Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 206/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o státním vyrovnávacím příspěvku

Částka 36/1990
Platnost od 29.05.1990
Účinnost od 01.07.1990
Zrušeno k 01.01.1996 (117/1995 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

206

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 29. května 1990

o státním vyrovnávacím příspěvku

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

K vyrovnání sociálních důsledků zvýšení některých maloobchodních cen pro obyvatelstvo poskytuje stát jako zvláštní sociální dávku státní vyrovnávací příspěvek (dále jen "příspěvek").

§ 2

(1) Nárok na příspěvek mají:

b) osoby, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné,2) pokud jejich vlastní příjem spolu s příjmem osob s nimi společně posuzovaných podle zákona o životním minimu8) není vyšší než dvojnásobek životního minima,9),

(2) Osoby uvedené v předchozím odstavci mají nárok na příspěvek, pokud mají trvalý pobyt na území České a Slovenské Federativní Republiky.

(3) Na příspěvek nemají nárok osoby po dobu

a) výkonu vojenské základní (náhradní) služby nebo civilní služby,

d) vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody.

§ 2a

(1) Příjmem se pro účely nároku na příspěvek podle § 2 odst. 1 písm. b) rozumí příjem podle zákona o životním minimu,10) s výjimkou příspěvku. Za příjem z podnikání nebo z jiné samostatné výdělečné činnosti se však považuje vyměřovací základ11) stanovený na příslušný kalendářní měsíc.

(2) Příjem podle § 2 odst. 1 písm. b) se zjišťuje jako měsíční průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí; poprvé se příjem pro posouzení nároku na příspěvek zjišťuje k 1.dubnu 1993. Částky životního minima zjištěné k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí platí po celé toto čtvrtletí.

§ 3zrušeno

§ 3a

Výše příspěvku nezaopatřeného dítěte

Výše příspěvku náležejícího osobě, která splňuje podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, činí měsíčně

a) 320 Kč, pokud její vlastní příjem spolu s příjmem osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním minimu8) není vyšší než 1,5násobek životního minima, nebo je-li příspěvek vyplácen s výchovným k důchodům,

b) 220 Kč v ostatních případech.

§ 4

(2) Příspěvek náležející osobám, na které náleží přídavky na děti nebo výchovné, vyplácí plátce těchto dávek příjemcům těchto dávek, a to spolu s těmito dávkami.

(5) Příspěvek ostatním osobám vyplácí příslušný státní orgán.1)

(6) Plátcům příspěvku se náklady na příspěvek uhrazují ze státního rozpočtu České republiky prostřednictvím zvláštního účtu ministerstva financí České republiky.

§ 5

(1) Každé osobě náleží v kalendářním měsíci jen jeden příspěvek.

(2) Osobám uvedeným v § 2 odst. 1 se příspěvek vyplácí ve výplatních termínech určených plátcem příspěvku na běžný kalendářní měsíc. Osobám uvedeným v § 2 odst. 1 písm. b), s výjimkou osob, na které náleží výchovné, se příspěvek vyplatí vždy po prokázání, že podmínky nároku na příspěvek byly v uplynulém kalendářním čtvrtletí splněny; příspěvek se vyplatí v nejbližším výplatním termínu, včetně doplatku za období, v němž nebyl vyplacen, ačkoliv podmínky nároku byly splněny.

(3) Splní-li se podmínky pro nárok na příspěvek ve vyšší částce v průběhu kalendářního měsíce, rozdíl ve výši příspěvku doplatí plátce, který je příslušný k výplatě vyššího příspěvku, a to v nejbližším výplatním termínu.

(4) Příspěvek se do ciziny nevyplácí.

(5) Příspěvek náležející osobám, které splňují podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, avšak tyto dávky na ně nenáleží, se vyplácí osobě, která má dítě v přímém zaopatření; je-li dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež z jiných důvodů než z důvodů léčení, popřípadě z důvodu plnění povinné školní docházky nebo přípravy pro budoucí povolání, vyplácí se příspěvek tomuto ústavu (zařízení).

§ 5a

(3) Je-li příspěvek vyplácen s výchovným, je jeho příjemce povinen oznámit plátci výchovného do osmi dnů skutečnost, že nejsou splněny podmínky nároku na příspěvek uvedené v § 2 odst. 1 písm. b); plátce výchovného zastaví výplatu příspěvku a částky příspěvku již vyplacené za měsíce, v nichž podmínky nároku nebyly splněny, zúčtuje s vypláceným výchovným, popřípadě důchodem. Výplata příspěvku se obnoví, jakmile příjemce výchovného oznámí plátci výchovného, že podmínky nároku na příspěvek již splňuje, a příspěvek se doplatí za období, za které náležel.

§ 6

(1) Nárok na výplatu příspěvku za jednotlivý kalendářní měsíc zaniká ve lhůtě jednoho roku; tato lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, za který příspěvek náleží.

(2) Příspěvek nepodléhá dani.

(3) Příspěvek nelze postihnout výkonem rozhodnutí.

(4) Pokud se zjišťuje pro účely jiných právních předpisů výše příjmu osoby, k příspěvku se nepřihlíží, nestanoví-li zvláštní předpis jinak.

§ 7

(1) Osobám, na které je poskytováno výchovné, se příspěvek vyplácí bez žádosti, ostatním osobám na žádost.

(2) O poskytování příspěvku se nevydává rozhodnutí. Na případy, kdy se příspěvek poskytuje na žádost, se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(3) Spory o příspěvek mezi příjemcem a plátcem příspěvku rozhodují soudy.

§ 8

(1) Osoba uplatňující nárok na příspěvek je povinna na žádost plátce příspěvku doložit ukončení výplaty příspěvku jiným plátcem nebo prokázat další skutečnosti rozhodné pro poskytování příspěvku; tuto povinnost mají též příjemci příspěvku.

(2) Příjemce příspěvku je povinen ohlásit plátci příspěvku do osmi dnů skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek a jeho výplatu. Příjemce příspěvku, kterému byl příspěvek vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel, je povinen plátci příspěvku neprávem vyplacené částky příspěvku vrátit. Nárok na vrácení neprávem vyplacených částek příspěvku zaniká ve lhůtě uvedené v § 6 odst. 1.

(3) Osoby uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) podávají žádost o příspěvek na tiskopisu vydaném orgány sociálního zabezpečení.

§ 9

(1) Plátce příspěvku je povinen vést evidenci o vyplacených příspěvcích, vystavit na žádost příjemce příspěvku nebo jiného plátce potvrzení o době a ukončení výplaty příspěvku a poskytovat potřebnou součinnost orgánům kontrolujícím plnění povinností podle tohoto zákona.

(3) Příslušné státní orgány1) rozhodují o povinnosti plátce příspěvku nahradit neprávem vyplacené částky a kontrolují správnost výplaty příspěvku; jde-li o plátce příspěvku v působnosti federálních ministerstev národní obrany a vnitra, činí tak příslušné orgány těchto ministerstev.

§ 10

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o výplatě příspěvku.

(2) Ministerstvo financí České republiky stanoví vyhláškou podrobnosti o způsobu úhrady nákladů na příspěvek.

§ 11

Příspěvek se poprvé vyplatí v červenci 1990.


§ 12

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem 1. července 1990.


Přechodné ustanovení zavedeno zákonem č. 245/1991 Sb. Čl. III

(1) Osobám, které v období od 1. května do 30. června 1991 byly poživateli důchodu z důchodového zabezpečení nebo splnily podmínku nezaopatřenosti dítěte pro nárok na přídavky na děti nebo výchovné, náleží státní vyrovnávací příspěvek v kalendářním měsíci v tomto období při splnění ostatních podmínek ve výši 220 Kčs měsíčně.

(2) Rozdíl ve výši státního vyrovnávacího příspěvku za květen a červen 1991 doplatí plátce příspěvku, který je příslušný k jeho výplatě za červenec 1991

a) na žádost, vyplácel-li tento příspěvek přede dnem účinnosti tohoto zákona jiný plátce,

b) bez žádosti v ostatních případech.

Pokud za červenec 1991 státní vyrovnávací příspěvek nenáleží, doplatí tento rozdíl plátce příspěvku, který tento příspěvek naposledy vyplatil.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 229/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je v některých případech příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.
Zákonné opatření předsednictva Slovenské národní rady č. 222/1990 Sb., o určení státního orgánu, který je příslušný k výplatě státního vyrovnávacího příspěvku.

2) § 31 zákona č. 103/1964 Sb., o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte, ve znění pozdějších předpisů.
§ 18 zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
§ 49 odst. 2 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení.

3) § 1 odst. 2 vyhlášky federálního ministerstva financí č. 250/1990 Sb., o způsobu úhrady nákladů na vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku.

5) § 6 zákona ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

6) § 7 zákona ČNR č. 586/1992 Sb.

7) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.

8) § 4 zákona č. 463/1991 Sb., o životním minimu.

9) § 3 zákona č.463/1991 Sb.

10) § 5 zákona č. 463/1991 Sb.

11) § 5 odst. 1 písm. c) a d) a odst. 3 zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

12) § 9 zákona ČNR č. 589/1992 Sb.

Přesunout nahoru