Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 25/1990 Sb.Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.

Částka 7/1990
Platnost od 01.02.1990
Účinnost od 01.03.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

25

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky

z 8. januára 1990,

ktorou sa mení vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb.

Ministerstvo školstva, mládeže a telesnej výchovy Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní s príslušnými ústrednými orgánmi podľa § 19 ods. 5 písm. b), § 20 ods. 3 a § 21 ods. 5 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 152/1984 Zb. o stredných školách v znení vyhlášky č. 80/1986 Zb. sa mení takto:

1. V oddiele A v I. časti prílohy vyhlášky sa v stĺpci 6 v študijných odboroch a zameraniach uvedených v prílohe č. 1 tejto vyhlášky mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov.

2. Oddiel D prílohy vyhlášky sa nahrádza novým oddielom D uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.

3. V oddiele E prílohy vyhlášky sa I. časť nahrádza novým znením uvedeným v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marcom 1990.


Minister
Kováč v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 25/1990 Zb.

Študijné odbory a zamerania študijných odborov v stredných odborných účilištiach, v ktorých sa mení dĺžka prípravného obdobia z 34 mesiacov na 41 mesiacov

31-37-4operátor odevnej výroby
operátorka odevnej výroby
01odevnú výrobu
02odevné stroje a zariadenia
32-43-4operátor kožiarskej výroby
operátorka kožiarskej výroby
32-44-4operátor kožušníckej výroby
operátorka kožušníckej výroby
64-42-4obchodný pracovník
obchodná pracovníčka
01potravinársky tovar
02technický tovar
03chemický tovar
04odievanie
64-44-4čašník
servírka
64-45-4kuchár
kuchárka
85-05-4umeleckoremeselná stavba hudobných
01nástrojov strunové nástroje
02klávesové nástroje
03dychové a bicie nástroje
85-09-4umeleckoremeselné spracúvanie skla
01hutné tvarovanie
02brúsenie a rytie

Príloha č. 2 vyhlášky č. 25/1990 Zb.

ODDIEL D

I. Sústava skupín študijných odborov, študijných odborov a zameraní študijných odborov v stredných odborných učilištiach pre absolventov trojročných učebných odborov

KódSKUPINA ŠTUDIJNÝCH ODBOROVKód zodpovedajúcich študijných odborov a ich zameraní podľa doterajších predpisovPoznámka
Študijný odbor
Zameranie študijného odboru na:
1234
21BANÍCTVO
21-53-4baníctvo01-01-4
22HUTNÍCTVO
22-35-4hutníctvo02-01-4
02-02-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-14-4strojárstvo
01výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení02-11-4
02obrábanie materiálov02-12-4
03tvárnenie, odlievanie a úpravu kovov02-13-4
24-15-4plynárenstvo02-48-4
24-16-4požiarna technika
24-17-4prevádzka strojov a zariadení02-14-4V
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-75-4elektrotechnika
01energetiku04-01-4
02výrobu a prevádzku strojov a zariadení04-02-4V
03elektronické zariadenia04-03-4V
26-76-4zariadenia oznamovacej techniky04-11-4V
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-31-4keramický priemysel05-01-4
27-32-4bižutériový priemysel05-02-4
27-33-4sklársky priemysel
01výrobu skla05-11-4
02zošľachťovanie skla05-12-4
03optiku05-13-4
04brúsenie technického a šperkového kameňa05-12-4
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-57-4spracúvanie kaučuku a plastov06-02-4
28-58-4priemyselná chémia
01chemicko-technologické procesy06-01-4
02farmaceutickú výrobu06-04-4
03výrobu a spracúvanie papiera
29POTRAVINÁRSTVO
29-59-4potravinársky priemysel06-15-4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-25-4odevníctvo07-02-4
31-39-4textilný priemysel
01prevádzku textilných strojov02-14-4
02textilnú technológiu07-01-4
03zošľachťovanie textílií06-03-4
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-45-4kožušnícka konfekcia08-05-4
32-46-4kožiarska výroba
01výrobu usní a kožušín08-11-4
02výrobu obuvi08-12-4
03výrobu koženej galantérie08-13-4
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-42-4drevárska výroba08-01-4
33-43-4nábytkárska výroba
01stolárstvo08-02-4
02čalúnnictvo08-02-4
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-54-4polygrafický priemysel06-17-4
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-59-4stavebníctvo
01výrobu stavieb09-01-4V
02technické zariadenie budov09-01-4V
36-60-4vodné hospodárstvo09-02-4
37DOPRAVA A POŠTY
37-56-4poštová prevádzka04-16-4
37-57-4dopravná prevádzka
01cestnú a mestskú dopravu04-22-4V
02železničnú dopravu a prepravu04-21-4V
03lodnú dopravu04-23-4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-01-4rastlinná výroba45-01-4
45-02-4živočíšna výroba
01chov hospodárskych zvierat45-02-4
02rybárstvo45-02-4
45-11-4záhradníctvo45-11-4
45-12-4
45-21-4lesné hospodárstvo45-21-4
45-26-4mechanizácia poľnohospodárstva a lesného hospodárstva45-26-4
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-02-4ortopedická protetika55-02-4
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-01-4prevádzka miestneho hospodárstva a výrobných družstiev
01výrobu a služby64-01-4
64-02-4
02ľudovú a remeselnú výrobu85-01-4
64-11-4prevádzka obchodu
01vnútorný obchod64-11-4
02propagáciu64-12-4
03knižnú kultúru64-13-4
64-21-4spoločné stravovanie64-21-4
64-26-4vlasová kozmetika64-26-4
64-27-4skladové hospodárstvo02-11-4
64-11-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-01-4umeleckoremeselné práce85-01-4
85-02-4scénická tvorba85-02-4

II. Študijné odbory 85-02-4 scénická tvorba a 64-11-4/03 prevádzka obchodu, zameranie na 03 knižnú kultúru, sú určené len pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov; študijný odbor 85-01-4 umeleckoremeselné práce je určený aj pre absolventov trojročných učebných odborov podľa doterajších predpisov.

III. V študijných odboroch, ktoré majú v časti I stĺpci 4 tohto oddielu označenie V, propravujú absolventov aj vojenské stredné odborné učilištia v dennom štúdiu.

ODDIEL E

I. Sústava skupín učebných odborov, učebných odborov a zameraní učebných odborov v stredných odborných učilištiach, ktorých denné štúdium trvá 3 roky alebo 3 roky a 4 mesiace

KódSKUPINA UČEBNÝCH ODBOROVUrčený pre
chlapcov - CH,
dievčatá - D
Počet žiakov
na jedného
majstra
odbornej
výchovy
Dĺžka denného štúdiaKód študijného
odboru pre
absolventov
učebných
odborov
uvedených
v tomto
oddiele1)
Učebný odbor spoluz toho
dĺžka
prípravného
obdobia
(mesiacov)
Zameranie učebného odboru na: 1. roč.2. a 3. roč.rokovmesiacov
123456789
21BANÍCTVO
21-70-2mechanik banských prevádzokCH9-175-132)343421-53-4
24-14-4/01
24-16-4
V24-17-4
22HUTNÍCTVO
22-75-2hutník
01výrobu koksuCH7-126-8343422-35-4
V24-17-4
02výrobu železných kovovCH7-126-8343422-35-4
03výrobu neželezných kovovCH7-126-8343422-35-4
04tvárnenie kovovCH7-126-8343422-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA
24-01-2zlievačCH7-127-12343422-35-4
24-14-4/03
V24-17-4
24-23-2nástrojár
nástrojárka
CH, D7-127-12343424-14-4/01
24-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-33-2obrábač kovov
obrábačka kovov
01univerzálne obrábanieCH, D7-127-12343424-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02sústruženieCH, D7-127-12343424-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03frézovanieCH, D7-127-12343424-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04brúsenieCH, D7-127-12343424-14-4/02
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-34-2strojný kováčCH7-127-12343424-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-35-2klampiar
01strojársku výrobuCH7-127-12343424-14-4/01
24-14-4/03
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02stavebnú výrobuCH7-127-123)343424-14-4/01
24-14-4/03
36-59-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
24-36-2modelár
modelárka
CH, D7-127-12343424-14-4/02
24-14-4/03
33-43-4/01
V24-17-4
24-39-2lakovník
lakovníčka
CH, D7-127-12343464-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
24-40-2optik
optička
01prístrojovú technikuCH, D7-127-12343424-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
02okuliarovú optikuCH, D7-127-12343424-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
24-61-2mechanik optických prístrojovCH, D7-127-12343424-14-4/01
mechanička optických prístrojovV24-17-4
24-63-2hodinár
hodinárka
CH, D7-124-7343424-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
24-64-2strojný mechanik
strojná mechanička
01stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
24-16-4
24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02oceľové konštrukcieCH7-127-12343424-14-4/01
V24-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03výrobu a montáž potrubiaCH7-127-12343424-14-4/01
24-17-4
04výrobu a montáž kotlovCH7-127-12343424-14-4/01
24-17-4
05okuliarovú výrobuCH, D7-127-12343424-14-4/01
27-33-4/03
V24-17-4
06traťové montážeCH7-127-12343424-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
24-65-2strojník
strojníčka
01vrtné súpravyCH7-127-15343424-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
02hutnícku druhovýrobu kovovCH, D7-126-10343424-17-4
03energetické zariadeniaCH, D7-127-10343424-17-4
26-75-4/01
V26-75-4/02
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04výrobu stavebných látokCH, D7-127-10343424-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
05duté skloCH7-127-12343424-17-4
27-33-4/01
06ploché skloCH7-127-10343424-17-4
27-33-4/01
07výrobu krmív a úpravu plodínCH, D7-127-12343424-17-4
08drevárske polovýrobkyCH, D7-127-15343424-17-4
33-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
09konštrukčné doskyCH, D7-127-15343424-17-4
33-42-4
10stavebné strojeCH7-127-12343424-17-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
V37-57-4/01
V37-57-4/02
11vodohospodárske zariadeniaCH9-177-12343424-17-4
36-60-4
12traťové strojeCH7-127-12343424-17-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
13lodnú dopravuCH7-127-12343424-17-4
37-57-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
14výrobu papieraCH, D7-127-12343424-17-4
28-58-4/03
15spracúvanie papieraCH, D7-127-12343424-17-4
28-58-4/03
16banské úpravneCH9-177-12343424-17-4
24-66-2mechanik opravár
mechanička opravárka
01plynárenské zariadeniaCH7-127-12343424-14-4/01
24-15-4
24-17-4
02stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
24-16-4
24-17-4
34-54-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03požiarnu technikuCH7-127-12343424-14-4/01
24-16-4
24-17-4
04lesné stroje a zariadeniaCH7-127-10343424-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05poľnohospodársku techniku rastlinnej výrobyCH7-127-10343424-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
06poľnohospodársku techniku živočíšnej výrobyCH7-127-10343424-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
07cukrovary a škrobárneCH, D7-127-12343424-14-4/01
24-17-4
08renováciu poľnohospodárskej techniky a kováčstvoCH7-127-10343424-14-4/01
24-17-4
45-26-4
V37-57-4/01
V37-57-4/02
09cestné motorové vozidláCH, D7-127-10343424-14-4/01
24-16-4
24-17-4
37-57-4/01
10koľajové vozidláCH7-127-12343424-14-4/01
24-17-4
V37-57-4/02
11lietadláCH7-127-12343424-14-4/01
V24-17-4
24-67-2úpravár kovov
01tepelné spracúvanieCH7-127-12343424-14-4/03
V24-17-4
02pokovovanieCH7-127-12343424-14-4/03
V24-17-4
24-68-2nastavovač textilných strojov
nastavovačka textilných strojov
01tkáčovneCH, D7-127-123-2931-39-4/01
V24-17-4
02pradiarneCH, D7-127-123-2931-39-4/01
V24-17-4
03pletiarneCH, D7-127-123-2931-39-4/01
V24-17-4
24-85-2rytec kovov
rytkyňa kovov
01tlačiace a raziace valceCH, D7-124-7343424-14-4/02
V24-17-4
02nástroje a znakyCH, D7-124-7343424-14-4/01
24-14-4/02
64-01-4/02
V24-17-4
26ELEKTROTECHNIKA A TELEKOMUNIKÁCIE
26-80-2mechanik
mechanička
01vážiace zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/03
V24-17-4
V26-75-4/02
02zdvíhacie zariadeniaCH7-127-10343424-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V36-59-4/01
V37-57-4/01
V37-57-4/02
03chladiace zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
04stroje a zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/02
V24-17-4
V26-75-4/03
V37-57-4/01
V37-57-4/02
05elektrotechnikuCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
06meracie prístroje a zariadeniaCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
07administratívnu technikuCH, D7-127-12343424-14-4/01
26-75-4/02
26-75-4/03
V24-17-4
26-83-2elektromechanik
elektromechanička
01banské stroje a zariadeniaCH7-126-10343421-53-4
26-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
02oznamovacie a zabezpečovacie zariadeniaCH, D7-126-10343426-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
03rozvodné zariadeniaCH, D7-126-10343426-75-4/01
26-75-4/02
V26-75-4/03
04stroje a zariadeniaCH, D7-126-10343426-75-4/01
26-75-4/02
26-86-2mechanik elektronických zariadeníCH, D7-127-10343426-75-4/03
mechanička elektronických zariadeníV26-76-4
26-89-2spojový mechanik spojová mechanička
01oznamovacie sieteCH7-127-10343426-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
02spojovacie zariadeniaCH, D7-127-10343426-75-4/03
26-76-4
V26-75-4/02
27TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV
27-35-2keramik keramička
01porcelán a keramikuCH, D9-177-12343427-31-4
64-01-4/02
02stavebnú a žiaruvzdornú keramikuCH, D9-177-10343427-31-4
03brúsiace prostriedkyCH, D9-177-10343427-31-4
04elektrokeramikuCH, D9-177-10343427-31-4
05modelovanieCH, D9-177-12343427-31-4
27-55-2maliar skla a keramiky
maliarka skla a keramiky
01maľbu sklaCH, D9-177-12343427-33-4/02
02maľbu a dekoráciu keramikyCH, D9-177-12343427-31-4
64-01-4/02
27-56-2sklár
sklárka
01duté a lisované skloCH7-127-10343427-33-4/01
02výrobu foriemCH7-127-10343424-14-4/02
27-33-4/01
V24-17-4
03technické skloCH, D7-127-10343427-33-4/01
27-57-2výrobca bižutérie
výrobkyňa bižutérie
01sklenú bižutériuCH, D7-127-12343427-32-4
02kovovú bižutériuCH, D7-127-12343427-32-4
27-59-2výrobca ozdobných predmetov a zapínadiel
výrobkyňa ozdobných predmetov a zapínadel
01ozdobné predmetyCH, D7-127-15343427-32-4
02zapínadláCH, D7-127-12343427-32-4
V24-17-4
27-83-2brusič skla
brusička skla
01zabrusovanie a obrusovanieCH, D7-127-12343427-33-4/02
02vybrusovanieCH, D7-127-12343427-33-4/02
03rytieCH, D7-127-10343427-33-4/02
27-94-2brusič technického a šperkového kameňa
brusička technického a šperkového kameňa
CH, D7-127-12343427-32-4
27-33-4/04
64-01-4/02
28OSTATNÁ TECHNICKÁ CHÉMIA
28-61-2prevádzkový chemik
prevádzková chemička
01priemyselnú chémiuCH, D7-127-12343428-58-4/01
02výrobu tukov a kozmetikyCH, D7-127-12343428-58-4/01
03farmaceutickú výrobuCH, D7-127-12343428-58-4/02
28-66-2gumár plastikár
gumárka plastikárka
01spracúvanie kaučukuCH, D7-127-124)343428-57-4
02spracúvanie plastovCH, D7-127-12343428-57-4
28-73-2textilný chemik
textilná chemička
01úpravu textíliíCH, D7-127-123-2931-39-4/03
02farbenie textíliíCH, D7-127-123-2931-39-4/03
03potláčanie textíliíCH, D7-124-73-2931-39-4/03
28-74-2garbiarsky chemik
garbiarska chemička
01spracúvanie kožeCH, D7-127-10343432-46-4/01
02spracúvanie kožušníckych kožiekCH, D7-127-10343432-46-4/01
28-75-2výrobca a spracovávateľ silikátových vlákien
výrobkyňa a spracovávateľka silikátových vlákien
CH, D9-177-12343427-33-4/01
28-76-2chemik práčovní a čistiarníCH, D7-127-12343464-01-4/01
chemička práčovní a čistiarní28-58-4/01
28-78-2biochemik biochemička
01mliekársku výrobuCH, D7-127-10343429-59-4
02výrobu piva a sladuCH, D7-127-10343429-59-4
03liehovarnícku výrobu a výrobu vínaCH, D7-127-10343429-59-4
29POTRAVINÁRSTVO
29-61-2mlynárCH7-127-103-2924-17-4
29-59-4
29-62-2pekár
pekárka
CH, D7-127-103-2929-59-4
29-64-2cukrárCH, D7-127-103-2929-59-4
cukrárka64-21-4
29-65-2cukrovinkár pečivár
cukrovinkárka pečivárka
01výrobu cukroviniekCH, D9-177-103-2929-59-4
02výrobu trvanlivého pecÏivaCH, D9-177-103-2929-59-4
29-68-2mäsiar údenár
mäsiarka údenárka
CH, D7-127-103-2929-59-4
29-70-2konzervár konzervárkaCH, D7-127-10343429-59-4
31TEXTIL A ODEVNÍCTVO
31-43-4pradiar
pradiarka
01spracúvanie textilných vlákienCH, D7-127-123-2931-39-4/02
02výrobu netkaných textíliíCH, D7-127-123-2931-39-4/02
31-45-2plstiar plstiarka
01technické plstiCH, D9-177-123-2931-39-4/02
02klobučnícke plstiCH, D9-177-123-2931-39-4/02
31-46-2tkáč
tkáčka
01plošné textílieCH, D7-127-123-2931-39-4102
02kovové tkaniny a sitáCH, D7-127-123-2931-39-4/02
31-49-2výrobca textilných rukavíc výrobkyňa textilných rukavícCH, D7-127-123-2931-25-4
31-50-2prámikár
prámikárka
CH, D7-127-123-2931-39-4/02
31-51-2pletiar
pletiarka
CH, D7-127-123-2931-39-4/02
31-52-2krajčír
krajčírka
01pánske odevyCH, D7-127-12343431-25-4
02dámske odevyCH, D7-127-12343431-25-4
31-77-2strojná vyšívačka
01priemyselnú výrobuD7-127-103-2931-39-4/02
02zákazkovú výrobuD7-127-103-2931-39-4/02
31-81-2klobučník
klobučníčka
01priemyselnú výrobuCH, D9-177-123-2931-39-4/02
02zákazkovú výrobuCH, D9-177-123-2931-39-4/02
31-85-2krajčírka
01odevnú konfekciu a bielizeňD7-127-123-2931-25-4
02technickú konfekciuD7-127-123-2931-25-4
03textilné hračkyD7-127-153-2931-25-4
32SPRACÚVANIE KOŽE A VÝROBA OBUVI
32-50-2remenár sedlárCH, D7-127-12343432-46-4/03
remenárka sedlárka
32-51-2kožušník
kožušníčka
01prípravu kožušinových výrobkovCH, D7-127-10343432-45-4
02šitie a opravy kožušinových výrobkovCH, D7-127-10343432-45-4
32-53-2rukavičkár
rukavičkárka
01strihyCH, D7-127-10343432-46-4/03
02šitieCH, D7-127-15343432-46-4/03
32-72-2zvrškár
zvrškárka
CH, D7-127-123-2932-46-4/02
32-74-2obuvník
obuvníčka
01priemyselnú výrobuCH, D7-127-10343432-46-4/02
02zákazkovú výrobu a opravyCH, D7-127-10343432-46-4/02
03ortopedickú obuvCH, D4-77-10343432-46-4/02
55-02-4
04obuvnícke polovýrobkyCH, D7-127-10343432-46-4/02
33SPRACÚVANIE DREVA A VÝROBA HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
33-55-2stolár
stolárka
01výrobu nábytku a zariadeníCH, D7-127-12343433-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
02stavebnostolársku výrobuCH7-127-12343433-42-4
33-43-4/01
36-59-4/01
V36-59-4/02
03poľnohospodársku výrobuCH7-127-10343433-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
04priemyselné obrábanie drevaCH, D7-127-12343433-42-4
33-43-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-56-2spracovávateľ prírodných pletívCH, D7-127-10343464-01-4/01
spracovávateľka prírodných pletív64-01-4/02
33-59-2debnárCH7-127-10343433-42-4
V36-59-4/01
V36-59-4/02
33-62-2kefár
kefárka
CH, D9-177-153-2933-42-4
33-64-2ramár pozlacovač
ramárka pozlacovačka
CH, D9-177-12343464-01-4/02
33-67-2výrobca športových potrieb výrobkyňa športových potriebCH, D7-127-10343433-43-4/01
33-68-2mechanik hudobných nástrojov
mechanička hudobných nástrojov
01akordeóny a ústne harmonikyCH, D7-127-123434nie je určený
02klávesové nástrojeCH, D7-127-123434nie je určený
03strunové nástrojeCH, D7-127-123434nie je určený
33-69-2mechanik dychových a bicích hudobných nástrojov
mechanička dychových a bicích hudobných nástrojov
01bicie nástrojeCH, D7-127-123434nie je určený
02jazýčkové a perné nástrojeCH, D7-127-123434nie je určený
03nátrubkové nástrojeCH, D7-127-123434nie je určený
04strojiváCH, D7-127-123434nie je určený
33-70-2čalúnnik
čalúnnička
CH, D7-127-12343433-43-4/02
34POLYGRAFIA A SPRACÚVANIE FILMU
34-68-2pečiatkár
pečiatkárka
CH, D9-174-7343464-01-4/01
34-70-2tlačiar na maloofsetových strojoch
tlačiarka na maloofsetových strojoch
CH, D7-127-10343434-54-4
34-72-2lejár v polygrafiiCH4-74-7343434-54-4
34-92-2filmový laborant
filmová laborantka
CH, D4-77-10343464-01-4/01
36STAVEBNÍCTVO A VODOHOSPODÁRSTVO
36-61-2murárCH7-127-12343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-63-2tesárCH7-124-7343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-64-2železobetonárCH7-127-10343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-65-2štukatérCH7-124-7343436-59-4/01
64-01-4/01
64-01-4/02
V36-59-4/02
36-66-2vodár meliorátorCH9-177-10343436-59-4/01
36-60-4
V36-59-4/02
36-72-2kamenárCH7-127-10343436-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-74-2dláždič cestárCH7-127-12343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-75-2maliar
01interiéryCH7-127-10343436-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
02stavebnú výrobuCH7-127-10343436-59-4/01
64-01-4/01
V36-59-4/02
36-76-2izolatérCH7-124-7343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-77-2pokrývačCH7-124-73)343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-78-2inštalatérCH7-124-7343424-14-4/01
36-59-4/02
V24-17-4
V36-59-4/01
36-79-2sklenárCH, D7-127-10343436-59-4/01
sklenárkaV36-59-4/02
36-80-2podlahárCH7-124-7343436-59-4/01
V36-59-4/02
36-88-2kominárCH9-177-103)343464-01-4/01
V36-59-4/01
V36-59-4/02
37DOPRAVA A POŠTY
37-62-2železničiar železničiarkaCH, D7-127-12343437-57-4/02
37-63-2manipulant poštovej prevádzky a prepravy
manipulantka poštovej prevádzky a prepravy
CH, D7-127-10343437-56-4
45POĽNOHOSPODÁRSTVO A LESNÉ HOSPODÁRSTVO
45-60-2pestovateľ
pestovateľka
01chmeliarstvoCH, D7-127-123-2945-01-4
02ovocinárstvo a včelárstvoCH, D7-127-123-2945-01-4
45-11-4
03šľachtenie a semenárstvoCH, D7-127-123-2945-01-4
45-11-4
04vinohradníctvoCH, D7-127-123-2945-01-4
45-11-4
45-71-2záhradník
záhradníčka
CH, D7-127-123-2945-11-4
45-75-2mechanizátor lesnej výrobyCH9-177-10343445-21-4
45-76-2mechanizátor rastlinnej výrobyCH7-127-10343445-01-4
45-26-4
45-77-2hydinárCH, D7-127-123-2929-59-4
hydinárka45-02-4/01
45-78-2rybárCH7-124-7343445-02-4/02
45-80-2chovateľ
chovateľka
01chov hospodárskych zvieratCH, D7-127-103-2945-02-4/01
02chov koní a jazdectvoCH, D7-124-73-2945-02-4/01
03chov oviecCH, D7-127-103-2945-02-4/01
55ZDRAVOTNÍCTVO
55-60-2protetik
protetička
01mechanikuCH, D4-77-10343455-02-4
02bandážeCH, D4-77-10343455-02-4
55-72-2zdravotník
zdravotníčka
01ošetrovateľské a opatrovateľské práceCH, D7-124-73-29nie je určený
02laboratórne práce a lekárenstvoCH, D7-124-73-29nie je určený
64EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, OBCHOD A SLUŽBY
64-51-2aranžér
aranžérka
CH, D7-127-125)3-2964-11-4/02
64-52-2fotografCH, D9-177-12343464-01-4/01
fotografka64-01-4/02
64-53-2knihár
knihárka
01ručnú výrobuCH, D7-124-7343434-54-4
02priemyselnú výrobuCH, D7-127-12343434-54-4
64-56-2kaderník
kaderníčka
CH, D9-177-10343464-26-4
64-60-2predavač
predavačka
01potravinársky tovarCH, D9-175-163-2964-11-4/01
02rozličný tovarCH, D9-175-163-2964-11-4/01
03elektrotechnický tovarCH, D9-175-103-2964-11-4/01
04drogériový tovarCH, D9-175-163-2964-11-4/01
05motorové vozidláCH, D9-175-163-2964-11-4/01
06stavebniny a remeselnícke potrebyCH, D9-175-103-2964-11-4/01
07textil a odievanieCH, D9-175-163-2964-11-4/01
08obuv a koženú galantériuCH, D9-175-163-2964-11-4/01
09domáce potrebyCH, D9-175-163-2964-11-4/01
10drobný tovarCH, D9-175-103-2964-11-4/01
11hodiny a klenotyCH, D9-175-103-2964-11-4/01
12nábytok a bytové zariadeniaCH, D9-175-103-2964-11-4/01
64-80-2operátor skladovania
operátorka skladovania
01hutnícke a strojárske výrobkyCH, D7-126-10343424-17-4
64-27-4
02obchodCH, D7-126-10343464-27-4
64-90-2kuchár čašník
kuchárka servírka
01prípravu jedálCH, D9-177-123-2964-21-4
02obsluhuCH, D9-177-123-2964-21-4
03pohostinstvoCH, D9-177-123-2964-21-4
85UMENIE, ÚŽITKOVÉ UMENIE A RUČNÁ UMELECKOREMESELNÁ VÝROBA
85-45-2zlatník a klenotníkCH, D9-177-10343464-01-4/02
zlatníčka a klenotníčka85-01-4
85-71-2ručná vyšívačkaD4-74-7343464-01-4/02
85-01-4
85-72-2ručná čipkárkaD4-74-7343464-01-4/02
85-01-4

Poznámky pod čarou

1) Študijný odbor podľa oddielu D, ktorý obsahovo nadväzuje na učebný odbor. Pre vojenské stredné odborné učilištia sa stĺpec 9 rozširuje o študijné odbory označené V.

2) V učebnom odbore mechanik banských prevádzok je na jedného majstra odbornej výchovy až 30 žiakov, ak sa prideľujú kádrovým robotníkom na sústredených pracoviskách.

3) V 3. ročníku pri práci vo výškách 4 žiaci na jedného majstra odbornej výchovy.

4) V blokoch učiva pre vulkanizáciu je 4 až 6 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

5) Pri aranžérskych prácach v obchodnej prevádzke 5 až 10 žiakov na jedného majstra odbornej výchovy.

Přesunout nahoru