Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 231/1990 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Částka 39/1990
Platnost od 15.06.1990
Účinnost od 01.10.1990
Zrušeno k 01.01.1996 (155/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

231

NAŘÍZENÍ VLÁDY

České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 14. května 1990

o zvýšení vyplácených důchodů a hranic nízkých důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle § 160 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č. 110/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců (dále jen "zákon"):


§ 1

Podle tohoto nařízení se zvyšují důchody

a) starobní, invalidní, částečné invalidní a za výsluhu let, jestliže den, od kterého byly přiznány, spadá do období před 1. říjnem 1988, a

b) vdovské a sirotčí, jestliže byly vyměřeny z důchodů uvedených v písmenu a).

§ 2

(1) Důchody starobní, invalidní, částečné invalidní, za výsluhu let, vdovské a sirotčí se zvyšují o stanovená procenta z měsíční výše důchodu náležející ke dni splátky v říjnu 1990 takto:

rok přiznání důchoduprocenta zvýšení důchodu
do 31. prosince 197510
1976 až 19787
1979 až 19816
1982 až 19845
od 1. 1. 1985 do 30. 9. 19884.

(2) Rokem přiznání důchodu starobního, invalidního, částečného invalidního a za výsluhu let se rozumí rok, do něhož spadá den, od kterého byl důchod přiznán, pokud nárok na něj trval nepřetržitě až do dne, od kterého zvýšení důchodu náleží.

(3) Rokem přiznání vdovského a sirotčího důchodu se rozumí rok přiznání důchodu, z něhož byly tyto důchody vyměřeny, nebo den úmrtí občana, jestliže nebyl poživatelem důchodu.

(4) Za důchody přiznané k 30. září 1988 se považují též důchody vyplácené od pozdějšího data, jestliže nárok na ně vznikl před 1. říjnem 1988 a byly vypočteny podle zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, jde-li o

a) starobní důchody občanů, kteří nebyli po vzniku nároku na tento důchod nepřetržitě zaměstnáni, nebo

b) invalidní nebo částečné invalidní důchody občanů, jimž se nemocenské vyplácelo ještě po 30. září 1988.

(5) Je-li důchod náležející ke dni splátky v říjnu 1990 upraven pro souběh s jiným důchodem nebo příjmem z výdělečné činnosti, stanoví se částka zvýšení z měsíční výše vypláceného důchodu. Při první změně výše vypláceného důchodu, která souvisí s důvody snížení důchodu, náleží zvýšení podle odstavce 1 od následující splátky důchodu.

(6) Jestliže se důchod v říjnu 1990 nevyplácí, stanoví se částka zvýšení podle výše první splátky důchodu vyplacené po říjnu 1990.

(7) Pokud znovu vznikne po 30. září 1990 nárok na vdovský nebo sirotčí důchod uvedený v § 1 písm. b), stanoví se částka zvýšení podle výše důchodu, která by náležela v říjnu 1990.

(8) Jde-li o důchod upravený jako jediný zdroj příjmu, náleží částka zvýšení k výši důchodu před jeho úpravou.

(9) Vdovské a sirotčí důchody se nezvyšují, jestliže byly vyměřeny z důchodů zvýšených podle tohoto nařízení.

§ 3

(1) Při souběhu nároků na více důchodů se posuzuje nárok na zvýšení u každého důchodu samostatně.

(2) U dílčích důchodů přiznaných podle mezinárodní smlouvy se částka zvýšení určuje podle výše důchodu vyplácené československým plátcem; výše vyrovnávacího přídavku se stanoví se zřetelem k výši důchodu stanovené jen podle československých předpisů.

(3) Zvýšení důchodu náleží i nad nejvyšší výměry důchodu nebo úhrnu důchodů a nad nejvyšší výměry stanovené pro souběh důchodu nebo úhrnu důchodů a zvýšení důchodu pro bezmocnost; výše důchodu nebo úhrnu důchodů včetně zvýšení důchodu pro bezmocnost nesmí však po zvýšení podle tohoto nařízení přesáhnout částku 3800 Kčs měsíčně.

(4) Zvýšení se slučuje s důchodem, k němuž náleží, a tvoří s ním nadále jeden celek.

§ 4

Zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu

Hranice důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, činí podle § 54 odst. 1 a § 68 odst. 1 zákona 1200 Kčs měsíčně a podle § 54 odst. 2 a § 68 odst. 2 zákona činí 2000 Kčs měsíčně.

§ 5

Zvýšení sociálního důchodu

Výše sociálního důchodu činí podle § 52 odst. 2 zákona nejvýše 1200 Kčs měsíčně u jednotlivce a nejvýše 2000 Kčs měsíčně, je-li na takový důchod odkázán též rodinný příslušník.


Ustanovení přechodná a závěrečná

§ 6

(1) Důchody uvedené v § 2 odst. 1 a v § 3 odst. 2 se zvýší nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení bez žádosti.

(2) Důchody uvedené v § 2 odst. 4 a vdovské a sirotčí důchody z nich odvozené se zvýší na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení.

(3) Výše vyrovnávacího přídavku podle § 3 odst. 2 se nově stanoví nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení.

(4) Důchody vyplácené ke dni účinnosti tohoto nařízení, které byly upraveny jako jediný zdroj příjmu, se zvýší bez žádosti od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení.

(5) Důchody starobní, invalidní, vdovské a sirotčí oboustranně osiřelých dětí, které dosud nebyly upraveny jako jediný zdroj příjmu a nedosahují výše stanovené v § 4, se upraví na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení.

(6) Sociální důchody podle § 52 odst. 2 zákona mohou být přiznány nebo zvýšeny až do částek uvedených v § 5 na žádost nejdříve od splátky důchodu splatné po dni účinnosti tohoto nařízení.

§ 7

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. října 1990.


Čalfa v. r.

Přesunout nahoru