Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 222/1990 Sb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Částka 37/1990
Platnost od 30.05.1990
Účinnost od 01.07.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

222

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Slovenskej národnej rady

z 29. mája 1990

o určení štátneho orgánu, ktorý je príslušný na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa uznieslo podľa článku 121 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Štátny vyrovnávací príspevok (ďalej len "príspevok") vypláca osobám, ktoré

a) nie sú požívateľmi dôchodku,

b) nie sú v pracovnom, členskom alebo služobnom pomere a

c) nepoberajú peňažné dávky nemocenského zabezpečenia alebo materský príspevok, alebo na ktoré nepatria prídavky na deti alebo výchovné,

okresná správa sociálneho zabezpečenia príslušná podľa miesta trvalého pobytu týchto osôb.

§ 2

(1) Okresná správa sociálneho zabezpečenia, príslušná podľa miesta platcu príspevku, rozhoduje o povinnosti platcu nahradiť neprávom vyplatené sumy kontroluje správnosť výplaty príspevku; ak ide o príspevok vyplácaný príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, plní tieto úlohy Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, a ak ide o príspevok vyplácaný príslušníkom Zboru nápravnej výchovy, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.

(2) Ak je platcom príspevku k dôchodku Slovenská správa sociálneho zabezpečenia, plní úlohy uvedené v odseku 1 Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky.

§ 3

Do 31. augusta 1990 plnia úlohy uložené týmto zákonným opatrením okresným správam sociálneho zabezpečenia okresné národné výbory a úlohy uložené Slovenskej správe sociálneho zabezpečenia krajské národné výbory a Úrad dôchodkového zabezpečenia.

§ 4

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky môže určiť vyhláškou ďalšie štátne orgány, ktoré sú príslušné na výplatu príspevku.


§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť 1. júlom 1990.


R. Schuster v. r.
M. Čič v. r.

Přesunout nahoru