Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 214/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani

Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 29.05.1990
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

214

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 28. května 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové dani

Federální ministerstvo financí stanoví podle § 27 zákona č. 157/1989 Sb., o důchodové dani (dále jen "zákon"):


Čl. I

1. V § 2 odst. 3 se vypouštějí slova ", kromě činností uvedených v odstavci 2,".

2. V § 3 se vypouští odstavec 2, zároveň se zrušuje číslování odstavců.

3. V § 4 úvodní část první věty zní: "Zařízením k výkonu činnosti u poplatníků uvedených v § 2 odst. 1 písm. i) zákona na území České a Slovenské Federativní Republiky . . . ".

4. V § 5 odst. 2 se slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice" a slova "Československá socialistická republika" nahrazují slovy "Česká a Slovenská Federativní Republika".

5. V § 5 odst. 7 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)" a slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice".

6. V § 5 odst. 8 se slova "písm. j)" nahrazují slovy "písm. i)", slova "Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "České a Slovenské Federativní Republiky". Poslední věta se vypouští.

7. § 7 odst. 2 zní:

"(2) Za poplatníky podle § 6 odst. 3 zákona se považují poplatníci, u nichž podíl pracovníků se změněnou pracovní schopností činí více než 60% z průměrného počtu všech pracovníků. Pro stanovení této hranice se pracovník se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením započítává třikrát.".

8. V § 10 odst. 2 se v úvodní větě slova "se sídlem v cizině" nahrazují slovy "uvedení v § 2 odst. 1 písm. i) zákona".

9. § 10 odst. 2 písm. a) zní:

"a) název a sídlo nebo bydliště v cizině a adresu stálé provozovny na území České a Slovenské Federativní Republiky;".

10. V § 10 odst. 2 písm. b), c) a e) se slova "v Československé socialistické republice" nahrazují slovy "v České a Slovenské Federativní Republice".

Čl. II

1. V § 2 se vypouštějí odstavce 2 a 3; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

2. § 3 se vypouští.


Čl. III

1. Ustanovení článku I nabývá účinnosti dnem vyhlášení a použije se poprvé pro zdaňovací období roku 1990.

2. Ustanovení článku II nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.


Ministr:
Ing. Klaus CSc. v. r.

Přesunout nahoru