Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o6/c1/1989 Sb.Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů

Částka 1/1989
Platnost od 30.01.1989
Účinnost od 30.01.1989
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky

podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu vydalo výnos z 22. augusta 1988 č. 53/1988-D/2-535, ktorým sa zrušujú tieto smernice a úpravy:

1. smernice hlavného hygienika Československej socialistickej republiky a Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva z 27. 6. 1960 č. HE 3724-27.6.60 pre ochranu pracovníkov zamestnaných pri ošetrovaní zvierat napadnutých tuberkulózou, uverejnené v zbierke „Hygienické predpisy“ a registrované v čiastke 85/1960 Zb.;

2. smernice hlavného hygienika ČSSR o najvyšších prípustných koncentráciách najzávažnejších škodlivin v ovzduší zo 14. 7. 1967 č. HE-325.3.7.1967, uverejnené pod č. 34/1967 v zbierke „Hygienické předpisy“ - zväzok 30 a registrované v čiastke 33/1967 Zb.;

3. smernice Ministerstva zdravotníctva z 31. 3. 1967 č. PM-612-23.3.1967 o poskytovaní príplatkov za práce v zdraviu škodlivom prostredí pracovníkom zdravotníckych zariadení a niektorých rozpočtových organizácií, uverejnené pod č. 20/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva (čiastka 8-11) a registrované v čiastke 8/1968 Zb.;

4. smernice Komisie SNR pre zdravotníctvo z 28. 2. 1968 č. Z-116/1968-A o znaleckých komisiách pri Povereníctve SNR pre zdravotníctvo, uverejnené pod č. 14/1968 (čiastka 7-8) Vestníka Ministerstva zdravotníctva a registrované v čiastke 37/1968 Zb.;

5. úprava Ministerstva zdravotníctva z 13. 8. 1968 6. ER/3-612-8.8.1968 o úprave platových pomerov pracovníkov stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení a zariadení sociálneho zabezpečenia, uverejnená pod č. 27/1968 (čiastka 19-20) Vestníka Ministerstva zdravotníctva a registrovaná v čiastke 39/1968 Zb. v znění úpravy Ministerstva zdravotnictva Slovenskej socialistickej republiky z 29. 9. 1973 č. Z-10951/1973-C/13, ktorou sa mení úprava o platových pomeroch pracovníkov stravovacích prevádzok zdravotníckych zariadení a zariadení sociálneho zabezpečenia z 13. 8. 1968 č. ER-3/612.8.8.1968, uverejnenej pod č. 24/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovanej v čiastke 41/1973 Zb.;

6. smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 20. 12. 1971 č. Z-1173/1971-8/13 o ochrane proti Rh izoimunizácii, uverejnené pod č. 21/1971 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrované v čiastke 7/1972 Zb.;

7. smernice Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 14. 4. 1972 č. Z-1480/1972-B/1 o povinnom preventivnom roentgenovom vyšetrení, uverejnené pod č. 15/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrované v čiastke 13/1972 Zb.;

8. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 21. 8. 1972 č. Z-5893/72-A/1-III, ktorou sa určujú podmienky pre uzavierania dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a zásady odmeňovania pracovníkov pracujúcich na základe týchto dohôd, uverejnená pod č. 29/1972 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 29/1972 Zb.;

9. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. 1. 1973 č. Z-2594/1973-B/1 o obvodných zdravotníckych službách, uverejnená pod č. 6/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 15/1973 Zb.;

10. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. 9. 1973 č. Z-11070/1973- C/13 o platových pomeroch pracovníkov predajní zdravotníckych potrieb a predajní liečivých rastlín, uverejnená pod č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 41/1973 Zb.;

11. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 20. 3. 1974 č. Z-7629/1974- C/24 o riadeni a organizácií na úseku objavov, vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov, uverejnená pod č. 2/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 14/1974 Zb.;

12. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 20. 11. 1974 č. Z-12055/1974-B/1 o dispenzárnej starostlivosti a hlásení v odbore tuberkulózy a respiračných chorôb a jednotnej klinickej klasifikácii tuberkulózy, uverejnená pod č. 18/1974 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 11/1975 Zb.;

13. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 1. 12. 1975 č. Z-4740/1975- B/2, ktorou sa určujú zásady pre organizáciu ústavov národného zdravia, uverejnená pod č. 23/1975 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 3/1976 Zb.;

14. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 29. 5. 1978 č. Z-6101/1978-B/1 o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy, uverejnená pod č. 13/1978 Ú. v. SSR v čiastke 3-6/1978 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 20/1978 Zb. v znení úpravy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 13. 7. 1979 č. Z-6796/1979-B/1, ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 13/1978 Ú. v. SSR o poskytovaní kúpeľlnej starostlivosti v zariadeniach štátnej zdravotníckej správy, uverejnenej pod č. 3/1979 Ú. v. SSR a pod č. 12/1979 Vestníka MZ SSR a registrovanej v čiastke 23/1979 Zb.;

15. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republliky z 18. 4. 1979 č. Z-3531/1979-C/4 o odmeňovaní pracovníkov vykonávajúcich robotnícke povolania v zdravotníckych organizáciách, uverejnená pod č. 2/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 17/1979 Zb.;

16. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 23. 10. 1979 č. Z-8290/79-B/1 o podmienkach pre mimoriadne prípady odoberania tkanív a orgánov z tiel mŕtvych uverejnená pod č. 28/1979 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 12/1980 Zb.;

17. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 15. 2. 1980 6. Z-298/1979- B/1 o poskytovaní liečebno-preventívnej starostlivosti vrcholovým športovcom, uverejnená pod č. 2/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 31/1980 Zb.;

18. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15. 7. 1980 č. Z-6194/1980-B/3-06 o hygienických zásadách pri práci s chemickými karcinogénmi, uverejnená pod č. 13/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 2/1981 Zb.;

19. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 28. 8. 1980 č. Z-7100/1980- C 4 o prémiovaní zubných laborantov, uverejnená pod č. 6/1980 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 2/1981 Zb.;

20. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. 7. 1981 č. Z-1053/81-B/12 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti, uverejnená pod č. 22/1981 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 32/1981 Zb.;

21. úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky zo 17. 8. 1981 č. Z-1135/1981-C 3, ktorou sa vydáva zoznam liečiv a ostatných prípravkov, ktoré je povolené vydávať v lekárňach bez lekárskeho predpisu, uverejnená pod č. 30/1981 Vestníka Ministerstva zdravotníctva SSR a registrovaná v čiastke 5/1982 Zb.

Tento výnos nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov. Uverejnený je pod č. 13/1988 Vestníka Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí SSR a možno doň nazrieť na odboroch zdravotníctva krajských a okresných národných výborov, v ústavoch národného zdravia a na Ministerstve zdravotníctva a sociálnych vecí SSR.

Přesunout nahoru