Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 12/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.

Částka 3/1990
Platnost od 12.01.1990
Účinnost od 01.04.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

12

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 8. prosince 1989,

kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb.

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb.:


Čl. I

Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 139/1983 Sb., o základních podmínkách dodávky tepla, ve znění vyhlášky č. 75/1989 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. V § 2 se vypouští odstavec 1 a odstavec 5 včetně poznámky č. 2a zní:

"(5) Odběrné místo tvoří jedno nebo více odběrných tepelných zařízení2a) s jedním druhem nositele tepla o stejných parametrech.

2a) § 3 odst. 5 zákona č. 89/1987 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě tepla.".

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.

2. V § 3 se vypouštějí odstavce 6 a 7.

3. § 4 a 5 včetně nadpisu a poznámky č. 3 a 4 se vypouštějí.

4. § 6 včetně nadpisu zní:

"§ 6

Uzavírání hospodářské smlouvy

(1) Hospodářská smlouva na dodávku a odběr tepla se uzavírá pro každé odběrné místo zvlášť. Náležitosti potřebné pro vznik smlouvy jsou

a) potvrzená přihláška k odběru tepla,

b) technické a dodací podmínky, které se sjednávají zpravidla bez časového omezení,

c) odběrový diagram, ve kterém se sjednává předmět plnění a smluvní období.

(2) Hospodářská smlouva s maloodběrateli se uzavírá na dobu neurčitou a tvoří ji potvrzená přihláška k odběru tepla.

(3) Nejpozději 3 měsíce před zahájením odběru tepla předloží odběratel dodavateli přihlášku k odběru a návrh technických a dodacích podmínek na tiskopisech, které mu vydá dodavatel. Dodavatel se k předloženým dokladům vyjádří do 20 dnů od jejich doručení.

(4) Nejpozději 10 dnů před smluvním obdobím je velkoodběratel a střední odběratel povinen sjednat s dodavatelem odběrový diagram. Neoznámí-li odběratel nebo dodavatel písemně ve stejné lhůtě, že trvá na sjednání nového odběrového diagramu, prodlužuje se platnost odběrového diagramu na další smluvní období; to platí jenom pro odběr tepla pro otop a ohřev teplé užitkové vody.

(5) Smluvní období je u velkoodběratelů a středních odběratelů roční nebo čtvrtletní.

(6) V odběrových diagramech se sjednává množství tepla a jeho rozdělení na množství určené pro obyvatelstvo a pro ostatní spotřebu, výše tepelného výkonu a časový průběh odběru ve smluvním období. Časový průběh odběru může být hodinový, směnový, denní, měsíční, čtvrtletní nebo roční. Druh odběrového diagramu stanoví dodavatel po projednání s odběratelem.

(7) Pro odběry tepla na staveništi může dodavatel stanovit na období do kolaudace budovaného odběrného tepelného zařízení2a) zvláštní technické a dodací podmínky a způsob sjednávání odběrových diagramů včetně ustanovení o regulačních opatřeních.".

5. V § 7 se vypouští odstavec 1 a odstavec 2 zní:

"(2) Dodávka je splněna přechodem smluveného množství tepla ze zařízení dodavatele do odběrného tepelného zařízení2a).".

Dosavadní odstavce 2 až 6 se označují jako odstavce 1 až 5.

6. § 8 včetně nadpisu a poznámky č. 2b zní:

"§ 8

Změna a zrušení závazků

(1) Změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 10 dnů předem.

(2) Přejímá-li nový uživatel objekt, v němž je odběrné tepelné zařízení2a) připojeno k rozvodu tepla,2b) je povinen nejpozději 30 dnů před zahájením odběru předložit dodavateli přihlášku k odběru a do 3 dnů po převzetí objektu oznámit stav počítadla měřiče tepla ke dni převzetí.

(3) Ukončení odběru je odběratel povinen oznámit dodavateli nejpozději 30 dnů předem a umožnit mu provedení konečného odečtu měřiče tepla, popřípadě provedení jiných opatření souvisejících s ukončením dodávky a odběru. Nesplní-li odběratel tyto povinnosti, uhradí dodavateli veškeré odebrané teplo a úplatu za užívání měřicích zařízení až do podání přihlášky novým odběratelem nebo odebrání měřicích zařízení.

2b) § 3 odst. 3 zákona č. 89/1987 Sb.".

7. § 9 odst. 1 včetně poznámky č. 2c zní:

"(1) Dodavatel měří dodávku tepla svým zařízením. Není-li to možné, měří dodávku tepla zařízením odběratele, pokud s tím odběratel souhlasí. Měřicí zařízení dodavatel instaluje, zapojí a udržuje za úplatu podle ceníku. Způsob měření, druh a umístění měřicího zařízení určí dodavatel v souladu se zvláštními předpisy.2c)

2c) Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 94/1987 Sb., o hospodaření s teplem, připojovacích podmínkách a změně teplonosné látky.".

8. V § 9 se vypouští odstavec 2 a odstavec 8 včetně poznámky č. 2d zní:

"(8) Nemůže-li dodavatel zajistit měření dodávky tepla, dohodnou organizace ve smlouvě způsob zjišťování výše odběru tepla. Sankční odvody za neměřené teplo určené alespoň z části pro obyvatelstvo upravují zvláštní předpisy.2d)

2d) Výměr Ústřední správy energetiky a Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství č. 20 ze dne 9. 7. 1965, ve znění výměru Českého cenového úřadu 2646/31/70 a výměru Slovenského cenového úřadu 698-C/70/II.".

Dosavadní odstavce 3 až 8 se označují jako odstavce 2 až 7.

9. § 10 odst. 2 zní:

"(2) Dodavatel je povinen zajistit přezkoušení měřiče tepla do 30 dnů od doručení žádosti odběratele nebo od výměny měřiče tepla, pokud došlo k přezkoušení z podnětu dodavatele.".

10. V § 10 odst. 3 se na konci připojují tato slova: "mimo případy, kdy k přezkoušení došlo z podnětu dodavatele".

11. § 11 odst. 2 písm. c) včetně poznámky č. 8a zní:

"c) při změně teplonosné látky nebo jejich parametrů,8a)

8a) § 19 a 20 vyhlášky č. 94/1987 Sb.".

12. § 12 odst. 1 písm. b) zní:

"b) oznámit odběrateli změnu teplonosné látky nebo jejich parametrů v souladu se zvláštními předpisy,8a)".

13. § 14 odst. 1 písm. c) zní:

"c) neoznámí-li odběratel dodavateli změnu skutečností uvedených v přihlášce k odběru tepla podle § 8 odst. 1,".

14. § 14 odst. 2 včetně poznámky č. 9a zní:

"(2) Množství tepla neoprávněně odebrané se u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů zjišťuje tak, že se uvažuje plné zatížení všech spotřebičů, popřípadě plné zatížení, které připouští clona nebo limitní dýza, a to po dobu 16 hodin denně, pokud nebyla zjištěna jiná doba využití; mimo otopné období9a) se však nepřihlíží ke spotřebičům pro vytápění. Došlo-li k odběru teplonosné látky z primárního okruhu, stanoví se odebrané množství z maximálního průtočného množství, které mohlo být odebráno odběrným potrubím za dobu 24 hodin. Takto stanovená denní spotřeba se násobí počtem dnů neoprávněného odběru; není-li možno zjistit celé období neoprávněného odběru, stanoví se odběr za poslední odečítací období.

9a) § 4 vyhlášky č. 94/1987 Sb.".

15. § 15 odst. 1 zní:

"(1) Za nedodání, neodebrání nebo překročení smluveného množství tepla stanoví se penále takto

a) nedodá-li dodavatel, mimo případy uvedené v § 11 odst. 2, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit odběrateli penále ve výši 100 Kčs za každý nedodaný GJ,

b) neodebere-li odběratel, mimo případy uvedené v § 13, smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 50 Kčs za každý GJ,

c) překročí-li odběratel smluvené množství tepla, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 100 Kčs za každý GJ.".

16. § 15 odst. 2 písm. b) zní:

"b) překročí-li odběratel výkon v MW, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 500 Kčs za každý MW nejvyššího překročení naměřeného v hodinovém intervalu,".

17. § 15 odst. 8 zní:

"(8) Organizace, která nedodržela lhůtu stanovenou v § 9 odst. 5, § 10 odst. 2 a § 12 odst. 1 písm. a), je povinna zaplatit oprávněné organizaci penále ve výši 50 Kčs za každý den prodlení, nejvýše však 1000 Kčs.".

18. § 17 zní:

"§ 17

(1) Organizace se nemohou dohodnout odchylně od ustanovení § 2, § 3 odst. 1, § 6 odst. 1, 2 a 5, § 11 odst. 2 a § 14.

(2) Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů, jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr
Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Přesunout nahoru