Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 114/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby

Částka 24/1990
Platnost od 23.04.1990
Účinnost od 01.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

114

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, ve znění zákona č. 95/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

1. Preambule zní:

"Zrovnoprávnění všech forem vlastnictví vyžaduje, aby vlastníci mohli v plném rozsahu užívat svou zemědělskou půdu a jiný zemědělský majetek a aby byly odstraněny veškeré překážky, které brání ve výkonu tohoto jejich práva. K dosažení tohoto cíle, posílení vztahu vlastníků k jejich půdě a ochraně jejich vlastnictví se Federální shromáždění usneslo na tomto zákoně:".

2. § 1 zní:

"§ 1

Zemědělské organizace, jakož i státní organizace, které plní vědeckovýzkumné úkoly a úkoly výuky pro odvětví zemědělství (dále jen "zemědělské organizace"), užívají půdu, kterou nemají v družstevním nebo náhradním užívání, jakož i jiný zemědělský majetek, které nejsou vlastnictvím státu, družstev nebo společenských organizací, na základě práva užívání k zajištění výroby (dále jen "právo užívání"), pokud toto právo nezanikne (§ 12, 12a).".

3. V § 2 odst. 1 se vypouštějí slova "a časově neomezené".

4. V § 2 odst. 2 se vypouští slovo "zejména" a v písmenu c) se vypouštějí slova", i obytné domy v rámci podnikové bytové výstavby".

5. § 2 odst. 4 zní:

"(4) Jde-li o užívání staveb, může zemědělská organizace zejména provádět na nich úpravy potřebné pro jejich účelné využití, a to pouze se souhlasem vlastníka."

6. V § 3 odst. 2 se vypouštějí slova "v zájmu společnosti a co nejúčinněji je využívat k rozvoji socialistické zemědělské velkovýroby".

7. § 6 a 7 včetně nadpisu se vypouštějí.

8. V § 9 odst. 1 se vypouštějí slova "nevhodné pro socialistickou zemědělskou velkovýrobu" a slova "v tomto pořadí"; za slova "náleží právo užívání," se vkládají slova "a to se souhlasem vlastníka".

9. V § 9 se vypouštějí odstavce 2 a 8.

10. § 9 odst. 3 zní:

"(3) Zemědělská organizace může přenechat do dočasného užívání i stavby, k nimž jí náleží právo užívání, popřípadě jejich části, a pozemky, na nichž jsou tyto stavby zřízeny.".

11. § 9 odst. 4 zní:

"(4) Dočasné užívání vzniká písemnou smlouvou. Ve smlouvě o přenechání pozemku k dočasnému užívání může být dohodnuta i přiměřená úplata a způsob majetkového vypořádání po skončení dočasného užívání.".

12. V § 9 odst. 5 se v prvé a třetí větě před slova "zemědělské organizace" vkládají slova "vlastníka a".

13. V § 9 se dosavadní odstavce 3, 4, 5, 6, 7 a 9 označují jako odstavce 2, 3, 4, 5, 6 a 7.

14. § 10 odst. 1 zní:

"(1) Právo užívání může zemědělská organizace převést na jinou zemědělskou organizaci písemnou smlouvou, a to se souhlasem vlastníka.".

15. § 10 odst. 3 se vypouští.

16. § 11 se vypouští.

17. § 11a se vypouští.

18. § 12 zní:

"§ 12

(1) Právo užívání zaniká přechodem nebo převodem užívaného majetku do vlastnictví zemědělského družstva nebo státu; jinou změnou vlastnictví není právo užívání dotčeno.

(2) Právo užívání zaniká jeho zrušením (§ 12a odst. 1 a 3).

(3) Právo užívání zaniká uzavřením dohody o dočasném užívání pozemku zemědělskou organizací (§ 12a odst. 2).".

19. § 12a zní:

"§ 12a

(1) Okresní národní výbor zruší právo užívání pozemku na návrh jeho vlastníka. Zemědělské pozemky lze vrátit jen k zemědělskému využití; doba skončení práva užívání zemědělského pozemku se stanoví až po sklizni, pokud se vlastník nedohodne se zemědělskou organizací jinak. Vrací se celá výměra pozemku, pokud se vlastník nedohodne se zemědělskou organizací jinak.

(2) Okresní národní výbor, pokud nedojde k dohodě, nezruší právo užívání pozemku, jde-li o pozemky zastavěné, pokud se nejedná o stavbu ve vlastnictví občana, o pozemky, na nichž jsou trvalé porosty vzešlé v době trvání práva užívání, nebo meliorace zřízené zemědělskou organizací, pokud nedojde k finančnímu vyrovnání, nebo jde-li o pozemky nepřístupné. V tomto případě je zemědělské družstvo povinno na žádost vlastníka vyměnit jeho pozemek za jiný vhodný pozemek1) ve vlastnictví družstva a státní zemědělské organizace za jiný vhodný pozemek1) ve vlastnictví státu. Jestliže zemědělská organizace takový pozemek nemá, je povinna vlastníkovi přenechat jiný vhodný pozemek1) k dočasnému bezplatnému užívání; pozemek se přenechává k 1. 1. běžného roku na žádost vlastníka podanou nejpozději 6 měsíců předem. Pokud zemědělská organizace nemůže přenechat vlastníkovi vhodný pozemek k dočasnému užívání, anebo vlastník s přenecháním takového pozemku nesouhlasí, je zemědělská organizace povinna s vlastníkem uzavřít dohodu o dočasném užívání jeho pozemku za úplatu; jednostranně lze takovou dohodu vypovědět k 31. 12. běžného roku s pětiletou výpovědní lhůtou. Proti rozhodnutí, kterým byl zamítnut návrh vlastníka na zrušení práva užívání pozemku, může vlastník do 15 dnů od jeho doručení podat opravný prostředek k soudu. Pro řízení platí obdobně ustanovení občanského soudního řádu o přezkoumávání rozhodnutí jiných orgánů soudem.2)

(3) Právo užívání hospodářské budovy nebo jiné stavby (dále jen "hospodářská budova") zruší okresní národní výbor na návrh vlastníka hospodářské budovy. Rozhodnutím o zrušení práva užívání hospodářské budovy musí být zrušeno i právo užívání zastavěné plochy s nádvořím, popřípadě s přilehlou zahradou.

(4) Nedohodne-li se vlastník hospodářské budovy se zemědělskou organizací jinak, je zemědělská organizace povinna vlastníkovi vrátit hospodářskou budovu ve stavu odpovídajícím obvyklému opotřebení; byla-li hospodářská budova na náklady zemědělské organizace zhodnocena, je vlastník povinen poskytnout zemědělské organizaci náhradu odpovídající účelnému a trvalému zhodnocení budovy podle stavu v době zrušení práva užívání.".

Čl. II

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 123/1975 Sb., o užívání půdy a jiného zemědělského majetku k zajištění výroby, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 95/1988 Sb. a tímto zákonem.


Čl. III

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.


Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) Při přenechávání pozemků zemědělská organizace postupuje přiměřeně podle zásad stanovených v § 17 a 18 vyhlášky ministerstva zemědělství a lesního hospodářství č. 27/1958 Ú. l., kterou se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení o opatřeních v oboru hospodářskotechnických úprav pozemků.

2) Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 244 až 250).

Přesunout nahoru