Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 31.12.1995 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

235

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. června 1990,

kterou se provádí zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 10 odst. 2 zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku (dále jen "zákonné opatření"):


§ 1

(1) Státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek") náleží v plné výši, i když nárok na něj trval jen po část měsíce.

(2) Pokud vznikne nárok na příspěvek až po datu stanoveného výplatního termínu příspěvku v kalendářním měsíci, příspěvek za tento měsíc se doplatí, a to v nejbližším výplatním termínu.

(3) Nárok na výplatu příspěvku, který nebyl do dne smrti vyplacen, zaniká smrtí oprávněné osoby.

§ 2zrušeno

§ 3

(3) Při vzniku nároku na výchovné na osobu, na kterou dosud náležely přídavky na děti, se za měsíc, na který náleží první splátka výchovného, příspěvek nevyplácí s přídavky na děti; poslední výplata příspěvku provedená zaměstnavatelem se zaznamená v žádosti o výchovné.

§ 4zrušeno

§ 5

(1) Je-li zaměstnavatelem osoby cizí zastupitelský úřad na území České a Slovenské Federativní Republiky, a tento zaměstnavatel nemůže z vážných důvodů zabezpečit výplatu příspěvku, vyplácí příspěvek příslušný státní orgán.1)

(2) Byl-li příspěvek místo příslušným plátcem vyplacen plátcem nepříslušným, nejedná se o přeplatek, pokud byl na výplatu příspěvku v kalendářním měsíci nárok a příspěvek byl vyplacen pouze jednou ve výši, ve které náležel,; v takovém případě se vyplacené částky příspěvku mezi plátci příspěvku navzájem neuhrazují.

§ 6

Poukazuje-li se celý příjem na účet příjemce příspěvku u peněžního ústavu, poukazuje se spolu s tímto příjmem též příspěvek.

§ 7

K příspěvku se přihlíží jako k příjmu jen tehdy, zjišťuje- li se podle jiných právních předpisů příjem pro účely stravování.

§ 7a

(1) Na výplatu příspěvku nemá vliv skutečnost, že u podnikatele nebo jiné osoby samostatně výdělečně činné došlo k dodatečné změně výše vyměřovacího základu a doplatku na pojistném9) za období, v němž byl vyměřovací základ považován za příjem.

(2) V průběhu kalendářního čtvrtletí se výše příjmu zjištěná za předchozí kalendářní čtvrtletí porovnává opětovně s výší životního minima pouze tehdy, dojde-li ke změně počtu dětí, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo na výchovné.10)

(3) Věk, který nezaopatřené dítě dovrší v prvním měsíci kalendářního čtvrtletí, v němž se příspěvek vyplácí, platí pro výpočet životního minima tohoto dítěte po celé toto čtvrtletí.

§ 8zrušeno


§ 9

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 odst. 5 zákonného opatření.

2) § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 34 odst. 1 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.

3) § 4 odst. 1 a 5 zákonného opatření.

4) § 93 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.
§ 122 odst. 1 písm. a) a § 126 odst. 1 vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení.

5) Zásady krátkodobého zaměstnávání polské mládeže v čs. organizacích ze dne 12. května 1987 uzavřené mezi federálním ministerstvem práce a sociálních věcí ČSSR a ministerstvem práce, mezd a sociálních věcí PLR.

6) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

7) § 2 odst. 1 nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

8) § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

9) § 15 a 26 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

10) § 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 zákona č. 100/1988 Sb.

Přesunout nahoru