Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 92/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci

Částka 23/1989
Platnost od 31.08.1989
Účinnost od 16.05.1989
Zrušeno k 11.09.1998 (13/2001 Sb. m. s.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

92

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 5. června 1989

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci


Dne 11. září 1988 byla v Pchjongjangu podepsána Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci.

Se Smlouvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé socialistické republiky a prezident Československé socialistické republiky ji ratifikoval.


Smlouva vstoupila v platnost na základě svého článku 9 dnem 16. května 1989.

České znění Smlouvy se vyhlašuje současně.


Minister: JUDr. Johanes v. r.


SMLOUVA

mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o přátelství a spolupráci

Československá socialistická republika a Korejská lidově demokratická republika,

konstatujíce, že mezi oběma státy existuje přátelství a jednota, založené na zásadách marxismu-leninismu a socialistického internacionalismu, respektování svrchovanosti, úplné rovnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí, soudružské spolupráce, vzájemných výhod a solidarity,

jsouce přesvědčeny, že další upevňování a rozvoj těchto vztahů je v souladu se základními zájmy lidu Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky a přispívá k posílení jednoty mezi socialistickými zeměmi, věci míru a socialismu,

vycházejíce z přání dále posílit přátelství, jednotu, spolupráci a solidaritu socialistických zemí, nezúčastněných zemí a ostatních mírumilovných zemí světa a aktivně přispět k upevňování míru a bezpečnosti v Evropě, Asii a na celém světě,

rozhodly se uzavřít tuto smlouvu a dohodly se na tomto:

Článek 1

Vysoké smluvní strany budou všestranně prohlubovat a rozvíjet vztahy bratrského přátelství, jednoty a spolupráce mezi oběma státy.

Článek 2

Vysoké smluvní strany budou napomáhat rozvoji spolupráce mezi státními orgány, institucemi a společenskými organizacemi v zájmu prohloubení porozumění mezi národy Československé socialistické republiky a Korejské lidově demokratické republiky, jejich dalšího sbližování, utužování přátelských vztahů a vytváření nových duchovních a hmotných hodnot.

Článek 3

Vysoké smluvní strany budou rozšiřovat a rozvíjet vzájemné styky a spolupráci v oblasti ekonomiky, vědy a techniky, kultury, umění, školství, zdravotnictví, tisku, rozhlasu, televize, filmu, sportu, jakož i ve všech ostatních oblastech.

Článek 4

Vysoké smluvní strany budou aktivně usilovat o upevňování jednoty a solidarity socialistických zemí a mezinárodního komunistického a dělnického hnutí.

Článek 5

Vysoké smluvní strany budou aktivně podporovat národy bojující proti imperialismu, kolonialismu a neokolonialismu, rasismu ve všech jeho formách a projevech, za svobodu, upevnění národní nezávislosti a sociální pokrok.

Článek 6

Československá strana bude podporovat spravedlivé úsilí Korejské lidově demokratické republiky o stažení zahraničních vojsk a jaderných zbraní z jihu Korejského poloostrova a za samostatné, mírové sjednocení Koreje.

Korejská strana bude podporovat mírovou zahraniční politiku Československé socialistické republiky a její úsilí o zmírnění napětí a rozvoj dobrých sousedských vztahů a spolupráce v Evropě a o upevnění míru a bezpečnosti na celém světě.

Článek 7

Vysoké smluvní strany budou nadále spolupracovat s ostatními socialistickými a pokrokovými silami ve světě při zajišťování mezinárodního míru a bezpečnosti, spolupráce mezi národy, rozšíření a prohloubení procesu uvolňování mezinárodního napětí, zastavení závodů ve zbrojení a dosažení všeobecného a úplného odzbrojení, včetně jaderného, jakož i vytváření bezjaderných mírových pásem v různých částech světa, a usilovat o konečné vyloučení agrese a války ze života všech národů.

Článek 8

Vysoké smluvní strany se budou vzájemně informovat a radit o důležitých mezinárodních otázkách, jakož i o dalších otázkách, jež jsou předmětem zájmu obou stran.

Článek 9

Tato smlouva vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že v obou státech byly splněny potřebné předpoklady pro vstup smlouvy v platnost.

Článek 10

Tato smlouva se uzavírá na dobu dvaceti let a bude se mlčky prodlužovat vždy o dalších deset let, nebude-li jednou z vysokých smluvních stran dvanáct měsíců před uplynutím období platnosti písemně vypovězena.

Dáno v Pchjongjangu dne 11. září 1988 ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a korejském, přičemž obě znění mají stejnou platnost.

Za Československou socialistickou republiku:

Gustáv Husák, prezident

Československé socialistické republiky

Za Korejskou lidově demokratickou republiku:

Kim Ir Sen,

prezident Korejské lidově demokratické republiky

Přesunout nahoru