Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 192/1990 Sb.Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Částka 34/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 18.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

192

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

zo 17. mája 1990,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 139/1984 Zb. o notárskych poplatkoch sa mení a dopĺňa takto:

1. § 6 včítane nadpisu znie:

"§ 6

Oslobodenie od poplatku

Od poplatku za notárske úkony sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy.".

2. V § 15 písm. a) a § 20 ods. 1 sa vypúšťajú slová "v osobnom vlastníctve".

3. § 22 včítane nadpisu znie:

"§ 22

Rozdelenie osôb do skupín na poplatkové účely

Na účely poplatkového konania sú osoby zaradené do troch skupín, a to:

a) do I. skupiny manžel, deti, vnuci a rodičia,

b) do II. skupiny súrodenci, starí rodičia a osoby, ktoré s prevodcom alebo poručiteľom žili najmenej po dobu jedného roka pred prevodom alebo smrťou poručiteľa v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli výživou odkázané na prevodcu alebo poručiteľa,

c) do III. skupiny ostatné fyzické a právnické osoby.".

4. V § 23 sa vypúšťa odsek 5.

5. § 24 znie:

"§ 24

Od poplatku z prevodu alebo prechodu nehnuteľností, z dedičstva a z darovania sú oslobodené Česká a Slovenská Federatívna Republika, Slovenská republika, rozpočtové a príspevkové organizácie a štátne fondy. Ďalej sú oslobodené prevody alebo prechody nehnuteľností z fyzických alebo právnických osôb na tieto subjekty.".

Čl. II

Ak nastala pred účinnosťou tohto zákona skutočnosť, ktorá bola dôvodom na zvýšenie sadzby poplatku podľa § 23 ods. 5 zákona SNR č. 139/1984 Zb., postupuje sa po nadobudnutí účinnosti tohto zákona podľa tohto skoršieho predpisu.


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


R. Schuster v. r.
M. Čič v. r.

Přesunout nahoru