Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 170/1990 Sb.Vyhláška Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách

Částka 29/1990
Platnost od 10.05.1990
Účinnost od 15.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

VYHLÁŠKA

Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen

a mezd Slovenské republiky

ze dne 3. května 1990, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách

Federální cenový úřad podle § 104 zákona č. 194/1988 Sb., o působnosti federálních ústředních orgánů státní správy, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky podle § 6 zákona České národní rady č. 134/1973 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 23/1989 Sb., a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle § 2 odst. 2 písm. e) zákona Slovenské národní rady č. 135/1973 Sb., o působnosti orgánů Slovenské socialistické republiky v oblasti cen, úplné znění č. 27/1989 Sb., stanoví:


Čl. 1

Seznam výrobků a výkonů, u nichž se uplatňují smluvní ceny a smluvní přirážky a srážky (dále jen "seznam"), který tvoří přílohu vyhlášky Federálního cenového úřadu, ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 35/1990 Sb., o smluvních cenách, se mění a doplňuje takto:

1. V části I. seznamu se doplňuje položka č. 3., která zní:

"3. Nájem a podnájem nebytových prostor (dále jen "nájem") ve vlastnictví občanů; cena (dále jen "nájemné") včetně služeb s nájmem spojených se sjednává v rámci maximálních cen způsobem a za podmínek stanovených v položce č. 252a. části II. seznamu.".

2. V části II. seznamu se v položce č. 155. druhá věta vypouští.

3. V části II. seznamu položka č. 251. zní:

"251. Úplatné převody vlastnictví nebo práva hospodaření k nemovitosti, není-li zvláštními předpisy stanoveno jinak;48a) jde-li o převod na československý subjekt se zahraniční účastí nebo jiný než československý subjekt, je smluvní cena platná až po její registraci48b) ministerstvem financí, cen a mezd České republiky nebo ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky podle sídla nemovitosti. Nemovitostí se pro potřeby této vyhlášky rozumějí pozemky, trvalé porosty, vodní plochy a stavby již používané.".

48a) Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků.
Vyhláška ministerstva financí, cen a mezd Slovenské socialistické republiky č. 205/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a o náhradách za dočasné užívání pozemků.
Vyhláška federálního ministerstva financí č. 122/1984 Sb., o náhradách při vyvlastnění staveb, pozemků, porostů a práv k nim.
Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů, ve znění pozdějších předpisů.

48b) § 6 nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 112/1985 Sb., o státním řízení cen.

4. V části II. seznamu položka č. 252. zní:

"252. Úplatné užívání nemovitostí včetně služeb s ním spojených, není-li zvláštními předpisy49) stanoveno jinak a kromě nájmu nebytových prostor oceňovaného podle položky č. 252a. tohoto seznamu.".

5. Část II. seznamu se doplňuje o položku č. 252a., která zní: "252a. 1. Nájem nebytových prostor včetně služeb s ním spojených. Nájemné podle této položky platí pro všechny formy vlastnictví, jakož i práva hospodaření s nebytovými prostory, pokud jsou nájemci československé subjekty. V případě pronájmu cizím státním občanům, zahraničním právnickým osobám, právnickým osobám se zahraniční účastí se nájemné sjednává dohodou.49a) S rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi lze změnu dosud platného nájemného sjednat až pro období od 1. ledna 1991.

2. Nájemné (bez připočtení ceny služeb) se sjednává v rámci maximální výše vypočtené z ročních sazeb za 1 m2 podlahové plochy nebytového prostoru, jež činí pro účely

a) obchodní, restaurační, reprezentační, školské, zdravotnické, kancelářské a další prostory podobných užitných vlastností 190,- Kčs

b) výrobní, dílenské, skladové a pro účely garáží a další prostory podobných užitných vlastností 165,- Kčs

c) společenské, kulturní a další prostory podobných užitných vlastností 130,- Kčs

d) ostatní nebytové prostory, především provizoria 96,- Kčs.

3. Nájemné za užívání ateliérů umělci49b) se sjednává do výše maximálních cen, jimiž jsou ceny určené podle předpisu o úhradě za užívání bytů.49c)

4. Ceny služeb spojených s užíváním nebytového prostoru se sjednávají v případech, kdy pro příslušný výkon nejsou ceny stanoveny.

5. Místní národní výbor může s přihlédnutím k atraktivitě prostředí nebo výhodnosti polohy nebytového prostoru určit objekty, popř. lokality, kde lze sjednat nájemné bez omezení uvedeného v odstavci 2.

49) Vyhláška č. 200/1956 Ú. l., o nájemném z pozemků, na nichž se těží písky.
Vyhláška č. 119/1988 Sb., o hospodaření s národním majetkem.

49a) § 7 zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor.

49b) Zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon).

49c) Vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby s užíváním bytu spojené, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 2

Úplatné převody vlastnictví, popř. práva hospodaření k nemovitosti na československé subjekty se zahraniční účastí provedené před účinností tohoto předpisu jsou nabyvatelé povinni oznámit orgánu uvedenému v položce č. 251. nejpozději do 31. 7. 1990 zasláním opisu převodní smlouvy.

Čl. 3

Zrušuje se vyhláška ministerstva vnitra č. 98/1967 Sb., o úhradě za užívání nebytových prostor.


Čl. 4

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 1990.


Ministr pověřený řízením Federálního cenového úřadu:
Ing. Dvořák v. r.
Ministr financí, cen a mezd ČR:
Ing. Nikodým v. r.
Ministr financí, cen a mezd SR:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Přesunout nahoru