Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 250/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Částka 41/1990
Platnost od 18.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 19.02.1993 (73/1993 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

250

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 18. června 1990

o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku

Federální ministerstvo financí podle § 10 odst. 3 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, stanoví:


§ 1

Úhrada nákladů na příspěvek1)

(1) Plátci2) použijí k úhradě příspěvku oprávněným osobám prostředky státního rozpočtu federace.

(2) Prostředky k úhradě příspěvků čerpají plátci jednou měsíčně vždy před jimi stanoveným výplatním termínem3) jednou souhrnnou částkou pro všechny oprávněné osoby ze zvláštních účtů federálního ministerstva financí otevřených u poboček Komerční banky a Všeobecné úvěrové banky v krajských městech příkazem k inkasu předkládaným prostřednictvím svého peněžního ústavu. Na příkazu k inkasu plátce uvede příslušné číslo účtu z přehledu uvedeného v příloze této vyhlášky odpovídající jeho místní krajské příslušnosti a dále konstantní symbol 6418 a ve variabilním symbolu počet oprávněných osob, na který se příspěvek čerpá. Příkaz k inkasu předloží plátce svému peněžnímu ústavu minimálně 2 dny před stanoveným výplatním termínem příspěvku.

(3) Prostředky k úhradě příspěvku čerpají plátci, s výjimkou uvedenou v odstavci 4, ve prospěch svého běžného účtu.

(4) Ústřední orgány, národní výbory všech stupňů a ostatní rozpočtové organizace čerpají prostředky k úhradě příspěvku ve prospěch svého účtu cizích prostředků.

§ 2

Způsob účtování

Při účtování nároků na příspěvek, jeho příjmu ze státního rozpočtu na běžný účet nebo na účet cizích prostředků a při jeho výplatě použijí plátci syntetických účtů účtové třídy 2 a 8, a to účtů 201, 209, 210, 249,4) 255,5) 256, 259,4) 856,6) 8587) nebo 8998) uvedených v účtových osnovách pro příslušný druh organizace.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Ing. Klaus CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 1 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb.

2) § 4 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb.

3) Zálohy na plat za příslušný měsíc, v němž nárok na výplatu příspěvku vznikl, nebo zúčtování platu za předchozí měsíc.

4) Pouze úřady důchodového zabezpečení v případě poukazů příspěvků důchodcům prostřednictvím organizací spojů.

5) Pouze národní výbory v případě, že provádí výplaty oprávněným osobám na základě žádosti.

6) Je-li plátcem organizace účtující podle účtové osnovy pro společenské a ostatní organizace.

7) Je-li plátcem organizace účtující podle účtové osnovy pro hospodářské organizace a pro peněžní a pojišťovací ústavy.

8) Je-li plátcem organizace účtující podle účtové osnovy pro rozpočtové organizace.


Příloha vyhlášky č. 250/1990 Sb.

Přehled zvláštních účtů federálního ministerstva financí pro čerpání příspěvků plátci v příslušném kraji

Pro Hlavní město Prahu1943-92129-011
Pro Středočeský kraj1943-2124-111
Pro Jihočeský kraj1943-2123-231
Pro Západočeský kraj1943-2123-311
Pro Severočeský kraj1943-2128-411
Pro Východočeský kraj1943-2122-511
Pro Jihomoravský kraj1943-2124-621
Pro Severomoravský kraj1943-2128-761
Pro Hlavní město SR Bratislavu1943-2123-012
Pro Západoslovenský kraj1943-2128-112
Pro Středoslovenský kraj1943-2127-312
Pro Východoslovenský kraj1943-2126-512
Přesunout nahoru