené v § 1, kromě lékařského posudku o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně.".

5. § 2 odst. 3 se vypouští.

6. § 6 odst. 2 zní:

"(2) Osoba, která chce nabýt vlastnictví ke kulové zbrani a je držitelem zbrojního průkazu, podává písemnou žádost o vydání nákupního povolení, která musí mít náležitosti uvedené v § 1, kromě lékařského posudku o fyzické a duševní způsobilosti k používání zbraně, a obsahovat údaje o způsobu nabytí a druhu zbraně a podle možnosti též o její značce, ráži a výrobním čísle.".

7. § 7 odst. 5 se vypouští.

Dosavadní odstavce 6 a 7 se označují jako odstavce 5 a 6.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
JUDr. Sacher v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 35 a násl. vyhlášky č. 165/1979 Sb.

Přesunout nahoru