Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Zákon č. 106/1990 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži

Částka 23/1990
Platnost od 23.04.1990
Účinnost od 01.05.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

106

ZÁKON

ze dne 19. dubna 1990,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži

Federální shromáždění Československé federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

Zákon č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, ve znění zákona č. 116/1965 Sb., zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 106/1967 Sb., zákona č. 139/1970 Sb., zákona č. 166/1982 Sb. a zákona č. 99/1988 Sb. se mění a doplňuje takto:

1. V preambuli se vypouští druhá a třetí věta.

2. § 1 včetně odkazů 1) a 2) zní:

"§ 1

Hospodářská arbitráž při ochraně práv a právem chráněných zájmů, vznikajících při podnikatelské činnosti a v dalších hospodářských vztazích (dále jen "hospodářské vztahy") plní tyto hlavní úkoly:

a) projednává a rozhoduje spory vznikající při podnikatelské činnosti a při hospodářském styku mezi účastníky hospodářských vztahů1) (dále jen "organizace") a provádí výkon arbitrážních rozhodnutí,

b) v případech a za podmínek stanovených zvláštními předpisy rozhoduje o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení a o uložení hospodářské pokuty.2)

1) § 1, § 17 odst. 2 a § 26a hospodářského zákoníku č.
109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2) § 26c a 384b hospodářského zákoníku.".

3. V § 2 odst. 1 se vypouští ustanovení pod písmenem g) a vkládá se nový odstavec, který včetně odkazu 3) zní:

"(2) Hospodářská arbitráž rozhoduje o prodeji zastavené nebo zadržené věci a o uspokojení pohledávky k jeho výtěžku.3)"

3) § 129g a 129k hospodářského zákoníku.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

4. V § 2a se vypouští odstavec 2; zároveň se zrušuje číslování odstavců.

5. § 4 se vypouští.

6. § 5 zní:

"§ 5

(1) Hospodářská arbitráž je soustavou nezávislých orgánů rozhodujících hospodářské spory. Rozhoduje rovněž o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení a o uložení hospodářské pokuty. Při této činnosti je vázána pouze právními předpisy.

(2) V ostatních oblastech činnosti má Státní arbitráž České a Slovenské Federativní Republiky postavení ústředního orgánu státní správy České a Slovenské Federativní Republiky. Státní arbitráž České republiky a Státní arbitráž Slovenské republiky mají v těchto oblastech postavení ústředního orgánu státní správy České republiky a Slovenské republiky.".

7. § 6 odst. 1 písm. a) zní:

"a) presidium hospodářské arbitráže,".

Dosavadní písmena a) až c) se označují jako písmena b) až d).

8. V § 6 se vypouští odstavec 3.

9. V § 8 odst. 1 se vypouští věta první, zároveň se vypouštějí ustanovení pod písmeny b) a d). V ustanoveních pod písmeny c) a f) se vypouštějí slova "socialistických", v ustanovení pod písmenem f) se dále za slova "instrukce pro" doplňuje slovo "mimorozhodovací".

Dosavadní písmena c), e) až g) se označují jako písmena b), c) až e).

10. V § 8 se vypouští odstavec 3.

11. V § 8a se vypouští věta první. Ve větě druhé se slova "Tyto arbitráže" nahrazují slovy "Státní arbitráž České republiky a Státní arbitráž Slovenské republiky".

12. § 8a písm. a) a b) zní:

"a) sledují rozhodování krajských státních arbitráží a dozírají na zákonnost jejich rozhodování,

b) zabezpečují hospodaření, personální agendu a správu také na krajských státních arbitrážích a v těchto oblastech tyto arbitrážní orgány řídí,".

13. V § 8a se vypouštějí ustanovení pod písmeny c) a e), v ustanovení pod písmenem d) se za slova "instrukce pro" vkládá slovo "mimorozhodovací".

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

14. V § 9 odst. 2 se před slovo "jmenuje" vloží slova "a jejich náměstky".

15. V § 9 odst. 3 se na konci poslední věty připojují slova "v rozsahu vyplývajícím z tohoto zákona.".

16. § 9 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Hlavní arbitr České a Slovenské Federativní Republiky, hlavní arbitr České republiky, hlavní arbitr Slovenské republiky a jejich náměstci a vedoucí krajských státních arbitráží musí splňovat požadavky stanovené pro funkce státního arbitra.".

17. V § 9a odst. 1 se vypouštějí slova "politicky a".

18. V § 10 odst. 1 se ve větě první slova "Státní arbitráže československé socialistické republiky" nahrazují slovy "hospodářské arbitráže".

19. V § 10 odst. 2 v úvodní větě se slova "Státní arbitráže Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "hospodářské arbitráže".

20. § 10 odst. 2 písm. a) zní:

"a) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Státní arbitráže České a Slovenské Federativní Republiky a o změně nebo zrušení rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty a rozhodnutí o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení,".

21. § 10 odst. 2 písm. b) zní:

"b) schvaluje jednací řád presidia hospodářské arbitráže.".

22. V § 10 odst. 3 se v úvodní větě slova "Státní arbitráže Československé socialistické republiky" nahrazují slovy "hospodářské arbitráže".

23. V § 10 odst. 3 se vypouští ustanovení pod písmenem b). Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

24. § 13 odst. 1 zní:

"(1) Státní arbitráž České a Slovenské Federativní Republiky projednává a rozhoduje

a) hospodářské spory, v nichž alespoň jednou ze stran je federální ministerstvo národní obrany nebo jemu podřízená organizace,

b) hospodářské spory týkající se dodávek a poddodávek nezbytných pro zajištění obrany a bezpečnosti státu nebo dodávek v oboru státních hmotných rezerv,

c) spory uvedené v § 2a mezi organizacemi a federálními ministerstvy nebo jinými federálními ústředními orgány.".

25. § 13 se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Státní arbitráž České a Slovenské Federativní Republiky rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí Státní arbitráže České republiky a Státní arbitráže Slovenské republiky.".

26. V § 13a odst. 1 se vypouští písmeno a), zároveň se zrušuje označení písmene b).

27. § 13a odst. 3 včetně odkazu 4) zní:

"(3) Místní příslušnost Státní arbitráže České republiky nebo Státní arbitráže Slovenské republiky se řídí sídlem orgánu nebo sídlem organizace, proti kterým směřuje arbitrážní žádost nebo návrh na uložení hospodářské pokuty, anebo sídlem orgánu hospodářského řízení, proti němuž směřuje návrh na vyslovení neplatnosti jeho opatření; je-li takových orgánů nebo organizací více, řídí se příslušnost sídlem kteréhokoli z nich. Směřuje-li návrh na uložení hospodářské pokuty proti podnikateli4), řídí se místní příslušnost místem podnikání; není-li místo podnikání trvalé, řídí se místní příslušnost místem registrace podnikatele.

4) § 1 odst. 2 zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů.".

28. § 13a se doplňuje odstavcem 4, který zní:

"(4) Státní arbitráž České republiky a Státní arbitráž Slovenské republiky rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajských státních arbitráží. Jde-li o rozhodnutí krajské státní arbitráže na území České republiky, je pro rozhodnutí o odvolání příslušná Státní arbitráž České republiky, jde-li o rozhodnutí krajské státní arbitráže na území Slovenské republiky, je pro rozhodnutí o odvolání příslušná Státní arbitráž Slovenské republiky.".

29. V § 14 odst. 2 a 3 včetně odkazu 5) zní:

"(2) Místní příslušnost krajské státní arbitráže se řídí sídlem organizace, ministerstva, popřípadě jiného ústředního orgánu, proti nimž směřuje arbitrážní žádost. Týká-li se arbitrážní žádost odštěpného závodu organizace nebo další organizační jednotky organizace,5) řídí se místní příslušnost sídlem odštěpného závodu nebo sídlem další organizační jednotky organizace, která se zapisuje do podnikového rejstříku. Směřuje-li arbitrážní žádost proti podnikateli, řídí se místní příslušnost místem podnikání; není-li místo podnikání trvalé, řídí se místní příslušnost místem registrace podnikatele.

(3) Směřuje-li arbitrážní žádost proti několika odpůrcům, řídí se místní příslušnost krajské státní arbitráže sídlem (místem podnikání, místem registrace) kteréhokoliv z nich.

5) § 107 odst. 1 hospodářského zákoníku.".

30. V § 14 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:

"(4) Jde-li o investiční výstavbu, řídí se místní příslušnost ve sporech mezi dodavatelem a investorem místem, kde se investiční výstavba uskutečňuje.

(5) Pro projednávání a rozhodování sporů týkajících se dodávek vývozních investičních celků, v nichž je alespoň jednou ze stran vývozní odběratel nebo hlavní dodavatel, je příslušná státní arbitráž vykonávající působnost krajské státní arbitráže pro území hlavního města Prahy nebo pro území hlavního města Slovenské republiky Bratislavy. Místní příslušnost se v těchto případech řídí sídlem vývozního odběratele; není-li vývozní odběratel stranou ve sporu, řídí se místní příslušnost sídlem hlavního dodavatele. Má-li vývozní odběratel nebo hlavní dodavatel sídlo nebo místo registrace na území České republiky, je pro projednání a rozhodnutí sporu místně příslušná arbitráž vykonávající působnost krajské státní arbitráže na území hlavního města Prahy. Má-li vývozní odběratel nebo hlavní dodavatel sídlo nebo místo registrace na území Slovenské republiky, je pro projednání a rozhodnutí sporu místně příslušná arbitráž vykonávající působnost krajské státní arbitráže na území hlavního města Slovenské republiky Bratislavy.".

31. V § 19 odst. 2 se vypouští slovo "socialistických".

32. § 20 včetně nadpisu zní:

"§ 20

Zahájení řízení

Hospodářská arbitráž zahajuje arbitrážní řízení na žádost. Řízení je zahájeno dnem, kdy hospodářské arbitráži arbitrážní žádost došla.".

33. V § 21 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Směřuje-li arbitrážní žádost proti podnikateli, musí obsahovat i údaje o místě podnikání; není-li místo podnikání trvalé, musí arbitrážní žádost obsahovat údaje o místě registrace a místě trvalého bydliště podnikatele.".

34. V § 21 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: "Pokud je v arbitrážní žádosti obsažen návrh na uložení předběžného opatření, není třeba k arbitrážní žádosti připojit doklad o pokusu o smír.".

35. V § 22 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:

"(2) Hospodářská arbitráž může lhůtu prodloužit nebo v odůvodněných případech její nedodržení prominout.".

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.

36. V § 22 odst. 2 se vypouští věta první.

37. V § 22a odst. 3 se z první věty vypouštějí slova "a vrátí ji tomu, kdo žádost podal". Ve druhé větě se slovo "vrácené" nahrazuje slovy "rozhodnutí o odmítnutí arbitrážní".

38. Za § 22a se vkládá nový § 22b, který zní:

"§ 22b

Byla-li arbitrážní žádost podána u orgánu hospodářské arbitráže, který není příslušný k jejímu projednání, postoupí ji tento orgán příslušnému orgánu hospodářské arbitráže a strany sporu o tomto vyrozumí.".

39. V § 23 se vypouští poslední věta.

40. V § 26 se na konci připojují tato slova: "pokud se tyto návrhy týkají právní kvalifikace uplatněného nároku a volby procesních postupů.".

41. V § 27 se vypouštějí slova "nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky".

42. V § 28 odst. 2 se z první věty vypouštějí slova "nebo zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky" a z druhé věty slova "nebo se zásadami hospodářské politiky Československé socialistické republiky".

43. § 29 odst. 1 zní:

"(1) Organizaci, která vědomě uvedla nepravdivé údaje, nepodala ve stanovené lhůtě vyjádření k arbitrážní žádosti, řízení svévolně protahuje nebo nesplnila opatření uložené podle § 33, může hospodářská arbitráž uložit pořádkovou pokutu do 10 000 Kčs.".

44. § 30 zní:

"§ 30

(1) Hospodářský spor projednává státní arbitr spolu se zástupci organizací, mezi nimiž vznikl, a řídí jednání tak, aby společně bylo dohodnuto řešení, které je v souladu s právními předpisy a zásadami poctivého obchodního styku.

(2) Hospodářský spor se složitou problematikou projednává a rozhoduje senát. Členy senátu, který je tříčlenný, i jeho předsedu určí příslušný hlavní arbitr nebo náčelník vojenské složky Státní arbitráže České a Slovenské Federativní Republiky anebo příslušný vedoucí krajské státní arbitráže z řad státních arbitrů příslušného arbitrážního orgánu.

(3) Státní arbitři jsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci, jestliže s ohledem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo jejich zástupcům lze mít pochybnost o jejich nepodjatosti. O tom, zda je státní arbitr vyloučen, rozhodne na návrh strany ve sporu vedoucí krajské státní arbitráže, popřípadě příslušný hlavní arbitr.".

45. § 30a písm. c) zní:

"c) výrok, že rozhodnutí je předběžně vykonatelné,".

46. § 31 se vypouští.

47. § 32 odst. 1 zní:

"(1) Jednotlivé hospodářské spory, jejichž rozhodování patří do pravomoci hospodářské arbitráže, může projednávat a rozhodovat též rozhodce. Výjimku tvoří spory, pro jejichž projednávání a rozhodování je příslušná Státní arbitráž České a Slovenské Federativní Republiky, Státní arbitráž České republiky nebo Státní arbitráž Slovenské republiky, spory uvedené v § 2a, spory týkající se dodávek vývozních investičních celků, v nichž je alespoň jednou ze stran vývozní odběratel nebo hlavní dodavatel, a majetkové spory o částku přesahující 500 000 Kčs. Pokud organizace v průběhu sporu navrhne snížení nebo prominutí majetkové sankce nebo snížení náhrady škody, je rozhodce povinen postoupit spor k dalšímu projednání a rozhodnutí příslušnému orgánu hospodářské arbitráže.".

48. V § 32 odst. 5 a 6 znějí:

"(5) Rozhodnutí vydané rozhodcem má účinky arbitrážního rozhodnutí. Pro jeho splnění a výkon platí ustanovení § 42 a 42a.

(6) Rozhodnutí rozhodce lze napadnout opravnými prostředky za stejných podmínek jako arbitrážní rozhodnutí. Odvolání se podává u orgánu hospodářské arbitráže, který by byl jinak příslušný spor rozhodnout. Stejnému orgánu se podává žádost o obnovu řízení. Tento orgán o povolení obnovy rozhodne. O odvolání rozhoduje příslušná státní arbitráž republiky. Ustanovení § 41 platí obdobně. Je-li rozhodnutí rozhodce zrušeno, rozhodne ve sporu orgán hospodářské arbitráže, do jehož příslušnosti spor patří.".

49. § 33 včetně nadpisu zní:

"§ 33

Předběžné opatření v průběhu arbitrážního řízení

(1) Je-li nebezpečí z prodlení, může státní arbitr organizacím, mezi nimiž je hospodářský spor, uložit písemným rozhodnutím předběžné opatření spočívající zejména v povinnosti něco vykonat, něčeho se zdržet nebo něco snášet.

(2) Předběžné opatření je možné stanovit na dobu určitou i neurčitou, a to vždy na návrh některé ze stran sporu.

(3) Předběžné opatření zaniká

a) splněním uložené povinnosti,

b) uplynutím doby, na kterou bylo uloženo,

c) pravomocným rozhodnutím ve věci.

(4) Státní arbitr předběžné opatření zruší, jakmile pominou důvody, pro které bylo uloženo. Může tak učinit i bez návrhu. Jestliže je to potřebné, vypořádá státní arbitr důsledky uloženého opatření v rozhodnutí ve věci.".

50. § 34 zní:

"§ 34

Orgán hospodářské arbitráže je povinen projednat a rozhodnout spor v prvním stupni do 30 dnů od zahájení řízení. Vedoucí příslušného orgánu hospodářské arbitráže může v odůvodněných případech tuto lhůtu prodloužit.".

51. V § 35 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: "Arbitrážní rozhodnutí obsahuje i poučení o opravném prostředku.".

52. § 35 odst. 2 zní:

"(2) Z odůvodnění musí být patrno, z jakého skutkového stavu rozhodnutí vychází a jak byly hodnoceny důkazy.".

53. § 36 zní:

"§ 36

(1) Arbitrážní rozhodnutí se vyhlašuje zpravidla hned po skončení arbitrážního jednání. Arbitrážní orgán si může vyhradit písemné rozhodnutí bez jeho vyhlášení.

(2) Arbitrážní rozhodnutí, proti němuž je přípustné odvolání, nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od jeho doručení, nebylo-li v této lhůtě podáno odvolání.

(3) Arbitrážní rozhodnutí, které již nelze napadnout odvoláním, nabývá právní moci doručením.".

54. V § 38 odst. 4 se slova "právní účinky rozhodnutí." nahrazují slovy "účinky pravomocného rozhodnutí.".

55. § 39 včetně nadpisu zní:

"§ 39

Odvolání

(1) Organizace, která je stranou hospodářského sporu, může podat odvolání do 15 dnů od doručení arbitrážního rozhodnutí, pokud to zákon nevylučuje. Odvolání je podáno včas také tehdy, jestliže bylo podáno po uplynutí 15denní lhůty proto, že se organizace, která odvolání podala, řídila nesprávným poučením arbitrážního rozhodnutí o odvolání.

(2) Neobsahuje-li arbitrážní rozhodnutí poučení o odvolání nebo obsahuje-li nesprávné poučení o tom, že odvolání není přípustné, lze podat odvolání do tří měsíců od doručení arbitrážního rozhodnutí. Je-li odvoláním napadena jen část rozhodnutí, není takovým odvoláním dotčena právní moc výroku, který nebyl napaden. To neplatí v případech, kdy na rozhodnutí o napadeném výroku je závislý výrok, který nebyl odvoláním dotčen.

(3) Odvolání není přípustné proti rozhodnutí, jímž

a) se upravuje průběh řízení,

b) byla prodloužena nebo prominuta lhůta k odstranění vad arbitrážní žádosti,

c) bylo řízení zastaveno na základě zpětvzetí arbitrážní žádosti,

d) bylo uloženo předběžné opatření podle § 33,

e) byla schválena dohoda stran.

Odvolání není přípustné ani tehdy, směřuje-li jen proti důvodům rozhodnutí.

(4) Odvolání se podává u orgánu hospodářské arbitráže, proti jehož rozhodnutí směřuje. K odvolání musí organizace připojit doklad o zaplacení stanoveného arbitrážního poplatku. Stejnopis odvolání musí být současně zaslán ostatním stranám sporu, které jsou povinny se k odvolání vyjádřit do 10 dnů od obdržení stejnopisu odvolání.

(5) Orgán hospodářské arbitráže, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, dbá o odstranění vad odvolání. O odstraňování vad platí přiměřeně § 22. Jakmile uplyne všem organizacím lhůta k podání odvolání, popřípadě lhůta pro odstranění vad odvolání, předloží orgán, proti jehož rozhodnutí odvolání směřuje, odvolání orgánu příslušnému pro řízení o odvolání.

(6) Bylo-li odvolání podáno opožděně nebo není-li přípustné anebo nebyly-li vady odvolání ve stanovené lhůtě odstraněny, odvolací orgán odvolání odmítne.

(7) O odvolání se rozhoduje v tříčlenném senátu. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, nařídí předseda senátu jednání. Pro řízení o odvolání platí jinak přiměřeně ustanovení části třetí.

(8) Dokud o odvolání nebylo rozhodnuto, může ten, kdo podal odvolání, vzít odvolání zpět. V takovém případě postupuje odvolací orgán obdobně podle § 28.

(9) Byly-li rozhodnutím porušeny právní předpisy, odvolací orgán rozhodnutí změní nebo zruší a přikáže spor k novému projednání. V novém řízení rozhodne arbitrážní orgán i o nákladech celého řízení. Je-li rozhodnutí věcně správné, odvolací orgán rozhodnutí potvrdí. Odvolací orgán může rozhodnout i tak, že schválí dohodu organizací nebo řízení zastaví; přitom platí obdobně § 27 a 28.

(10) Rozhodnutí o odvolání nabývá právní moci doručením.".

56. § 40 včetně nadpisu zní:

"§ 40

Obnova řízení

(1) Pravomocné arbitrážní rozhodnutí může organizace, která je stranou hospodářského sporu, napadnout návrhem na obnovu řízení, jestliže po právní moci rozhodnutí byly dodatečně zjištěny nové skutečnosti, které nemohly být v řízení použity a mají podstatný význam pro rozhodnutí ve věci, nebo bylo-li rozhodnuto v její neprospěch v důsledku trestného činu státního arbitra.

(2) Návrh na obnovu řízení je možno podat ve lhůtě 3 měsíců od zjištění nových skutečností, nejpozději však do dvou let od právní moci rozhodnutí. Návrh se podává u orgánu hospodářské arbitráže, který rozhodl v prvém stupni. Návrh musí obsahovat důvody pro obnovu řízení a příslušné doklady, o které se opírá. Stejnopis návrhu musí být současně zaslán ostatním stranám sporu, které jsou povinny se k návrhu vyjádřit do 10 dnů od obdržení stejnopisu návrhu.

(3) Návrh na obnovu řízení projedná orgán hospodářské arbitráže, který rozhodoval v prvém stupni. Neshledá-li návrh důvodným nebo je-li návrh opožděný, návrh zamítne. Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvolání. O odvolání platí obdobně § 39.

(4) Je-li návrh na povolení obnovy řízení důvodný, orgán hospodářské arbitráže, který rozhodoval v prvém stupni, rozhodnutím obnovu řízení povolí. Jakmile rozhodnutí nabude právní moci, věc znovu projedná. Novým rozhodnutím se ruší původní rozhodnutí. V novém rozhodnutí se rozhodne o náhradě nákladů původního řízení i řízení o obnově.".

57. § 40a se vypouští.

58. § 41 včetně nadpisu zní:

"§ 41

Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení

(1) Arbitrážní rozhodnutí, které je v právní moci, může být přezkoumáno mimo odvolací řízení. Návrh na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení může podat některý z členů presidia hospodářské arbitráže nejpozději do dvou let od právní moci rozhodnutí, a to u příslušné státní arbitráže republiky, jde-li o pravomocné rozhodnutí krajské státní arbitráže, u Státní arbitráže České a Slovenské Federativní Republiky, jde-li o pravomocné rozhodnutí státní arbitráže republiky, a u presidia hospodářské arbitráže, jde-li o pravomocné rozhodnutí Státní arbitráže České a Slovenské Federativní Republiky.

(2) Arbitrážní orgán, jemuž byl návrh na přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení podán, rozhodnutí zruší a přikáže spor k novému projednání, zjistí-li, že rozhodnutím byly porušeny právní předpisy; jinak návrh zamítne. V novém řízení bude rozhodnuto i o nákladech původního řízení.

(3) Při přezkoumávání rozhodnutí mimo odvolací řízení vychází arbitrážní orgán ze skutkového a právního stavu, který byl v době vydání rozhodnutí.

(4) Přezkoumání rozhodnutí mimo odvolací řízení není přípustné

a) proti rozhodnutí presidia hospodářské arbitráže,

b) proti rozhodnutí podle odstavce 2.".

59. § 41a se vypouští.

60. § 42 včetně nadpisu zní:

"§ 42

Splnění rozhodnutí

(1) Organizace je povinna splnit arbitrážní rozhodnutí do 15 dnů ode dne, kdy nabylo právní moci; v rozhodnutí může být stanovena jiná lhůta pro splnění, počínající od právní moci rozhodnutí.

(2) Rozhodnutím může být určeno, že peněžité plnění má být zaplaceno ve splátkách, jejichž výši a podmínky splatnosti rozhodnutí určí. Organizace je povinna splátky plnit, jakmile se podle rozhodnutí stanou splatnými. Rozhodnutím může být také určeno, že nesplnění některé splátky má za následek splatnost celého dluhu. Stane-li se pro nesplnění některé splátky splatným celý dluh, je splatný do 15 dnů ode dne splatnosti nesplněné splátky.".

61. § 42a včetně nadpisu a odkazu 6) zní:

"§ 42a

Výkon rozhodnutí

(1) Uplynutím lhůt podle § 42 se stává rozhodnutí, v němž je uložena povinnost k plnění, vykonatelným. Rozhodnutím může být stanovena předběžná vykonatelnost, jestliže by jinak hrozilo nebezpečí z prodlení. Rozhodnutí předběžně vykonatelné je vykonatelné doručením; státní arbitr také může, jsou-li při jednání přítomni zástupci organizací, stanovit, že rozhodnutí je předběžně vykonatelné vyhlášením.

(2) Není-li v rozhodnutí uložena povinnost k plnění, je rozhodnutí vykonatelné, jakmile nabude právní moci.

(3) Na žádost organizace vyznačí hospodářská arbitráž vykonatelnost doložkou na rozhodnutí.

(4) Vykonatelné rozhodnutí ukládající organizaci peněžité plnění, které nebylo včas splněno, se vykonává odepsáním z účtu povinné organizace u banky, spořitelny, popřípadě jiné právnické osoby k tomu oprávněné podle zvláštních předpisů.6) Nemá-li povinná organizace účet u banky, spořitelny, popřípadě jiné právnické osoby k tomu oprávněné, provede se výkon rozhodnutí ukládajícího peněžité plnění přiměřeně podle právní úpravy občanského soudního řádu.

(5) Pro výkon rozhodnutí o prodeji zastavené nebo zadržené věci se použije přiměřeně právní úpravy občanského soudního řádu. Prodej věcí nemovitých provede státní notářství podle ustanovení notářského řádu.

(6) Rozhodnutí ukládající nepeněžité plnění vynucuje na návrh oprávněné organizace na výkon tohoto rozhodnutí hospodářská arbitráž uložením pořádkové pokuty do výše 100 000 Kčs. Tuto pokutu lze ukládat opětovně.

(7) Návrh na výkon rozhodnutí podává oprávněná organizace u orgánu, který rozhodoval v prvním stupni. Považuje-li to hospodářská arbitráž za nutné, rozhoduje za účasti organizací. Pro toto řízení platí ostatní ustanovení části třetí přiměřeně.

(8) Jestliže hospodářská arbitráž z důvodů zvláštního zřetele hodných nevyhoví návrhu na výkon rozhodnutí, rozhodne o odkladu výkonu; o výkonu rozhodne na návrh oprávněné organizace jakmile důvody odkladu pominou.

(9) Prokáže-li organizace, že povinnosti uložené rozhodnutím nebo jim odpovídající práva přešla na jinou organizaci, lze rozhodnutí vykonat proti nebo ve prospěch této jiné organizace; hospodářská arbitráž v rozhodnutí vyznačí, že došlo k přechodu povinností nebo práv na jinou organizaci.

6) § 14 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách.".

62. V § 43 se text "§ 41 nebo § 42" nahrazuje textem "§ 39 nebo 41".

63. § 44a odst. 1 se doplňuje písmenem c), které zní:

"c) náhrada nutných nákladů.".

64. § 44a odst. 3 se vypouští.

65. § 45 včetně nadpisu zní:

"§ 45

Oznamování závad

(1) Hospodářská arbitráž upozorňuje organizace na podstatné závady v jejich jednání, které vyšly najevo při výkonu arbitrážní činnosti (signalizace).

(2) Ten, kdo byl upozorněn na závadu, je povinen nejpozději do 30 dnů od doručení upozornění, nebyla-li stanovena jiná lhůta, sdělit, jaká opatření učinil k odstranění závady.".

66. V § 46 se vypouští věta druhá.

67. § 46a včetně nadpisu se vypouští.

68. § 46b odst. 6 první věta zní: "O návrhu na uložení hospodářské pokuty se rozhoduje vždy v senátu složeném ze tří státních arbitrů, z nichž jeden předsedá.".

69. V § 46b se vypouští odstavec 7. Dosavadní odstavce 8 a 9 se označují jako odstavce 7 a 8.

70. V § 46b v nově označeném odstavci 8 se v první větě za slova "může změnit" vkládají slova "nebo zrušit a přikázat věc k novému projednání" a slova "Státní arbitráže Československé socialistické republiky" se nahrazují slovy "hospodářské arbitráže".

71. § 46c zní:

"§ 46c

(1) Hospodářské pokuty uložené podle § 46b organizacím v působnosti federace se odvádějí do státního rozpočtu federace, hospodářské pokuty uložené ostatním organizacím se odvádějí do státních rozpočtů republik.

(2) V rozhodnutí o uložení hospodářské pokuty se uvede, která organizace a jakou částku je povinna odvést. V rozhodnutí se uvede též státní orgán, na jehož účet má být určená částka odvedena; stejnopis rozhodnutí zašle hospodářská arbitráž také tomuto orgánu.".

72. V § 46d odst. 6 první věta zní: "O návrhu na vyslovení neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení se rozhoduje vždy v senátu složeném ze tří státních arbitrů, z nichž jeden předsedá.".

73. V § 46d se vypouští odstavec 7. Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 7.

74. V § 46d v nově označeném odstavci 7 se v první větě za slova "může změnit" vkládají slova "nebo zrušit a přikázat věc k novému projednání" a slova "Státní arbitráže Československé socialistické republiky" se nahrazují slovy "hospodářské arbitráže".

75. § 46e zní:

"§ 46e

(1) Pro řízení o uložení hospodářské pokuty a o neplatnosti opatření orgánu hospodářského řízení platí přiměřeně ustanovení části třetí.

(2) Zahajuje-li hospodářská arbitráž řízení z vlastního podnětu, je řízení zahájeno dnem vydání rozhodnutí o zahájení řízení.

(3) Za tato řízení se arbitrážní poplatky neplatí.".

76. V § 47a se vypouští slovo "socialistické".

77. § 47b se vypouští.


Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Soudy dokončí spory zahájené u nich před účinností tohoto zákona, i když podle ustanovení tohoto zákona tyto spory do jejich pravomoci nepatří.

(2) Arbitrážní řízení zahájená před účinností tohoto zákona budou ukončena podle dosavadních předpisů. Proti rozhodnutím vydaným v těchto řízeních nejsou přípustné opravné prostředky podle tohoto zákona. Při přezkoumávání těchto rozhodnutí se postupuje podle dosavadních předpisů.

(3) Lhůta pro výkon rozhodnutí, která počala běžet před 1. květnem 1990, se až do jejího zakončení posuzuje podle dosavadních předpisů.

(4) Placení a výše arbitrážních poplatků za odvolání (§ 39 odst. 3 zákona o hospodářské arbitráži) se řídí příslušnými ustanoveními zvláštních předpisů,7) kterými se stanoví arbitrážní poplatky, upravujícími poplatky za přezkoumání rozhodnutí.

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. vyhláška hlavního arbitra ČSSR č. 40/1966 Sb., o určení místní příslušnosti pro rozhodování hospodářských sporů týkajících se některých závodů (organizačních složek) socialistických organizací,

2. opatření hlavního arbitra ČSSR č. j. HA 156/1977/JA, kterým byla určena s účinností od 1. 7. 1977 pro projednávání a rozhodování předsmluvních sporů a sporů o práva z odpovědnosti za vady, týkajících se investiční výstavby elektráren, příslušnou Státní arbitráž Československé socialistické republiky v Praze - reg. v částce 10/1977 Sb.,

3. opatření hlavního arbitra ČSSR č. j. HA 557/74, jímž určil s účinností od 1. 10. 1974 příslušnou pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů, v nichž je žadatelem IMEX, dovoz a vývoz - obchodní podnik, Praha, a které se týkají jeho odštěpného závodu v Bratislavě, Státní arbitráž pro hl. m. Slovenské socialistické republiky Bratislavu v Bratislavě - reg. v částce 13/1974 Sb.,

4. opatření hlavního arbitra ČSSR č. j. FD 377-0- -4/Fa, jímž určil odchylně od ustanovení § 14 odst. 2 zákona o hospodářské arbitráži s účinností od 2. 4. 1981 příslušnost pro projednávání a rozhodování

a) majetkových sporů týkajících se výstavby elektráren, které vedou finální dodavatelé a dodavatelé výrobků pro generální dodávku technologie proti koncernovému podniku Škoda Plzeň,

b) sporů o uzavření hospodářských smluv vedených mezi koncernovým podnikem Škoda Plzeň jako hlavním dodavatelem vyvážených elektráren a jeho dodavateli.

Podle tohoto opatření je příslušnou Státní arbitráž pro hlavní město Prahu - reg. v částce 16/1981 Sb.,

5. výnos hlavního arbitra ČSSR č. 1/1989 ze dne 14. dubna 1989, jímž určil odchylně od ustanovení § 14 odst. 3 zákona o hospodářské arbitráži příslušnost pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů souvisejících s plněním pro vývoz nebo z dovozu, v nichž je žadatelem nebo odpůrcem Koospol, akciová společnost pro zahraniční obchod, Praha, a které se týkají jeho filiálky v Bratislavě - reg. v částce 17/1989 Sb.

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května 1990.

Čl. V

Předsednictvo Federálního shromáždění se zmocňuje, aby ve Sbírce zákonů vyhlásilo úplné znění zákona č. 121/1962 Sb., o hospodářské arbitráži, jak vyplývá z pozdějších předpisů.


Havel v. r.
Čalfa v. r.
Dubček v. r.

Poznámky pod čarou

7) Nařízení ministra financí č. 78/1958 Sb., kterým se stanoví arbitrážní poplatky.

Přesunout nahoru