Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 251/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla

Částka 41/1990
Platnost od 18.06.1990
Účinnost od 09.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

251

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 18. června 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb., vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. a směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí silniční motorová vozidla

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. f) zákoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.) po projednání s příslušnými odborovými orgány a Rolnickým družstevním svazem:


Čl. I

Vyhláška č. 33/1984 Sb., o cestovních náhradách, ve znění vyhlášek č. 81/1988 Sb. a č. 241/1988 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

"§ 2a

Pro účely této vyhlášky se u cizinců za obec pobytu podle § 2 odst. 4 považuje

a) obec na území České a Slovenské Federativní Republiky, v níž je cizinec hlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu,2a) nebo

b) obec pravidelného pracoviště (§ 2 odst. 2) u cizinců, kteří na území České a Slovenské Federativní Republiky nejsou hlášeni k trvalému nebo přechodnému pobytu.".

2. V § 3 odst. 1 druhé větě se slova "se závodním výborem Revolučního odborového hnutí" nahrazují slovy "s příslušnými odborovými orgány".

3. V § 7 odst. 1 se částka "32 Kčs" nahrazuje částkou "40 Kčs", v odstavci 2 se částka "13 Kčs" nahrazuje částkou "16 Kčs", částka "20 Kčs" se nahrazuje částkou "25 Kčs", v odstavci 5 třetí větě se částka "7 Kčs" nahrazuje částkou "9 Kčs", částka "13 Kčs" se nahrazuje částkou "16 Kčs", částka "12 Kčs" se nahrazuje částkou "15 Kčs" a v odstavci 6 se částka "50 Kčs" nahrazuje částkou "65 Kčs".

4. V § 13 odst. 2 první větě se částka "37 Kčs" nahrazuje částkou "45 Kčs", částka "22 Kčs" se nahrazuje částkou "26 Kčs" a částka "14 Kčs" se nahrazuje částkou "16 Kčs".

5. V § 15 odst. 1 písm. b) se částka "9 Kčs" nahrazuje částkou "11 Kčs".

6. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu zní:

"§ 17a

Náhrady při dočasném přidělení k výkonu práce v jiné organizaci

Pracovníku dočasně přidělenému k výkonu práce v jiné organizaci5b) náleží náhrady podle § 17.".

7. V § 21 odst. 1 se vypouštějí slova "dopravu a", částka "10 Kčs" se nahrazuje částkou "12 Kčs", část věty za středníkem zní: "nezabezpečuje-li organizace pracovníku jeho dopravu bezplatně, postupuje se podle § 20" a v odstavci 4 se vypouštějí slova "dopravu a".

8. V § 22 odst. 1 se částka "32 Kčs" nahrazuje částkou "40 Kčs".

9. V § 23 odst. 3 se slova "se závodním (podnikovým) výborem ROH" nahrazují slovy "s příslušnými odborovými orgány", v odstavci 5 se slova "se závodním (podnikovým) výborem ROH" nahrazují slovy "s příslušnými odborovými orgány", částka "10 Kčs" se nahrazuje částkou "12 Kčs" a vypouštějí se slova "dopravu a".

10. V § 24 odst. 1 písm. b) se částka "10 Kčs" nahrazuje částkou "12 Kčs" a v odstavci 2 se vypouštějí slova "dopravu a".

11. Za § 28 se vkládá nový § 28a, který zní:

"§ 28a

Cizinci, který je na území České a Slovenské Federativní Republiky hlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu [§ 2a písm. a)], může organizace poskytnout náhradu jízdného za cesty k návštěvě rodiny na území České a Slovenské Federativní Republiky v rozsahu a za podmínek stanovených § 28.".

12. V § 32 odst. 2 se slova "se závodním (podnikovým) výborem Revolučního odborového hnutí" nahrazují slovy "s příslušnými odborovými orgány" a slova "orgánem odborového svazu" se nahrazují slovy "odborovými orgány".

13. Za § 34a se vkládá nový § 34b, který zní:

"§ 34b

Organizace může, v rozsahu a za podmínek dohodnutých s příslušnými odborovými orgány, snížit výši náhrad poskytovaných podle této vyhlášky (§ 7, 13, 15, 17, 17a, 18, 18a, 21, 22, 23, 24 a 25), zajistí-li pracovníkům možnost využívat výhod závodního stravování, a to až o částku představující rozdíl mezi plnou a sníženou cenou.8a)".

14. V § 36 odst. 1 první větě se slova "v dohodě s příslušným orgánem odborového svazu" nahrazují slovy "po projednání s příslušnými odborovými orgány" a v odstavci 2 se slova "v dohodě s Ústřední radou odborů" nahrazují slovy "po projednání s příslušnými odborovými orgány" a slova "v dohodě s příslušnou odborovou radou" se nahrazují slovy "po projednání s příslušnými odborovými orgány".

Čl. II

Vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách, ve znění vyhlášek č. 2/1984 Sb. a č. 90/1989 Sb. se mění takto:

Ustanovení § 7 zní:

"§ 7

Náhrady podle § 5 a 6 nelze poskytovat řidičům z povolání.".

Čl. III

Směrnice federálního ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 10. srpna 1979 č. j. 316-1238/79-7305 o odměňování pracovníků, kteří v souvislosti s výkonem povolání řídí služební silniční motorová vozidla (reg. v částce 25/1979 Sb.), se mění takto:

V § 1 odst. 2 se vypouští poslední věta.


Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. července 1990.


Náměstek:
Horálek v. r.

Poznámky pod čarou

2a) § 10 a 11 vyhlášky ministerstva vnitra č. 69/1965 Sb., kterou se vydávají podrobnější předpisy o pobytu cizinců na území Československé socialistické republiky.

5b) § 38 odst. 5 zákoníku práce.

8a) § 7 odst. 1 a 2 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 137/1989 Sb., o závodním stravování.

Přesunout nahoru