Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 146/1990 Sb.Vyhláška Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů

Částka 28/1990
Platnost od 28.04.1990
Účinnost od 01.05.1990
Zrušeno k 01.01.2014 (89/2012 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

146

VYHLÁŠKA

Státní banky československé, ministerstva financí, cen a mezd České republiky a ministerstva financí, cen a mezd Slovenské republiky

ze dne 28. dubna 1990,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění pozdějších předpisů

Státní banka československá, ministerstvo financí, cen a mezd České republiky a ministerstvo financí, cen a mezd Slovenské republiky podle ustanovení § 508 odst. 1 občanského zákoníku stanoví:


Čl. I

Vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb., o změně vyhlášky č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, vyhlášky ministerstva financí ČSR č. 27/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1969 Sb., vyhlášky ministerstva financí SSR č. 35/1982 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 47/1964 Sb., ve znění vyhlášky č. 136/1969 Sb., a ve znění vyhlášky Státní banky československé č. 31/1990 Sb., o odměnách za poskytování peněžních služeb, se mění a doplňuje takto:

1. § 1 se vkládá nad název "I. Vklady na vkladních knížkách" a nově zní:

"§ 1

Všeobecná ustanovení

(1) Tato vyhláška upravuje poskytování peněžních služeb občanům, které poskytují banky, spořitelny, popř. jiné organizace (dále jen "organizace") oprávněné poskytovat tyto služby podle zvláštních předpisů.1)

(2) Pro účely této vyhlášky se pod pojmem spořitelna rozumí organizace ve smyslu odstavce 1. Pod pojmem úřadovna se rozumějí pobočky nebo jednatelství nebo jiné organizační jednotky organizace.".

2. V § 2 odst. 1 se v první větě za slovo "ukládat" doplňuje slovo "zejména".

3. § 3 zní:

"§ 3

Náležitosti vkladních knížek a dokladů o jiných vkladových vztazích stanoví organizace tak, aby byla zajištěna průkazná identifikace vkladového vztahu.".

4. § 4 se vypouští.

5. V § 5 odst. 1 první věta zní:

"Organizace přijímá na vkladní knížku vklady a provádí z ní výplaty, požádá-li vkladatel o přijetí vkladu nebo o výplatu u úřadovny, která vede vklad.".

6. V § 5 odst. 2 zní:

"(2) Přijmout vklad na vkladní knížku nebo z ní provést výplatu může za dohodnutých podmínek i jiná úřadovna téže organizace, než u které je vklad veden. Při výběru vkladu u jiné úřadovny je ten, kdo vklad vybírá, povinen prokázat svoji totožnost.".

7. V § 5 se za odstavec 2 doplňuje nový odstavec 3, který zní:

"(3) Nakládání s vkladem na vkladních knížkách u jiné organizace, než která vede vklad, je možné jen, pokud je to smluvně ujednáno mezi organizacemi, a to za dohodnutých podmínek.".

8. V § 15 se částka "500 Kčs" nahrazuje částkou "1000 Kčs".

9. § 17 zní:

"§ 17

(1) Z vkladů na vkladních knížkách platí organizace občanům úrok. Organizace stanoví, popřípadě mění úrokovou sazbu z vkladů občanů v rámci opatření vyhlašovaných Státní bankou československou ve Sbírce zákonů.2)

(2) Organizace může poskytovat občanům i jiné majetkové výhody, jejichž výši stanoví u jednotlivých druhů vkladů na základě úrokové sazby pro obdobný druh vkladu.".

10. § 18 se vypouští.

11. § 19 zní:

"§ 19

Vklady na výherních vkladních knížkách se účastní slosování na získání výhry, prémie nebo jiné majetkové výhody.".

12. § 20 zní:

"§ 20

(1) Stanovení výher, prémií nebo jiných majetkových výhod slosováním upravuje herní plán, který vydává organizace. Do provedení slosování nesmí být herní plán měněn v neprospěch občanů.

(2) Herní plán stanoví rozsah slosování, slosovací období, počet, výši a způsob vylosování výher, prémií nebo jiných majetkových výhod.

(3) Herní plán zveřejňuje organizace takovým způsobem, aby byla zajištěna dostatečná informovanost občanů.

(4) Slosování musí být veřejné a k zabezpečení jeho průběhu i kontroly ustaví organizace slosovací komisi s účastí veřejnosti.".

13. § 21 zní:

"§ 21

O založení vkladu na cestovní vkladní knížce, o přijetí dalších vkladů na tuto knížku a o výplaty z ní může vkladatel za dohodnutých podmínek požádat u úřadoven organizací a prostřednictvím pošt.".

14. § 22 a 23 se vypouštějí.

15. § 24 zní:

"§ 24

(1) Z vkladů občanů na běžných účtech platí organizace občanům úrok, pokud není mezi občanem a organizací dohodnuto, že se běžný účet neúročí. Organizace stanoví, popřípadě mění úrokovou sazbu z běžných účtů občanů v rámci opatření vyhlašovaných Státní bankou československou ve Sbírce zákonů.2)

(2) V případě sjednání půjčky na běžném účtě platí úrokové sazby pro půjčky občanům.".

16. V § 26 odst. 1 se ve druhé větě vypouští text v závorce.

17. § 32 zní:

"§ 32

Organizace může s občanem písemně dohodnout, že mu poskytne peněžitou půjčku a že občan půjčku s úroky splatí sjednaným způsobem v dohodnuté lhůtě. Zároveň může písemně dohodnout i účel, na který bude půjčka poskytnuta.".

18. § 33 se vypouští.

19. § 34 zní:

"§ 34

(1) Z půjček platí občan organizaci úrok. Organizace sjedná úrokovou sazbu z půjček občanům v rámci opatření vyhlašovaných Státní bankou československou ve Sbírce zákonů.2)

(2) U půjček nesplacených ve lhůtě platí občan organizaci od počátku prodlení zvýšenou úrokovou sazbu, pokud je její výše dohodnuta ve smlouvě.".

20. § 36 se vypouští.

21. § 37 zní:

"§ 37

Způsob úročení jednotlivých druhů vkladů a půjček se řídí obchodními podmínkami organizace.".

22. § 39 a 40 se vypouštějí.

23. V § 41 se vypouští odstavec 1 a číselné označení odstavce 2.

24. Za § 41 se vkládá § 41a, který včetně nadpisu zní:

"§ 41a

Přechodné ustanovení k úpravě účinné od 1. května 1990

Smlouvy o půjčkách uzavřené před účinností této vyhlášky se řídí podmínkami platnými v době uzavření smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Předseda Státní banky československé:
Ing. Tošovský v. r.
Ministr financí, cen a mezd České republiky:
Ing. Nikodým v. r.
Ministr financí, cen a mezd Slovenské republiky:
Ing. Kováč CSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.

2) § 11 odst. 3 zákona č. 158/1989 Sb.

Přesunout nahoru