Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 135/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů

Částka 27/1990
Platnost od 28.04.1990
Účinnost od 01.05.1990
Zrušeno k 16.01.1992 (1/1992 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

135

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 28. dubna 1990

o odměňování pracovníků při soukromém podnikání občanů

Federální ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 123 odst. 1 písm. a) a b) zakoníku práce (úplné znění č. 52/1989 Sb.), po projednání s ministerstvem financí, cen a mezd České republiky, ministerstvem financí, cen a mezd Slovenské republiky a příslušnými odborovými orgány:


§ 1

Rozsah platnosti

Tato vyhláška upravuje odměňování pracovníků v pracovním poměru k podnikateli,1) který zaměstnává zpravidla do 200 pracovníků (dále jen "pracovník" a "podnikatel").

§ 2

Mzdové zařazení pracovníků

Podnikatel zařazuje pracovníky podle sjednaného druhu práce a vykonávané pracovní činnosti do příslušného tarifního stupně podle přílohy této vyhlášky.

§ 3

Mzda

Podnikatel poskytuje pracovníkům mzdu za vykonanou práci a za její výsledky podle podmínek dohodnutých v pracovní smlouvě, ve vnitřním mzdovém předpisu nebo v kolektivní smlouvě; tato mzda nesmí být v jednotlivých tarifních stupních nižší než souhrn základního mzdového tarifu uvedeného v § 13 a příplatků uvedených v § 5 až 9. Dohodnutá část mzdy s výjimkou základního mzdového tarifu (§ 13) a příplatků (§ 5 až 9) může být poskytována jako nepeněžité plnění.

§ 4

Mzdové formy

Uplatňování jednotlivých forem mzdy a jejich kombinací je v pravomoci podnikatele. K ocenění rozdílné náročnosti a obtížnosti pracovních podmínek může podnikatel vedle příplatků uvedených v § 5 až 9 poskytovat pracovníkům též jiné mzdové příplatky nebo odměnu za pracovní pohotovost.

§ 5

Mzda za práci přesčas

(1) Za hodinu práce přesčas2) přísluší pracovníku mzda, a jde-li o pracovníka odměňovaného měsíční mzdou mzda nejméně ve výši 1/185 základního mzdového tarifu při 42,5 a 42hodinové týdenní pracovní době, ve výši 1/180 základního mzdového tarifu při 41,25hodinové týdenní pracovní době, ve výši 1/175 základního mzdového tarifu při 40 hodinové týdenní pracovní době.

(2) Vedle mzdy podle odstavce 1 a případných ostatních dosažených složek mzdy přísluší pracovníkovi, jemuž nebylo poskytnuto náhradní volno za práci přesčas3), příplatek nejméně

a) ve výši 25 % základního mzdového tarifu nebo

b) ve výši 50 % základního mzdového tarifu, jde-li o práci přesčas v noci nebo ve dnech nepřetržitého odpočinku v týdnu.

(3) Podnikatel může stanovit jednotný příplatek za práci přesčas nejméně ve výši 33 % základního mzdového tarifu, jde-li o práci se střídavými denními, nočními, sobotními a nedělními směnami bez ohledu na to, kdy k práci přesčas došlo.

§ 6

Příplatek za práci v noci

Pracovníkům, kteří konají práci v noci, přísluší příplatek nejméně ve výši 2,50 Kčs za každou odpracovanou hodinu za podmínky, že práce v noci trvá alespoň 2 hodiny. Za práci v noci se považuje práce konaná v době od 22. do 6. hodiny.

§ 7

Příplatek za práci ve výškách

Pracovníkům, kteří pracují v omezeném pracovním prostoru nebo při vnucených polohách těla vyplývajících ze stanoveného pracovního postupu ve výškách nad 150 m, přísluší příplatek ve výši 5 až 13 Kčs za každou započatou hodinu práce.

§ 8

Příplatek za zdravotně vysoce rizikové práce

Pracovníkům, kteří konají práci v mimořádně ztížených a zdravotně vysoce rizikových pracovních podmínkách, kdy je nutno použít dýchacích přístrojů nebo při práci pod vodou nebo při práci za velmi vysokých teplot a nebo při práci v ionizujícím prostředí, přísluší příplatek ve výši 10 až 36 Kčs za každou započatou hodinu práce.

§ 9

Příplatek za práci o sobotách a nedělích

Pracovníkům, kteří v rámci stanovené týdenní pracovní doby pracují v sobotu a neděli, poskytuje podnikatel příplatek nejméně ve výši 50 % základního mzdového tarifu, popř. příslušné části základního mzdového tarifu (§ 5 odst. 1), a jde-li o práci nad stanovenou týdenní pracovní dobu, nejméně ve výši 25 %. Příplatek nepřísluší za práci o sobotách a nedělích, které jsou podle zvláštního předpisu pracovními dny.

§ 10

Kumulace a paušalizace příplatků

Příplatky poskytované podle § 6 až 9, popřípadě i jiné mzdové příplatky (§ 4) a mzdu za práci přesčas (§ 5) může podnikatel stanovit předem průměrnou částkou (za hodinu, měsíc) a kumulovat do jednotné částky na dobu až 1 roku, pokud nedojde k podstatné změně pracovních podmínek; podnikatel přitom není povinen vést soustavnou evidenci nároků pracovníků podle jednotlivých příplatků.

§ 11

Osobní účet mzdy

(1) Podnikatel může v dohodě s vedoucím nebo jiným pracovníkem, prostřednictvím něhož provozuje podnikatelskou činnost,4) zřídit osobní účet mzdy.5) Na osobní účet se převádí část mzdy tohoto pracovníka.

(2) Dohoda musí obsahovat určení části mzdy, která se na osobní účet převádí, rozsah a podmínky krácení převedené části mzdy a termíny výplaty mzdy z osobního účtu. Dohoda o zřízení osobního účtu musí být uzavřena písemně, jinak je neplatná.

(3) Skončí-li pracovní poměr před uplynutím výplatního termínu uvedeného v dohodě, vyplatí se mzda z osobního účtu v rozsahu odpovídajícím dohodnutým podmínkám, nejpozději do tří měsíců po skončení pracovního poměru. Přiměřeně se postupuje při trvalé změně sjednaného druhu práce.

(4) Mzda na osobním účtu se neúročí a zahrnuje se do výdělku pracovníka až při její výplatě.

§ 12

Mzda a náhrada mzdy při prostojích

(1) Nemůže-li pracovník konat práci pro prostoj6) a převede-li ho podnikatel na jinou práci, přísluší mu mzda podle vykonávané práce.

(2) Nepřevede-li podnikatel pracovníka na jinou práci, přísluší mu náhrada mzdy nejméně ve výši základního mzdového tarifu.

(3) Náhrada mzdy přísluší pracovníku jen tehdy, trvá-li přerušení práce souvisle nejméně 1 hodinu.

§ 13

Základní mzdový tarif

Podnikatel je povinen poskytovat pracovníkům zařazeným do jednotlivých tarifních stupňů mzdu nejméně ve výši těchto základních mzdových tarifů:

Tarifní stupeňDělnická povoláníTHP funkceKčs/měs.Kčs/hod. při týdenní pracovní době
42,5 h.41,25 h.40 h.
I.Pomocný dělníkAdministrativně technický a provozní pracovník13007,007,207,40
II.Samostatný dělníkSamostatný administrativně technický a provozní pracovník15708,508,809,00
III.Odborný dělníkSamostatný technickohospodářský pracovník185010,0010,3010,60
IV.Odborný dělník specialistaOdborný technickohospodářský pracovník220012,0012,4012,80
V.Samostatný odborný technickohospodářský pracovník260014,1014,5015,00
VI.Vedoucí pracovník (zmocněnec)300016,2016,7017,20

§ 14

Seznámení pracovníků s vyhláškou

Podnikatel je povinen předem seznámit pracovníky s obsahem této vyhlášky, se způsobem odměňování a se zařazením do tarifních stupňů a umožnit pracovníkům do vyhlášky nahlížet.


§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Ministr:

Miller v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.

2) § 96 zákoníku práce.

3) § 11 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů.

4) § 7 odst. 4 zákona č. 105/1990 Sb.

5) § 13 nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb.

6) § 129 zákoníku práce.


Příloha vyhlášky č. 135/1990 Sb.

SBORNÍK charakteristik tarifních stupňů a příkladů pracovních činností

Úvodní ustanovení

1. Charakteristiky tarifních stupňů a příklady pracovních činností jsou závazným podkladem pro zařazování pracovních činností do tarifních stupňů ve smyslu § 2 vyhlášky.

2. Dělnické, technickohospodářské a obchodně provozní činnosti jsou zařazeny do šesti tarifních stupňů. Tarifní stupeň vyjadřuje obecnou charakteristikou a jednotlivými příklady pracovních činností přibližně stejnou míru kvalifikační náročnosti, odpovědnosti, namáhavosti a obtížnosti práce. Pracovní náplň vedoucích funkcí určuje podnikatel v souladu s příslušnými předpisy.

3. Podnikatel pracovníka zařadí do příslušného tarifního stupně na základě porovnání převážně vykonávané práce s dále uvedenými charakteristikami a příklady pracovních činností.

4. Nelze-li zařazení do tarifního stupně spolehlivě určit (nová činnost, podstatná změna složitosti a obtížnosti práce nebo pracovních podmínek apod.), předloží podnikatel návrh na zařazení příslušnému ministerstvu financí, cen a mezd České republiky nebo Slovenské republiky k rozhodnutí; v návrhu na zařazení uvede popis pracovní činnosti, název a číslo tarifního stupně a podmínky, ve kterých je pracovní činnost vykonávána. Do rozhodnutí příslušného orgánu určí prozatímní zařazení pracovní činnosti podle charakteristik a tarifních stupňů podnikatel.

5. Příklady pracovních činností označené na konci "x)" se považují z hlediska celkové složitosti, namáhavosti a obtížnosti za náročnější.

6. Pro výkon jednotlivých pracovních činností a funkcí ve III. a vyšším tarifním stupni jsou v charakteristikách tarifních stupňů uvedeny orientační předpoklady teoretické přípravy (vzdělání); konkrétní kvalifikační předpoklad a jeho zaměření pro výkon jednotlivých pracovních činností - vyučení v oboru nebo studijní směr, popř. požadovanou délku praxe určí podnikatel. Pro výkon některých pracovních činností a funkcí stanoví kvalifikační předpoklady (vzdělání, praxi, věk, úřední zkoušku, odborné školení apod.) zvláštní předpis.

Charakteristiky tarifních stupňů a příklady pracovních činností

Tarifní stupeň I - pomocný dělník

Charakteristika

Jednoduché opakující se práce s menší fyzickou námahou, vykonávané podle podrobných pokynů nadřízeného.

Příklady:

1. Lehký i těžký úklid přidělených prostor.x)

2. Hlídání svěřeného objektu, dozor na parkovištích a tržištích.

3. Doručování zásilek i peněz.

4. Obstarávání svačin, nápojů a jejich transport (manipulace s penězi).

5. Zajištění provozu šaten včetně úklidu.

6. Kontrola příchodů a odchodů pracovníků a návštěv, příjezdů a odjezdů vozidel, výdej klíčů.

7. Příprava sportovišť, drobné údržbářské práce, půjčování sportovních potřeb, čištění bazénů a hřišť.

8. Přípravné a dílčí práce při úpravě výkladních skříní, výstav a expozicí.

9. Obsluha veřejných záchodků vč. provádění úklidu a čištění odpadů.x)

10. Ruční jednoduché práce v zemědělství s použitím běžně používaného nářadí.x)

11. Obsluha výtahů pro přepravu osob i materiálu.

12. Přípravné a dílčí práce v obchodním provozu, společném stravování a ubytování včetně ruční přepravy zboží.

13. Lepení plakátů a transparentních vývěsek.

14. Balení různých druhů výrobků až do 50 kg hmotnosti.x)

15. Drobné šicí práce, našívání kapes, poutek, obrubování, přišívání knoflíků.

16. Jednoduché přípravné a dokončovací práce na stavbách, úprava terénu, figurantské práce.x)

Tarifní stupeň I - administrativně technický a provozní pracovník

Charakteristika

Jednoduché nebo dílčí administrativně-technické práce správního, provozního nebo technického zaměření.

Příklady:

1. Obsluha jednoduchých provozních zařízení (kopírování, ofset).

2. Expedice výrobků, zboží, materiálů z příručních skladů.

3. Doručování různých druhů zásilek.

4. Práce na jednoduchých zařízeních pro přenos dat.

5. Zajištění provozu kulturních, společenských a tělovýchovných zařízení včetně uvádění návštěvníků, kontrola vstupenek, podávání informací a zajištění propagačního materiálu, organizování práce hledištního personálu, vyúčtování tržeb z programu.

6. Rozmístění a manipulace s dekoracemi a hudebními nástroji.

7. Shromažďování článků z novin, kontrola bibliografických záznamů, vedení evidence.

8. Označování a třídění písemností (faktur).

Tarifní stupeň II - samostatný dělník

Charakteristika

Jednoduché práce vykonávané samostatně, jednoduché práce fyzicky namáhavé nebo jednoduché práce vykonávané v nepříznivých pracovních podmínkách (monotónnost, vnucená poloha těla, odpudivost prostředí apod.).

Příklady:

Strojírenství

1. Strojní i ruční obrábění materiálů v dílenské toleranci IT 10 a vyšší, drobných součástek (pouzdra, osičky) s funkčním požadavkem.

2. Broušení a leštění kovových součástí v dílenské toleranci.

3. Lisování součástek z plastických hmot a kovů, včetně seřízení stroje.

Stavebnictví

4. Kopáčské práce při hloubení stavebních rýh, jam, šachet, průkopů s pažením i bez pažení ve všech horninách.x)

5. Příprava maltovin, přesun stavebních hmot, přidavačské práce, pačokování, nátěry stavebních konstrukcí a další obdobné přípravné a dokončovací práce.x)

6. Dlaždičské práce všeho druhu, např. kladení a opravy dlažeb chodníků, silnic, říčních koryt, dřevěných špalíků včetně spárování a zhotovování povrchů chodníků a vozovek litým asfaltem, obalovanou drtí a asfaltových koberců všeho druhu.x)

7. Izolace staveb prováděné různými druhy izolačních materiálů včetně kyselinovzdorných a jejich opravy.x)

8. Montáž a demontáž trubkových a podobných kovových lešení, motorových plošin a výtahů do 10 m.

9. Úprava a zpracování stavebních surovin, polotovarů a výrobků ručním nebo strojním způsobem.x)

Textilní, oděvní, kožedělná a plastikářská výroba

10. Příprava čalounických vycpávkových materiálů, šití čalounických potahů hladkých výrobků, popruhování.

11. Drobné opravy a úpravy scénických kostýmů a jejich doplňků včetně zhotovování jednoduchých civilních i dobových kostýmů a oděvních součástek (sukně, spodničky, barety, vojenské čepice, peleríny, náprsenky, ministrantské komže).

12. Opravy prádla, oděvů, pracovních pomůcek a punčoch.

13. Opravy všech druhů deštníků včetně zhotovení potřebných součástek a povlaků (mimo historických deštníků).

14. Příprava proutí, pletení a šití jednoduchých košíkářských výrobků.

15. Opravy obuvi.

Doprava

16. Řízení a obsluha motorových vozíků včetně manipulace s náklady a přídavnými mechanismy.

17. Řízení a obsluha jeřábů s drapákem, dopravníků, jeřábů do 10 t.

18. Přeprava osob na člunech s dodržením předpisu o bezpečnosti osob i v podzemí (Punkva) spojená s výměnou částí člunu a případnou opravou motoru.

19. Obsluha, opravy a zabezpečení provozu lanové dráhy, lyžařského vleku a visutých lanovek včetně prodeje jízdenek.

20. Mytí, mazání a konzervace silničních motorových vozidel.

21. Běžná údržba, čištění a mazání výtahů.

22. Závoznické práce včetně nakládky a vykládky materiálu nebo zboží a další dle pokynů řidiče.x)

Sklo a keramika

23. Základní práce při výrobě keramiky - leštění určených míst strojně i ručně včetně glazování máčením, poléváním, dekorování obtisky, stříkáním, razítkováním a zakládání a vybírání výrobků z pecí, odlévání jednoduchých výrobků (zátek, táhel, podložek).

Zemědělství a lesnictví

24. Ruční fyzicky namáhavé práce v zemědělství, obsluha secích strojů, jednoduchých závěsných nářadí, manipulační práce u zemědělských strojů.x)

25. Sběr semen plodů lesních dřevin a jejich čištění a luštění, odborné práce v lesních školkách při ošetřování a ochraně sazenic.

26. Zemědělské práce pomocí koňského potahu.

27. Ošetřování hospodářských zvířat včetně střihání ovcí a výroby sýrů.

Obchod a veřejné stravování

28. Prodej drobného zboží (tabáku, tisku, suvenýrů, mražených výrobků, nápojů, vstupenek) v kantýnách, bufetech, stáncích.

29. Různorodé práce v obchodním provozu, hotelu a společném stravování (expedice zboží, pokrmů, cukrářských výrobků, péče o inventář a hotelové prádlo, objednávky ubytování, paliv, drobné služby apod.).

30. Konzervárenské zpracování surovin, výroba moštů a destilátů.

Ostatní

31. Provádění běžných domovnických prací včetně výměny žárovek, pojistek, zámků, skleněných tabulek, drobné opravy omítek a nátěrů.

32. Obsluha a údržba kotlů ústředního vytápění o hmotnostním průtoku do 2,22 kg/s.

33. Obsluha výměníkových a redukčních stanic včetně běžné údržby.

34. Ruční čištění komunikací i v zimním období a obsluha kropících a čistících mechanismů.

35. Střežení objektů a zařízení proti poškození, krádežím a živelním pohromám s případným řízením strážní služby jednotky do 10 členů.

36. Příjem, skladování a výdej zboží, výrobků, výkresů, strojních součástí a plynových bomb (hlavní sklad).

37. Přesun hmot, výrobků, těžkých kusů nábytků, strojů a zařízení.x)

38. Příjem, manipulace, čištění a praní prádla, oděvů, koberců, peří apod.

39. Obsluha malých čistíren odpadních vod včetně čištění žump, potrubí, stokové sítě.x)

40. Manipulace s odpadky a práce na skládce.x)

41. Čištění oken, světlíků, stěn, stropů a desinfekce kádí, sudů a různých nádrží.x)

42. Zhotovení, kladení jedovatých a ostatních návnad pro hubení myší, potkanů, krys a obtížného hmyzu.x)

43. Samostatné práce při stavbě a rozebírání dekorací s použitím různého stavebního materiálu (písek, vápno, cement, dřevo, kov, hlína, led) při stavbě umělých jezírek, skalních útvarů převážně ručně včetně přesunu materiálu a dekorací.

44. Stavba, obsluha, údržba a rozebírání zábavných atrakcí (ruská kola, kolotoče, střelnice, tvistery, loopingy).

45. Výroba předmětů lidové umělecké tvorby (zvykosloveckého pečiva, kraslic, betlémových figurek podle předlohy).

46. Obstarávání, nákup, příprava a úprava osobních a spotřebních divadelních rekvizit.

47. Montáž a demontáž osvětlovací techniky na scéně včetně demontáže přípravných nosných nebo zabezpečovacích prvků.

48. Vyvolávání filmu svitkových a kinofilmů černobílých a zhotovování fotokopií, přípravy roztoků pro barevnou fotografii.

49. Příprava, obsluha a drobná údržba promítacího zařízení do formátu 35 mm.

50. Příprava léčebných roztoků a koupelí na základě lékařských předpisů (parafín, bahno, přísadové

koupele) a jejich aplikace včetně kontroly teploty, páry, suchého vzduchu a poskytování první pomoci.

51. Inzertní a vývěsková služba, půjčování průmyslového a sportovního zboží.

52. Odlakování a nalakování nehtů, masáže rukou, stříhání a broušení nehtů apod.

53. Vyučování všem způsobům plavání, čištění bazénů, poskytování první pomoci tonoucím.

54. Výroba kartáčnických a provaznických výrobků.

55. Pečovatelská služba v domácnostech mobilních občanů.

56. Osazování a odstraňování dopravních značek a značení křižovatek.

57. Lakýrnické a natěračské práce všemi druhy barev včetně tmelení a broušení.

58. Organizování smutečních obřadů, převoz rakví, úklid a úprava hřbitovních prostorů a hrobových míst.

Tarifní stupeň II - samostatný administrativně technický a provozní pracovník

Charakteristika

Vykonávání administrativních nebo administrativně-technických prací, dílčích ekonomických, správních, provozních a technických prací; vyhotovování dílčích podkladů, přehledů jednoduchých sestav pro vypracování výkazů účetních, provozních apod.; obsluha provozních zařízení, pořizování dat na nosná média podle předloh a pokynů; sestavování a shromažďování souborů dat, položek, výkazů včetně kontroly správnosti dat.

Příklady:

1. Psaní na stroji podle předlohy nebo diktátu, opisování textu.

2. Jednoduché laboratorní práce při běžných mechanických a chemických zkouškách a rozborech.

3. Obsluha pobočkových telefonních ústředen a dálnopisných účastnických stanic.

4. Poskytování informací veřejnosti.

5. Jednoduchá kvantitativní a kvalitativní přejímka (servis, opravy obuvi, drobného spotřebního zboží).

6. Knihovnické práce v místních lidových knihovnách, vedení kronik.

7. Vykonávání preventivní ochrany sbírek historických a uměleckých předmětů.

Tarifní stupeň III - odborný dělník

Charakteristika

Odborné rukodělné, strojní a provozně technické práce, popř. práce extrémně fyzicky namáhavé nebo práce vykonávané v mimořádně nepříznivých pracovních podmínkách.

Kvalifikační předpoklady - orientačně

Vyučení v tříletém učebním oboru nebo střední odborné vzdělání (podle dřívějších školských soustav) nebo úřední zkouška; u prací extrémně fyzicky namáhavých nebo vykonávaných v mimořádně nepříznivých pracovních podmínkách - zaškolení, pokud z charakteru práce nevyplývá potřeba vyššího předpokladu.

Příklady:

Strojírenství

1. Strojní obrábění materiálů a součástek frézováním, soustružením, vrtáním, hoblováním, broušením v tolerancích menších jak IT 10 na konvenčních nebo číslicově řízených strojích včetně seřízení.

2. Dohotovování částí, slícování a sestavování odlévacích a tvářecích nástrojů, upínacích přípravků, zápustek, nástrojů pro třískové obrábění a měřidel včetně jejich oprav, zhotovení šablon a protišablon na různých druzích strojního zařízení.

3. Svařování různých kovových konstrukcí, tlakových a netlakových nádob, karosérií automobilů, tlakového potrubí, ručně nebo na strojích, elektrickým obloukem, plamenem nebo v ochranných atmosférách různých druhů materiálu včetně legovaných.x)

4. Zhotovení a opravy karosářských dílů automobilů, např. blatníků, dveří, čel, střech.

5. Samostatné kovářské práce s různou technikou zpracování materiálu (volné, zápustkové kování, svařování a lisování v ohni, ohýbání a rovnání) strojně i ručně při výrobě nebo opravách součástí, nářadí a nástrojů (nápravy, soustružnické nože, tažné háky, listová pera, ohřívání ingotů, hřídelů, dvojháků), kování kopyt s přizpůsobením podkovy, pluhů a uměleckých předmětů (erby, krbové soupravy, díly kovaných dveří, méně náročné kované plastiky, restaurátorské práce) včetně zpracování barevných kovů.

6. Zhotovení plechových nádob, krytů, potrubí, nádrží, vzduchotechnických zařízení stříháním jemných plechů, děrováním, přesekáváním, ohýbáním, rovnáním, žlábkováním, prosazováním a spojování plechů drábkováním, pájením a nýtováním a zhotovování různých stavebních klempířských prvků při obnově památek.

7. Běžné, celkové i generální opravy silničních motorových vozidel včetně diagnostiky závad.

8. Montáž, demontáž, seřízení jednoduchých i složitých prádelenských, čistírenských, obchodních, restauračních a velkokuchyňských zařízení včetně automatických řídících prvků, plynospotřebičů, hasicích zařízení, šicích strojů, jízdních kol, psacích strojů, přesných vah, kalkulačních automatů, přístrojů zdravotnické techniky, kinematografických promítacích zařízení, čerpadel, kompresorů, elektrických rotačních a tepelných spotřebičů pro domácnost, časoměrných přístrojů, fotopřístrojů, dalekohledů, mikroskopů, snímacích a filmových kamer, reprografických přístrojů.

9. Montáž a opravy vzduchotechnických zařízení včetně zapojení mechanických a elektrických strojů do vzduchotechnického zařízení bez plnoautomatické regulace s výkonem nad 50 000 m3 s možností nastavení relativní vlhkosti a teploty.

10. Montáž, seřízení, údržba a opravy osobních a nákladních výtahů včetně zapojení elektrických částí.

11. Opravy, revize a zkoušky chladicích a mrazicích zařízení (domácí chladničky, chladící skříně, vitríny, boxy, mrazničky, deskové zmrazovače, výčepní stoly atd.) do výkonu 3,6 kW.

Elektrotechnika a elektronika

12. Opravy a zapojení elektrické instalace rodinných domů, kin, divadel a bytů s plně elektrizovaným bytovým zařízením.

13. Sestavování, seřizování, navíjení, opravy, zapojování a zkoušení elektrických strojů, přístrojů a elektrické výzbroje jako elektromotorů, transformátorů, rozvaděčů, rozvodných skříní, regulátorů, komutátorů, vypínačů a spouštěčů, opravy elektrických spotřebičů pro domácnost.

14. Opravy, údržba, montáž a demontáž výrobků a zařízení spotřební elektroniky, např. mikrofony, gramofony, magnetofony, rozhlasové a televizní přijímače, kombinované hudební skříně, dispečerské a dorozumívací zařízení, spojové a vysílací zařízení, měřící elektronické přístroje, technické a lékařské diagnostické přístroje.

Stavebnictví

15. Zednické práce při vyzdívání lícového zdiva, volně stojících pilířů, nosných příček, fabionů, podkladových betonů, kyklopského zdiva, osazování schodů, úpravy kašen a krbů.

16. Montáž železobetonových prefabrikátů a práce s tím spojené.

17. Studnařské práce při zakládání a zřizování studní v soudržných horninách do hloubky 10 m včetně čištění.x)

18. Práce tunelářské prováděné ručním nebo mechanizovaným nářadím.x)

19. Kladení a překládání vlisových, parketových, korkových podlah a provedení špachtlových litých nebo stříkaných podlahovin z různých materiálů.

20. Zhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků a práce s tím spojené.

21. Provádění pokrývačských prací na všech druzích střech mimo pokrývání zvláštních tvarů (kuželových, jehlanových, báních a kopulích apod.).x)

22. Stavby a opravy komínů zděných, monolitických i prefabrikovaných včetně prací s tím spojených.x)

23. Šamotářské práce při vyzdívání a opravách topenišť, pecí, pokojových kamen s keramickými obklady.

24. Štukatérské zhotovování nebo opravy profilových říms kruhových, oválových, elipsovitých nebo zhotovování forem při snímání částí lidského těla (ruce, nohy, prsa, záda).

25. Lešenářské práce při stavbě a rozebírání lešení nad 10 m výšky mimo speciálních lešení (výstavní pavilony, haly, věže).

26. Zámečnické práce stavební, např. zhotovení a montáž skládacích vrat, velkých oken, komínových lávek, výkladních skříní, schodů, obklady hliníkovými nebo jinými kovy, nastřelování.

27. Truhlářské práce stavební, např. zhotovení a osazení schodiště, oken, balkonových dveří, křivočarých schodů, obložení stěn i stropů, kazetové obložení a osazení oken a dveří ve slohovém stylu a montáž akustických prvků.

28. Tesařské práce, např. kladení a opravy hoblovaných podlah, laťování krovů, stropní konstrukce trámové a fošnové, zhotovení a osazení krovů všech typů, výměna krokví a trámů, srubové stavby, složité bednění, obnova historických trámových stropů.

29. Zasklívání oken, dveří, přepážek, výloh a velkých ploch u zákazníka.

30. Montáž, demontáž a opravy vnitřního rozvodu a zařízení kanalizace vodovodů, plynovodů a ústředního vytápění různých systémů včetně osazování a připojování zařizovacích předmětů a uvedení do provozu.

31. Montáž a opravy hromosvodů a jejich příslušenství včetně ukotvení, uzemnění a účast při zkouškách a revizích.

Textilní, oděvní, kožedělná, gumárenská a plastikářská výroba

32. Kompletní zhotovení kalhot, sak, společenských šatů, večerních toalet, smokingů a krojů včetně módních druhů ošacení.

33. Komplexní zhotovení plášťů, palet, vest z běžných druhů kožešin včetně zhotovování modelů.

34. Zhotovování střihů, vzorů a modelů všech druhů klobouků včetně paličkovaných.

35. Zhotovení vycházkové obuvi z různých druhů materiálu podle požadavků zákazníka nebo dle svého návrhu.

36. Ruční zhotovování krajek paličkováním, drháním a pletením do rámu, např. límečků, vázanek, textilií, bižuterie, unikátních vláčkových krajek.

37. Tkaní různých druhů hladkých i vazebně a barevně vzorovaných potahových, dekoračních a oděvních tkanin, koberců ze všech druhů materiálů (len, konopí, vlna, bavlna, sisál) na ručních stavech.

38. Ruční zhotovování různých druhů výšivek na tylu, geometrických výšivek, gobelínových výšivek včetně různých druhů aplikace a vyšívání písma.

39. Komplexní zhotovování brašnářských výrobků, např. sportovních potřeb, rukavic, speciálních kufrů, kabel, míčů, chráničů prsou a ramen pro hokej ručně i na strojích.

40. Čalounění a opravy včetně nástřihových plánů, stříhání potahových materiálů s přihlédnutím k technologickým vlastnostem různých druhů výrobků, např. křesel, pohovek, ušáků a restaurátorských prací v celém rozsahu čalounické technologie.

41. Vulkanizování všech druhů pneumatik, včetně leteckých a pro nákladní automobily.x)

42. Zhotovování umělých květin podle vlastní představy, předlohy nebo pokynů návrháře, např. tvarová růže, květ lilie, orchidej, velkých dekorací a květinových fantazií.

Doprava

43. Řízení a běžné opravy silničních motorových vozidel (T 613, Škoda 1203, Favorit atd.).

44. Řízení a běžné opravy silničních motorových vozidel včetně návěsů a přívěsů a vozů se speciální úpravou (Avia, Liaz, Tatra, autobusy, autojeřáby, cisterny atd.).x)

45. Řízení a obsluha mechanizačních prostředků, např. rypadel, dozerů, beranidel, injektážních souprav.

Kámen, sklo, keramika

46. Kamenické práce při zhotovování dlažebních kostek, říms, madel, hřbitovních pomníků (písmo), šachových figurek včetně osazení.x)

47. Výroba užitkových a dekorativních keramických předmětů, figur, reliéfů, např. nádob z volné ruky do obsahu 20 l, váz, dekorování výrobků rytím, škrábáním, malováním.

48. Zhotovení složitých nebo rozměrných vánočních ozdob, např. vícekulové špičky, koule nad 1 9 cm, panenek a figurek.

Zemědělství a lesnictví

49. Obsluha a seřízení traktorů, závěsného neseného zařízení včetně provádění polních prací při setí a sklizni zemědělských kultur.

50. Zahradnické práce při pěstování, roubování, množení a tvarování Begonií, Camelií, Crotonů, Ficusů, kaktusů, speciálních alpínek, gerber a rychlení a příprava osiv zeleniny, roubování okurek, setí zeleniny secím strojem.

51. Fyzicky namáhavé práce v lese (soustřeďování dříví, trhání šišek, kácení stromů, odvětvování, těžba motorovou pilou, lesník traktorista.x)

Potraviny, obchod a veřejné stravování

52. Pečení chleba, housek a dalších druhů pečiva včetně přípravy, mísení a tvarování.

53. Samostatné zhotovování všech druhů cukrářských výrobků, např. špičky s tekutou náplní, dorty, poháry, mandlové piškoty, včetně přípravy krémů a náplní i na zakázku se speciálním prováděním výzdoby.

54. Samostatná příprava a výroba hlavních jídel včetně ryb a zvěřiny.

55. Porcování masa, kostění, výroba uzenářských výrobků včetně uzení, porážení skotu, marinování i uzení ryb.

56. Samostatný prodej širokého sortimentu zboží zpravidla s inkasem peněz a poradenskou činností.

57. Čepování nápojů, přijímání objednávek na všechny druhy prodávaných jídel včetně doporučení sledu jednotlivých jídel a nápojů, řízení svěřeného úseku obsluhy s inkasem a vyúčtování tržby.

Ostatní

58. Lakýrnické práce při konečném stříkání automobilů, strojírenských výrobků pro výstavy.x)

59. Kreslení a malování písma (kursiva, špalíčkové, šňůrkové) a opravy povrchu karosérií po haváriích s dosažením odstínu k původní barvě.

60. Malířské a natěračské práce v interiérech, bytech, domech, divadlech, interhotelech ve dvou i více tónech, složitým šablonováním, lepení tapet všech druhů, fládrování, patinování.

61. Aranžování výkladních skříní a expozic a dekorování a výzdoba prodejních a výstavních prostorů.

62. Malování skla a keramiky různými malířskými technikami a provádění dekoru, např. páskové dekory, květinové motivy, zvířecí motivy, sportovní výjevy, většinou z volné ruky.

63. Řezbářské zpracování dřeva a zdobení kovem a vypalování, např. k součásti stylového nábytku, ornamenty, lišty, loutky, svícny, dýmkové hlavičky a opravy, restaurování a renovace slohových a historických předmětů.

64. Zhotovení a opravy nábytku i slohového (jednoduchý) včetně intarzií a dekorativní skládání stěn historických interiérů.

65. Opravy hudebních nástrojů včetně ladění a seřízení.

66. Zpracování řeziva, tvarování, stavění a montáž velkých sudů, kádí a bednářských výrobků.x)

67. Zhotovování a opravy různých šperků a prstenů, např. snubní prsteny, náramky, brože, členité náušnice, hodinová pouzdra, zasazování drahokamů do zlata, stříbra a dalších drahých kovů.

68. Ruční broušení a obrušování všech druhů přírodních a syntetických kamenů včetně drahokamů, např. výbrus šachový, roháček a závěs, mugle, cabochony, mandolety.

69. Zhotovování a opravy prototypových, atypických a historických deštníků.

70. Zhotovování náročných vzorů, prototypů, modelových a speciálních brýlových obrub (individuální zakázková výroba).

71. Opravy kapesních nožů a nůžek různých typů (vysouvací nože, holičské, krejčovské a speciální nůžky) s případnou náhradou poškozených dílů i nekovových.

72. Zhotovení a opravy cínařských výrobků.

73. Opravy a údržba náramkových hodinek, budíků a věžních hodin (střední opravy) včetně zhotovení náhradních dílů.

74. Zhotovení fotografií barevných i černobílých včetně retuše, zvětšování a fotomontáží.

75. Kominické práce včetně provádění technických prohlídek.x)

76. Provádění domovnických nebo školnických prací včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě objektů většího rozsahu a technického vybavení.

77. Řízení provozu, obsluha a údržba strojních zařízení krytého plaveckého bazénu, krytého zimního stadiónu (rolba), kompresorových stanic, blokových kotelen.

78. Stavění, běžná údržba a doprovod rozměrově velkých a technicky náročných atrakcí se složitou mechanizací nebo hydraulikou (autodromy, horské dráhy, tobogany, mořské vlny).

79. Kadeřnické úpravy vlasů, např. plastický střih, foukané, zhotovení složitých společenských a večerních účesů s doplňky a ozdobami, vysoce náročné a vývojové účesy.

80. Kosmetické ošetření pleti včetně masáží pomocí elektrických masážních přístrojů nebo ručně, ozařování IR a VV paprsky a poradenské činnosti při provádění denního, večerního a divadelního líčení.

81. Provádění pečovatelské služby u imobilních občanů včetně péče o domácnost a donášky paliva.

82. Kopání hrobů, exhumace zesnulých a úklid hrobek a žárovišť v krematoriu.x)

83. Řízení jednotky strážní služby nad 10 členů při střežení objektu.

84. Horolezecké práce při čištění skalních stěn i s převisy po odstřelech včetně montáže záchytných a ochranných zábran, provádění ochranných nebo impregnačních nátěrů a postřiků na konstrukcích anténních nebo jiných stožárů, mytí pískovcových a kamenných fasád saponátovými roztoky a odstranění různých nečistot, čištění tesařských konstrukcí a jejich konzervace v památkových objektech, montážní klempířské, tesařské, svářečské a jiné odborné operace na památkových nebo jiných objektech v obtížně přístupných výškových podmínkách bez lešení.x)

85. Příprava, obsluha a drobná údržba promítacího zařízení formátu 35 mm a 70 mm.

Tarifní stupeň III - samostatný technickohospodářský pracovník

Charakteristika

Vykonávání složitějších, částečně opakovaných a různorodých hospodářských, správních, ekonomických, provozních a technických prací nebo částí agend podle rámcových pokynů nebo obvyklých postupů zpravidla krátkodobého charakteru; přijímání, shromažďování a příprava podkladů; vypracování výkazů, seznamů, evidencí soupisů, hlášení a jiné dokumentace, včetně formální kontroly správnosti; sledování plnění části plánů, limitů, ukazatelů, výpočtů, závazků apod.; kontrola a práce s peněžní hotovostí; vykonávání technických zkoušek, kontrol, rozborů a měření podle daných postupů včetně porovnání a vyhodnocování; vykonávání dílčích technických prací apod.;

Kvalifikační předpoklady - orientačně

Střední vzdělání nebo tříletý učební obor.

Příklady:

1. Vedení administrativní agendy (vedoucího).

2. Investiční práce.

3. Vybavování cestovních dokladů (cizinecký protokol), fakturace, likvidace faktur, reklamací, závazků.

4. Pokladní manipulace včetně činnosti pokladních v obchodně provozních jednotkách.

5. Operátorské práce ve výpočetním středisku.

6. Komplexní skladová činnost (hmotná odpovědnost).

7. Vedení provozního skladu.

8. Prověřování dodržování bezpečnostních protipožárních předpisů na pracovištích.

9. Organizování náborových akcí (např. v odbyt. knih, uměl. pořadů), zájmové činnosti, doprovázení skupin na zájezdech, vycházkách apod.

10. Natáčení programů videokamerou podle pokynů nebo scénáře (ozvučení, osvětlení a stanovení technických podmínek snímání), dílčí práce při přípravě videoprogramů.

11. Provádění knihovnicko informačních prací, dílčích odborných prací při ochraně přírody a památek včetně provádění dokumentací a průzkumů.

12. Odborné konzervátorské práce na sbírkových předmětech.

13. Vedení obchodně provozní jednotky do 8 pracovníků.

Tarifní stupeň IV - odborný dělník specialista

Charakteristika

Vysoce odborné (specializované) práce technického nebo výtvarného charakteru. Do tohoto tarifního stupně jsou zařazeny kvalifikačně nejnáročnější činnosti dělnických povolání; (ostatní činnosti jsou zařazeny do nižších tarifních stupňů).

Kvalifikační předpoklady

orientačně Úplné střední vzdělání (např. čtyřletý studijní obor, průmyslová škola, hotelová škola) nebo tříletý učební obor s doplňujícím vzděláním.

Příklady

Strojírenství

1. Opravy, montáž a demontáž televizních kamer, videí, barevných televizí, lékařských přístrojů, počítačů, sídlištních společných televizních antén, převážně na externích pracovištích.

2. Externí a generální opravy a montáže složitých prádelenských, čistírenských, velkokuchyňských zařízení, plynospotřebičů s automatickou regulací.

3. Opravy a otevírání tresorů, pancéřových skříní s velmi složitým zabezpečovacím zařízením.

4. Řízení montáží a oprav složitých strojních i elektrických částí výtahů, rychlovýtahů, prototypů a atypických výtahů s paměťovým zařízením a logickými i elektronickými prvky.

5. Opravy kontinuálních výrobníků zmrzliny a sodové vody, laboratorních a speciálních chladících zařízení, průmyslových chladíren nad výkon 3,6 kW.

6. Instalatérské a topenářské práce na montážích a opravách vysokotlakých systémů ústředního vytápění v chemických provozech a laboratořích s vyregulováním a uvedením do provozu.

Stavebnictví

7. Zhotovení, montáž a opravy stavebních klempířských výrobků uměleckého nebo slohového charakteru atypického provedení.x)

8. Tesařské práce při obnově památek, bání, věží podle původních vzorů nebo zhotovení všech druhů složitých tesařských konstrukcí (sportovní stadióny) včetně zakládání, rysování, vyvazování a osazování.x)

9. Montáž nosných konstrukcí nad 12 m délky.

10. Zdění složitých zednických konstrukcí (zdiva, kleneb apod.) při rekonstrukcích, adaptacích a opravách novodobých i historických objektů a při obnově památek.

11. Pokrývačské práce na geometricky složitých střechách.x)

12. Studnařské práce nad 10 m.

13. Kamenické práce při výrobě, zhotovení a zvláštním opracování náročných kamenických výrobků stavebních, slohových, figurálních a monumentálních podle zvláštních požadavků, tesání písma, provádění náročných oprav při restaurování památkových objektů.

Oděvní a textilní

14. Individuální zhotovování všech druhů svrchních oděvů (celý výrobek) základních nebo módních, náročných historických a národních krojů a kostýmů včetně kreslení střihu dle individuální míry, stříhání, zkoušení a zhotovení na různých šicích strojích.

Ostatní

15. Řízení instalačních a montážních osvětlovacích prací v exteriérech s dálkově ovládanými regulačními obvody s kombinacemi předvolby, skupinovými a intenzívními paměťmi za účelem vytvoření atmosféry podle tvůrčích záměrů při natáčení.

16. Zpracování barevných filmových programů, videoprogramů a fotografických snímků na moderních špičkových technických zařízeních s vysokým stupněm aplikace měřící a výpočetní techniky a elektrotechniky s případnou úpravou programových médií pro různé druhy výrobků.

17. Řízení stavby a zhotovení složitých, rozměrově velkých konstrukcí historických, fantastických a supermoderních filmových a televizních scénických staveb (kostely, imitace barokních varhan, kosmodromy, báně, věže) s případným vybavením kinetickými prvky, destrukčními jevy a dalšími změnami podle požadavků scénáře.

18. Zhotovování stylového nábytku a restaurování podle vlastního návrhu a volby technologie.

19. Vybrušování váz, jardinier, košíků, nástolců dle vlastního návrhu nebo návrhu výtvarníka.

20. Horolezecké práce při kotvení skalních bloků podle rámcového projektu nebo vlastního posouzení, řízení horolezeckých prací při zvlášť nebezpečných sanacích skalních stěn, stavebně montážní práce za pomoci vrtulníku nebo jiných nestandardních technických prostředků.x)

21. Opravy mistrovských hudebních nástrojů.

Tarifní stupeň IV - odborný technickohospodářský pracovník Charakteristika

Charakteristika

Samostatné zajišťování ucelených správních, hospodářských, ekonomických, provozních nebo technických agend nebo souborů prací; řízení resp. operativní (dispečerské) řízení nebo určování technologického postupu méně složité výroby, provozu nebo výrobního úseku; sledování a vyhodnocování souhrnných ukazatelů včetně vyvozování návrhů opatření, rozpisu a aplikace plánů, směrnic, předpisů apod. na podmínky organizace, sledování vývoje plnění; sestavování, zpracování a uplatňování technických norem, normativů, popisů, návodů, postupů, kalkulací apod., jejich kontrola a prověřování; provádění speciálních kontrol, prověrek, rozborů a inventur, vyhodnocování výsledků včetně návrhů opatření, objektivizace a změnového řízení; analýza, formulace a algoritmizace úkolů nebo jejich částí, vypracování vývojových diagramů a programů; operátorské řízení ve výpočetním středisku; uvádění do provozu a zajišťování údržby složitých technických zařízení nebo jejich částí.

Kvalifikační předpoklady - orientačně

Úplné střední vzdělání.

Příklady:

1. Zajišťování komplexních účetních agend, zakázkové a subdodavatelské činnosti, podmínek pro financování, přípravu hospodářských smluv.

2. Samostatné zajišťování personální agendy a péče o pracující.

3. Samostatné zajišťování kontroly.

4. Příprava návrhů cen.

5. Zajišťování obchodně technických služeb; zajišťování provozu a údržby domovního a bytového fondu po odborné stránce (technologie údržby).

6. Řízení a určování způsobu výroby výrobků z drahých kovů, lisování běžných výrobků, rozmnožovny, výroby dárkových a upomínkových předmětů, obuvnické výroby a oprav, malířských a natěračských prací v objektech, drobné dřevařské výroby (žebříky, štafle), výroby betonářských výrobků jako obrubníků, sloupků, dále při výrobě jídel (šéfkuchař), holičství, kadeřnictví, kosmetiky, prádelny, čistírny, pěstování zeleniny, oprav drobného a spotřebního zboží, zakázkové výroby prádla (šicí, pletací stroje, svítidla, elektromotory).

7. Zajišťování technického dozoru.

8. Zpracování částí projektové a rozpočtové dokumentace; jednodušší projektové a konstrukční práce jako vypracování podkladů k jednodušším částem projektů staveb (topení, rozvody vody, elektro atd.), technologického zařízení, výrobků, zařízení nebo výkresů a konstrukčních podkladů jednodušších sestav, výrobků nebo částí výrobků; provádění výpočtů.

9. Zajišťování požární ochrany, hygieny, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

10. Vypracování podkladů investorské přípravy staveb (pro územní dokumentace, pro typizační práce, rozpočty apod.).

11. Organizování, příp. řízení kulturně výchovných akcí a činnosti (festivaly, soutěže), propagační a výstavní činnosti, příprava a tvorba kulturních pořadů.

12. Zabezpečení činnosti souborů, klubů atd.

13. Přednášení odborné látky podle osnovy, výuka v odborných kursech (jazykových, pohybových, tanečních atd.).

14. Samostatné provádění odborných prací konzervátorských a restaurátorských, při ochraně přírody, památek, nálezů a sbírkových předmětů ke kulturně výchovným účelům a provádění astronomických a meteorologických pozorování.

Tarifní stupeň V - samostatný odborný technickohospodářský pracovník

Charakteristika

Samostatné zajišťování složitějších, různorodých, dlouhodobých, odborných, rozsáhlých a náročných správních, ekonomických, provozních a technických agend; vedení ucelených sourodých prací a agend; operativní (dispečerské) i přímé řízení a určování technologie složitých výrob, provozu s náročnou organizací práce nebo ve složitých provozních podmínkách; uvádění do provozu nejsložitějších zařízení; komplexní zpracování technické a rozpočtové dokumentace; vypracování projektů méně složitých objektů (občanská vybavenost, pomocné provozy); konstrukční řešení technicky náročných výrobků, konstrukční podklady skupin vývojově progresivních celků podle základních technických podmínek; výzkumné vývojové práce.

Kvalifikační předpoklady - orientačně

Vysoká škola

Příklady:

1. Samostatné zajišťování právní, zahraničně obchodní agendy, zahraniční propagace.

2. Samostatné zajišťování financování, úvěrové politiky, odměňování pracovníků a informační soustavy.

3. Zajišťování kalkulační činnosti, tvorby cen, materiálně technického zásobování, odbytu obchodní politiky a devizové agendy.

4. Matematická analýza úloh, zajišťování aplikace metod operačního výzkumu a operační analýzy.

5. Vypracování softwareové dokumentace pro uživatele.

6. Příprava programů z oblasti hromadného zpracování dat, vědeckotechnických a matematických výpočtů atd.

7. Projednávání, kontrola, realizace a vyhodnocování projektů, plánů i jednotlivých akcí.

8. Komplexní zkušební a revizní činnosti.

9. Zajišťování organizace a techniky řízení při tvorbě automatizovaných systémů řízení.

10. Řízení technologicky složité výroby.

11. Určování technologických postupů a řízení složitých výrob jako tváření a obrábění kovů, výroba motorů, generální opravy osobních automobilů, ladění hudebních nástrojů jako pian, akordeonů, výroby těžké oděvní konfekce, výstavby složitých objektů, např. obytných nad 4 podlaží, umělecké nebo speciální stavební, tesařské, zámečnické a klempířské výroby (speciální krovy, umělecké žlaby, chrliče apod.).

12. Komplexní investorská příprava náročných staveb podle projektové dokumentace apod.

13. Projektová činnost (méně složité objekty, např. obytné objekty do čtyř podlaží).

14. Samostatné konstrukční řešení technicky náročných výrobků (lehká vzduchotechnika a měřící elektronické přístroje, hydraulické agregáty apod.).

15. Výzkumné a vývojové práce.

16. Zajišťování náročných odborných redaktorských, nakladatelských a vydavatelských agend.

17. Řízení a organizační zabezpečení přednáškových cyklů, seminářů, programová činnost velkých kulturně výchovných celků.

Tarifní stupeň VI - vedoucí organizace

Charakteristika

Charakteristika práce je obsažena v organizačních řádech organizací a dále v jiných předpisech.

Kvalifikační předpoklady - orientačně

Vysoká škola.

Přesunout nahoru