Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 260/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.01.2012 (329/2011 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 25. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabepečení

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 177 odst. 1 až 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb., a podle § 144 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění zákona č. 116/1967 Sb., zákona č. 103/1988 Sb. a zákona č. 180/1990 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. § 10 odst. 4 zní:

"(4) Ustanovení § 63 odst. 5, § 64 odst. 4, § 65 a § 72 odst. 1 až 4 platí zde obdobně.".

2. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "výrobního družstva" nahrazují slovy "nezemědělského družstva, u něhož součástí členství je též pracovní vztah".

3. V § 11 odst. 1 písm. c) bodu 3 se vypouštějí slova "peněžité odměny v rámci socialistického soutěžení" a "peněžité odměny v rámci socialistického soutěžení a".

4. V § 11 odst. 1 písm. c) se připojuje bod 7, který zní:

"7. výdělky obdobné výdělkům uvedeným v ustanovení písmene a) bodu 4 včetně doplatku do průměrného výdělku;".

5. V § 12 odst. 7 písm. e) se na konci připojují tato slova: "a o doby započtené podle § 10,".

6. § 12 odst. 7 se doplňuje ustanovením písmene f), které zní:

"f) doby výkonu civilní služby.".

7. V § 16 se na konci připojují tato slova: "a s výjimkou § 23 odst. 2 zákona o zápočet doby zaměstnání v cizině podle § 10.".

8. V § 18, 56, 56a, 57, 58, 59, § 60 odst. 1, § 108, 113 až 120, 126, 141, 146, 157, 158, 161, 164 a 166 se slova "národní výbor", "národnímu výboru", "národním výborem", "národního výboru", "národní výbory", "národními výbory" a "národních výborů" nahrazují slovy "příslušný orgán", "příslušnému orgánu", "příslušným orgánem", "příslušného orgánu", "příslušné orgány", "příslušnými orgány" a "příslušných orgánů".

9. § 24 odst. 1 písm. b) zní:

"b) odborná příprava v odborných učilištích,".

10. § 37 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Za umístění dítěte v ústavu (zařízení) pro takové děti se nepovažuje doba přerušení pobytu dítěte v ústavu (zařízení) v době školních prázdnin, které trvá po celý kalendářní měsíc.".

11. § 44 odst. 1 zní:

"(1) Za experty v zahraničí se považují českoslovenští občané, kteří byli vysláni ústředním orgánem státní správy do zahraničí k výkonu činnosti pro mezinárodní organizaci.".

12. § 44 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Ustanovení § 10 se na experty v zahraničí nevztahuje.".

13. § 51 se vypouští.

14. V § 56a odst. 1 se vypouští věta druhá.

15. V § 60 odst. 2 se slova "národnímu výboru" nahrazují slovem "orgánu".

16. V § 61 odst. 1 písm. a) se na konci připojují tato slova: "například advokáti a komerční právníci,76)".

17. V § 61 odst. 1 písm. b) se na konci připojují tato slova: "a pokud současně nevykonávají jiné činnosti uvedené v tomto odstavci.".

18. V § 63 odst. 1 se vypouští věta druhá.

19. V § 63 odst. 2 se na konci připojují tyto věty: "Podá-li osoba samostatně výdělečně činná v případech uvedených v předchozí větě přihlášku k zabezpečení, považuje se za den zahájení činnosti první den kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla podána přihláška k zabezpečení. Pokud osoba samostatně výdělečně činná nepodala přihlášku k zabezpečení z důvodů uvedených ve větě první, považuje se za den zahájení činnosti den následující po dni, kdy tyto důvody odpadly.".

20. V § 63 odst. 4 se za větu první vkládá tato věta: "Pokud je osobě samostatně výdělečně činné pozastaven výkon její činnosti,77) je povinna podat žádost o vynětí z účasti na zabezpečení.".

21. § 63 odst. 5 zní:

"(5) Přihlášky a odhlášky se podávají na stanovených tiskopisech příslušnému orgánu sociálního zabezpečení. Za spolupracující osoby podává ve lhůtách uvedených v předchozích odstavcích přihlášku a odhlášku osoba samostatně výdělečně činná. Při úmrtí osoby samostatně výdělečně činné podává odhlášku spolupracující osoba do osmi dnů ode dne smrti; pokud však smrtí podnikatele nezaniká činnost uvedená v rozhodnutí o registraci a práva a povinnosti z podnikatelské činnosti přecházejí na spolupracující osobu jako dědice,78) podává odhlášku spolupracující osoba do tří měsíců ode dne smrti osoby samostatně výdělečně činné.".

22. § 63 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Osoba samostatně výdělečně činná je povinna v přihlášce k zabezpečení uvést, zda je již účastna nemocenského a důchodového zabezpečení z jiného důvodu; osoba samostatně výdělečně činná uvedená v § 61 odst. 1 písm. b) je dále povinna uvést, zda současně vykonává jiné činnosti uvedené v § 61 odst. 1.".

23. V § 64 odst. 3 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: "neurčila-li osoba samostatně výdělečně činná jinak, je výše pojistného v tomto případě stejná jako pojistné placené za měsíc, ve kterém vzniklo zabezpečení.".

24. § 64 se doplňuje odstavcem 5, který zní:

"(5) Pojistné se neplatí

a) pokud nárok na dávku nemocenského zabezpečení vznikl po zániku zabezpečení buď v ochranné lhůtě nebo během doby, po kterou osoba samostatně výdělečně činná pobírá nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství, nebo

b) za dobu pobírání dávky nemocenského zabezpečení po zániku zabezpečení, vznikl-li nárok na dávku v době přede dnem zániku oprávnění vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.".

25. V § 66 se vypouští odstavec 3 a dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.

26. V § 72 odst. 3 se slova "neplatí § 12 odst. 7" nahrazují slovy "se v době, kdy trvalo zabezpečení podle této části, nevylučují z kalendářního roku doby uvedené v § 12 odst. 7".

27. § 72 se doplňuje odstavcem 6, který zní:

"(6) Pro zvýšení starobního důchodu podle § 23 zákona se do doby dalšího zaměstnání započítávají rovněž náhradní doby, je-li osoba samostatně výdělečně činná účastna sociálního zabezpečení.".

28. V § 110 odst. 1 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Manželka vojáka, která pobírá příspěvek před nástupem do zaměstnání,79) příspěvek před umístěním do zaměstnání (§ 119) nebo příspěvek po dobu přípravy pro pracovní uplatnění (§ 120), se považuje pro účely zaopatřovacího příspěvku za výdělečně činnou, pokud takový příspěvek převyšuje zaopatřovací příspěvek.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

29. V § 124 odst. 3 se ve větě první vypouští slovo "zvláštním".

30. § 125 odst. 5 se vypouští.

31. V § 127 větě první se slova "25 Kčs" nahrazují slovy "30 Kčs, je-li občan umístěn v ústavu s celoročním pobytem, a 25 Kčs, je-li občan umístěn v ústavu s týdenním pobytem.".

32. V § 136 odst. 3 se slova "národní výbor" nahrazují slovem "orgán".

33. V § 139 odst. 2 písm. o) se slova "učiliště a zvláštního odborného" nahrazují slovy "a jiného".

34. V § 140 odst. 2 se částka "780 Kčs" nahrazuje částkou "830 Kčs", částka "880 Kčs" částkou "930 Kčs" a částka "1100 Kčs" částkou "1150 Kčs".

35. V § 146 písm. c) se slova "u expertů organizace, k níž je expert v pracovním poměru a v ostatních případech zprostředkující orgán (organizace)" nahrazují slovy "u expertů v zahraničí vysílající orgán".

36. § 146 písm. f) se vypouští.

37. V § 146 písm. g) se vypouští slovo "zvláštních".

38. V § 151 odst. 1 se ve větě první slova "příslušnému úřadu důchodového zabezpečení prostřednictvím národního výboru" nahrazují slovy "orgánu, který rozhoduje o dávkách důchodového zabezpečení, prostřednictvím příslušného orgánu" a ve větě druhé slova "národnímu výboru" slovem "orgánu".

39. V § 152 odst. 1 se slova "příslušný úřad" nahrazují slovy "příslušný orgán, který rozhoduje o dávkách" a slovo "úřad" slovem "orgán".

40. V § 152 odst. 3 se slova "národnímu výboru" nahrazují slovem "orgánu".

41. V § 153 odst. 7 se slova "úřadu důchodového zabezpečení nebo národnímu výboru, podle toho, který z těchto orgánů" nahrazují slovy "orgánu, který" a slova "národnímu výboru" slovem "orgánu".

42. V § 154 odst. 4 se slova "příslušnému úřadu důchodového zabezpečení" nahrazují slovy "orgánu příslušnému rozhodovat o dávkách důchodového zabezpečení".

43. § 160 včetně nadpisu zní:

"§ 160

Podkladové rozhodnutí

(1) Rozhodnutí jiného orgánu než orgánu, který je příslušný rozhodovat o dávce důchodového zabezpečení, se považuje za podklad pro rozhodnutí orgánu příslušného rozhodovat o zákonném nároku na dávku důchodového zabezpečení, jestliže bylo vydáno po podání žadosti o takovou dávku.

(2) Rozhodnutí jiného orgánu než orgánu, který je příslušný rozhodovat o dávce důchodového zabezpečení, které je podkladem pro rozhodnutí orgánu, který je příslušný rozhodovat o dávce důchodového zabezpečení, je obsaženo v rozhodnutí o dávce.".

44. V § 164 odst. 3 se vypouštějí slova "orgánem národního výboru".

45. § 175 se doplňuje odstavci 3 a 4, které zní:

"(3) V rozsahu a za podmínek stanovených předpisy platnými před 1. květnem 1990 se hodnotí před tímto dnem

a) doba zaměstnání sezónních a kampaňových pracovníků,

b) doba činnosti expertů v zahraničí; doba činnosti expertů v zahraničí, která začala před tímto dnem a trvá nepřetržitě až do jejího skončení po 30. dubnu 1990, se však hodnotí podle těchto předpisů ještě po 30. dubnu 1990.

(4) V rozsahu a za podmínek stanovených předpisy platnými před 1. červencem 1990 se hodnotí před tímto dnem doba zaměstnání advokátů.".

46. Příloha č. 3 k vyhlášce č. 149/1988 Sb. se nahrazuje novou přílohou č. 3, jejíž znění je uvedeno v příloze k této vyhlášce.

Čl. II

V § 145a odst. 2 vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 164/1979 Sb. a vyhlášky č. 149/1988 Sb., se na konci připojují tato slova: "a s výjimkou výdělků uvedených v § 11 odst. 1 písm. c) bodu 7 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů.".


Čl. III

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990 s výjimkou čl. I bodu 30, který nabývá účinnosti dnem 1. října 1990.


Ministr:
Miller v. r.

Poznámky pod čarou

76) Zákon České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii.
Zákon Slovenské národní rady č. 132/1990 Sb., o advokacii.
Zákon České národní rady č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované.

77) Například:
§ 7 zákona č. 128/1990 Sb.
§ 7 zákona č. 132/1990 Sb.
§ 9 zákona č. 209/1990 Sb.

78) § 12 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb.

79) § 23 a násl. vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 195/1989 Sb., o zabezpečení pracovníků při organizačních změnách a občanů před nástupem do zaměstnání.


Příloha vyhlášky č. 260/1990 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 149/1988 Sb. včetně nadpisu zní:

"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 149/1988 Sb.

Zdravotní postižení, při kterých může být dítě uznáno za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou

Při uznávání dítěte za dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči nebo mimo řádnou péči zvlášť náročnou podle § 37 vyhlášky se vychází

a) ze stupně zdravotního postižení dítěte, které závažným způsobem nepříznivě ovlivňuje vývoj dítěte nebo některou z jeho složek (tělesný, duševní, sociální vývoj), a

b) z nutnosti, rozsahu a náročnosti poskytované mimořádné péče o dítě, popř. mimořádné péče zvlášť náročné, která vyplývá z celkového zdravotního stavu a stupně postižení dítěte.

Za zdravotní postižení, která závažným způsobem nepříznivě ovlivňují vývoj dítěte nebo některou z jeho složek, se zejména považují:

1. Poruchy pohybového ústrojí:

a) nemoci a vady pohybového ústrojí s těžkou poruchou funkce po dobu dlouhodobé léčby nebo časově náročné rehabilitace (např. těžké formy skolióz - úhel dle Cobba nad 708, morbus Perthes, těžké luxace kyčelních kloubů),

b) závažná chronicky probíhající onemocnění pojivové tkáně (např. dermatomyositis, revmatoidní artritis s těžkými poruchami funkce).

2. Duševní onemocnění:

a) idiocie,

b) imbecilita,

c) těžká debilita,

d) závažná duševní onemocnění a stavy s recidivujícím či chronickým průběhem, vyžadující zvýšený dohled (např. psychózy po dobu intenzívní léčby, mentální anorexie s přetrvávající kachexií).

3. Nervová onemocnění:

a) závažná postižení centrálního nervového systému včetně heredodegenerativních onemocnění a stavů po perinatálním postižení s recidivujícím či chronickým průběhem, zejména pak stavy ohrožující dítě svou progresí (např. vrozené vady CNS, dětská mozková obrna, metabolická onemocnění postihující CNS),

b) nervosvalová onemocnění se závažnými poruchami funkce,

c) nekompenzovaná záchvatovitá onemocnění jakékoliv etiologie s častou frekvencí záchvatů velkého typu (GM) při trvalé léčbě a se závažnými funkčními důsledky,

d) těžké poruchy hlasu a řeči, závažně omezující celkový vývoj dítěte a hrubě narušující společenskou adaptaci (např. hotentotismus).

4. Smyslová onemocnění:

a) úplná nebo praktická nevidomost (hodnotí se s brýlovou korekcí),

b) slabozrakost těžkého stupně, vyžadující vzdělávání v zařízeních pro takové děti, do skončení povinné školní docházky,

c) úplná nebo praktická hluchota, vyžadující vzdělávání v zařízeních pro takové děti, do skončení povinné školní docházky.

5. Onemocnění oběhového ústrojí:

a) srdeční onemocnění hemodynamicky významná (funkčně dle NYHA III. - IV.), vyžadující kardiotonickou léčbu,

b) stavy po srdečních operacích do ukončení pooperační rehabilitace,

c) těžké poruchy srdečního rytmu.

6. Onemocnění dýchacího ústrojí:

a) závažné respirační choroby s akutními atakami, ohrožujícími život dítěte (např. těžké formy astmatu bronchiálního),

b) závažná chronická dechová nedostatečnost jakéhokoliv původu (např. v důsledku plicní fibrózy, cystické degenerace).

7. Onemocnění močového ústrojí:

a) onemocnění močového ústrojí ve stadiu chronické ledvinné nedostatečnosti (např. těžké formy chronické pyelonefritidy, chronická glomerulonefritis),

b) stavy po rozsáhlých rekonstrukčních operačních výkonech na močovém ústrojí do klinické úpravy.

8. Onemocnění zažívacího ústrojí:

závažná, chronicky probíhající onemocnění zažívacího ústrojí (jater, žlučových cest, slinivky břišní, tenkého i tlustého střeva), vyžadující dlouhodobé dodržování přísného individuálního léčebného a dietního režimu (např. ulcerózní kolitida, Crohnova choroba, chronické aktivní hepatitidy).

9. Metabolické poruchy:

a) závažné metabolické poruchy, u kterých je nutné dodržování speciální diety, zabraňující rozvoji vlastního, jinak závažného postižení, do klinické úpravy (např. malabsorbční syndrom, fenylketonurie),

b) diabetes mellitus I. typu, vyžadující dodržování speciální diety a podávání insulinu.

10. Endokrinologická onemocnění:

závažné poruchy endokrinního původu, ohrožující vývoj dítěte (např. těžké formy hyperthyreózy, hyperkortikalismus, hypokortikalismus).

11. Hematologická onemocnění:

a) závažné poruchy krvetvorby, hemokoagulace a hemostázy,

b) hemoblastózy s manifestními příznaky klinické poruchy,

c) závažné poruchy imunity vyžadující intezívní léčbu a trvale vyřazující dítě z kolektivu.

12. Nádorová onemocnění:

závažné formy a druhy nádorů s významnými funkčními poruchami.

13. Vrozené rozštěpy obličeje a dutiny ústní:

rozštěpy, čelisti a tvrdého patra, do dosažení dobrého funkčního stavu orofaciální soustavy.

14. Kožní onemocnění:

závažná kožní onemocnění, zvláště jejich generalizované formy (např. těžký průběh atopického ekzému, epidermolysis bullóza).

15. Infekční onemocnění:

chronicky probíhající infekční onemocnění a jejich následné stavy (např. AIDS, závažné formy tuberkulózy, syfilis, boreliózy).

16. Stavy po rozsáhlých úrazech a operacích:

a) zejména gastrointestinálního a uropoetického traktu, vyžadující dlouhodobou péči dietetickou a hygienickou (např. umělá vyústění jakéhokoliv druhu do ukončení komplexní léčby a adaptace na hygienické pomůcky),

b) následky těžkých úrazů nebo poškození CNS, ovlivňující funkční stav a vývoj dítěte.".

Přesunout nahoru