Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 262/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

262

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí České republiky a ministerstvem zdravotnictví a sociálních věcí Slovenské republiky podle § 63 odst. 1 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zákona č. 180/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška předsedy vlády č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 191/1960 Sb., vyhlášky č. 6/1967 Sb., vyhlášky č. 178/1968 Sb. a vyhlášky č. 123/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 1 zní:

"§ 1

Nemocenské pojištění zaměstnanců a občanů postavených jim v tomto pojištění na roveň (dále jen "nemocenské pojištění") se provádí v závodech a v příslušných orgánech nemocenského pojištění (dále jen "příslušný orgán").".

2. § 2 se vypouští.

3. § 3 zní:

"§ 3

Příjmy a výdaje nemocenského pojištění jsou součástí státních příjmů a výdajů.".

4. V § 5 odst. 1 věta druhá zní: "Závodem se rozumí též zaměstnavatel, který má méně zaměstnanců, jestliže evidenci mezd vede pro něho jiná organizace.".

5. § 5 se doplňuje odstavcem 3, který zní:

"(3) Při změně počtu zaměstnanců nad počet uvedený v odstavci 1 nebo pod tento počet, pokládá se malý závod za závod nebo závod za malý závod až za období kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž taková změna nastala. Při takové změně na přechodnou dobu nepřesahující tři kalendářní měsíce, může příslušný orgán určit, kdo bude po tuto dobu provádět nemocenské pojištění zaměstnanců takového závodu (malého závodu).

6. V § 6 odst. 2 se slova "okresních správách nemocenského pojištění" nahrazují slovy "příslušných orgánech".

7. § 7 se vypouští.

8. V § 8 odst. 1 se vypouštějí slova "Revolučnímu odborovému hnutí".

9. § 8 odst. 2 se vypouští.

10. V § 8 odst. 4 se vypouštějí slova "Ústřední správa nemocenského pojištění (dále jen "Ústřední správa") se sídlem v Praze".

11. V § 8 odst. 6 se vypouští věta třetí.

12. § 10 a 10b se vypouštějí.

13. V § 11 odst. 1 se vypouštějí slova "který vydá Ústřední správa".

14. V § 11 odst. 3 se vypouštějí slova "a pracovníci Správy".

15. V § 11 odst. 5 se vypouští věta druhá.

16. V § 12 se v nadpise vypouštějí slova "a jeho nadřízených orgánů".

17. § 12 odst. 7 zní:

"(7) Zanikne-li závod, v němž se provádělo pojištění, je jeho vedoucí, popřípadě právní nástupce závodu nebo ten, kdo je pověřen likvidací závodu, povinen zařídit vše potřebné, aby zaměstnancům, kteří ke dni zániku závodu mají nárok na dávky, mohly být tyto dávky vyplaceny nebo dále vypláceny. Nemůže-li sám zaslat neprodleně doklady a záznamy nutné k posouzení nároků na dávky, popřípadě pro další výplatu dávek závodu nebo orgánu, který převezme provádění pojištění těchto zaměstnanců, předá je neprodleně k dalšímu opatření orgánu nemocenského pojištění příslušnému podle dosavadního sídla závodu.".

18. V § 13 odst. 1 se slova "příslušné krajské správy" nahrazují slovy "příslušného orgánu".

19. V § 13 odst. 3 se vypouštějí slova "příslušnosti svých zaměstnanců k odborovému svazu".

20. § 13 odst. 4 zní:

"(4) Zanedbá-li závod povinnosti stanovené v předchozích odstavcích, může mu příslušný orgán předepsat platebním výměrem penále ve výši od 500 Kčs do 5000 Kčs.".

21. § 14 odst. 1 písm. d) se vypouští.

22. V § 14 odst. 1 písm. f) se za slovo "vojenské" vkládají slova "nebo civilní".

23. § 14 odst. 3 se vypouští.

24. V § 15 odst. 2 se slova "Ústřední správa, popřípadě Česká správa nebo Slovenská správa" nahrazují slovy "příslušné orgány nemocenského pojištění republik v dohodě s federálním ministerstvem práce a sociálních věcí".

25. § 15 odst. 3 se vypouští.

26. § 16 a 17 se vypouštějí.

27. V § 18 v nadpise a v odstavci 1 se slovo "odborových" nahrazuje slovem "příslušných".

28. § 19 odst. 1 zní:

"(1) Prostředky určené k provádění nemocenského pojištění spravují příslušné orgány.".

29. V § 20 odst. 2 se vypouští ustanovení písmene c) a v ustanovení písemene e) se slova "ve Správě" nahrazují slovy "v příslušném orgánu".

30. V § 21 odst. 1 se za větu první vkládá tato věta: "Do tohoto úhrnu se započtou pouze mzdy z činností, které zakládají účast na nemocenském pojištění.".

31. V § 23 se za větu první vkládá tato věta: "V závodech, kde je výplata mezd pro jednotlivé úseky (provozovny, dílny) rozložena na různé dny, je dnem splatnosti pojistného pro celý závod den poslední výplaty zúčtovaných mezd za uplynulý kalendářní měsíc.".

32. V § 24 odst. 1 se vypouštějí slova "podle § 16".

33. V § 24 odst. 2 se slova "krajské správě, která je pro něj příslušná (§ 10 odst. 3 a 4)," nahrazují slovy "příslušnému orgánu".

34. § 25 a 26 zní:

"§ 25

(1) Jestliže závod odvádí pojistné jako součást odvodu z objemu mezd1) nebo daně z objemu mezd,2) anebo jako součást daně z objemu mezd a odměn,3) popřípadě je začleněn do takové organizace, vykazuje příslušnému orgánu na předepsaném výkazu dávek jen zúčtované dávky.

(2) Závod předkládá výkaz dávek a vybírá si prostředky na jejich úhradu prostřednictvím pobočky československého peněžního ústavu, u něhož má účet prostředků nemocenského pojištění pro něj příslušný orgán. Výkaz dávek spolu s odpovídajícím převodním příkazem je závod povinen předložit této pobočce za každý kalendářní měsíc nejpozději v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za měsíc, jehož se výkaz týká. Peněžní ústav neprovede příkaz, není-li doložen výkazem dávek.

(3) Jestliže závod vybral neprávem úhradu na dávky, které nesmí podle § 24 odst. 2 vykazovat a uhrazovat, předepíše mu příslušný orgán platebním výměrem4) pojistné ve výši neprávem vybrané úhrady. Toto pojistné je závod povinen uhradit v plné výši nejpozději do 15 dnů od doručení platebního výměru přímo příslušnému orgánu ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.

(4) Ustanovení předchozích odstavců platí též pro rozpočtové a příspěvkové organizace, u nichž se pojistné vyrovnává odpovídající úpravou jejich rozpočtů.

§ 26

(1) Závod, na který se nevztahuje § 25, je povinen sám vypočítat pojistné za každý kalendářní měsíc a vykázat je spolu s dávkami zúčtovanými za tento měsíc příslušnému orgánu na předepsaném výkazu pojistného a dávek.

(2) Výkaz pojistného a dávek předkládá závod příslušnému orgánu prostřednictvím pobočky československého peněžního ústavu, u něhož má závod svůj účet. Zároveň předkládá této pobočce příkaz k úhradě rozdílu mezi pojistným a dávkami ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění spravovaného příslušným orgánem. Závod je povinen předložit tyto doklady nejpozději v den, který je v závodě určen pro výplatu mezd a platů za měsíc, jehož se výkaz týká, popřípadě není-li tento den určen, nejpozději do 8 dnů po uplynutí měsíce, jehož se výkaz týká. Jsou-li však dávky vyšší než pojistné, předkládá závod výkaz pojistného a dávek pobočce československého peněžního ústavu, u něhož má účet příslušný orgán, spolu s příkazem k úhradě rozdílu na vrub účtu prostředků nemocenského pojištění spravovaného příslušným orgánem.

(3) Nemá-li závod účet u některé pobočky československého peněžního ústavu, je povinen předložit výkaz pojistného a dávek přímo příslušnému orgánu nejpozději do 8 dnů ode dne splatnosti pojistného, a nejpozději do téže lhůty mu uhradit rozdíl, o který pojistné převyšuje dávky. Jsou-li dávky vyšší než pojistné, uhradí příslušný orgán částku vyplývající ve prospěch závodu do 8 dnů ode dne, kdy jí byl doručen výkaz.

(4) Příslušný orgán předepíše platebním výměrem závodu uvedenému v odstavci 1 pojistné, jestliže závod

a) je nevykázal vůbec nebo je vypočetl a vykázal nesprávně nižší částkou nebo

b) neprávem odečetl od pojistného dávky, které podle § 24 odst. 2 nesmí vykazovat a uhrazovat, a zkrátil tak neoprávněně odvod pojistného. Neposkytne-li závod podklady potřebné ke zjištění správné výše pojistného, které měl odvést, může mu příslušný orgán předepsat pojistné podle poměrů v obdobném závodě přibližně stejné velikosti. Předepsané pojistné je závod povinen uhradit nejpozději do 15 dnů ode dne doručení platebního výměru v plné výši příslušnému orgánu ve prospěch účtu prostředků nemocenského pojištění.".

35. V § 27 odst. 1 se slova "okresní správa" nahrazují slovy "příslušný orgán" a za slovo "závodu" se vkládají slova "platebním výměrem".

36. V § 27 odst. 2 se na konci věty první tečka nahrazuje čárkou a připojují se tato slova: "popřípadě do 5 % úhrnu mezd zaměstnanců vnitřní organizační jednotky závodu, jestliže se zjištěné nedostatky týkají výlučně této jednotky.".

37. V § 27 odst. 3 se slova "příslušné krajské správě" nahrazují slovy "příslušnému orgánu".

38. V § 28 odst. 1 se slova "krajské správě" nahrazují slovy "příslušnému orgánu" a sazba "0,05 %" se nahrazuje sazbou "0,1 %".

39. V § 28 odst. 2 se sazba "0,05 %" nahrazuje sazbou "0,1 %" a slova "krajské správě" se nahrazují slovy "příslušnému orgánu".

40. § 28 odst. 3 zní:

"(3) Nezašle-li závod ve stanovené lhůtě řádně vyplněný výkaz dávek (§ 25) nebo výkaz pojistného a dávek (§ 26), anebo neuvede-li v převodním příkaze (§ 25) nebo v příkaze k úhradě rozdílu mezi pojistným a dávkami (§ 26) správně a úplně všechny náležitosti, může mu příslušný orgán předepsat platebním výměrem penále ve výši od 500 Kčs do 5000 Kčs.".

41. Za § 28 se vkládá § 28a, který zní:

"§ 28a

Náležitosti rozhodnutí o platebním výměru

Platební výměr musí obsahovat kromě obecně stanovených náležitostí rozhodnutí5) označení závodu, kterému se předepisuje, a poučení o vykonatelnosti. Platební výměr na pojistné (§ 25 odst. 3 a § 26 odst. 4) musí obsahovat rovněž poučení o povinnosti platit penále podle § 28 odst. 2.".

42. § 29 zní:

"§ 29

Výkaz nedoplatků pojistného

(1) Pohledávky na pojistném včetně jeho příslušenství a na penále může příslušný orgán vykázat závodu výkazem nedoplatků pojistného. Příslušenstvím pojistného jsou náklady vymáhání pojistného.

(2) Ve výkazu nedoplatků pojistného se uvádějí nedoplatky podle stavu účtu závodu k určitému dni. Tento stav vyplývá z částek, které závod sám vykázal (§ 25 odst. 1 a § 26 odst. 1), z částek, které mu byly platebním výměrem předepsány, z penále a z příslušenství po odečtení vykonaných plateb. Výkaz nedoplatků musí obsahovat označení příslušného orgánu, který výkaz vydává, označení závodu, jemuž se nedoplatky pojistného vykazují, dlužnou částku a den, ke kterému byla zjištěna, případné penále a příslušenství, které má být zaplaceno s vykázaným nedoplatkem, jakož i datum a podpis oprávněných zástupců orgánu, který výkaz vydává. Výkaz nedoplatků se doručuje stejným způsobem jako rozhodnutí.".

43. V § 31 odst. 2 se slova "krajskou správou" a "krajské správy" nahrazují slovy "příslušným orgánem" a "příslušného orgánu".

44. § 35 odst. 1 a 2 zní:

"(1) Předmětem dávkového řízení je rozhodování o peněžitých dávkách nemocenského pojištění a o přídavcích na děti (dále jen "dávky").

(2) Rozhodování o lázeňské péči upravují zvláštní předpisy.".

45. § 36 odst. 1 zní:

"(1) Nárok na dávky se uplatňuje u útvaru nebo pracovníka určeného závodem.".

46. § 37 a 38 včetně nadpisu zní: "Rozhodování o dávce

§ 37

Rozhodnutí příslušného orgánu o dávce se oznamuje doručením jeho písemného vyhotovení rovněž závodu, který je provede.

§ 38

(1) Řízení o vrácení přeplatku na dávce způsobeného zaviněním příjemce této dávky6) se zahajuje na návrh závodu, který dávku vyplatil, nebo z podnětu příslušného orgánu; účastníkem tohoto řízení je i závod.

(2) V rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek na dávce se určí, že příjemce dávky je povinen jej uhradit tomu, kdo dávku vyplatil. O vrácenou nebo vymoženou částku přeplatku sníží závod příslušný druh dávky v nejbližším výkazu dávek (výkazu pojistného a dávek), jestliže ji už před tím sám neuhradil [§ 25 odst. 3 a § 26 odst. 4 písm. b)].".

47. V § 39 se vypouští odstavec 4 a dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4.

48. § 40 až 42 se vypouštějí.

49. V § 43 se vypouští nadpis a odstavec 1 zní:

"(1) Řízením v jiných věcech než dávkových se rozumí řízení o vzniku, trvání nebo zániku pojištění (pojistného poměru), o druhu pojistného poměru a o jiných otázkách pojistného poměru ve sporných případech, jakož i řízení o pojistném, přirážce k pojistnému a o penále."; odstavce 2 až 5 se vypouštějí, odstavec 6 se označuje jako odstavec 2 a slova "předchozích odstavců" se v něm nahrazují slovy "předchozího odstavce".

50. § 44 se vypouští.

51. § 45 zní:

"§ 45

Na žádost se účastníku řízení přizná z prostředků nemocenského pojištění [§ 20 odst. 2 písm. e)] náhrada jeho nezbytných hotových výdajů včetně náhrady ušlého výdělku a jízdného s výjimkou místní dopravy, jestliže souvisejí s osobní účastí na jednání, k němuž byl účastník vyzván příslušným orgánem, a jestliže jeho žádosti bylo aspoň zčásti vyhověno.".

52. § 46 se vypouští.

53. § 49 zní:

"§ 49

Při provádění nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů plní příslušný orgán přiměřeně také úkoly, které jinak mají při provádění pojištění závody.".

54. V § 50 odst. 2 se slova "okresní správy" nahrazují slovy "příslušného orgánu" a poslední věta tohoto odstavce se vypouští.

55. § 50 odst. 3 zní:

"(3) Nepřihlásí-li nebo neodhlásí-li malý závod zaměstnance ve lhůtě stanovené v přechozím odstavci, může mu příslušný orgán uložit penále ve výši od 500 Kčs do 5000 Kčs. Uložené penále je malý závod povinen odvést příslušnému orgánu.".

56. V § 51 odst. 1 se slova "krajské správě" nahrazují slovy "příslušnému orgánu".

57. V § 52 odst. 2 se slova "společné domácnosti" nahrazují slovy "bezpodílového spoluvlastnictví manželů".

58. § 53 zní:

"§ 53

Pro řízení ve věcech nemocenského pojištění zaměstnanců malých závodů platí přiměřeně ustanovení části páté. Nárok na dávky se však uplatňuje přímo u příslušného orgánu.".

59. § 54 zní:

"§ 54

Ustanovení této části platí přiměřeně pro provádění nemocenského pojištění občanů, u nichž není dána příslušnost orgánu nemocenského pojištění podle sídla závodu ani podle sídla malého závodu. Příslušný je zde orgán nemocenského pojištění, v jehož obvodu má takový občan bydliště.".

60. § 56 až 58 se vypouštějí.

Čl. II

Zrušuje se:

1. vyhláška č. 96/1954 Ú. l., o odvádění pojistného národního pojištění zaměstnanců a o vybírání prostředků na výplatu dávek nemocenského pojištění v závodech, ve znění pozdějších předpisů;

2. vyhláška č. 169/1954 Ú. l., o řízení v dávkových věcech nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů;

3. § 8, 9, 9a, 10a, § 11 odst. 1 a 2, § 19 odst. 4 a § 47 vyhlášky č. 91/1958 Sb., kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců, ve znění vyhlášky č. 178/1968 Sb.


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990 s výjimkou čl. II bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 3 odst. 2 zákona č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu.

2) § 8 odst. 2 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani.

3) § 9 odst. 3 zákona č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani.

4) § 58 zákona č. 54/1956 Sb., ve znění zákona č. 180/1990 Sb.

5) § 47 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

6) § 48 odst. 2 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Přesunout nahoru