Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 232/1990 Sb.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 15.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

232

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 3 a 4 a § 82 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republi ky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu sa mení a dopĺňa takto:

1. § 28 ods. 2 znie:

"(2) Na liečenie chorých sa v lekárňach vydávajú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok zdravotníckym zariadeniam na osobitné žiadanky a jednotlivým pacientom na recept označený modrým pruhom.".

2. § 29 vrátane nadpisu znie:

"§ 29

Zaobchádzanie s omamnými látkami a psychotropnými látkami vo veterinárnych organizáciách

Veterinárni lekári predpisujú omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok pre zvieratá liečené vo veterinárnych organizáciách na osobitné žiadanky, pre zvieratá liečené mimo veterinárnych organizácií na receptúrne tlačivo označené modrým pruhom.".

3. V § 30 ods. 1 sa slová "presná evidencia" nahrádzajú slovami "evidencia podľa odseku 2".

4. § 37 ods. 2 znie:

"(2) Omamné látky, psychotropné látky a prípravky musia byť v organizáciách, ktoré ich vyrábajú, uložené v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu.".

5. V § 37 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:"(3) V ostatných organizáciách a zariadeniach, ktoré s omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami zaobchádzajú, musia byť uložené:

a) omamné látky uvedené v skupine I. a II. zoznamu omamných látok, prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine I. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine II. zoznamu psychotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach a zabezpečené proti odcudzeniu,

b) prípravky obsahujúce omamné látky uvedené v skupine II. zoznamu omamných látok, psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV. zoznamu psychotropných látok a prípravky obsahujúce psychotropné látky uvedené v skupine III. a IV.

zoznamu psychotropných látok v uzamykateľných samostatných miestnostiach alebo v kovových skriniach, alebo iným vhodným spôsobom zabezpečené proti odcudzeniu.".

6. Zoznam psychotropných látok uvedený v prílohe č. 4 sa dopĺňa takto:

Do skupiny III. sa dopĺňa "Buprenorfín buprenorphinum

Do skupiny IV. sa dopĺňa "Pemolín pemolinum 21-cyklopropyl-7-(S)-1-hydro-1, 2, 2-trimethylpropyl-6, 14-endo-ethano-6, 7, 8, 14-tetrahydrooripavin".

5-fenyl-2-imino-4-oxazolidinon".


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


M. Čič v. r.

Přesunout nahoru