Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 174/1990 Sb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa

Částka 30/1990
Platnost od 18.05.1990
Účinnost od 01.06.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

174

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

z 29. marca 1990

o spoločenskom ohodnotení stromov rastúcich mimo lesa

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1986 Zb., ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR, po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy ustanovuje:


§ 1

(1) Táto vyhláška upravuje spoločenské ohodnotenie stromov rastúcich mimo lesa1) chránených podľa osobitných predpisov.2)

(2) Spoločenské ohodnotenie stromov vyjadruje ich biologický, ekologický, pôdoochranný, protierózny, krajinotvorný, historický alebo estetický význam.

§ 2

Spoločenské ohodnotenie stromov sa uplatňuje

a) pri určovaní škody spôsobenej ich nepovoleným výrubom, poškodením alebo zničením,

b) pri posudzovaní závažnosti priestupku, prečinu alebo trestného činu týkajúceho sa ich nepovoleného výrubu, poškodenia alebo zničenia,

c) pri rozhodovaní o rozsahu náhradnej výsadby,3) prípadne finančnej náhrady za ich povolený výrub,

d) pri zisťovaní podkladov pre rozhodovanie orgánov štátnej správy a iných štátnych orgánov,

e) pri vypracúvaní znaleckých posudkov a expertíz.

§ 3

(1) Spoločenská hodnota stromov uvedených v prílohe č. 1 sa určuje podľa ich druhu a veľkosti.

(2) Veľkosť listnaných stromov sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou alebo výšky, ak obvod kmeňa nepresahuje 10 cm.

(3) Veľkosť ihličnatých stromov sa zisťuje meraním ich výšky.

(4) Spoločenská hodnota stromov sa zvyšuje, ak sú

a) v chránených územiach,4)

b) vyhlásené za chránené prírodné výtvory,5)

c) vyhlásené za chránené prírodné pamiatky.5)

Spoločenská hodnota stromov sa znižuje pri zhoršení ich zdravotného stavu.

(6) Spôsob zvýšenia alebo zníženia spoločenskej hodnoty stromov určuje príloha č. 2.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1990.


Minister:
Snopko v. r.


Príloha 1 vyhlášky č. 174/1990 Zb.

Spoločenské hodnoty stromov

Rozdelenie stromov podľa druhov do skupín

A. Listnaté stromy, ktorých veľkosť sa zisťuje meraním obvodu kmeňa vo výške 130 cm nad zemou:

I. skupina

agát biely (Robinia pseudoacácia)

čerešňa vtáčia (Cerasus avium)

čremcha obyčajná (Padus avium)

hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia)

hrab obyčajný (Carpinus betulus)

hruška obyčajná (Pyrus communis)

jabloň planá (Malus sylvestris)

jelša lepkavá (Alnus glutinosa)

jelša sivá (Alnus incana)

krušina jelšová (Frangula alnus)

pajaseň žľaznatý (Ailanthus glandulosa)

slivka domáca (Prunus domestica)

topoľ biely (Populus alba)

topoľ čierny (Populus nigra)

topoľ kanadský (Populus kanadensis)

topoľ osikový (Populus tremula)

vŕba babylónska (Salix babylonica)

vŕba biela (Salix alba)

vŕba rakytová (Salix caprea)

II. skupina

buk lesný (Fagus sylvatica)

jarabina brekyňová (Sorbus torminalis)

jarabina mukyňová (Sorbus aria)

jarabina oskorušová (Sorbus domestica)

jarabina rakúska (Sorbus austriaca)

jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)

jaseň americký (Fraxinus americana)

jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica)

jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)

jaseň úzkolistý (Fraxinus angustifolia)

javor horský (Acer pseudoplatanus)

javor mliečny (Acer platanoides)

javor poľný (Acer campestre)

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

platan východný (Platanus orientalis)

platan západný (Platanus occidenatalis)

III. skupina

brest horský (Ulmus glabra)

brest väzový (Ulmus laevis)

dub balkánsky (Quercus frainetto)

dub cerový (Quercus cerris)

dub červený (Quercus rubra)

dub letný (Quercus robur)

dub mnohoplodý (Quercus polycarpa)

dub plstnatý (Quercus pubescens)

dub zimný (Quercus petraea)

dub žltkastý (Quercus dalechampii)

gaštan jedlý (Castanea sativa)

gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos)

katalpa bignóniovitá (Catalpa bignonioides)

lipa americká (Tilia glabra)

lipa malolistá (Tilia cordata)

lipa striebristá (Tilia tomentosa)

lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)

moruša biela (Morus alba)

moruša čierna (Morus nigra)

moruša červená (Morus rubra)

orech čierny (Juglans nigra)

orech kráľovský (Juglans regia)

B. Listnaté stromy, ktorých veľkost sa zisťuje meraním ich výšky:

I. skupina

agát biely (Robinia pseudoacacia)

agát lepkavý (Robinia viscosa)

agát srstnatý (Robinia hispida)

baza červená (Sambucus racemosa)

baza čierna (Sambucus nigra)

brest horský (Ulmus glabra)

brest hrabolistý (Ulmus minor)

brest štíhly (Ulmus procera)

brest väzový (Ulmus Laevis)

breza plstnatá (Betula pubescens)

breza previsnutá (Betula pendula)

bršlen bradavičnatý (Euonymus verrucosus)

bršlen európsky (Euonymus europaeus)

buk lesný (Fagus sylvatica)

čerešňa krovitá (Cerasus fruticosa)

čerešňa višňová (Cerasus vulgaris)

čerešňa vtáčia (Cerasus avium)

dráč obyčajný (Berberis vulgaris)

dub cerový (Quercus cerris)

dub červený (Quercus rubra)

dub letný (Quercus robur)

dub mnohoplodý (Quercus polycarpa)

dub plstnatý (Quercus pubescens)

dub zimný (Quercus petraea)

dub žltkastý (Quercus dalechampii)

ostatné druhy dubov

hloh jednosemenný (Crataegus monogyna)

hloh obyčajný (Crataegus laevigata)

hlošina úzkolistá (Elaeagnus angustifolia)

hrab obyčajný (Carpinus betulus)

hruška obyčajná (Pyrus communis)

jabloň domáca (Malus domestica)

jabloň planá (Malus sylvestris)

jarabina oskorušová (Sorbus domestica)

jarabina vtáčia (Sorbus aucuparia)

jaseň štíhly (Fraxinus excelsior)

javor horský (Acer pseudoplatanus)

javor mliečny (Acer platanoides)

javor poľný (Acer campestre)

jelša lepkavá (Alnus glutinosa)

jelša sivá (Alnus incana)

kalina obyčajná (Viburnum opulus)

kalina siripútková (Viburnum lantana)

krušina jelšová (Frangula alnus)

lieska obyčajná (Corylus avellana)

lipa americká (Tilia glabra)

lipa malolistá (Tilia cordata)

lipa striebristá (Tilia tomentosa)

lipa veľkolistá (Tilia platyphyllos)

pajaseň konský (Ailanthus glandulosa)

ríbezľa alpínska (Ribes alpinum)

ríbezľa červená (Ribes rubrum)

ríbezľa čierna (Ribes nigrum)

ríbezľa krvavá (Ribes sanquineum)

ríbezľa skalná (Ribes petraeum)

ríbezľa zlatá (Ribes aureum)

ruža šípová (Rosa canina)

slivka čerešňoplodá (Prunus cerasifera)

slivka domáca (Prunus domestica)

slivka chlpatá (Prunus tomentosa)

slivka nízka (Prunus pumila)

slivka trnková (Prunus spinosa)

slivka žľaznatá (Prunus glandulosa)

svíb biely (Swida alba)

svíb krvavý (Swida sanguinea)

svíb výbežkatý (Swida stolonifera)

topoľ biely (Populus alba)

topoľ čierny (Populus nigra)

topoľ kanadský (Populus canadensis)

topoľ osikový (Populus tremula)

vŕba košikárska (Salix viminalis)

vŕba päťtyčinková (Salix pentandra)

vŕba plazivá (Salix repens)

vŕba popolavá (Salix cinerea)

vŕba purpurová (Salix purpurea)

vŕba rakytová (Salix caprea)

vŕba trojtyčinková (Salix triandra)

vŕba ušatá (Salix aurita)

vŕba úzkolistá (Salix incana)

zob tupolistý (Ligustrum obtsifolium)

zob vtáči (Ligustrum vulgare)

II. skupina

drieň svíb (Cornus alba)

jarabina brekyňová (Sorbus torminalis)

jarabina mukyňová (Sorbus aria)

jaseň americký (Fraxinus americana)

jaseň červený (Fraxinus pennsylvanica)

jaseň úzkolistý (Fraxinus angustfolia)

javor cukrový (Acer saccharinum)

javor tatársky (Acer tataricum)

jelša zelená (Alnus viridis)

kručinka farbiarska (Genista tinctoria)

kručinka chlpatá (Genista pilosa)

kručinka nemecká (Genista germanica)

lieska turecká (Corylus colurna)

pagaštan konský (Aesculus hippocastanum)

pajaseň žliazkatý (Ailanthus altissima)

platan javorolistý (Platanus hybrida)

platan východný (Platanus orientalis)

platan západný (Platanus occidentalis)

rakytník rešetliakový (Hyppophaë rhamnoides)

rešetliak prečisťujúci (Rhamnus catharticus)

ruža bedrovníková (Rosa pimpinellifolia)

ruža galská (Rosa gallica)

ruža šípová (Rosa canina)

štedrec ovisnutý (Laburnum anagyroides)

vŕba sliezska (Salix silesiaca)

vresovec bylinný (Erica herbacea)

zanoväť chlpatá (Chamyecytisus hirsutus)

zanoväť nízka (Chamyecytisus supinus)

zanoväť rakúska (Chamyecytisus austriacus)

zanovätník černejúci (Lembotropis nigricans)

III. skupina

andromédka sivolistá - pestovaná (Andromeda glancophylla)

beztvarec krovitý (Amorpha fruticosa)

brečtan kolchický (Hedera colchica)

brečtan popínavý (Hedera helix)

brestovec západný (Celtis occidentalis)

breza trpasličia (Betula nana)

dráč Thunbergov (Berberis thunbergii)

dula podlhovastá (Cydonia oblonga)

dulovec japonský (Chaenomeles japonica)

gaštan jedlý (Castanea sativa)

gledíčia japonská (Gleditsia japonica)

gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos)

imelovník biely (Symphoricarpos alba)

imelovník okrúhly (Symphoricarpos orbiculatus)

jarabina rakúska (Sorbus austriaca)

javor montpeliérsky (Acer negundo)

karagana stromovitá (Caragana arborescens)

katalpa bignoniovitá (Catalpa bignonioides)

lykovec jedovatý (Daphne mezereum)

moruša biela (Morus alba)

moruša červená (Morus rubra)

moruša čierna (Morus nigra)

orech čierny (Juglans nigra)

orech kráľovský (Juglans regia)

orech popoľavý (Juglans cinerea)

orgován čínsky (Syringa chinensis)

orgován obyčajný (Syringa vulgaris)

pagaštan paviový (Aesculus pavia)

pagaštan malokvetý (Aesculus parviflora)

pajazmín vencový (Philadelphus coronarius)

prútnatec metlovitý (Sarothamnus scoparius)

ruža hrdzavá (Rosa rubiginosa)

ruža ligotavá (Rosa nitida)

ruža mnohokvetá (Rosa multiflora)

ruža vráskavá (Rosa rugosa)

skalník čiernoplodý (Cotoneaster niger)

skalník plstnatý (Cotoneaster tomentosus)

skalník rozprestretý (Cotoneaster horizontalis)

skalník obyčajný (Cotoneaster integerrimus)

sofora japonská (Sophora japonica)

sumach pálkový (Rhus typhina)

sumach šarlátový (Rhus glabra)

sumach voňavý (Rhus aromatica)

tamariška francúzska (Tamarix gallica)

tamariška konáristá (Tamarix ramosissima)

tamariška malokvetá (Tamarix parviflora)

tamariška päťtyčinková (Tamarix pentandra)

tavola kalinolistá (Physocarpus opulifolius)

tavoľník biely (Spiraea alba)

tavoľník prostredný (Spiraea media)

tavoľník Thunbergov (Spieraea thunbergii)

tavoľník vŕbolistý (Spíraea salicifolia)

vŕba bylinná (Salix herbacea)

vŕba černastá (Salix myrsinifolia)

vŕba Jacquinová (Salix jacquiniana)

vŕba Kitaibelova (Salix kitaibeliana)

vŕba laponská (Salix lapponum)

vŕba sieťkovaná (Salix reticulata)

vŕba tupolistá (Salix retusa)

zemolez čierny (Lonicera nigra)

zemolez kozí (Lonicera caprifolium)

zemolez obyčajný (Lonicera xylosteum)

zemolez tatársky (Lonicera tatarica)

zlatovka európska (Forsythia europaea)

C. Ihličnaté stromy:

I. skupina

borievka čínska (Juniperus chinensis)

borievka netatová (Juniperus sabina)

borievka obyčajná (Juniperus communis)

borievka virgínska (Juniperus virginiana)

kryptoméria japonská (Cryptomeria japonica)

II. skupina

borovica čierna (Pinus nigra)

borovica lesná (Pinus sylvestris)

cypruštek hrachonosný (Chamaecyparis pisifera)

cypruštek Lawsonov (Chamaecyparis lawsoniana)

cypruštek smútočný (Chamaecyparis funebris)

cypruštek tupolistý (Chamaecyparis obtusa)

smrek Engelmannov (Picea engelmannii)

smrek pichľavý (Picea pungens)

smrek sitkanský (Picea sitchensis)

smrek obyčajný (Picea abies)

smrek omorikový (Picea omorika)

smrek východný (Picea orientalis)

tuja japonská (Thuja standishii)

tujovka japonská (Thujopsis dolabrata)

tuja riasnatá (Thuja plicata)

tuja západná (Thuja occidentalis)

III. skupina

borovica balkánska (Pinus peuce)

borovica Banksova (Pinus banksiana)

borovica barinná (Pinus uncinata)

borovica hladká - vejmutovka (Pinus strobus)

borovica hustokvetá (Pinus densiflora)

borovica Jeffreyova (Pinus jeffreyi)

borovica málokvetá (Pinus parviflora)

borovica močiarna (Pinus palustris)

borovica pancierová (Pinus heldreichii)

borovica stočená (Pinus contorta)

borovica ťažká (Pinus ponderosa)

borovica trpasličia (Pinus pumila)

céder atlaský (Cedrus atlantica)

céder himalájsky (Cedrus deodara)

céder krátkolistý (Cedrus brevifolia)

céder libanónsky (Cedrus libani)

duglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii)

ginko dvojlaločné (Ginkgo biloba)

jedľa balzamová (Abies balsamea)

jedľa biela (Abies alba)

jedľa Nordmannova (Abies nordmanniana)

jedľa obrovská (Abies grandis)

jedľa srienistá (Abies concolor)

jedľovec kanadský (Tsuga canadensis)

jedľovec rôznolistý (Tsuga heterophylla)

metasekvoja čínska (Metasequoia glyptostroboides)

sekvoja vždyzelená (Sequoia sempervirens)

smrekovec americký (Larix laricina)

smrekovec opadový (Larix decidua)

smrekovec sibírsky (Larix sibirica)

smrekovec západný (Larix occidentalis)

tisovec dvojradový (Taxodium distichum)

Spoločenské hodnoty stromov v Kčs

Listnaté stromy

Výška v cmdo 5051-100 nad 100
Skupina I.6,-20,-100,-
Skupina II.10,-60,-200,-
Skupina III.18,-100,-300,-
Obvod
kmeňa v cm11-1213-1415-1617-2021-2526-30
Skupina I.18,-25,-30,-50,-110,-215,-
Skupina II.25,30,-50,-70,-140,-275,-
Skupina III.30,-40,-65,-90,-170,-345,-
Obvod
kmeňa v cm31-3536-4041-4546-5051-6061-70
Skupina I.320,-430,-645,-840,-1010,-1290,-
Skupina II.410,-550,-830,-1110,-1380,-1660,-
Skupina III.520,-690,-1040,-1380,-1730,-2070,-
Obvod
kmeňa v cm71-8081-9091-100101-110111-120
Skupina I.1610,-2100,- 2790,-3770,-5130,-
Skupina II.2070,-2700,- 3590,-4850,-6590,-
Skupina III.2590,-3370,- 4480,-6050,-8220,-
Obvod
kmeňa v cm121-130131-160161-190191-220
Skupina I.6990,-10 250,-10 950,-11 650,-
Skupina II.8990,-13 190,-14 090,-14 990,-
Skupina III.11 210,-16 440,-17 560,-18 680,-
Obvod
kmeňa v cm221-250251-280281-310311-340
Skupina I.12 350,-13 050,-13 740,-14 400,-
Skupina II.15 890,-16 780,-17 680,-18 580,-
Skupina III.19 810,-20 930,-22050,-23 170,-
Obvod
kmeňa v cm341-370nad 370
Skupina I.15 140,-20 000,-
Skupina II.19 480,-25 000,-
Skupina III.24 290,-30 000,-

Ihličnaté stromy

Výška v cmdo 5051-100101-125126-150151-175
Skupina I.70,-85,-195,-325,-455,-
Skupina II.10,-15,-20,-30,-40,-
Skupina III.35,-45,-60,-70,-90,-
Výška v cm176-200201-250251-300301-350351-400
Skupina I.650,-975,-1300,-
Skupina II.50,-110,-190,-270,-380,-
Skupina III.120,-270,-450,-630,-900,-
Výška v cm401-500501-600601-700701-800801-900
Skupina I.
Skupina II.570,-760,-960,-1140,-1330,-
Skupina III.1350,-1800,-2250,-2700,-3420,-
Výška v cm901-10001001-12001201-1400 1401-1600
Skupina I.
Skupina II.1660,-2150,-2850,- 3840,-
Skupina III.4490,-6000,-8120,- 11 050,-
Výška v cm1601-18001801-2000 nad 2000
Skupina I.
Skupina II.5520,-7120,- 10 000,-
Skupina III.15 080,-20 600,- 30 000,-

Príloha 2 vyhlášky č. 174/1990 Zb.

Úprava spoločenskej hodnoty stromov

A. Zvyšuje sa spoločenská hodnota stromov

1. rastúcich samostatne ako solitéry, zaradených do II. kategórie ustanovenej osobitným predpisom6) .................................................... 2krát

2. zaradených do I. kategórie6)

a) s prírodnou, estetickou, krajinotvornou alebo historickou hodnotou ............ 3 až 5krát

b) v remízkach a vetrolamoch komplexov poľnohospodárskej pôdy, ďalej v podhorských a horských oblastiach s typickým prechodom medzi poľnohospodárskou krajinou a lesom ............ 4 až 6krát

c) určených na ochranu pôdy, prameníšť a rašeliníšť ................................... 5 až 7krát

d) s ochrannou funkciou v okolí priemyselných, poľnohospodárskych a iných hospodárskych objektov .............. 6 až 8krát

e) v likvidovaných, prípadne opustených ťažobných priestoroch nerastov, vrátane háld, výsypiek a odvalov ....... 7 až 9krát

f) v parkoch, verejných sadoch, verejných záhradách a stromoradiach ............ 10 až 12krát

B. Znižuje sa spoločenská hodnota stromov

1. pri poškodení 1/3 plochy koruny alebo kmeňa o ................................................... 25 %

2. pri poškodení 1/2 plochy koruny alebo kmeňa o ................................................... 50 %

3. pri poškodení 2/3 plochy koruny alebo kmeňa o ................................................... 75 %

C. Zvyšuje sa spoločenská hodnota stromov alebo spoločenská hodnota stromov upravená (zvýšená alebo znížená) podľa bodov A a B, ak rastú

a) v ochranných pásmach chránených území, chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o ................ 25 %

b) v chránených krajinných oblastich o ............................................................... 50 %

c) v národných parkoch o ....................... 100 %

d) v chránených náleziskách, chránených parkoch a záhradách, chránených študijných plochách, na území chránených prírodných výtvorov a chránených prírodných pamiatok o ............................................................. 150 %

e) v štátnych prírodných rezerváciách o ............................................................. 200 %

Poznámky pod čarou

1) § 1 ods. 1 vyhlášky Ministerstva kultúry SSR č. 149/1980 Zb., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o ochrane stromov rastúcich mimo lesa, o postupe pri výnimočnom povoľovaní ich výrubu a o spôsobe využitia drevnej hmoty z týchto stromov.

2) Napr. zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. a zákona SNR č. 72/1986 Zb., zákon č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby, zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).

3) § 6 ods. 3 vyhlášky č. 149/1980 Zb.

4) § 5 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR.

5) § 8 zákona SNR č. 1/1955 Zb. SNR.

6) § 2 vyhlášky č. 149/1980 Zb.

Přesunout nahoru