Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 15/1990 Sb.Zákon o politických stranách

Částka 4/1990
Platnost od 23.01.1990
Účinnost od 23.01.1990
Zrušeno k 01.11.1991 (424/1991 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

15

ZÁKON

ze dne 23. ledna 1990

o politických stranách

Federální shromáždění Československé socialistické republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

(1) Občané mají právo se v demokratickém duchu sdružovat v politických stranách. Výkon tohoto práva slouží občanům k jejich účasti na politickém životě společnosti, zejména na vytváření zastupitelských orgánů státu.

(2) Účelem tohoto zákona je upravit vznik a zánik politických stran.

Podmínky vzniku politické strany

§ 2

(1) Vznik politické strany podléhá zápisu do evidence politických stran (dále jen "evidence"), kterou vedou ministerstvo vnitra České socialistické republiky a ministerstvo vnitra a životního prostředí Slovenské socialistické republiky (dále jen "ministerstvo"). Politická strana se eviduje v jedné nebo v obou republikách.

(2) Oznámení pro evidenci podává přípravný výbor politické strany (dále jen "přípravný výbor"), jehož členové musí být československými státními občany staršími 18 let. Oznámení podepíší všichni členové přípravného výboru a uvedou svoje jména a příjmení, rodná čísla a bydliště. Dále uvedou, kdo je zmocněncem, který je oprávněn jednat jejich jménem. K oznámení přípravný výbor připojí

a) petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby politická strana vznikla. K podpisu pod petici musí občan uvést své jméno a příjmení, rodné číslo a bydliště;

b) stanovy (organizační řád) politické strany, v nichž musí uvést:

1. název politické strany, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území Československé socialistické republiky;

2. sídlo;

3. programové cíle, které nesmějí být v rozporu s ústavou a zákony;

4. orgány, způsob jejich demokratického ustavování a určení orgánů a funkcionářů oprávněných jednat jménem politické strany;

5. ustanovení o organizačních jednotkách, pokud budou zřízeny a pokud mají jednat svým jménem.

§ 3

(1) Má-li oznámení pro evidenci náležitosti podle § 2 odst. 2, ministerstvo zapíše politickou stranu do evidence nejpozději do tří dnů ode dne, kdy mu oznámení došlo, a zároveň vydá o tom přípravnému výboru osvědčení.

(2) Nemá-li oznámení pro evidenci náležitosti podle § 2 odst. 2 nebo jsou-li údaje v něm neúplné anebo nepřesné, ministerstvo na to upozorní přípravný výbor do tří dnů od doručení oznámení s tím, že dokud nebudou tyto závady odstraněny, zápis do evidence nemůže být proveden.

§ 4

Dnem zápisu do evidence vznikne politická strana jako právnická osoba. Politickou činnost může vyvíjet na území republiky, jejímž ministerstvem je evidována.

§ 5

Změnu svých stanov (organizačního řádu) oznámí politická strana ministerstvu do 15 dnů.

§ 6

Zánik politické strany

Rozhodne-li politická strana o svém dobrovolném rozpuštění, rozdělení nebo sloučení s jinou organizací, oznámí to ministerstvu, které ji vyjme z evidence politických stran nejpozději do tří dnů ode dne, kdy mu oznámení došlo. Dnem vyjmutí z evidence politická strana zaniká.

§ 7

Hospodaření politických stran

Pro hospodaření politických stran platí předpisy o hospodaření společenských organizací.1)

§ 8

Politická hnutí

K volebním a jiným politickým účelům mohou vznikat politická hnutí (seskupení) jako právnické osoby. Mohou se v nich seskupovat politické strany i společenské organizace, jakož i občané. Platí o nich přiměřeně ustanovení tohoto zákona.


Závěrečná ustanovení

§ 9

(1) Za politické strany již vzniklé se považují Československá strana lidová, Československá strana socialistická, Demokratická strana, Komunistická strana Československa a Strana svobody. Občanské fórum a Veřejnost proti násilí jsou politickými hnutími podle tohoto zákona.

(2) Politické strany a politická hnutí uvedená v odstavci 1 jsou právnickými osobami.

§ 10

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


V. Havel v. r.

A. Dubček v. r.

M. Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Hospodářský zákoník (úplné znění č. 80/1989 Sb.), především § 97 — 106.

Přesunout nahoru