Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 186/1990 Sb.Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj o oprávnění k projektové činnosti

Částka 33/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 18.05.1990
Zrušeno k 07.07.1992 (262/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

186

VYHLÁŠKA

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

ze dne 28. dubna 1990

o oprávnění k projektové činnosti

Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj stanoví podle § 143 odst. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník:


§ 1

Základní ustanovení

(1) Projektovou činností1) se rozumí zpracování

a) územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace,

b) zadání stavby,2) předkládané jako podklad pro vydání územního rozhodnutí o umístění stavby,

c) projektu stavby.3)

(2) Právnické osoby4) (dále jen "organizace") mohou vykonávat projektovou činnost jen na základě a v rozsahu uděleného oprávnění k projektové činnosti.

(3) Fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů5) mohou vykonávat projektovou činnost jen na základě průkazu zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti.6)

(4) Ostatní fyzické osoby mohou vykonávat projektovou činnost jen pro vlastní jednoduchou stavbu na základě průkazu zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti.6)

§ 2

Oprávnění k projektové činnosti

(1) Orgán příslušný k udělení oprávnění7) může oprávnění udělit jen těm organizacím, u nichž jsou předpoklady, že splňují nebo ve stanovené lhůtě splní tyto podmínky:

a) jsou způsobilé v rozsahu požadovaného oprávnění odborně zabezpečovat vlastními pracovníky architektonické, technické a ekonomické řešení dokumentace uvedené v § 1 odst. 1 v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami,

b) zaměstnávají odpovídající počet pracovníků pro výkon vybraných pracovních činností s průkazem zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti.8)

(2) Oprávnění k projektové činnosti nepotřebuje zahraniční organizace, je-li oprávněna k projektování příslušné stavby podle práva platného v zemi jejího sídla a zaváže-li se, že bude dodržovat právní předpisy a technické normy platné v České a Slovenské Federativní Republice.

§ 3

Postup při udělování oprávnění

(1) Organizace předkládá žádost o udělení oprávnění, popřípadě o jeho změnu, orgánu příslušnému k udělení oprávnění.7) V žádosti uvede:

a) název a sídlo organizace,

b) odborné zaměření (specializaci) projektové činnosti podle druhu staveb, popřípadě projektových prací,

c) jméno vedoucího organizace a jeho zástupců,

d) celkový počet pracovníků projektové činnosti v profesním členění a seznam vedoucích projektantů v pracovním poměru s uvedením jejich odborné kvalifikace a praxe v projektové činnosti a u pracovníků vybraných činností (funkcí), kteří mají průkaz zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti s uvedením kým a kdy byl průkaz vydán,

e) termín zahájení činnosti.

(2) V rozhodnutí o udělení oprávnění se vymezí jeho rozsah a podmínky.

(3) Orgán, který udělil oprávnění, zašle jeho stejnopis příslušnému statistickému orgánu a Státní komisi pro vědeckotechnický a investiční rozvoj nebo ministerstvu výstavby a stavebnictví republiky dle příslušnosti, které vedou evidenci těchto i jimi vydaných oprávnění.

§ 4

Změny, omezení a odnětí oprávnění

(1) Orgán, který udělil oprávnění, kontroluje dodržování podmínek, za nichž bylo oprávnění uděleno; zjistí-li, že organizace nedodržuje tyto podmínky nebo jsou-li pro to jiné závažné důvody, může jí stanovit další podmínky nebo oprávnění změnit, popřípadě odejmout.

(2) Změny, omezení a odnětí oprávnění se oznamují obdobně jako udělení oprávnění (§ 3 odst. 3).

§ 5

Zvláštní způsobilost

(1) Ministerstvo výstavby a stavebnictví České republiky a ministerstvo výstavby a stavebnictví Slovenské republiky zřizují zkušební komise k ověření zvláštní způsobilosti fyzických osob (§ 1 odst. 3, 4), pokud již nejsou tyto osoby držiteli průkazu zvláštní způsobilosti v oboru projektové činnosti.

(2) Fyzické osoby podávají přihlášku ke zkoušce příslušnému ministerstvu výstavby a stavebnictví. Při podání přihlášky je třeba prokázat nebo jinak osvědčit tyto podmínky:

a) vysokoškolské vzdělání příslušného směru a 7 roků praktické činnosti v oboru,

b) nebo střední vzdělání příslušného směru a 14 roků praktické činnosti v oboru.

(3) Způsob a podmínky ověřování zvláštní způsobilosti a vydávání průkazů zvláštní způsobilosti stanoví zvláštní předpisy.9)


Přechodná a závěrečná ustanovení

§ 6

(1) Zrušuje se vyhláška č. 88/1976 Sb., o oprávnění k projektové činnosti.

(2) Vydaná oprávnění k projektové činnosti a povolení projektantům jednotlivcům na základě vyhlášky č. 88/1976 Sb. zůstávají v platnosti. Při změnách, omezení a odnětí oprávnění k projektové činnosti se postupuje podle § 4.

§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Místopředseda vlády ČSFR a předseda Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj

akademik Delong v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 43 odst. 1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb., kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník.

2) Příloha č. 1 vyhlášky SK VTIR č. 43/1990 Sb., o projektové přípravě staveb.

3) § 4 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 43/1990 Sb.

4) Např. zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, zákon č. 104/1990 Sb., o akciových společnostech, zákon č. 109/1964 Sb., hospodářský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1988 Sb., o zemědělském družstevnictví, zákon č. 94/1988 Sb., o bytovém, spotřebním a výrobním družstevnictví, zákon č. 173/1988 Sb., o podniku se zahraniční majetkovou účastí, zákon č. 116/1985 Sb., o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v ČSSR, zákon č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, zákon č. 68/1989 Sb., o organizaci Československé státní dráhy.
Společenské organizace, jejich podniky a hospodářská zařízení.
Jiné organizace, jsou-li právnickými osobami.

5) Zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

6) § 45 zákona č. 50/1976 Sb.
Vyhláška FMTIR č. 8/1983 Sb., o zvláštní způsobilosti k některým činnostem ve výstavbě, ve znění vyhlášky SK VTIR č. 73/1987 Sb.

7) § 43 odst. 1 a 2 zákona č. 50/1976 Sb., ve znění zákona č. 103/1990 Sb.

8) § 15 odst. 2 vyhlášky č. 8/1983 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb.

9) Vyhláška č. 8/1983 Sb., ve znění vyhlášky č. 73/1987 Sb.

Přesunout nahoru