Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 26/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

Částka 8/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

26

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva hutnictví, strojírenství a elektrotechniky

ze dne 15. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb.

Federální ministerstvo hutnictví, strojírenství a elektrotechniky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství č. 137/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu, ve znění vládního nařízení č. 38/1966 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. § 1 včetně nadpisu zní:

"§ 1

Rozsah platnosti

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky oprav a údržby dvoustopých a jednostopých silničních vozidel pro motorovou dopravu (dále jen "vozidla"), jakož i samostatných hlavních skupin, podskupin, dílců a součástí těchto vozidel (dále jen "skupiny").

(2) Předmětem dodávky jsou

a) generální opravy silničních vozidel pro motorovou dopravu,

b) běžné opravy a celkové opravy samostatných skupin a podskupin,

c) renovace součástí,

d) údržba silničních vozidel pro motorovou dopravu.

(3) Ustanovení této vyhlášky se nevztahují na trolejbusy, trajlery, dumpery, dumpcary, autocisterny na nebalený cement, automíchačky, buldozery a vozidla individuálně dovážená.".

2. § 3 se vypouští.

3. V § 5 odst. 1 písm. a) se vypouštějí slova "pokud nejde o případy uvedené v odstavci 5, nebo pokud s tím dodavatel nevysloví písemný souhlas".

4. V § 5 odst. 2 se v závěru slovo "stroje" nahrazuje slovem "vozidla".

5. V § 5 odst. 3 se vypouštějí slova uvedená v závorce.

6. V § 5 odst. 4 se vypouští část věty počínaje slovy "nebo podskupin" až po slovo "karosérií" včetně.

7. § 6 zní:

"§ 6

Na vozidla přistavená do údržby nebo do běžné či celkové opravy skupin nebo opravy součástí se vztahují přiměřeně ustanovení § 4 a 5.".

8. V § 7 se v nadpise slovo "střední" nahrazuje slovem "celkové".

9. V § 7 odst. 1 se vypouštějí slova "nebo střední".

10. V § 7 odst. 2 se vypouští věta za středníkem.

11. V § 7 odst. 3 se vypouštějí ve druhé větě slova uvedená v závorce a věta pátá.

12. V § 7 odst. 7 se vypouštějí slova "avšak zpravidla včetně automobilových hodin, rozhlasových přijímačů apod.".

13. V § 8. odst. 1 se v první větě vypouštějí slova "generální nebo střední". Druhá věta zní: "Pokud jde o opravy části vozidla nebo údržbu vozidla, postačí potvrzení o provedení rychlé služby.".

14. V § 8 odst. 2 se slovo "zařízení" nahrazuje slovem "příslušenství" a vypouští se poslední věta.

15. V § 9 se vypouští odstavec 1. Dosavadní odstavce 2, 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 1, 2, 3 a 4.

16. V § 9 odst. 2 se v první větě vkládá za slova "dodavatel opravu" nové slovo "vozidla,". V druhé větě se slovo "dodání" nahrazuje slovy "předání vozidla.". V třetí větě se za slovo "přistavené" vkládá nové slovo "vozidlo,".

17. V § 9 odst. 3 se vypouští poslední věta.

18. V § 9 odst. 4 se závěr odstavce počínaje slovy "hranici stanovenou" nahrazuje slovy: "o více než 30% (u skupin o více než 50%) cenu stanovenou ceníkem pro příslušnou celkovou, popřípadě generální opravu.".

19. V § 10 odst. 3 se na začátku věty vkládají za slovo "generální" slova "nebo celkové opravy". Ve čtvrtém řádku a v závěru věty se za slovo "generální" vkládají slova "nebo celkovou". V poslední větě se slova "povinen fakturovat" nahrazují slovem "fakturuje" a vypouští se slova "rozdílovou cenu".

20. V § 10 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Dodavatel může při generálních nebo celkových opravách zaměňovat skupiny (počítaje v to i motory, rámy, popřípadě celé podvozky vozidel), pokud jsou předmětem opravy. Nově zamontované skupiny však musí být technicky shodné.".

21. V § 11 odst. 1 se v první větě za slovo "Dodavatel" vkládají slova "v dohodě s odběratelem". V poslední větě se za slovo "jiné" vkládá slovo "opravené".

22. V § 11 se vypouští odstavec 5. Dosavadní odstavce 6, 7, 8 a 9 se označují jako odstavce 5, 6, 7 a 8.

23. V § 11 odst. 7 se závěr věty počínaje slovy "popř. ministerstvem" nahrazuje slovy: "popřípadě federálním ministerstvem dopravy a spojů".

24. V § 13 se vypouštějí odstavce 2 a 4. Dosavadní odstavce 3 a 5 se označují jako odstavce 2 a 3.

25. V § 13 odst. 3 se slovo "přistavení" nahrazuje slovem "převzetí" a slovo "opravny" se nahrazuje slovem "opravy". Závěr věty počínaje slovy "a při přepravě" se vypouští.

26. § 14 odst. 3 zní:

"(3) Při převzetí opraveného dvoustopého vozidla, jeho části nebo celkové opravě skupin odběratelem je dodavatel povinen sepsat zápis o předání. Při předání motoru po celkové opravě vystaví dodavatel protokol o zkoušce motoru na brzdě.".

27. V § 15 se vypouští odstavec 4.

28. V § 16 odst. 7 se v závěru první věty doplňuje za slova "než 10" slovo "pracovních". Poslední věta se vypouští.

29. § 17 se vypouští.

30. § 18 odst. 1 zní:

"(1) Dodavatel, který je v prodlení s provedením opravy vozidla, skupiny nebo části, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 2% z ceny opravy; trvá-li prodlení déle než 30 dnů, je povinen zaplatit další penále ve výši 5% z ceny opravy.".

31. V § 18 se vypouští odstavce 2, 3 a 5. Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 2.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:
Ing. Vodrážka v. r.

Přesunout nahoru