Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 261/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

261

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítětě, ve znění vyhlášek č. 142/1965 Sb., č. 117/1967 Sb., č. 92/1968 Sb., č. 180/1968 Sb., č. 76/1970 Sb., č. 128/1975 Sb., č. 54/1976 Sb., č. 164/1979 Sb., č. 80/1982 Sb., č. 153/1983 Sb., č. 74/1984 Sb., č. 133/1984 Sb., č. 58/1987 Sb., č. 150/1988 Sb. a č. 237/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 12 se za odstavec 3 vkládají odstavce 4 a 5, které zní:

"(4) Ustanovení předchozích odstavců platí také pro člena družstva, jehož zabezpečení skončilo, avšak trvalo aspoň ještě toho dne, kdy mu byl doručen povolávací rozkaz nebo kdy byla uveřejněna vyhláška obsahující hromadný povolávací rozkaz jeho se týkající.

(5) Ustanovení odstavců 1 až 4 platí obdobně pro členy družstva po skončení civilní služby.".

2. § 15 zní:

"§ 15

(1) Skutečnost, že jde o pracovní neschopnost pro aktivní tuberkulózu, se dokládá potvrzením o pracovní neschopnosti ověřeným příslušným odborným oddělením zdravotnického zařízení, popřípadě jiným k tomu pověřeným zdravotnickým zařízením.

(2) Nemocenské zvýšené při aktivní tuberkulóze se poskytuje od počátku druhého měsíce trvání pracovní neschopnosti pro aktivní tuberkulózu, a to po dobu, po kterou je družstevník neschopen práce z tohoto důvodu, nejdéle však do uplynutí podpůrčí doby, popřípadě do uplynutí doby, na kterou mu bylo povoleno prodloužení výplaty nemocenského podle § 8 odst. 4 zákona.".

3. § 16 včetně nadpisu se vypouští.

4. V § 23 odst. 1 písm. c) se za slova "v ozbrojených silách," vkládají slova "jakož i civilní služby,".

5. § 32 se doplňuje novým odstavcem 2, který zní:

"(2) Za umístění dítěte v ústavu (zařízení) pro takové děti se nepovažuje doba přerušení pobytu dítěte v ústavu (zařízení) v době školních prázdnin, které trvá po celý kalendářní měsíc."; dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

6. V § 32 odst. 4 se slova "§ 35 odst. 1" nahrazují slovy "§ 35b odst. 1".

7. V § 34 se slova "Okresní národní výbor" nahrazují slovy "Příslušný státní orgán".

8. V § 81 se slova "okresní národní výbory" nahrazují slovy "příslušné státní orgány".

9. Oddíl třináctý zní:

"Oddíl třináctý

K § 113 a 116 zákona

§ 82

Zemědělská družstva obstarávají na vlastní náklad administrativní práce potřebné při provádění zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a zabezpečení matky a dítěte. Družstvo prověří, zda lze již na podkladě žádosti a předložených dokladů poskytnout dávku, na kterou je zákonný nárok. Není-li tomu tak, zařídí potřebné doplnění. Jinak družstvo předloží žádost včetně potřebných podkladů příslušnému orgánu sociálního zabezpečení (dále jen "příslušný orgán"):

§ 83

Příslušný orgán rozhoduje o peněžitých dávkách ze zabezpečení v nemoci a o dávkách ze zabezpečení matky a dítěte zejména, jestliže

a) vznikla pochybnost nebo spor o nároku na dávku nebo o její výši;

b) jde o dávku dobrovolnou;

c) požadovaná dávka nemá být přiznána buď vůbec nebo v požadovaném rozsahu;

d) přiznaná dávka má být odňata, nebo má být snížena její výše nebo zastavena její výplata, popřípadě má být z jiného důvodu rozhodnuto o trvání nároku na ni;

e) má být rozhodnuto, že družstevník nebo jiný příjemce dávky je povinen dávku neprávem přijatou vrátit.".

10. § 86 a 87 zní:

"§ 86

Rozhodnutí příslušného státního orgánu o dávce se oznamuje doručením jeho písemného vyhotovení rovněž družstvu, které je provede.

§ 87

(1) Řízení o vrácení přeplatku na dávce způsobeného zaviněním příjemce této dávky26) se zahajuje na návrh družstva, které dávku vyplatilo, nebo z podnětu příslušného státního orgánu; účastníkem tohoto řízení je i družstvo.

(2) V rozhodnutí o povinnosti vrátit přeplatek na dávce se určí, že příjemce dávky je povinen jej uhradit tomu družstvu, ve kterém byla dávka poskytnuta.".

11. Za § 87 se vkládá § 87a, který zní:

"§ 87a

Na žádost se účastníku řízení přizná z prostředků zabezpečení v nemoci a zabezpečení matky a dítěte náhrada jeho nezbytných hotových výdajů včetně náhrady ušlého výdělku a jízdného s výjimkou místní dopravy, jestliže souvisejí s osobní účastí na jednání, k němuž byl vyzván příslušným státním orgánem, a jestliže jeho žádosti bylo alespoň zčásti vyhověno.".

12. § 88 odst. 1 zní:

"(1) Přiznané dávky vyplácí družstvo podle rozhodnutí příslušného státního orgánu.".

13. V § 90 odst. 1 písm. f) se za slovo "vojenské" vkládají slova "a civilní".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990 s výjimkou bodu 3, který nabývá účinnosti dnem 1. září 1990.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

26) § 31 odst. 2 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru