Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. 177/1990 Sb.Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

Částka 31/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 18.05.1990
Zrušeno k 01.04.1991
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

177

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva Federálního shromáždění

ze dne 18. května 1990

o některých opatřeních týkajících se majetku politických stran, politických hnutí a společenských organizací

Předsednictvo Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo podle čl. 58 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


§ 1

(1) Převody vlastnictví nemovitého majetku politických stran, společenských organizací, Národní fronty, jejich orgánů a složek s právní subjektivitou, jakož i jejich právních nástupců se zakazují, jestliže těmto organizacím byly poskytovány dotace ze státních rozpočtů v době do 31. prosince 1989. Zákaz se nevztahuje na převody nemovitého majetku na stát.

(2) K platnosti smluv uzavíraných organizacemi uvedenými v odstavci 1 o převodu vlastnictví movitých věcí mimo obvyklé hospodaření, s výjimkou převodu na stát, se vyžaduje předchozí souhlas federálního ministerstva financí, pokud v jednotlivém případě hodnota převáděné věci, popřípadě věcí, přesahuje částku 5000 Kčs.

(3) Nakládání s prostředky organizací uvedených v odstavci 1 uloženými na účtech termínovaných vkladů u bank a spořitelen se zakazuje. Nakládat s prostředky na běžných účtech, s pohledávkami a jinými majetkovými právy mohou organizace uvedené v odstavci 1 jen v rámci obvyklého hospodaření.

(4) Výjimky z ustanovení odstavců 1 a 3 může povolit federální ministerstvo financí.

(5) Právní úkony učiněné v rozporu s ustanoveními odstavců 1 až 4 jsou neplatné.

§ 2

Organizace uvedené v § 1 odst. 1 nemohou zřizovat podniky a hospodářská zařízení, vkládat své příspěvky do již existujících sdružení, společných podniků, obchodních společností a nadací, ani nové zakládat. Výjimky z tohoto ustanovení může povolit vláda republiky příslušná podle sídla organizace.

§ 3

(1) Politické strany, politická hnutí,1) občanská sdružení,2) jejich orgány a složky s právní subjektivitou a právní nástupci Národní fronty jsou povinny sestavit výkaz svého majetku ke dni 30. dubna 1990 a předložit jej do 30. června 1990 federálnímu ministerstvu financí. Současně jsou povinny tomuto ministerstvu oznámit všechny převody svého nemovitého majetku a převody vlastnictví movitých věcí mimo obvyklé hospodaření, pokud v jednotlivém případě hodnota převáděné věci, popřípadě věcí, přesáhla 5000 Kčs, dále nakládání s prostředky uloženými na účtech termínovaných vkladů u bank a spořitelen v době od 1. listopadu 1989 do účinnosti tohoto zákonného opatření.

(2) Příslušné státní orgány jsou oprávněny kontrolovat správnost údajů podle odstavce 1.

(3) Nepředloží-li organizace doklady uvedené v odstavci 1 ve lhůtě tam stanovené, je povinna zaplatit do státního rozpočtu federace částku 5000 Kčs za každý den prodlení.

(4) Nepřiznaný majetek přechází do vlastnictví České republiky nebo Slovenské republiky podle sídla organizace, ledaže organizace prokáže, že k nepřiznání majetku došlo bez jejího zavinění a nebo že jde o majetek pořízený organizací bez použití dotace ze státních rozpočtů. Případné spory rozhodují orgány hospodářské arbitráže.

§ 4

Podrobnosti postupu podle § 1 odst. 2 a § 3 odst. 1 upraví vyhláška federálního ministerstva financí.


§ 5

Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

§ 6

Toto zákonné opatření pozbývá účinnosti dnem 31. března 1991.


Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 4 a 9 zákona č. 15/1990 Sb., o politických stranách.

2) § 2 zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů.

Přesunout nahoru