Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 257/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost

Částka 42/1990
Platnost od 29.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.01.1996 (155/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

257

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 21. června 1990

o přechodném snížení výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou činnost

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 145c zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců:


§ 1

Výše pojistného na sociální zabezpečení pro osoby vykonávající uměleckou nebo jinou tvůrčí činnost na základě zákona o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) mimo pracovněprávní a obdobné vztahy,1) které nejsou současně účastny sociálního zabezpečení z jiného důvodu, činí

a) od 1. července 1990 do 31. prosince 1990 5% měsíčně z přihlášeného vyměřovacího základu,

b) v letech 1991 a 1992 10 % měsíčně z přihlášeného vyměřovacího základu.

§ 2

(1) Bylo-li přede dnem účinnosti tohoto nařízení zaplaceno pojistné ve výši 25 % měsíčně z přihlášeného vyměřovacího základu, upraví se vyměřovací základ podle výše pojistného uvedené v § 1 písm. a). Platí-li se pojistné po 30. červnu 1990 za dobu přede dnem účinnosti tohoto nařízení, platí se ve výši uvedené v § 1 písm. a).

(2) Vznikl-li osobě uvedené v § 1 nárok na nemocenské nebo peněžitou pomoc v mateřství, stanoví se výše těchto dávek z vyměřovacího základu za dobu přede dnem účinnosti tohoto nařízení, který odpovídá výši pojistného stanovené v odstavci 1. Byly-li tyto dávky přiznány přede dnem účinnosti tohoto nařízení, upraví se na žádost výše těchto dávek podle vyměřovacího základu uvedeného v předchozí větě a rozdíl se doplatí.

(3) Jestliže vyměřovací základ po úpravě provedené podle odstavce 1 přesáhne v kalendářním měsíci částku 10 000 Kčs,2) vrátí se osobě uvedené v § 1 na její žádost odpovídající částka pojistného tak, aby vyměřovací základ nepřesáhl částku 10 000 Kčs.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 61 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

2) § 65 vyhlášky č. 149/1988 Sb., ve znění vyhlášky č. 123/1990 Sb.

Přesunout nahoru