Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. 241/1990 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 21.09.2001 (104/2001 Sb. m. s.)
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

241

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. prosince 1988 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze. Dohoda vstupuje v platnost na základě svého článku 10 dnem 1. července 1990.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.

DOHODA

mezi

Československou socialistickou republikou a

Rakouskou republikou

o zřízení a činnosti Kulturního a informačního střediska Československé socialistické republiky ve Vídni a Rakouského kulturního institutu v Praze

Československá socialistická republika a Rakouská republika,

vedeny snahou přispět na základě Závěrečného aktu a ostatních příslušných dokumentů Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě k dalšímu rozvoji přátelských vztahů mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou, jakož i mezi národy obou států,

vědomy si toho, že vzájemné poznávání a lepší porozumění mezi lidem obou států je důležitým příspěvkem k upevnění míru,

vedeny přáním zintenzívnit svoji spolupráci v kulturní, výchovné a vědecké oblasti,

se dohodly uzavřít tuto Dohodu a shodly se na tomto:

Článek 1

1) Každá smluvní strana je oprávněna zřídit v hlavním městě druhé smluvní strany kulturní zařízení (Kulturní a informační středisko ČSSR ve Vídni a Rakouský kulturní institut v Praze).

2) Obě smluvní strany budou všestranně podporovat činnost kulturních zařízení.

3) V souladu s ustanoveními této Dohody mohou kulturní zařízení vykonávat svoji činnost na celém území přijímajícího státu.

4) Kulturní zařízení jsou právnickými osobami.

Článek 2

Kulturní zařízení mohou být umístěna na pozemku nebo v budově diplomatické mise zřizujícího států. V tomto případě musí mít kulturní zařízení oddělený vchod. Ustanovení Vídeňské úmluvy o diplomatických stycích se na tato kulturní zařízení nevztahují.

Článek 3

Veškerá činnost kulturních zařízení se uskutečňuje v souladu s ustanoveními této Dohody a právními předpisy přijímajícího státu.

Článek 4

1) V čele každého kulturního zařízení je ředitel jmenovaný příslušným orgánem zřizujícího státu, který řídí veškerou činnost kulturního zařízení.

2) Funkcemi ředitele a jeho zástupců mohou být pověřeni a odpovídajícím způsobem notifikováni i členové diplomatické mise zřizujícího státu. Ředitel a jeho zástupci musí být státními občany zřizujícího státu.

3) Jako správní a technický personál mohou být v kulturním zařízení zaměstnáni státní občané přijímajícího státu a státní občané zřizujícího státu mající trvalý pobyt na území přijímajícího států. Pro zaměstnávání tohoto personálu platí pracovní, sociální, jakož i všechny ostatní příslušné právní předpisy a procedury přijímajícího státu.

4) Ředitel každého kulturního zařízení a pověření pracovníci se mohou v otázkách jeho činnosti stýkat v souladu s platnými právními předpisy přijímajícího státu přímo s příslušnými ústředními a místními úřady, vzdělávacími, vědeckými a kulturními institucemi.

5) Ředitel každého kulturního zařízení je oprávněn rozhodovat běžné záležitosti související s vnitřním provozem kulturního zařízení (např. účetnictví a personální záležitosti, knihovnictví a jazykové kursy).

Článek 5

1) Činnost kulturního zařízení v přijímajícím státu slouží šíření informací a znalostí o zřizujícím státu v zájmu dalšího prohlubování přátelských vztahů mezi oběma státy a zahrnuje:

a) informovaní o kultuře, umění a vědě;

b) pořádání jazykových, kulturních, vzdělávacích, vědeckých a literárních přednášek, čtení a sympozií, koncertů, divadelních představení, uměleckých vystoupení a promítání filmů;

c) konaní vystav z oblasti kultury, umění, sportu a vědy;

d) konání jazykových kursů zaměřených na kulturu, vědu, umění a vlastivědu zřizujícího státu;

e) zřízení a vedení čítáren a knihoven s možností výpůjčky, které se nacházejí v prostorách kulturního zařízení a obsahují publikační a audiovizuální materiály vztahující se ke zřizujícímu nebo přijímajícímu států;

f) maloobchodní prodej předmětů kulturní povahy v souladu s článkem 9 této Dohody.

2) Pokud bude ke krytí výdajů za akce konané v prostorách kulturního zařízení (např. jazykové kursy, přednášky, výstavy) vybírána úplata, bude osvobozena od daní a jiných dávek.

3) Činnost uvedená v odstavci 1 tohoto článku se provádí v prostorách kulturních zařízení. Se souhlasem příslušných orgánů, které případně poskytnou svoji podporu, mohou kulturní zařízení pořádat kulturní, umělecké a vědecké akce i mimo vlastní prostory.

4) Nebude-li mezi kulturními zařízeními a příslušnými orgány přijímajících států dohodnuto jinak, bude přednášková a umělecká činnost kulturních zařízení vykonávána pouze státními občany zřizujícího nebo přijímajícího států. Toto ustanovení se nevztahuje na umělecké soubory a skupiny.

5) V oblasti vědecké a vědeckotechnické spolupráce budou kulturní zařízení po dohodě s příslušnými orgány přijímajícího státu rozvíjet svoji činnost na:

a) výměnu vědeckých a vědeckotechnických informací, publikací a výsledků výzkumů v souladu s příslušnými vnitrostátními právními předpisy;

b) organizovaní a realizaci společných sympózií, konferencí a studijních kursů a výstav s vědeckou a vědeckotechnickou tematikou ve spolupráci s příslušnými organizacemi přijímajícího státu.

Článek 6

1) Ředitelé kulturních zařízení budou předem informovat příslušné orgány přijímajícího státu o plánovaných akcích, programech a materiálech, které budou dány k dispozici veřejnosti nebo budou rozšiřovány.

2) Kulturní zařízení se podílejí na provádění pracovních programů stanovených Smíšenou komisí dle článku 23 Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy. Na zasedáních této Smíšené komise bude projednávána i činnost kulturních zařízení.

Článek 7

1) Přijímající stát usnadní podle svých právních předpisů zřizujícímu státu získání prostorů potřebných pro kulturní zařízení na svém státním území nebo mu pomůže opatřit si prostory jiným způsobem.

2) Každý zřizující stát hradí náklady na zřízení a provoz svého kulturního zařízení.

Článek 8

1) Podle svých platných zákonů a jiných právních předpisů povolí přijímající stát dovoz předmětů pro činnost kulturního zařízení a jejich zpětný vývoz a osvobozuje je ode všech cel, daní a podobných dávek s výjimkou poplatků za skladování, odvoz a podobné služby.

2) S výhradou článku 4 odst. 3 a článku 9 odst. 3 jsou kulturní zařízení při plnění úkolů podle Dohody osvobozena od přímého zdanění. Pro účely zdanění z obratu se použijí všechny příslušné předpisy přijímajícího státu o dávkách.

Článek 9

1) Kulturní zařízení mohou v souladu s příslušnými právními předpisy přijímajícího státu provádět maloobchodní prodej předmětů kulturní povahy propagujících kulturu národů zřizujícího státu na území přijímajícího států.

2) Podmínky, rozsah a způsob provádění této maloobchodní činnosti budou dohodnuty mezi smluvními stranami.

3) Maloobchodní činnost ve smyslu tohoto článku podléhá v přijímajícím státě plnému zdanění.

Článek 10

Tato dohoda vstupuje v platnost prvního dne třetího měsíce ode dne, v němž si smluvní strany navzájem diplomatickou cestou písemnou formou oznámí, že jsou splněny příslušné vnitrostátní podmínky pro její vstup v platnost.

Článek 11

Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou. Může být písemně diplomatickou cestou každou ze smluvních stran vypovězena. Výpověď vstoupí v platnost šest měsíců ode dne obdržení výpovědi druhou smluvní stranou.

Na důkaz čehož oprávnění zmocněnci tuto Dohodu podepsali.

Dáno ve Vídni dne 5. prosince 1988 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém a německém, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:
JUDr. Jaromír Johanes v. r.
ministr zahraničních věcí ČSSR

Za Rakouskou republiku:
Dr. Alois Mock v. r.
spolkový ministr zahraničních věcí Rakouské republiky

Přesunout nahoru