Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 1/1990 Sb.Nařízení vlády Československé socialistické republiky o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

Částka 2/1990
Platnost od 08.01.1990
Účinnost od 10.01.1990
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

1

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Československé socialistické republiky

ze dne 4. ledna 1990

o povinné úložce při zahajování staveb v roce 1990

K usměrňování rozestavěnosti s cílem zamezit nežádoucím inflačním tendencím vláda Československé socialistické republiky na základě § 32 odst. 2 a k provedení § 28 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb., o národohospodářském plánování, a k provedení § 62 odst. 4 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví:


§ 1

(1) Socialistická organizace (dále jen "organizace"), která má vydáno stavební povolení na zahájení stavby, nemůže tuto stavbu zahájit v roce 1990, pokud nemá dostatečné finanční zdroje ve fondu rozvoje a dostatečné finanční prostředky nesložila na zvláštní účet účelově určený pro tuto stavbu u banky nebo spořitelny.

(2) Stavební povolení nelze organizaci vydat na stavbu uvažovanou k zahájení v roce 1990, pokud organizace nemá dostatečné finanční zdroje ve fondu rozvoje a neprokáže při stavebním řízení o vydání stavebního povolení výpisem od banky nebo spořitelny, že dostatečné finanční prostředky složila na zvláštní účet účelově určený pro tuto stavbu u banky nebo spořitelny.

§ 2

(1) Dostatečnými finančními zdroji a dostatečnými finančními prostředky podle § 1 se rozumí

a) u investic do 5 mil. Kčs rozpočtových nákladů 50 % rozpočtových nákladů;

b) u investic nad 5 mil. Kčs rozpočtových nákladů 2,5 mil. Kčs a 25 % z částky, o kterou rozpočtové náklady přesahují 5 mil. Kčs, maximálně však 100 mil. Kčs;

c) u investic, pro které byla schválena dotace ze státního rozpočtu nebo dohodnut úvěr s bankou nebo spořitelnou, se při výpočtu dostatečných finančních zdrojů podle písmen a) a b) snižuje základ pro jejich výpočet o stanovenou dotaci a výši dohodnutého úvěru.

(2) Rozpočtovými náklady podle odstavce 1 se rozumějí náklady uvedené v hlavě II až IX souhrnného rozpočtu stavby1).

§ 3

Účelově složené peněžní prostředky podle § 1 může organizace použít pouze k financování stavby, pro kterou je účelově složila.

§ 4

Ustanovení § 1 se nevztahuje na stavby

a) do 500 tis. Kčs rozpočtových nákladů (§ 2 odst. 2),

b) v rozpočtových a příspěvkových organizacích.

c) jmenovitě uvedené v příloze C III/16 ke státnímu plánu České a Slovenské Federativní Republiky pro rok 1990 - Program ekologických investic.

§ 5

(1) Pokud příslušné ústřední orgány státní správy a národní výbory v rámci své kontrolní činnosti2) zjistí, že organizace při zahájení stavby v roce 1990 nesplnila podmínky podle § 1 a 3, navrhnou uložení hospodářské pokuty pro nesplnění nebo nedodržení závazného výstupu státního plánu.3)

(2) Postup při ukládání hospodářských pokut podle odstavce 1, jakož i jejichž výše, se řídí hospodářským zákoníkem.4)


§ 6

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. ledna 1990.


Čalfa v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 45 odst. 1 vyhlášky Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb.

2) § 28 odst. 2 zákona č. 67/1989 Sb, o národohospodářském plánování.

3) § 30 odst. 1 písm. b) zákona č. 67/1989 Sb.

4) § 384b hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 80/1989 Sb.).

Přesunout nahoru