Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o4/c22/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 22/1989
Platnost od 31.07.1989
Účinnost od 31.07.1969
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky

vydalo podľa § 23 ods. 1 a § 123 ods. 2 Zákonníka práce po dohode s Federálnym rninisterstvom práce a sociálnych vecí a Slovenskou odborovou radou výnos zo dňa 20. júna 1989 č. 5/1144/89 o usmerňovaní mzdových prostriedkov štátnych podnikov poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory.

Výnos sa vzťahuje na štátne podniky poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú národné výbory. Pri usmerňovaní mzdových prostriedkov sa týmto štátnym podnikom určuje rovnaký postup ako štátnym podnikom poľnohospodársko-potravinárskeho komplexu, ktorých zakladateľmi sú Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy a ministerstva poľnohospodárstva a výživy republík (vyhláška FMPVž č. 203/1988 Zb.).

Výnos nadobudol účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov. Na uvedené štátne podniky sa nevzťahujú:

1. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 98/1985 Zb. o usmerňovaní mzdových prostriedkov v znení vyhlášky č. 234/1988 Zb.;

2. výnos Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí z 5. aprila 1986 č. 51-21630-5102 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov (reg. v čiastke 13/1986 Zb.) v znení výnosu z 10. decembra 1987 č. 51-34565-5102 (reg. v čiastke 26/1987 Zb.);

3. smernice Ministerstva práce a sociálnych vecí SSR z 24. februára 1986 č. 22-1337/88 o postupe pri usmerňovaní mzdových prostriedkov v organizáciách riadených národnými výbormi v znení smerníc z 19. apríla 1988 č. 22-2618/88.

Výnos bol zaslaný krajským národným výborom a Národnému výboru hl. m. SSR Bratislavy, kde možno doň nahliadnuť na plánovacích odboroch. Bude zverejnený v časopise Národné výbory.

Přesunout nahoru