Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/1989 Sb.Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky

Částka 23/1989
Platnost od 31.08.1989
Účinnost od 27.09.1988
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Ministra zahraničních věcí

ze dne 4. května 1989

o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky


Dne 25. května 1988 byla v Pekingu podepsána Dohoda o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky. Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 18 dnem 27. září 1988.

České znění Dohody se vyhlašuje současně.


Ministr: JUDr. Johanes v. r.


DOHODA

o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Čínské lidové republiky

Vláda Československé socialistické republiky a vláda Čínské lidové republiky (dále nazývané jako "smluvní strany");

jsouce stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví otevřené k podpisu v Chicagu dne 7. prosince 1944;

vedeny přáním usnadnit přátelské styky mezi svými národy a rozvinout vzájemné vztahy mezi oběma zeměmi v oblasti civilního letectví;

se dohodly o zavedení a provozu letecké dopravy mezi svými příslušnými územími takto:

Článek 1

Vymezení pojmů

Za účelem této Dohody, pokud z textu nevyplývá jinak:

a) výraz "letecké úřady" znamená, pokud jde o Československou socialistickou republiku, federální ministerstvo dopravy a spojů a v případě Čínské lidové republiky Správu civilního letectví Číny nebo v obou případech kteroukoliv osobu nebo orgán pověřený prováděním úkolů vykonávaných v současné době zmíněnými úřady;

b) výraz "letecký podnik" znamená každý podnik pro leteckou dopravu, který nabízí nebo provozuje mezinárodní leteckou dopravní službu;

c) výraz "určený letecký podnik" znamená letecký podnik, který byl určen a pověřen v souladu s článkem 3 této Dohody;

d) výraz "letecká dopravní služba" znamená každou pravidelnou leteckou dopravní službu, prováděnou letadlem používaným pro veřejnou dopravu cestujících, zavazadel, nákladu nebo pošty;

e) výraz "mezinárodní letecká dopravní služba" znamená leteckou dopravní službu, která prochází vzdušným prostorem nad územím více než jednoho státu;

f) výraz "přistání pro neobchodní účely" znamená přistání za jakýmkoliv jiným účelem než je naložení nebo vyložení cestujících, zavazadel, nákladu nebo pošty;

g) výraz "kapacita" znamená:

1. ve vztahu k letadlu užitečné zatížení letadla, které je využitelné na lince nebo na části linky,

2. ve vztahu ke stanovené letecké dopravní službě kapacitu letadla používaného při takové službě znásobenou počtem letů provozovaných takovým letadlem během daného období na lince nebo na úseku linky;

h) výraz "tarif" znamená ceny, které mají být zaplaceny za přepravu cestujících, zavazadel a nákladu, a podmínky, za kterých tyto ceny jsou používány, spolu s cenami a podmínkami pro zprostředkovatelské a jiné pomocné služby, ale nezahrnuje poplatky nebo podmínky za přepravu pošty;

i) výraz "seznam linek" znamená Seznam linek připojený k této Dohodě nebo upravený v souladu s ustanoveními článku 15 této Dohody. Seznam linek tvoří nedílnou část této Dohody a všechna odvolání k této Dohodě zahrnují odvolání k Seznamu linek, pokud není stanoveno jinak.

Článek 2

Udělení práv

(1) Každá smluvní strana poskytuje druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě, aby umožnila jejímu leteckému podniku zavedení a provozování mezinárodních leteckých služeb na trati uvedené v Seznamu linek (dále nazývaných "dohodnuté služby" a "stanovená trať").

(2) Podle ustanovení této Dohody určený letecký podnik každé smluvní strany poskytne při provozování dohodnuté služby na stanovené trati následující práva:

a) právo létat bez přistání přes území druhé smluvní strany po letecké trati(ích) určených leteckými úřady druhé smluvní strany,

b) právo přistávat na zmíněném území pro neobchodní účely v bodě(ech), které budou dohodnuty mezi leteckými úřady obou smluvních stran a

c) právo přistávat v bodě(ech) na stanovené trati na území druhé smluvní strany za účelem nakládání a vykládání cestujících, zavazadel, nákladu a pošty v mezinárodní dopravě.

(3) Přepravní právo nakládat a vykládat cestující, zavazadla, náklad a poštu pro dohodnuté služby určených leteckých podniků smluvních stran na stanovené trati v bodě na území třetí země bude dohodnuto později mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(4) Dále při provozu dohodnutých služeb určenými leteckými podniky smluvních stran, určený letecký podnik nebo jiný letecký podnik(y) kterékoli smluvní strany může žádat o povolení leteckého úřadu druhé smluvní strany k provozování charterových letů na, z a/nebo přes území této druhé smluvní strany. Letecké úřady, kterým je taková žádost předložena, posoudí urychleně žádost podle svých předpisů pro charterové lety a v duchu vzájemného prospěchu a přátelské spolupráce tak, aby letecké podniky obou smluvních stran měly spravedlivou a přiměřeně stejnou příležitost při provozování mezinárodní charterové dopravy. Žádosti o charterové lety budou předloženy leteckým úřadům druhé smluvní strany alespoň 15 dní před navrženým provozem a lety mohou být provozovány pouze po obdržení souhlasu.

(5) Určený letecký podnik smluvní strany nebude mít právo provádět přepravu cestujících, zavazadel, nákladu a pošty mezi body na území druhé smluvní strany za úhradu (kabotáž).

Článek 3

Určení a oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo určit písemně druhé smluvní straně jeden letecký podnik k provozování dohodnutých služeb na trati uvedené v Seznamu linek.

(2) Podstatná část vlastnictví a účinná kontrola leteckého podniku určeného každou smluvní stranou náleží této smluvní straně.

(3) Letecké úřady druhé smluvní strany mohou požadovat od leteckého podniku určeného první smluvní stranou, aby prokázal svou způsobilost dodržovat podmínky stanovené zákony a předpisy, které zmíněné úřady běžně a přiměřeně uplatňují pro provoz mezinárodních leteckých dopravních služeb.

(4) Po obdržení takového určení druhá smluvní strana poskytne za podmínek stanovených v odstavcích (2) a (3) tohoto článku takto určenému leteckému podniku příslušné provozní oprávnění.

(5) Jakmile byl letecký podnik takto určen a oprávněn, může zahájit provozování dohodnutých služeb od data určeného v provozním oprávnění za předpokladu, že v souladu s ustanovením článků 10 a 12 Dohody je dohodnuta kapacita a stanoven tarif platný pro tuto službu.

Článek 4

Zrušení provozního oprávnění

(1) Každá smluvní strana bude mít právo odvolat nebo pozastavit provozní oprávnění již poskytnuté určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, nebo uložit určenému leteckému podniku pro využívání práv, uvedených v článku 2 této Dohody, takové podmínky, které považuje za nezbytné v každém z následujících případů:

a) když není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a účinná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo

b) když se letecký podnik nebude řídit zákony a předpisy smluvní strany, jež tato práva poskytuje, nebo

c) když letecký podnik jinak nezabezpečí provozování v souladu s podmínkami stanovenými touto Dohodou.

(2) Pokud okamžité zrušení, pozastavení nebo uložení podmínek uvedených v odstavci (1) tohoto článku není nezbytné k zabránění dalšího porušování zákonů a předpisů, toto právo bude uplatněno teprve po projednání s druhou smluvní stranou.

Článek 5

Ustanovení technických služeb a uživatelských poplatků

(1) Každá smluvní strana určí na svém území letiště pro pravidelný provoz a náhradní letiště, která budou používána určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany pro provoz na stanovené trati a poskytne takovému leteckému podniku na svém území spojové, navigační, meteorologické a jiné pomocné služby, které jsou potřebné pro provoz dohodnutých služeb. V případě potřeby mohou být podrobná ujednání týkající se výše uvedeného dohodnuta mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(2) Určenému leteckému podniku každé smluvní strany budou účtovány spravedlivé a přiměřené sazby předepsané příslušnými úřady druhé smluvní strany za používání jejich letišť, zařízení a technických služeb. Takové sazby nebudou vyšší než sazby pro letecké podniky jiných států používajících obdobná zařízení a služby při provozování mezinárodních dopravních leteckých služeb.

Článek 6

Clo a dávky

(1) Letadlo provozované v mezinárodních leteckých dopravních službách určeným leteckým podnikem jedné smluvní strany, jakož i jeho obvyklé vybavení, náhradní díly, pohonné hmoty, oleje (včetně hydraulických kapalin), maziva a zásoby letadla (včetně potravin, nápojů a tabáku) uložené na palubě, budou osvobozeny od všech celních povinností, inspekčních poplatků a jiných povinností nebo dávek při příletu na území druhé smluvní strany za předpokladu, že takové vybavení a zásoby zůstanou na palubě letadla a pod celním dohledem až do té doby, kdy budou znovu vyvezeny.

(2) Zásoby pohonných hmot, olejů (včetně hydraulických kapalin), maziva, náhradní díly, obvyklé vybavení a zásoby letadla dovezené na území každé smluvní strany určeným leteckým podnikem druhé smluvní strany nebo jeho jménem, nebo převzaté na palubu letadla provozovaného takovým určeným leteckým podnikem pouze za účelem použití při provozu mezinárodních leteckých dopravních služeb, budou osvobozeny od všech poplatků a daní, včetně celních a inspekčních poplatků vybíraných na území první smluvní strany, a to i tehdy, kdy tyto dodávky mají být použity na části cesty provozované přes území smluvní strany, na kterém byly vzaty na palubu. Může být požadováno, aby materiál shora uvedený byl pod dohledem nebo kontrolou celnice.

(3) Obvyklé letecké vybavení, náhradní díly, zásoby letadla a zásoby pohonných hmot, oleje (včetně hydraulických kapalin) a maziva uložené na palubě letadla každé smluvní strany mohou být vyloženy na území druhé smluvní strany pouze se souhlasem celních úřadů této smluvní strany, které mohou požadovat, aby tyto materiály byly uloženy pod jejich dohledem a kontrolou do té doby, než budou vyvezeny nebo s nimi bude naloženo jinak v souladu s celními předpisy.

(4) Osvobození poskytovaná tímto článkem budou použitelná v případech, kdy určený letecký podnik jedné smluvní strany má ujednání s jiným leteckým podnikem nebo leteckými podniky, které obdobně požívají tato osvobození od druhé smluvní strany, o zapůjčení nebo převedení na území druhé smluvní strany obvyklého leteckého vybavení, náhradních dílů, zásob pohonných hmot, olejů (včetně hydraulických kapalin) a maziva.

Článek 7

Zastoupení a personál

(1) Pro provoz dohodnutých služeb na stanovené trati určený letecký podnik každé smluvní strany bude mít právo na základě reciprocity zřídit zastoupení v bodě přistání stanovené tratě na území druhé smluvní strany. Personál zastoupení, uvedeného v tomto odstavci, se bude řídit zákony a předpisy platnými v zemi, kde je zastoupení umístěno.

(2) Zaměstnanci zastoupení určeného leteckého podniku každé smluvní strany budou státními příslušníky kterékoli z obou smluvních stran pokud nebude stanoveno jinak. Počet zaměstnanců bude stanoven na recipročním základě mezi leteckými úřady obou smluvních stran.

(3) Každá smluvní strana zajistí v co největší možné míře bezpečnost zastoupení a zaměstnanců určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a na svém území zajistí i ochranu letadel, zásob a jiného majetku zmíněného leteckého podniku pro použití při provozování dohodnutých služeb.

(4) Každá smluvní strana nabídne zastoupení určeného leteckého podniku druhé smluvní strany a jeho zaměstnancům pomoc a zařízení nezbytná pro účinný provoz dohodnutých služeb.

(5) Členové posádek určeného leteckého podniku každé smluvní strany při letech na území a z území druhé smluvní strany budou státními příslušníky smluvní strany určující takový letecký podnik. Pokud určený letecký podnik jedné smluvní strany požaduje zaměstnat členy posádek jiné státní příslušnosti při letech na území a z území druhé smluvní strany, musí obdržet předchozí souhlas od této druhé smluvní strany.

Článek 8

Převod výdělků leteckého podniku

(1) Každá smluvní strana poskytne určenému leteckému podniku druhé smluvní strany právo převádět, v úředním směnném kursu zveřejněném jejími finančními orgány, přebytky příjmů nad výdaji dosaženými na jejím území v souvislosti s přepravou cestujících, zavazadel, nákladu a pošty zmíněným určeným leteckým podnikem v jakékoliv volně směnitelné měně. Pokud platební systém mezi smluvními stranami je upraven zvláštní dohodou, bude použita taková dohoda.

(2) Každá smluvní strana usnadní převody těchto částek do druhé země; tyto převody budou prováděny bez prodlení.

Článek 9

Vstupní a odbavovací předpisy

(1) Zákony a jiné právní předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup letadel provozujících mezinárodní lety na její území a výstup z něho nebo které se vztahují na provoz a létání těchto letadel na jejím území, jsou závazné i pro letadlo leteckého podniku určeného druhou smluvní stranou a musí být dodržovány tímto letadlem při vstupu, výstupu a při provozu na území první smluvní strany.

(2) Zákony a jiné právní předpisy jedné smluvní strany, které upravují vstup na její území, pobyt na něm, tranzit a výstup z něho pro cestující, členy leteckých posádek, náklad a poštu, jako jsou předpisy týkající se vstupu, výstupu, vystěhovalectví a přistěhovalectví, cestovních dokladů, jakož i celní a zdravotní předpisy, se budou vztahovat na cestující, členy leteckých posádek, náklad a poštu dopravované letadlem náležejícím určenému leteckému podniku druhé smluvní strany, pokud se nachází na zmíněném území.

(3) Cestující v přímém tranzitu přes území kterékoli smluvní strany, kteří neopustí část letiště vyhrazenou k tomuto účelu, budou podrobeni zjednodušené formě kontroly. Zavazadla a náklad, pokud jsou v přímém tranzitu, budou osvobozena od celních, inspekčních a jiných poplatků a daní.

Článek 10

Ustanovení o kapacitě

(1) Každá smluvní strana, při zachování zásady rovnosti a vzájemné výhodnosti, přijme všechna příslušná opatření, aby zajistila přiměřeně rovnocennou příležitost a prospěch určeným leteckým podnikům obou smluvních stran při provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích.

(2) K provozování dohodnutých služeb na stanovených tratích budou dohodnuty, prostřednictvím konzultací mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran v duchu zásady rovnosti, vzájemné výhodnosti a na základě reciprocity, náležitosti týkající se počtu letů, typu letadla, jakož i letových řádů, pozemní obsluhy a jiné otázky týkající se provozu dohodnutých služeb. Takto dohodnuté ujednání bude předloženo leteckým úřadům obou smluvních stran ke schválení. Pokud určené letecké podniky obou smluvních stran nedosáhnou dohody o počtu letů, typu letadla a letovém řádu, letecké úřady obou smluvních stran se vynasnaží vyřešit uvedené náležitosti konzultací.

(3) Při provozování dohodnutých služeb určený letecký podnik každé smluvní strany vezme v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany tak, aby nedošlo k nevhodnému ovlivňování leteckých služeb, které letecký podnik druhé smluvní strany provozuje po celé trati nebo jejích částech. V případě, že právo provozovat dohodnuté služby je jednostranně využíváno určeným podnikem jedné smluvní strany, tento určený letecký podnik učiní příslušná opatření směřující k tomu, aby mohly být přiměřeně vzaty v úvahu zájmy určeného leteckého podniku druhé smluvní strany.

(4) Dohodnuté služby, které mají být provozovány určenými leteckými podniky smluvních stran, budou sledovat jako přednostní cíl zajištění kapacity odpovídající přepravním požadavkům mezi body na územích obou smluvních stran při přiměřeném využití kapacity letadla. Právo naložit nebo vyložit z takových služeb mezinárodní přepravu určenou do bodů nebo z bodů v třetích zemích bude mít doplňkovou povahu.

(5) Určený letecký podnik každé smluvní strany může požádat o provozování doplňkového letu(ů) na stanovené trati podle přepravních požadavků. Žádost o takový let(y) bude předložena leteckým úřadům druhé smluvní strany nejpozději 72 hodin před uskutečněním zmíněného letu a let(y) může být proveden pouze po obdržení souhlasu.

Článek 11

Ustanovení o statistice

Letecké úřady každé smluvní strany poskytnou leteckým úřadům druhé smluvní strany na požádání statistické údaje, které mohou být rozumně požadovány za účelem revize kapacity poskytované na stanovené trati určeným leteckým podnikem první smluvní strany. Takové údaje budou zahrnovat všechny informace požadované k určení objemu prováděných přeprav.

Článek 12

Stanovení tarifů

(1) Tarify pro kterékoliv dohodnuté služby budou stanoveny v přiměřené výši, přičemž bude přihlíženo ke všem v úvahu připadajícím činitelům včetně provozních nákladů, přiměřeného zisku, povahy služeb (jako je průměrná rychlost a cestovní uspořádání) a tarifům jiných leteckých podniků na kteroukoli část stanovené trati. Tyto tarify budou stanoveny v souladu s následujícími ustanoveními tohoto článku.

(2) Tarify uvedené v odstavci 1 tohoto článku budou sjednány mezi určenými leteckými podniky obou smluvních stran po konzultaci, pokud je to nutné a možné, s jinými leteckými podniky provozujícími dopravu po celé nebo části trati. Tarify takto sjednané budou podléhat schválení leteckými úřady obou smluvních stran a budou předloženy příslušným leteckým úřadům alespoň 90 dní před navrženým datem zavedení těchto tarifů. Toto období může být zkráceno v určitých případech na základě dohody mezi zmíněnými úřady.

(3) Nebudou-li se moci letecké podniky dohodnout na žádném z těchto tarifů, letecké úřady smluvních stran se pokusí stanovit tarify dohodou mezi sebou.

(4) Nebudou-li se moci letecké úřady dohodnout na schválení tarifu předloženého podle odstavce 2 tohoto článku nebo na stanovení tarifu podle odstavce 3, záležitost bude předána k urovnání smluvním stranám v souladu s ustanoveními článku 14 této Dohody.

(5) Pokud nebude stanoven nový tarif v souladu s ustanoveními tohoto článku, dosud platné tarify jsou určující. Platnost tarifu však nebude prodloužena podle tohoto odstavce o více než 12 měsíců po datu, od kterého by jinak pozbyl platnosti.

Článek 13

Státní příslušnost letadla a osvědčení členů posádek

(1) Letadlo určeného leteckého podniku každé smluvní strany při provozu na stanovené trati bude označeno jeho státní příslušností a registračními znaky.

(2) Určený letecký podnik každé smluvní strany může provozovat dohodnuté služby na stanovené trati(ích) letadlem pronajatým z třetí země za předpokladu, že předchozí oznámení a příslušné informace týkající se pronajatého letadla budou poskytnuty leteckým úřadům druhé smluvní strany alespoň 30 dní před zahájením navrhovaného provozu. Nicméně na žádost kterékoli smluvní strany budou provedeny mezi smluvními stranami konzultace o otázkách, které mohou vzniknout v souvislosti s použitím letadla majícího státní příslušnost třetí země.

(3) Podle mezinárodních předpisů nebo doporučení přijatých oběma smluvními stranami, každá smluvní strana uzná za platná osvědčení a průkazy letadla provozujícího dohodnuté služby a členů jeho posádky, vydané nebo uznané za platné druhou smluvní stranou.

Článek 14

Konzultace

(1) Smluvní strany zajistí správné provádění a uspokojivé dodržování ustanovení této Dohody v duchu úzké spolupráce a vzájemné podpory. Za tímto účelem letecké úřady smluvních stran budou mezi sebou čas od času provádět konzultace.

(2) Každá smluvní strana může požádat o konzultaci druhou smluvní stranu, která může být ústní nebo písemná a započne v období 60 dnů ode dne přijetí žádosti, pokud obě smluvní strany společně neurčí prodloužení tohoto období.

(3) Vznikne-li jakýkoliv rozdíl v názoru týkající se výkladu nebo provádění této Dohody, určené letecké podniky obou smluvních stran se budou snažit, pokud jsou příslušné, jej urovnat přímo prostřednictvím konzultace v duchu přátelské spolupráce a vzájemného porozumění. Jestliže letecké podniky nedosáhnou urovnání, nebo jestliže sporná záležitost nepatří do jejich působnosti, letecké úřady smluvních stran se budou snažit jej urovnat mezi sebou. Jestliže přesto nebude dosaženo urovnání, smluvní strany se vynasnaží jej dosáhnout diplomatickou cestou.

Článek 15

Změna Dohody

(1) Jestliže jedna ze smluvních stran považuje za žádoucí změnit jakékoliv ustanovení této Dohody, může požádat o konzultaci druhou smluvní stranu. Tato konzultace, která může být vedena mezi leteckými úřady diskusí nebo písemně, započne v období 60 dnů ode dne přijetí žádosti. Jakékoliv změny takto dohodnuté nevstoupí v platnost, dokud nebudou potvrzeny výměnou nót diplomatickou cestou.

(2) Úpravy Seznamu linek této Dohody mohou být dohodnuty přímo mezi leteckými úřady smluvních stran. Budou prováděny prozatímně od data, ke kterému byly dohodnuty, a vstoupí v platnost po potvrzení výměnou diplomatických nót.

Článek 16

Ukončení platnosti Dohody

Každá smluvní strana může kdykoliv oznámit druhé smluvní straně své rozhodnutí ukončit platnost této Dohody. Jestliže takové oznámení je podáno, tato Dohoda skončí svou platnost dvanáct měsíců ode dne přijetí tohoto oznámení druhou smluvní stranou, pokud toto oznámení nebude odvoláno před uplynutím této lhůty. Oznámení bude považováno za doručené čtrnáct dnů od jeho datování nebo ke dni předání oznámení diplomatické misi druhé smluvní strany na území první smluvní strany.

Článek 17

Názvy

V záhlaví každého článku této Dohody jsou uvedeny názvy pro účely odvolávky a přehlednosti a nemají význam pro definování, omezování či popisování rozsahu nebo smyslu této Dohody.

Článek 18

Vstup v platnost

Tato Dohoda vstoupí v platnost dnem výměny diplomatických nót potvrzujících, že smluvní strany ukončily schvalovací řízení stanovené jejich vnitrostátním právním řádem.

Na důkaz toho níže podepsaní, jsouce náležitě zmocněni svými příslušnými vládami, podepsali tuto Dohodu.

Dáno v Pekingu dne 25. května 1988 ve dvou vyhotoveních, každé v jazyce českém, čínském a anglickém, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Za vládu

Československé socialistické republiky:

Jaromír Johanes v. r.

Za vládu

Čínské lidové republiky:

Chu I-čou v. r.

SEZNAM LINEK

1. Linky

a) Linka dohodnutých služeb provozovaných určeným leteckým podnikem vlády Čínské lidové republiky bude následující v obou směrech: Bod v Číně - Bod v Československu

b) Linka dohodnutých služeb provozovaných určeným leteckým podnikem vlády Československé socialistické republiky bude následující v obou směrech: Bod v Československu - Bod v Číně

2. Mezilehlé body budou dohodnuty mezi leteckými úřady smluvních stran.

3. Každý bod nebo body na určené lince mohou být vynechány v kterémkoliv nebo všech letech podle přání určeného leteckého podniku každé smluvní strany za předpokladu, že tento provoz začíná na území smluvní strany, která určuje letecký podnik.

Přesunout nahoru