Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 94/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Částka 23/1989
Platnost od 31.08.1989
Účinnost od 20.03.1989
Zrušeno k 11.09.1998 (13/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

94

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 26. června 1989

o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd


Dne 20. března 1989 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 13 dnem podpisu. Tímto dnem pozbyla platnosti Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví ze dne 4. června 1959, vyhlášená č. 39/1959 Sb.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Korejské lidově demokratické republiky za účelem upevnění a rozvoje přátelských vztahů a spolupráce mezi národy obou států a dalšího rozvoje spolupráce a výměny zkušeností v oblasti zdravotnictví a lékařských věd se dohodly takto:

Článek 1

Obě smluvní strany budou spolupracovat a vyměňovat si zkušenosti v oblasti zdravotnictví a lékařských věd na úseku organizace léčebně preventivní péče a zabezpečení obyvatelstva léky, organizace hygienické a protiepidemiologické služby i boje s infekčními a parazitologickými onemocněními, ochrany životního prostředí, přípravy a zdokonalování zdravotnických pracovníků, organizace vědeckých zdravotnických výzkumů a v ostatních důležitých otázkách.

Článek 2

Obě smluvní strany si budou vyměňovat plány spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, jež zajímají obě smluvní strany, odborné časopisy a informační materiály.

Článek 3

Obě smluvní strany se budou neprodleně informovat o stavu epidemií, vzniku infekčních onemocnění na státním území smluvních stran, která vyžadují karanténu.

Článek 4

Obě smluvní strany se budou informovat o sjezdech, vědeckých kongresech, sympóziích a jiných akcích, uskutečňovaných v každém státě, a zvát na tyto akce vědecké pracovníky a odborníky druhé smluvní strany.

Článek 5

Obě smluvní strany si vymění odborníky za účelem výměny zkušeností a zvyšování kvalifikace.

Článek 6

Na žádost jedné ze smluvních stran bude druhá smluvní strana vysílat své odborníky ke konzultacím a přednáškám.

Článek 7

Obě smluvní strany budou napomáhat spolupráci mezi vědeckovýzkumnými institucemi podobných oborů obou států výměnou plánů vědeckovýzkumných prací, vědeckotechnické literatury a vědeckých informací a rovněž navázání přímých vztahů mezi těmito institucemi a prováděním společných vědeckých výzkumů.

Článek 8

1. Obě smluvní strany zajistí nezbytnou zdravotní ambulantní nebo ústavní péči při akutním onemocnění nebo úrazu občanům druhé smluvní strany, kteří se nacházejí přechodně na jejich území.

2. Smluvní strany budou umožňovat na žádost druhé smluvní strany ústavní léčení ve svých zdravotnických zařízeních nemocných občanů druhé smluvní strany za podmínek dohodnutých v článku 10 odst. 5 této dohody a stanovených v plánech spolupráce, sjednávaných podle článku 11 této dohody.

Článek 9

Obě smluvní strany budou úzce spolupracovat a budou koordinovat stanoviska ve Světové zdravotnické organizaci a v jiných mezinárodních zdravotnických organizacích v otázkách, které jsou v souladu se zájmy obou států.

Článek 10

Finanční otázky spojené s prováděním této dohody budou řešeny takto:

1. plány v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy, odborné časopisy a informační materiály budou vyměňovány bezplatně;

2. náklady na cestovné v obou směrech hradí vědeckým pracovníkům a odborníkům, vyslaným v souladu s články 4 a 5 této dohody, vysílající smluvní strana a náklady spojené s pobytem (ubytování, stravování, místní cestovné, kulturní akce a kapesné v hotovosti) hradí přijímací smluvní strana;

3. náklady na cestovné v obou směrech a náklady spojené s pobytem odborníků, vyslaných v souladu s článkem 6 této dohody, hradí přijímající smluvní strana;

4. zdravotnická péče v souladu s článkem 8 odst. 1 této dohody ve zdravotnických zařízeních v ústavním nebo ambulantním léčení (včetně stravy a léků po dobu ústavního léčení) se poskytuje bezplatně;

5. náklady spojené s oboustranným cestovným pacientů vysílaných podle článku 8 odst. 2 hradí vysílající strana a všechny nutné náklady spojené s léčením pacientů hradí přijímající strana.

Rozsah a podmínky léčení budou stanoveny v plánech podle článku 11.

Článek 11

Za účelem provádění této dohody budou smluvní strany sjednávat na určitá časová období konkrétní plány spolupráce v oblasti zdravotnictví a lékařských věd.

Článek 12

Dnem vstupu v platnost této dohody pozbývá platnosti Úmluva mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsaná v Praze dne 4. června 1959.

Článek 13

Tato dohoda vstoupí v platnost dnem podpisu.

Dohoda se uzavírá na dobu pěti let a bude automaticky prodlužována vždy o další pětileté období, pokud ji jedna ze smluvních stran písemně nevypoví do šesti měsíců před uplynutím příslušného období platnosti.

S písemným souhlasem obou smluvních stran je možno tuto dohodu změnit a doplnit.

Dáno v Praze dne 20. března 1989 ve dvou původních vyhotoveních, každé v jazyce českém, korejském a ruském. V případě rozdílností ve výkladu je rozhodující znění ruské.

Za vládu Československé socialistické republiky:

Prof. MUDr. Jaroslav Prokopec CSc. v. r.,

ministr zdravotnictví ČSR

Za vládu Korejské lidově demokratické republiky:

Ri Dzong-Rjul v. r.,

ministr zdravotnictví KLDR

Přesunout nahoru