Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 11/1990 Sb.Vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky o základních podmínkách dodávky topných plynů

Částka 3/1990
Platnost od 12.01.1990
Účinnost od 01.04.1990
Zrušeno k 01.05.1990 (103/1990 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

11

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva paliv a energetiky

ze dne 8. prosince 1989

o základních podmínkách dodávky topných plynů

Federální ministerstvo paliv a energetiky v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány a Státní arbitráží Československé socialistické republiky stanoví podle § 392 odst. 1 hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., v úplném znění vyhlášeném pod č. 80/1989 Sb. a podle § 26 zákona č. 67/1960 Sb., o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon):


ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje dodávky topných plynů

a) svítiplynu,

b) zemního plynu naftového a zemního plynu karbonského z povrchové degazace (dále jen "zemní plyn"),

c) propan - butanu

mezi socialistickými organizacemi.

(2) Vyhláška se nevztahuje na dodávky do plynovodní sítě a pro vývoz a z dovozu.

ČÁST DRUHÁ

DODÁVKY TOPNÝCH PLYNŮ Z PLYNOVODNÍ SÍTĚ

ODDÍL PRVNÍ

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 2

Rozdělení odběratelů

(1) Organizace odebírají topné plyny z plynovodní sítě jako velkoodběratelé nebo maloodběratelé.

(2) Velkoodběratelé jsou odběratelé topných plynů, jejichž plánovaný roční odběr přesahuje 120 000 m3 svítiplynu nebo 60 000 m3 zemního plynu při základních dodacích podmínkách1) pro jedno odběrní místo. Podle výše plánované spotřeby se dělí na:

a) skupinu I s roční spotřebou v rozsahu 60 000 - 400 000 m3 zemního plynu nebo 120 000 - 300 000 m3 svítiplynu

b) skupinu II s roční spotřebou vyšší než 400 000 m3 zemního plynu nebo 300 000 m3 svítiplynu.

(3) Velkoodběratelé skupiny II se podle charakteru spotřeby dělí na velkoodběratele:

a) technologického charakteru

b) otopového charakteru.

(4) Maloodběratelé jsou odběratelé topných plynů v menším množství než je uvedeno v odstavci 2, jakož i odběratelé propan - butanu.

(5) Za jedno odběrní místo se považuje objekt, případně pozemek, tvořící samostatný a trvale propojený celek, ve kterém se odebírá topný plyn pro jednoho odběratele. V pochybnostech stanoví odběrní místo dodavatel.

§ 3

Podmínky odběru

(1) Po splnění všech podmínek stanovených pro připojení odběrních plynových zařízení2) uzavře dodavatel s odběratelem smlouvu o dodávkách topných plynů.

(2) Přejímá-li organizace objekty, v nichž je odběrní plynové zařízení připojeno k plynovodní síti, je povinna dodavateli oznámit do 3 dnů od převzetí stav měřicího zařízení a předložit mu do 8 dnů přihlášku nebo v téže lhůtě písemně sdělit, že nehodlá topné plyny odebírat.

(3) Dodávka je splněna přechodem smluveného množství topného plynu ze zařízení dodavatele do zařízení odběratele.

(4) Bez souhlasu dodavatele nesmí odběratel přenechat topné plyny jiným odběratelům.

§ 4

Omezení nebo přerušení dodávky

Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku topných plynů

a) při provádění plánovaných údržbových a revizních prací, projednaných předem s odběratelem; s velkoodběrateli topných plynů je nutno tato opatření předběžně projednat 10 dnů před sjednáním odběrového diagramu, nejméně však 90 dnů před přerušením dodávky,

b) provádí-li se po předchozím projednání trvalá změna jmenovitého tlaku, nebo změna druhu dodávaného topného plynu,3)

c) z důvodů způsobených živelnými pohromami,

d) při provádění regulačních opatření na podkladě odběrových topných stupňů a otopových křivek pro řízení dodávky a odběru topných plynů, jakož i v případech vyžadujících místní regulaci,

e) při poruchách a haváriích,4)

f) v případě, že odběratel odebírá topné plyny i přes upozornění dodavatele ve vyšším než sjednaném nebo stanoveném množství,

g) zjistí-li orgán dodavatele nebo státního odborného dozoru, že odběrní plynové zařízení nevyhovuje právním předpisům nebo technickým normám do té míry, že může ohrozit bezpečnost lidí nebo majetku,

h) znemožňuje-li odběratel dodavateli přístup k měřicímu zařízení nebo jeho části, popř. k odběrním plynovým zařízením,

i) byl-li u odběratele zjištěn neoprávněný odběr (§ 23),

j) změní-li odběratel bez souhlasu dodavatele počet nebo celkový příkon odběrních plynových zařízení (spotřebičů),

k) v případech, kdy odběratel neodstraní zjištěné závady na odběrním plynovém zařízení, které způsobují u jiných odběratelů mimořádný pokles nebo kolísání tlaku plynu,

l) přenechá-li odběratel topné plyny dalším odběratelům bez souhlasu dodavatele (§ 3 odst. 4).

§ 5

(1) O přesném termínu omezení nebo přerušení dodávky topných plynů pro provádění plánovaných prací projednaných podle § 4 písm. a) a b) je dodavatel povinen vyrozumět odběratele vhodným způsobem, a to velkoodběratele nejméně 10 dnů, maloodběratele 24 hodin předem.

(2) O ostatních případech omezení nebo přerušení dodávky topných plynů je povinen dodavatel vyrozumět odběratele bez zbytečného odkladu, jakmile skutečnost nebo nutnost, odůvodňující toto opatření nastala. Dodavatel může u velkoodběratelů přerušit dodávku topných plynů z důvodů uvedených v § 4 písm. g) až l) jen po předchozím písemném upozornění.

§ 6

Odběratel může omezit nebo přerušit odběr topných plynů z důvodů uvedených v § 4 písm. a), c) a e). Je přitom povinen postupovat obdobně jako dodavatel v § 5.

§ 7

Přerušenou dodávku topných plynů dodavatel obnoví po odstranění těch závad nebo příčin, pro které byla dodávka přerušena.

ODDÍL DRUHÝ

HOSPODÁŘSKÉ SMLOUVY S VELKOODBĚRATELI

§ 8

Uzavírání smluv

(1) Předpokladem pro uzavření hospodářské smlouvy s velkoodběratelem po splnění všech podmínek (§ 3 odst. 1) jsou

a) potvrzená přihláška

b) sjednané technické a dodací podmínky

c) u velkoodběratelů skupiny II regulační plán, kterým se upravuje odběr při vyhlášení odběrových stupňů a otopových křivek.

(2) Hospodářské smlouvy o dodávkách topných plynů s velkoodběrateli se uzavírají na roční období pro každé odběrní místo zvlášť. Sjednané roční množství se upřesňuje odběrovými diagramy.

(3) S velkoodběrateli, kteří mají dvoupalivová hospodářství, se v technických a dodacích podmínkách dohodnou pravidla pro použití druhého paliva.

Sjednávání diagramů

§ 9

(1) Velkoodběratel skupiny II je povinen do 35 dnů před začátkem čtvrtletí doručit dodavateli návrh diagramu pro jednotlivá odběrní místa v měsíčním členění.

(2) Velkoodběratel technologického charakteru rozepisuje dodávku plynu v denním odběrovém diagramu.

(3) Dodávka plynu pro velkoodběratele otopového charakteru se řídí v příslušném čtvrtletí podle otopové křivky sjednané regulačním plánem.

(4) Nesouhlasí-li dodavatel s návrhem diagramu, je povinen zaslat velkoodběrateli nejpozději do 10 dnů po jeho obdržení návrh změn a doplňků; neučiní-li tak, platí diagram za sjednaný podle návrhu odběratele.

(5) Podle dodávkové a provozní situace na žádost velkoodběratele může dodavatel v odůvodněných případech provést změnu diagramu.

§ 10

Pro nově budované závody a provozy, popřípadě rekonstruovaná odběrní zařízení, sjednává dodavatel s velkoodběratelem po dobu jejich výstavby a uvádění do provozu zvláštní podmínky odběru, zejména způsob usměrnění odběru v době vyhlášení regulačních opatření a vyhodnocování spotřeby. Trvání zvláštních podmínek odběru se určí s přihlédnutím k technickým možnostem velkoodběratele na dobu nezbytně nutnou. Denní odběrový diagram se sjednává na předpokládanou hodnotu.

§ 11

Záznamy o odběru

(1) Velkoodběratel skupiny I obdrží od dodavatele nejpozději 7 dní před zahájením čtvrtletí denní odběrový diagram v měsíčním členění. Skutečný odběr určený podle sjednaných technických a dodacích podmínek je povinen zaznamenat na diagramu. Případný způsob přepočtu stanoví dodavatel.

(2) Velkoodběratelé skupiny II jsou povinni zaznamenávat v pravidelných denních intervalech nejpozději v 8 hod. stav měřicího zařízení a do 14 hod. skutečně odebraná množství topných plynů za předešlý den, přepočtená na základní dodací podmínky.

(3) Zjištěná množství odebraných topných plynů je velkoodběratel povinen zaznamenat v denním odběrovém diagramu. Řádně vyplněný a zpracovaný formulář za uplynulý kalendářní měsíc doručí odběratel první pracovní den po skončení měsíce dle pokynů dodavatele.

(4) Diagram s vyhodnocením skutečných odběrů je podkladem pro fakturování odebraného množství topných plynů a pro případné vyúčtování majetkových sankcí.

(5) Na vyžádání dodavatele, nejvýše však čtyřikrát ročně, je velkoodběratel povinen zaznamenávat a vyhodnocovat hodinový průběh odběru topných plynů. Řádně vyplněný výkaz o záznamu odběratel dodavateli odešle do 3 dnů po sledovaném dni.

(6) Velkoodběratelé topných plynů jsou povinni na výzvu dodavatele podávat hlášení o skutečném odběru i za kratší období než jeden měsíc. Způsob hlášení o skutečném odběru dohodne dodavatel s velkoodběratelem v technických a dodacích podmínkách.

§ 12

Změna a zrušení závazků

(1) Velkoodběratelé topných plynů jsou povinni projednat s dodavatelem změnu hospodářské smlouvy

a) při rekonstrukci odběrního plynového zařízení,

b) při změně plynových spotřebičů a charakteru odběru,

c) při zvýšení odběru v důsledku zavedení vícesměnného provozu.

(2) Ukončení odběru je velkoodběratel povinen oznámit písemně dodavateli nejpozději 35 dnů předem a umožnit dodavateli provedení posledního odečtu, popřípadě odebrání měřicího zařízení a provedení dalších opatření, souvisejících s ukončením odběru.

ODDÍL TŘETÍ

HOSPODÁŘSKÉ SMLOUVY S MALOODBĚRATELI

§ 13

Uzavírání smluv

(1) Smlouvy o dodávce topných plynů s maloodběrateli se uzavírají na dobu neurčitou potvrzením přihlášky. Dále může smlouva obsahovat dohodu o splátkách za odebraný topný plyn a dohodu o způsobu vyhodnocování odběrů podle technických podmínek připojení. Vrácením jednoho potvrzeného vyhotovení přihlášky zavazuje se dodavatel k dodávce topných plynů pro dohodnuté spotřebiče.

(2) Maloodběratelé mohou v jednotlivém odběrním místě odebírat topný plyn maximálně do výše odběru podle § 2 odst. 4.

§ 14

Změna a zrušení závazků

(1) Maloodběratel, který chce buď rozšířit odběr použitím jiných spotřebičů než uvedených v přihlášce, nebo upravit spotřebiče tak, že by to vyžadovalo změnu měřicího zařízení nebo plynovodní přípojky, je povinen podat novou přihlášku.

(2) Maloodběratel je povinen předložit dodavateli návrh na ukončení odběru písemně alespoň 8 dní předem a umožnit mu provedení posledního odečtu a realizaci opatření souvisejících s ukončením dodávky topných plynů.

(3) Neoznámí-li maloodběratel ukončení odběru nebo neumožní-li provedení odečtu, je povinen zaplatit množství plynu odebrané až do podání přihlášky nového odběratele nebo do ukončení dodávky topných plynů.

ODDÍL ČTVRTÝ

ŘÍZENÍ A VYHODNOCOVÁNÍ DODÁVEK

§ 15

Regulace dodávek

(1) V zájmu plynulého zásobování všech odběratelů topnými plyny je dodavatel oprávněn provádět u velkoodběratelů regulaci odebíraného množství plynů.

(2) Regulační opatření se provádějí podle vyhlášených odběrových stupňů a otopových křivek pro dodávku a odběr topných plynů. Výše dodávky v jednotlivých odběrových stupních je vyjádřena v procentech sjednaného odběru nebo množstvím plynu.

(3) Velkoodběratelé jsou povinni sledovat pravidelné zprávy v hromadných sdělovacích prostředcích o vyhlášených odběrových stupních a otopových křivkách platných pro odběr topných plynů; jsou povinni zaznamenávat na předepsaném tiskopisu vyhlášení a odvolání jednotlivých odběrových stupňů a otopových křivek a okamžitě realizovat opatření k jejich dodržení.

§ 16

(1) Odběrové stupně jsou:

a) základní - odběr podle sjednaného diagramu,

b) omezující - snížení sjednaného množství odběru až na bezpečnostní minimum,

c) havarijní - úplné přerušení dodávky topných plynů.

(2) Otopové křivky jsou

1. křivka - základní sjednaný odběr podle hospodářské smlouvy,

2. křivka - odběr snížen na smluvně dohodnutá množství, toto se netýká zejména zdravotnictví, školství a bytového fondu,

3. křivka - odběr snížen na smluvně dohodnutou úroveň bezpečnostního i technického minima. Snížení se netýká nezbytných zdravotních služeb, denního zásobování obyvatelstva základními životními potřebami a zvláštních zemědělských provozů.

(3) U dodávek a odběrů topných plynů jsou povoleny pro velkoodběratele skupiny II tyto odchylky v množství (dále jen "tolerance")

a) u velkoodběratelů technologického charakteru (§ 2 odst. 3) v odběrových stupních základním + 3 % až - 5 % omezujících a havarijním + 0 % až - neomezeno,

b) pro velkoodběratele otopového charakteru (§ 2 odst. 3)

1. křivka+ 5 % až - 10 %
2. a 3. křivka+ 0 % až - neomezeno.

(4) U velkoodběratelů skupiny I se podmínky odběru pro snížení spotřeby na úroveň bezpečnostního minima a při havarijním stupni určují v technických a dodacích podmínkách.

Vyhodnocování

§ 17

Vyhodnocování velkoodběratelů skupiny I se provádí porovnáním součtu měsíčních skutečností za kalendářní rok s roční hranicí odběru určenou ustanovením § 2 odst. 2 písm. a).

§ 18

(1) Velkoodběratelé skupiny II jsou:

a) při vyhlášení základního odběrového stupně a 1. nebo 2. otopové křivky vyhodnocováni kumulativně, a to porovnáním součtu denních nároků včetně tolerancí a schválených změn se součtem skutečných denních odběrů po dobu jejich platnosti, nejdéle však za měsíc,

b) při vyhlášení omezujících stupňů a 3. otopové křivky vyhodnocování porovnáním denního nároku včetně tolerance a schválených změn s denní skutečnou spotřebou.

(2) S velkoodběrateli skupiny II může dodavatel dohodnout v rámci hospodářské smlouvy denní vyhodnocování spotřeby po dobu platnosti všech odběrových stupňů a otopových křivek.

ODDÍL PÁTÝ

JAKOST A MĚŘENÍ DODÁVEK

§ 19

Jakost topných plynů

(1) Jakost topných plynů musí odpovídat technickým normám a technickým podmínkám jakosti,5) nebo sjednaným technickým podmínkám dodávky.

(2) Pro určení jakostních znaků topných plynů jsou závazné údaje zjištěné dodavatelem rozborem nebo měřením podle technických norem nebo sjednaných technických podmínek dodávky v uzlových bodech plynovodní sítě pro určitou oblast. Dodavatelé jsou povinni seznámit velkoodběratele s uzlovým bodem rozhodným pro příslušnou oblast.

(3) Na žádost odběratele je dodavatel povinen sdělovat mu výsledky rozborů.

(4) Při nedodržení jakostních znaků dodávaných plynů podle technických norem nebo technických podmínek poskytne dodavatel odběrateli srážku z ceny ve výši a za podmínek stanovených v ceníku.6)

Měření dodávek

§ 20

(1) O druhu, místě a způsobu umístění měřicího zařízení rozhoduje dodavatel.

(2) Jakékoliv změny umístění měřicího zařízení smí provádět pouze dodavatel.

(3) Odběratel je povinen sledovat správný chod měřicího zařízení a do 3 dnů hlásit dodavateli veškeré závady a neobvyklosti v měření, jakož i zjevné poruchy na zařízení před místem měření. Je rovněž povinen zabezpečit měřicí zařízení způsobem určeným dodavatelem tak, aby nedošlo k jeho poškození.

(4) U registračních měřicích přístrojů je velkoodběratel povinen sledovat jejich trvalý chod a záznam a provádět běžnou obsluhu (doplňování registračních pásek apod.) v rozsahu stanoveném dodavatelem.

(5) V případě poruchy elektronického měřicího systému je velkoodběratel povinen provádět přepočet odebraného množství podle technické normy7) a způsobem stanoveným v technických a dodacích podmínkách.

§ 21

(1) Velkoodběratel je povinen zřídit na svůj náklad kolem měřicího zařízení obtok s uzávěrem opatřeným plombou dodavatele. Obtokový uzávěr smí otevřít pouze dodavatel. Ve výjimečných případech, zejména hrozí-li nebezpečí z prodlení, může uzávěr otevřít odběratel, avšak musí to neprodleně oznámit dodavateli.

(2) Maloodběratel, u něhož přerušení dodávky topných plynů, popř. porucha měřicího zařízení by mohla způsobit značné škody, si zřídí se souhlasem dodavatele kolem měřicího zařízení obtok s uzávěrem, opatřeným plombou dodavatele. Obtokový uzávěr smí otevřít pouze dodavatel.

§ 22

(1) Dodavatel je povinen na žádost odběratele zabezpečit přezkoušení měřicího zařízení8) do 15 dnů od přijetí žádosti a je-li zařízení vadné, vyměnit je za správné.

(2) Žádost o přezkoušení nezprošťuje odběratele povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě splátku nebo fakturu za odebraný topný plyn.

(3) Zjistí-li se při přezkoušení, provedeném na základě neodůvodněné žádosti odběratele, že měřicí zařízení udává hodnotu v mezích přípustných odchylek, uhradí odběratel náklady spojené s přezkoušením.

(4) Zjistí-li se při přezkoušení, že měřicí zařízení udává hodnotu, která se odchyluje od skutečné hodnoty, než připouští technická norma9) nebo technická podmínka, uhradí zvýhodněná organizace částku odpovídající odchylce v údajích, a to ode dne, kdy závada vznikla; nelze-li den vzniku závady určit, hradí tuto částku ode dne posledního odečtu. Náklady spojené s přezkoušením a výměnou měřicího zařízení hradí dodavatel.

(5) V případě, že měřicí zařízení neodpovídalo technické normě, stanoví se spotřeba za dobu nesprávného měření dohodou.

(6) Pokud k dohodě nedojde, stanoví se spotřeba porovnáním spotřeb před a po přezkoušení, popřípadě vypočtením spotřeb s přihlédnutím k odchylce zjištěné při přezkoušení. Nelze-li takto spotřebu stanovit, stanoví se podle spotřeby předchozího roku, upravené podle plánovaného vývoje odběru.

(7) Jde-li o nový odběr nebo o změnu v odběrových poměrech, může dodavatel stanovit spotřebu plynu podle průměrných spotřeb naměřených v dalších obdobích.

(8) Za dobu, kdy velkoodběratel v případě uvedeném v § 21 odst. 1 odebírá neměřené množství plynu, vyfakturuje se jeho spotřeba v množství sjednaném předem nebo se stanoví a vyfakturuje podle průměru za předchozí 3 měsíce.

(9) Za dobu, kdy maloodběratel v případě uvedeném v § 21 odst. 2 odebírá neměřené množství plynu, vyfakturuje se jeho spotřeba v množství sjednaném předem nebo podle denního průměru v uplynulém odečtovém období s přihlédnutím k případnému rozšíření spotřeby.

ODDÍL ŠESTÝ

NEOPRÁVNĚNÝ ODBĚR

§ 23

(1) Za neoprávněný odběr se považuje

a) odebírá-li odběratel topné plyny bez smlouvy s dodavatelem mimo případy, kdy smlouva nebyla uzavřena pro okolnosti na straně dodavatele,

b) odebírá-li odběratel topné plyny, které nejsou měřeny měřidly dodavatele bez jeho souhlasu,

c) odebírá-li odběratel topné plyny k jiným účelům než sjednaným nebo určeným v rozhodnutí o přidělení palivové základny,10)

d) provedl-li odběratel taková opatření, aby měřicí zařízení buď nezaznamenávalo spotřebu nebo ji zaznamenávalo nesprávně ke škodě dodavatele, nebo jestliže odběratel takto upravená zařízení používá,

e) nesplnil-li odběratel povinnosti uložené mu v § 20 odst. 3,

f) otevřel-li obtokový uzávěr bez svolení dodavatele podle § 21 odst. 1,

g) nepodřídil-li se odběratel regulačním opatřením dodavatele podle § 4 písm. d) a § 15,

h) zkreslení spotřeby vyplývající ze záznamu o tlaku a teplotě pro přepočet provedené odběratelem nesprávným způsobem v neprospěch dodavatele.

(2) Množství topných plynů neoprávněně odebraných u neměřených nebo nesprávně měřených odběrů se určí součtem plných výkonů všech plynových spotřebičů s neměřeným nebo nesprávně měřeným odběrem, zjištěných u odběratele, po dobu nejméně 8 hodin denně, v případě směnového provozu až 24 hodin denně, násobeným počtem dnů za celou dobu takového odběru. Není-li možno zjistit celkové období neoprávněného odběru topných plynů, fakturuje se odběr za dobu od posledního řádného odečtu, popř. u velkoodběratelů od poslední kontroly plynárenským podnikem.

(3) Částka za neoprávněný odběr se sníží o částky zaplacené za odběr v době neoprávněného odběru.

(4) Odběrateli se vyúčtovávají náklady spojené se zjišťováním neoprávněného odběru, nejméně však 500 korun.

ODDÍL SEDMÝ

MAJETKOVÉ SANKCE

§ 24

(1) Nedodá-li dodavatel velkoodběrateli množství topných plynů sjednané v diagramu, je povinen zaplatit mu penále ve výši 10 % z ceny nedodaného množství plynu; právo na toto penále nevzniká za množství plynu odpovídající omezení nebo přerušení dodávky podle § 4.

(2) Za neoprávněný odběr podle § 23 odst. 1 písm. a) je odběratel povinen zaplatit za každý takto odebraný m3 plynu penále ve výši pětinásobku ceny plynu.

(3) Za neoprávněný odběr podle § 23 odst. 1 písm. b) až f) a h) je odběratel povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 5000 Kčs za každý zjištěný případ.

(4) Za nedodržení povinností a lhůt uvedených v § 9 odst. 1, v § 11 odst. 1, 2, 3, 5 a 6, v § 12 odst. 2 a v § 20 odst. 3 až 5 je povinen odběratel zaplatit dodavateli penále ve výši 200 Kčs za každý den prodlení, nebo za každý případ.

§ 25

Velkoodběratelé skupiny I

(1) Za překročení hranice roční spotřeby 400 000 metrů krychlových zemního plynu a 300 000 m3 svítiplynu, které nebylo vyvoláno mimořádnými okolnostmi, zaplatí odběratel dodavateli penále ve výši ceny plynu odebraného nad stanovenou hranici.

(2) Při nedodržení odběrů sjednaných v technických a dodacích podmínkách pro případ snížení spotřeby na technické a bezpečnostní minimum a havarijním stupni zaplatí dodavateli penále ve výši pětinásobku ceny plynu za celé překročené množství v období vyhlášení regulace.

Velkoodběratelé skupiny II

§ 26

(1) Neodebere-li velkoodběratel množství topných plynů sjednané v diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále ve výši 10 % z ceny veškerého neodebraného množství plynu; právo na toto penále nevzniká za množství plynu odpovídající omezení nebo přerušení odběru podle § 6 nebo při dohodnutém snížení odběru.

(2) Překročí-li velkoodběratel množství topných plynů sjednané v diagramu, je povinen zaplatit dodavateli penále

a) při základním odběrovém stupni a 1. otopové křivce ve výši 50 % z ceny plynu za celé překročené množství,

b) při omezujících stupních a 2. otopové křivce ve výši ceny za celé překročené období,

c) při technickém a bezpečnostním minimu v havarijním odběrovém stupni a v 3. otopové křivce ve výši pětinásobku ceny za celé překročené množství.

§ 27

Pro velkoodběratele s denním vyhodnocováním podle § 18 odst. 2 platí stejné sankce při nedodržení smluveného odběru vyplývajícího z příslušných odběrových stupňů a otopových křivek v denních hodnotách.

§ 28

Maloodběratelé

Při překročení hranice spotřeby stanovené v § 2 odst. 4 za roční odečtové období zaplatí maloodběratelé dodavateli penále ve výši 50 % z ceny za celé překročené množství.

ČÁST TŘETÍ

DODÁVKY PROPAN-BUTANU V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH

§ 29

Uzavírání smluv

(1) Smlouvy o dodávce topného plynu propan-butanu se uzavírají na dobu neurčitou potvrzením přihlášky k odběru.

(2) Odběratelé, jejichž roční odběr topného plynu propan-butanu přesahuje 10 t, a odběratelé požadující dodávky autocisternou, předkládají dodavateli nejpozději 35 dnů před začátkem roku, ve kterém se mají dodávky uskutečnit, návrh rozpisu požadovaného množství na jednotlivá čtvrtletí roku.

(3) Dodávky topného plynu propan-butanu se uskutečňují na základě čtvrtletních odvolávek, které odběratelé předkládají nejpozději 35 dnů před začátkem čtvrtletí.

(4) Přihlášku k odběru je povinen předložit i nový uživatel objektu, v němž je tlaková stanice na propan-butan, chce-li tohoto zařízení používat.

Dodací podmínky

§ 30

(1) Odběratelům se dodává topný plyn propan-butan v tlakových nádobách, a to z výroben, plníren nebo výdejen. Druh tlakových nádob a dodávající místo dohodne dodavatel s odběratelem při uzavírání smlouvy. Tlakové nádoby o hmotnosti náplně 5 kg a větší dodavatel odběrateli zapůjčuje proti složení jistoty ve stanovené výši.

(2) Plné láhve nebo sudy jsou vydávány jen po předchozím nebo současném vrácení stejného počtu lahví nebo sudů prázdných, s výjimkou odběru novým odběratelem nebo dohodnutého zvýšení odběru.

(3) Odběratel, který podá návrh na zrušení smlouvy podle § 29, jakož i odběratel, jehož odběr topného plynu propan-butanu bude ukončen z důvodu převedení na jiný topný plyn, popř. z jiného důvodu, je povinen při ukončení odběru vrátit dodavateli veškeré zapůjčené tlakové nádoby proti vrácení složené jistoty.

§ 31

(1) Dodavatel může přerušit dodávku, jestliže

a) odběrní plynové zařízení nevyhovuje právním předpisům nebo technickým normám11) do té míry, že může ohrozit bezpečnost lidí nebo majetku,

b) odběratel nesplní příkaz dodavatele nebo státního odborného dozoru k odstranění závad na odběrním plynovém zařízení,

c) odběratel umožní používat propan-butan jiné organizaci nebo osobě, která není přihlášeným odběratelem.

(2) Přerušení dodávky topného plynu propan-butanu podle odstavce 1 je dodavatel povinen neprodleně oznámit odběrateli.

(3) Přerušenou dodávku topného plynu obnoví dodavatel po odstranění závad nebo příčin, pro které byla dodávka přerušena.


ČÁST ČTVRTÁ

USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 32

Fakturování a placení

Fakturování a placení dodávek topných plynů upravuje zvláštní předpis.12)

§ 33

Organizace se nemohou dohodnout ve smlouvě odchylně od ustanovení § 3, 11, 15, 16, 19, 20 a 21 této vyhlášky.

§ 34

Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 172/1982 Sb., o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu, ve znění vyhlášky č. 74/1988 Sb.

§ 35

Ustanoveními této vyhlášky se řídí i právní vztahy vzniklé před 1. dubnem 1990; vznik těchto právních vztahů jakož i práva z nich vzniklá před 1. dubnem 1990 se však řídí dosavadními předpisy.

§ 36

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1990.


Ministr:

Prof. Ing. Krumnikl DrSc. v. r.

Poznámky pod čarou

1) Dle ceníku velkoobchodních cen obor 108 — plynná paliva, ev. č. 1/4/1989.

2) § 20 a 21 vyhlášky federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona.

3) § 25 vyhlášky č. 175/1975 Sb. ve znění vyhlášky číslo 18/1986 Sb.

4) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 110/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
Vyhláška Slovenského úřadu bezpečnosti práce a Slovenského báňského úřadu č. 111/1975 Sb., o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technických zařízení.
Výnos FMPE č. 6/1988, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení (reg. v částce 1/1989 Sb.).

5) ČSN 38 6112 Svítiplyn.
ČSN 38 6100 Jakost a zkoušení svítiplynu.
ON 38 6110 Jakost zemního plynu naftového z nízkotlakých, středotlakých a vysokotlakých plynovodů.
ON 38 6111 Jakost zemního plynu naftového k chemickému zpracování.
TPJ 1 — 31/76 Zemní plyn karbonský z povrchové těžby dodávaný z vysokotlaké a místní sítě.

6) Část I odst. 6 Ceníku velkoobchodních cen, obor 108 — plynná paliva ev. č. 1/4/1989.

7) ČSN 01 1301 Veličiny a jednotky ve vědě a technické praxi.
ČSN 38 5510 Vyjádření objemu přírodních a vyráběných topných plynů.

8) ČSN 25 7860 Plynoměry. Základní ustanovení.
ČSN 27 7866 Plynoměry s otáčivými písty.
U měřicích zařízení, pro něž není vydán předpis, se způsob přezkoušení stanoví v technických podmínkách hospodářské smlouvy.

9) Zákon č. 35/1962 Sb. o měrové službě, ve znění zákona č. 57/1975 Sb.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, ve znění vyhlášek č. 102/1967 Sb. a č. 93/1988 Sb.

10) Vyhláška Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách.

11) Např. ČSN 38 6460 Předpisy pro instalaci a rozvod propan-butanu v obytných budovách.

12) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 154/1975 Sb., o fakturování a placení dodávek neinvestiční povahy.

Přesunout nahoru